Tập viết G

12 232 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Thứ sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2009 TẬP VIẾT Kiểm tra bài cũ Ôn chữ hoa E , Ê B: a) Luyện viết chữ hoa : *Tìm các chữ hoa có trong bài? B G , C , K b) Viết từ ứng dụng * Giải thích : Gò Công là tên một thò xã thuộc tỉnh Tiền Giang, trước dây là nơi đóng quân của ông Trương Đònh – một lãnh tụ nghóa quân chống thực dân Pháp B c) Viết câu ứng dụng : Khôn ngoan dối đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau * Giải thích: Câu tục ngữ khuyên anh em trong nhà phải đoàn kết, yêu thương nhau. B *Yêu cầu viết : + 1 dòng chữ G, cỡ nhỏ + 1 dòng chữ C , Kh , cỡ nhỏ. + 1 dòng Gò Công, cỡ nhỏ. + 1 dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ. [...]...* Củng cố : * Dặn dò : Yêu cầu về nhà hoàn thành bài viết trong vở Tiếng Việt 3, tập một và học thuộc lòng câu ứng dụng . nhỏ. + 1 dòng G Công, cỡ nhỏ. + 1 dòng câu ứng dụng, cỡ nhỏ. * Dặn dò : Yêu cầu về nhà hoàn thành bài viết trong vở Tiếng Việt 3, tập một và học thuộc lòng câu ứng dụng. * Củng cố : . : G Công là tên một thò xã thuộc tỉnh Tiền Giang, trước dây là nơi đóng quân của ông Trương Đònh – một lãnh tụ nghóa quân chống thực dân Pháp B c) Viết câu ứng dụng : Khôn ngoan dối. đáp người ngoài G cùng một mẹ chớ hoài đá nhau * Giải thích: Câu tục ngữ khuyên anh em trong nhà phải đoàn kết, yêu thương nhau. B *Yêu cầu viết : + 1 dòng chữ G, cỡ nhỏ + 1 dòng chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập viết G, Tập viết G, Tập viết G