VẬT LÍ 6- MÁY CƠ ĐƠN GIẢN

28 375 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

1 Trường THCS TRẦN QUỐC TOẢN -PHƯỚC SƠN -QUẢNG NAM Trường THCS TRẦN QUỐC TOẢN -PHƯỚC SƠN -QUẢNG NAM GV thực hiện :LÊ XUÂN THIỆT BÀI 13- Tiết 16. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN BÀI 13- Tiết 16. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN MÔN:VẬT LÍ 6 ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 1. 1. Trọng lực là lực hút của trái đất. Trọng lực là lực hút của trái đất. Trọng lực có phương thẳng đứng và có Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về trái đất. chiều hướng về trái đất. 2. 2. Đơn vị lực là niu-tơn (N). Để đo độ lớn Để đo độ lớn của lực ta dùng của lực ta dùng lực kế lực kế . . BÀI 13 BÀI 13 Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 Thứ sáu ngày 26 tháng 11 năm 2010 TIẾT 14 TIẾT 14 Chắc ống này phải Chắc ống này phải đến 2 tạ, làm thế đến 2 tạ, làm thế nào để đưa lên nào để đưa lên được đây nhỉ ? được đây nhỉ ? Có thể đưa ống bê Có thể đưa ống bê tông này lên bằng tông này lên bằng những cách nào và những cách nào và dùng các dụng cụ dùng các dụng cụ gì cho đỡ vất vả ? gì cho đỡ vất vả ? Bài 13-Tiết 14- MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: 1. Đặt vấn đề Đặt vấn đề: Nếu chỉ dùng dây, liệu có Nếu chỉ dùng dây, liệu có thể kéo vật lên theo thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng với phương thẳng đứng với lực (F) lực (F) nhỏ hơn nhỏ hơn trọng trọng lượng (P) của vật được lượng (P) của vật được hay không ? hay không ? I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: 1. Đặt vấn đề Đặt vấn đề: (sgk/41) 2. Thí nghiệm Thí nghiệm: Ở lớp, ta dùng khối Ở lớp, ta dùng khối kim loại nhỏ thay cho kim loại nhỏ thay cho ống bê tông để làm ống bê tông để làm thí nghiệm nhằm trả thí nghiệm nhằm trả lời câu hỏi trên. lời câu hỏi trên. Khối kim loại Khối kim loại I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: 1. Đặt vấn đề Đặt vấn đề: (Sgk/41) 2. Thí nghiệm Thí nghiệm: Hình 13.3 Hãy Hãy cho biết các cho biết các dụng cụ cần dùng dụng cụ cần dùng trong thí nghiệm trong thí nghiệm này ? này ? Quả nặng Lực kế Giá thí nghiệm I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: 1. Đặt vấn đề Đặt vấn đề: (Sgk/41) Hình 13.3 Mục đích thí nghiệm Mục đích thí nghiệm : : a) a) b) b) 2. Thí nghiệm Thí nghiệm: So sánh tổng lực kéo So sánh tổng lực kéo quả nặng quả nặng ( ( F F ) ) và trọng và trọng lượng của quả nặng lượng của quả nặng ( ( P P ) ) . . I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: 1. Đặt vấn đề Đặt vấn đề: (Sgk/41) Cách tiến hành Cách tiến hành : : - Đo trọng lượng - Đo trọng lượng ( ( P P ) ) của quả nặng của quả nặng 2. Thí nghiệm Thí nghiệm: [...]... a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1) hơn b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc là (2) nhanh dễ dàng pa-lăng a b máy cơ đơn giản I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng II Các máy cơ đơn giản: giản C4 (1) …dễ dàng… dàng (2) máy cơ đơn giản I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng II Các máy cơ đơn giản: giản C6 Tìm những thí dụ sử dụng máy. .. hình vẽ dưới đây I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng II Các máy cơ đơn giản: giản 1 Mặt phẳng nghiêng 3 2 Đòn bẩy Ròng rọc I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng II Các máy cơ đơn giản: giản Các máy cơ đơn giản thường dùng là : mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy và ròng rọc Mặt phẳng nghiêng Đòn bẩy Ròng rọc I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng II Các máy cơ đơn giản: giản C4 Chọn từ thích... dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống Tận dụng vành xe máy hỏng để làm ròng rọc Loại ròng rọc 2 bánh đà 1 đầu này vận hành nhẹ nhàng hơn I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng II Các máy cơ đơn giản: giản C6 Tìm những thí dụ sử dụng máy cơ đơn giản trong cuộc sống GHI NHỚ  Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật  Các máy cơ đơn giản thường... tổng 2 lực kéo vật (F) F1 F2 Kéo vật HOẠT ĐỘNG NHÓM Lực Cường độ Trọng lượng của vật P = N Tổng 2 lực dùng để kéo vật lên F = N C1 Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên ( F) với trọng lượng ( P) của vật I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng 1 Đặt vấn đề: (Sgk/41) đề 2.Thí nghiệm: (Sgk/42) nghiệm C1 Lực kéo vật lên bằng hoặc lớn hơn trọng lượng của vật I Kéo vật lên theo phương... hơn nhỏ hơn Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực (1) (1) trọng lượng của vật ít nhất bằng I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng 3.Kết luận: luận C2 C3 (1) ít nhất bằng… (1) bằng Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này Phải tập trung nhiều người, dễ ngã, không lợi dụng được trọng lượng của cơ thể Trong thực tế để di chuyển hoặc nâng các vật lên cao một cách...I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng 1 Đặt vấn đề: (Sgk/41) đề 2.Thí nghiệm: nghiệm Cách tiến hành: - Đo trọng lượng (P) của quả nặng P Đo trọng lượng I Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: đứng 1 Đặt vấn đề: (Sgk/41) đề 2.Thí nghiệm: nghiệm Cách tiến hành: - Đo trọng lượng (P) của quả nặng - Kéo quả nặng lên từ từ để đo tổng 2 lực kéo vật (F) I Kéo vật lên theo phương thẳng . rọc 2 2 3 3 1 1 I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: II. Các máy cơ đơn giản Các máy cơ đơn giản: Các máy cơ đơn giản thường dùng là : Các máy cơ đơn giản thường dùng. đây. dụng cụ như các hình vẽ dưới đây. I. Kéo vật lên theo phương thẳng đứng Kéo vật lên theo phương thẳng đứng: II. Các máy cơ đơn giản Các máy cơ đơn giản: Mặt phẳng nghiêng Mặt phẳng nghiêng Đòn. SƠN -QUẢNG NAM GV thực hiện :LÊ XUÂN THIỆT BÀI 13- Tiết 16. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN BÀI 13- Tiết 16. MÁY CƠ ĐƠN GIẢN MÔN:VẬT LÍ 6 ÔN LẠI KIẾN THỨC CŨ 1. 1. Trọng lực là lực hút
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬT LÍ 6- MÁY CƠ ĐƠN GIẢN, VẬT LÍ 6- MÁY CƠ ĐƠN GIẢN, VẬT LÍ 6- MÁY CƠ ĐƠN GIẢN