dai 7 kiem tra chuong 3 Phuong

5 132 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Trờng THCS Hồ Tùng Mậu Năm học : 2010 - 2011 Mức độ Biết Hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổn g Chuẩn Tên TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Thu thập số liệu thống kê , tần số KT: Biết các các khái niệm dấu hiệu điều tra, tần số 2 0.5 đ 6 1.75 KN : Xác định đợc dấu hiệu điều tra ,tìm đợc tần số của một giá trị. 2 0.5 đ 1 0.25 đ 1 0.5 đ 2. Bảng tần số và biểu đồ KT: Biết bảng tần số, biểu đồ đoạn thẳng. 3 KN : Lập đợc bảng tần số, .Hiểu đợc biểu đồ đoạn thẳng và dựng biểu đồ đoạn thẳng. 1 2 đ 1 2 đ 1 1 đ 3. Số trung KT: 3 KN : - Sử dụng đợc công thức tính số TBCvà ý nghĩa. - Tìm đợc mốt thông qua bảng tần số . 1 0.25 đ 1 0.5 đ 1 2,5 đ Tổng 4 1đ 4 3đ 3 5đ 1 1đ 12 10đ I. Trắc nghiệm Bài 1 Bài 2 1 2 3 4 5 1 2 Đáp án C D B D A 10,6X = 10 Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 II .Tự luận Câu Nội dung Điểm 1 a. Dấu hiệu : Điểm kiểm tra học kì môn toán của mỗi học sinh lớp 7A b. Bảng tần số Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 3 3 5 8 6 9 2 4 N =40 c. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.( vẽ đúng, chính xác ) 0, 5điểm 2 điểm 2 điểm Trờng THCS Hồ Tùng Mậu Năm học : 2010 - 2011 d. Sử dụng công thức tính số trung bình cộng , tính điểm trung bình bài kiểm học kì I môn Toán của lớp 7A . 1 1 2 2 1 2 . . . 3.3 4.3 5.5 6.8 7.6 8.9 9.2 10.4 3 3 5 8 6 9 2 4 6.65 k k k x n x n x n X n n n + + + = + + + + + + + + + + = + + + + + + + = e. Nhận xét. 1,0 điểm 1,0điểm 0,5 điểm 1,0điểm Trờng THCS Hồ Tùng Mậu Năm học : 2010 - 2011 I. Trắc nghiệm (2 điểm) Bài 1 (1,25điểm). Điểm thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7C đợc ghi lại trong bảng sau: 6 7 4 8 10 7 10 9 8 6 9 5 8 9 7 10 9 7 7 4 *Khoanh trònvào chữ cái trớc các phơng án trả lời đúng cho các câu sau Câu 1. Dấu hiệu ở đây là : A. Điểm thi của 20 học sinh 7C B. Học sinh lớp 7C C. Điểm thi giải toán nhanh của mỗi học sinh D. Điểm thi Câu 2. Tổng các tần số của giá trị là A. 10 B. 7 C. 8 D. 20 Câu 3. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là A. 10 B. 7 C. 8 D. 20 Câu 4. Điểm có tần số lớn nhất là A. 10 B. 9 C. 8 D.7 Câu 5. Điểm 6 có tần số là . A. 2 B. 3 C. 4 D. 6 Bài 2 (0,75điểm). *Điền vào chỗ trống cho các câu sau Cho bảng tần số : Câu 1. Số trung bình cộng X = Câu 2. Mốt của dấu hiệu 0 M = II.Tự luận (8 điểm) Thống kê điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của một lớp 7B đợc ghi lại nh sau: Giá trị (x) 9 10 11 12 Tần số (n) 1 4 3 2 N=10 8 7 6 7 5 4 5 5 7 8 10 6 8 5 3 8 10 3 9 4 7 6 8 6 3 10 6 9 7 10 7 6 Trờng THCS Hồ Tùng Mậu Năm học : 2010 - 2011 a. Dấu hiệu ở đây là gì ? b. Hãy lập bảng tần số c. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. d. Sử dụng công thức tính số trung bình cộng , tính điểm trung bình bài kiểm học kì I môn Toán của lớp 7A Trêng THCS Hå Tïng MËu N¨m häc : 2010 - 2011 . điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của một lớp 7B đợc ghi lại nh sau: Giá trị (x) 9 10 11 12 Tần số (n) 1 4 3 2 N=10 8 7 6 7 5 4 5 5 7 8 10 6 8 5 3 8 10 3 9 4 7 6 8 6 3 10 6 9 7 10 7 6 Trờng. bình cộng , tính điểm trung bình bài kiểm học kì I môn Toán của lớp 7A . 1 1 2 2 1 2 . . . 3. 3 4 .3 5.5 6.8 7. 6 8.9 9.2 10.4 3 3 5 8 6 9 2 4 6.65 k k k x n x n x n X n n n + + + = + + + + + + +. điểm) Bài 1 (1,25điểm). Điểm thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7C đợc ghi lại trong bảng sau: 6 7 4 8 10 7 10 9 8 6 9 5 8 9 7 10 9 7 7 4 *Khoanh trònvào chữ cái trớc các phơng án trả lời đúng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: dai 7 kiem tra chuong 3 Phuong, dai 7 kiem tra chuong 3 Phuong, dai 7 kiem tra chuong 3 Phuong