GA LOP 1 TUAN 25 CKT

49 556 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 ĐẠO ĐỨC BÀI:ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ II Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Tn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2010 Tập đọc Bài :Hoa ngäc lan. I.MỤC TIÊU 1 :Đọc : • HS đọc tr¬n ®úng, nhanh được cả bài “ Hoa ngọc lan”. • Luyện đọc đúng các từ: hoa ngọc lan, lấp ló, ngan ngát, khắp, sáng sáng, xoè ra. • Luyện ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy 2. Ôn các tiếng có vần ăm, ăp • Tìm tiếng có vần ăm trong bài • nói được câu chứa tiếng có vần ăm, ăp 3. Hiểu : • Hiểu được nội dung bài: Tình cảm của em bé đối với cây hoa ngọc lan 4. HS chủ động nói theo đề tài: Kể tên các loại hoa em biết II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk • bộ chữ, bảng phụ, một số loại hoa III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * 2 HS đọc bài Vẽ ngựa và trả lời câu hỏi - Tại sao nhìn tranh bà lại không đoán được bé vẽ con gì? - Gọi HS lên bảng viết các từ: vì sao, bức tranh, trông nom, trông thấy - GV nhận xét cho điểm HS * HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn - Vì bé vẽ ngựa chẳng ra hình con ngựa. - HS dưới lớp viết bảng con - Lắng nghe. 2/Bài mới * Giới thiệu bài 1’ Hoạt động 1 Hướng dẫn HS Tiết 1 * Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: Hôm nay ta học bài : “Hoa ngọc lan”,ghi b¶ng. * GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý giọng đọc chậm, nhẹ nhàng, thiết tha, tình cảm * GV ghi các từ : hoa ngọc lan, lá * Lắng nghe. - Bà đang cài hoa lan lên tóc bé - Lắng nghe. -ghi ®Çu bµi vµo vë * Lắng nghe nhận biết cách đọc * 1 đến 2 HS đọc bài Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 luyện đọc 1-2’ a/HD HS luyện đọc các tiếng từ khã 4-5’ b/L đọc câu 4-5’ c/LĐ đoạn , bài 4-5’ * Thi đọc trơn cả bài 4-5’ Hoạt động 2 Ôn các vần ăm, ăp 8-10’ dày, lấp ló, ngan ngát, khắp, sáng sáng, xoè ra lên bảng và cho HS đọc - GV giải nghóa từ :ngan ngát - Chỉ vào đầu từng câu * Cho HS đọc đoạn 1 “Tõ ®Çu ®Õn xanh thÉm” Cho HS đọc đoạn 2 tõ “Hoa lan ®Õn kh¾p nhµ” Cho HS đọc đoạn 3 ®o¹n cßn l¹i Cho HS đọc cả bài. * Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm - GV nhận xét cho điểm * Tìm tiếng trong bài có vần ăp trong bài? - Cho HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm - Tìm tiếng ngoài bài có vần ăm, ăp? - Cho HS đọc câu mẫu trong sgk - Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng có vần ăm, ăp theo nhóm - Nhận xét tiết học - Lắng nghe. -Mỗi một câu 2 HS đọc Mỗi bàn đọc 1 câu, đọc nối tiếp * 3 HS -3 HS -3 HS đọc nối tiếp. -2 HS đọc cả bài. Cả lớp đọc đồng thanh * HS thi đọc đoạn, bài nối tiếp mỗi HS một câu . HS đọc, HS chấm điểm - Lắng nghe. * Tìm chỉ trên bảng:khắp - Phân tích cá nhân - HS thi đua giữa các nhóm với nhau viết bảng con. - 4-5 em đọc ,đọc đồng thanh. - Thảo luận luyện nói nhóm 2,đại diên một số nhóm nói trước lớp. - Lắng nghe. Hoạt Tiết 2 * GV đọc mẫu lần 2 * Lắng nghe Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc 10’ *Thi đọc trơn cả bài 10’ Hoạt động 2 Luyện nói: kể tên các loài hoa mà em biết - Cho HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi - Nơ lan có màu gì? Chän ý ®óng; a/b¹c tr¾ng b/xanh thÉm c/tr¾ng ngÇn - Gọi HS đọc đoạn 2, 3 và trả lời câu hỏi - Hương hoa lan thơm như thế nào? Gv liªn hƯ më réng ®Ĩ hs n©ng cao ý thøc yªu q vµ BVMT : Hoa ngäc lan võa ®Đp ,võa th¬m nªn rÊt cã Ých cho cc sèng con ngêi. Nh÷ng c©y hoa nh vËy cÇn ®ỵc chóng ta g×n gi÷ vµ b¶o vƯ… * Mỗi nhóm cử 1 bạn lên thi đọc - GV nhận xét, cho điểm * GV cho HS quan sát tranh , hoa thật rồi yêu cầu các em gọi tên các loài hoa đó - HS nói thêm những điều mình biết về loài hoa mà mình kể VD: hoa có màu gì? Cánh to hay nhỏ? Lá nó như thế nào? Hoa đó nở vào mùa nào? … - 2-3 em đọc. -Nơ lan có màu trắng ngần. - HS trả lời câu hỏi - Hương hoa lan thơm ngan ngát. - Lắng nghe. * HS thi đọc trơn giữa các nhóm, các tổ với nhau - Lắng nghe. * HS thực hành hỏi đáp theo mẫu - Luyện nói theo nhóm 4 nhũng hiểu biết về loài hoa:VD hoa có màu đỏ;hồng; vàng ;tím.Cánh hoa to,nhỏ.Lá màu xanh,vàng Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 10’ - Cho HS luyện nói -Gv kh¼ng ®Þnh râ h¬n : C¸c loµi hoa gãp phÇn lµm cho m«i trêng thªm ®Đp , cc sèng cđa con ngêi thªm ý nghÜa… - GV nhận xét cho điểm tím…,nở mùa thu ,xuân… - Các thành viên trong nhóm lần lượt nói trước lớp. - Lắng nghe. 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ * Hôm nay học bài gì? - Cho1 HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi: -H¬ng lan th¬m nh thÕ nµo? - Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bò bài “ Nhà bà ngoại” Nhận xét tiết học * Hoa ngọc lan - Theo dõi đọc thầm - HS lắng nghe TOÁN TiÕt 97: Lun tËp Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 I. MỤC TIÊU • Giúp HS củng cố về làm tính trừ ( đặt tính và tính ) và trừ nhẩm các số tròn chục . • BiÕt giải toán có lời văn. • Có ý thức tham gia vào các hoạt động học tập II. ĐỒ DÙNG • GV: bảng phụ, các thanh thẻ để ghi số gắn bảng • HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/ Bài cũ 3-5’ * 2 HS lên bảng làm bài: a) 40 – 10 20 c) 30 70 – 40 b) 20 – 0 50 d) 30 + 30 30 2/Dưới lớp nhẩm nhanh kết quả 60 – 20 = 90 – 70 = 80 – 30 = 40 – 30 = - GV nhận xét cho điểm * Cả lớp viết vào nháp a) 40 – 10 > 20 c) 30 = 70 – 40 b) 20 – 0 < 50 d) 30 + 30 > 30 2/Dưới lớp nhẩm nhanh kết quả 60 – 20 =40 90 – 70 =20 80 – 30 =50 40 – 30 =10 - Lắng nghe. 2/Bài mới 1-2’ H oạt động 1 Bài 1 4-5’ Làm bảng con. Bài 2 4-5’ Trò chơi gắn số. * GV giới thiệu bài “ Luyện tập”.Ghi b¶ng Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk * Cho HS nêu yêu cầu bài 1 - Khi đặt tính ta phải chú ý điều gì? - Cho từng nhóm làm. - Cho HS làm bài sửa bài,gọi những học sinh có kết quả đúng lên trước lớp * HS nêu yêu cầu bài 2 - Đây là một dãy các phép tính liên tiếp với nhau, các em chú ý nhẩm cho kỹ để điền vào ô trống cho đúng * Lắng nghe. Ghi ®Çu bµi vµo vë * Đặt tính rồi tính - Chú ý hàng đơn vò thẳng hàng đơn vò - Mỗi nhóm làm một phép tính vào bảng con. 70 80 60 40 90 50 40 30 10 50 20 40 30 30 40 - Theo dõi sửa sai * Điền số thích hợp vào ô trống - Nghe biết cách làm. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi - - - - - Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Bài 3 Phiếu bài tập 4-5’ Bài 4 4-5’ Làm vở Bài 5 4-5’ - HS làm bài và sửa bài -Treo bảng phụ cho các nhóm * HS nêu yêu cầu bài 3 - Các em nhẩm các phép tính để tìm kết quả - HS làm bài và sửa bài.Treo đáp án đúng. * Cho HS đọc đề bài -Bài toán cho biết những gì? -Bài toán hỏi gì? -Muốn biết có bao nhiêu cái bát ta làm tính gì? -Muốn thực hiện được 20 cộng với 1 chục trước hết ta làm gì? - Cho HS làm bài và đổi vở để sửa bài * Cho HS nêu yêu cầu - Chuyển thành trò chơi thi đua giữa các nhóm với nhau - Nhẩm kết quả để điền. -Lần lượt lên điền trên bảng * Đúng ghi đ, sai ghi s -Nhận phiếu làm bài - Đổi chéo phiếu chấm điểm 60cm - 10cm = 50 S 60 cm – 10 cm = 50 cm Đ 60 cm – 50 cm = 40 cm S * 2-3 HS đọc bài toán - Có 20 cái, thêm 1 chục cái - Có tất cả bao nhiêu cái - Làm tính cộng - Đổi 1 chục = 10 Bµi gi¶i Nhµ Lan có tất cả là : 20 + 10 =30 ( cái b¸t ) Đáp số : 30 cái b¸t * Điền dấu +, - vào chỗ chấm - Các nhóm thảo luận thi đua xem nhóm nào tìm nhanh nhất kết quả lên điền phiếu lớn trên bảng 50 -10 = 40 30 + 20 = 50 40 – 20 = 20 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * Cho HS trả lời các câu hỏi - Phép trừ nhẩm các số tròn chục giống phép tính nào các em đã học - Hãy giải thích rõ hơn bằng việc thực hiên nhẩm 80 - 30 - Nhận xét tiết học * HS chơi trò chơi - Giống phép trừ trong phạm vi 10 - 8 chục trừ 3 chục bằng 5 chục vì 8 – 3 bằng 5 - Lắng nghe. Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2010 Tập viết Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Bài : T« ch÷ hoa E, £, G I. MỤC TIÊU • HS tô đúng và đẹp các chữ hoa: E, £, G • Viết đúng và đẹp các vần ăm, ăp; các từ ngữ: chăm học, khắp vườn • Viết theo chữ thường, cỡ vừa, đúng cỡ chữ và đều nét. Đưa bút theo đúng quy trình viết II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC • Bảng phụ viết sẵn trong khung chữ • Chữ hoa : E, £, G • Các vần ăm, ăp; các từ : chăm học , khắp vườn III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * Gọi 2 HS lên bảng viết: gánh đỡ, sạch sẽ -GV chấm bài ở nhà của một số HS. -Nhận xét, cho điểm *HS lên bảng viết. Các bạn khác viết bảng con - Những học sinh còn sai lỗi hoặc viết xấu -Lắng nghe. 2/Bài mới * Giới thiệu bài Hoạt động 1 HD tô chữ hoa E 3-5’ Viết chữ hoa £, G 3-5’ * GV giới thiệu bài tập tô chư  E, £, G và vần ăm, ăp và các từ :chăm học, khắp vườn * GV giới thiệu chữ hoa mẫu và hỏi - Chữ hoa E gồm những nét nào? - GV chỉ lên chữ hoa E và nói, vừa nói vừa đồ theo chữ. -Quy trình viết chữ hoa E như sau: Đặt bút bắt đầu từ li đầu tiên của dòng kẻ ngang sau đó các em sẽ tô theo nét chấm. Điểm kết thúc của chữ nằm trên li thứ hai của dòng kẻ ngang ( - GV vừa nói vừa tô trong khung chữ) * Hãy so sánh chữ E và chữ £ - Cho HS viết chữ E vào bảng con, GV uốn nắn sửa sai cho HS Chữ £ cách viết như chữ E. ta chỉ thêm dấu phụ của chữ £ - Chữ hoa G gồm những nét nào? * Lắng nghe. -Hs ghi ®Çu bµi vµo vë * HS quan sát chữ mẫu và trả lời câu hỏi - Chữ hoa E gồm một nét viết liền không nhấc bút - HS theo dõi cách đồ chữ hoa E -Chú ý lắng nghe để nắm quy trình viết chữ hoa E - HS viết bằng nhón tay trong không trung chữ E * 1-2 HS so sánh - HS viết vào bảng con chữ E, £ * HS quan sát chữ mẫu và trả Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động 2 HD HS viết vần và từ ứng dụng 5-7’ Hoạt động 3 HD HS viết bài vào vở 10-15’ - GV chỉ lên chữ hoa G và nói, vừa nói vừa đồ theo chữ. - GV vừa viết chữ hoa G vừa giảng quy trình viết - Cho HS viết chữ G vào bảng con, - GV uốn nắn sửa sai cho HS * GV treo bảng phụ viết sẵn các từ ứng dụng - Phân tích tiếng có vần ăm, ăp -GV cho HS nhắc lại cách nối nét giữa các chữ cái trong một chữ - GV nhận xét HS viết * GV gọi một HS nhắc lại tư thế ngồi viết - GV nhắc nhở một số em ngồi chưa đúng tư thế và cầm bút sai -Quan sát HS viết và uốn nắn HS sai lời câu hỏi của cô - Chữ hoa G gồm nét xoắn cong phải và nét khuyết trái - HS theo dõi cách đồ chữ hoa G Chú ý lắng nghe để nắm quy trình viết chữ hoa G - 3 – 5 HS nhắc lại cách viết HS viết vào không trung chữ G - HS viết vào bảng con chữ G - Viết đúng như hướng dẫn. * HS đọc các vần và từ ứng dụng trên bảng phụ - m có âm ă nối với âm m… -HS luyện viết bảng con - Lắng nghe * Lấy vở viết bài - HS viết bài vào vở Tô chữ hoa Viết vần và từ ứng dụng 3/Củng cố dặn dò 3-5’ * GV thu vở chấm bài - Khen một số em viết đẹp và tiến bộ -Dặn các em tìm thêm tiếng có vần ăm, ăp và viết vào vở nhà NhËn xÐt tiÕt häc * 2/3 học sinh của lớp. - HS lắng nghe để về nhà viết bài - Lắng nghe CHÍNH TẢ Bài : Nhµ bµ ngo¹i. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2010 I. MỤC TIÊU • HS nh×n s¸ch hc b¶ng chép đúng, đẹp, không mắc lỗi đoạn văn: “Nhà bà ngoại”. • Điền đúng vần ăm hay ăp , chữ c hay k vào chỗ thích hợp • Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp. Sau dấu chấm có viết hoa II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • GV: bảng phụ chép sẵn bài : Nhà bà ngoại • HS: vở, bộ chữ HVTH III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 /Bài cũ 3-5 ‘ * Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước - Nhận xét cho điểm * Những HS viết sai viết xấu. - HS lắng nghe 2/Bài mới * Giới thiệu bài 1’ Hoạt động 1 HD HS nghe viết 5-7’ Hoạt động 2 Viết bài vào vở 10-15’ Hoạt động 3 HD HS làm bài tập chính tả 5-7’ * Giới thiệu bài viết : “Nhà bà ngoại” - GV treo bảng phụ đã viết sẵn bài - Cho HS tìm tiếng khó viết trong bài - Cho HS phân tích tiếng khó và viết bảng con -Trong bµi viÕt cã mÊy c©u? Sau mçi c©u cã dÊu chÊm -Ch÷ ®Çu c©u ph¶i viÕt nh thÕ nµo? - GV cho HS chép bài vào vở chính tả - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? - GV hướng dẫn HS cách viết bài: GV uốn nắn cách ngồi, cách cầm bút, cách trình bày bài viết - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi - GV thu vở chấm, nhận xét *Cho 1 HS nêu yêu cầu bài tập 2 - GV giới thiệu tranh và hỏi - Bức tranh vẽ cảnh gì? * Lắng nghe. - 3 -> 5 HS đọc bài thơ - Tiếng khó viết là: ngoại, rộng rãi, loà xoà, hiên, thoang thoảng, khắp vườn - HS phân tích và viết bảng -Cã 4 c©u, 4 dÊu chÊm -Ch÷ ®Çu c©u ph¶i viÕt hoa - HS viết bài vào vở ,chú ý đầu câu,tên riêng phải viết hoa - Khi viết ta cần ngồi ngay ngắn. - HS đổi vở dùng bút chì ,sửa bài - 2/3 số HS của lớp * Điền ăm hay ăp - HS quan sát tranh -Bạn gái s¾p xếp sách vở. Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi [...]... Híng dÉn To¸n ¤n lun B¶ng c¸c sè tõ 1- 10 0 I Mơc tiªu: Hs ®ỵc cđng cè vµ kh¾c s©u vỊ: -Sè liỊn tríc, sè liỊn sau -Thø tù c¸c sè tõ 1- 100 II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: Híng dÉn hs lµm c¸c bµi tËp sau Bµi 1: Trong b¶ng sè tõ 1- 100 a/Cã bao nhiªu sè cã 1 ch÷ sè b/Cã bao nhiªu sè cã hai ch÷ sè mµ sè ®¬n vÞ b»ng 5 Bµi 2: Sè liỊn tríc cđa 79 lµ sè nµo? Sè liỊn sau cđa 10 lµ sè nµo? T×m sè liỊn tríc, sè... khích HS tính con - Cả lớp làm bảng con nhẩm.Gọi 4 HS lên bảng làm 3-4’ 30 +10 +20=60 60 -10 -20=30 30+20 +10 =60 60-20 -10 =30 -Chữa bài làm trên bảng - Dưới lớp theo dõi sửa sai * Gọi HS đọc đề toán Bài 4 -* 2-3 em - Cho Tự nêu tóm tắt Làm vở -1em tóm tắt,1em giải Tóm tắt 3-4’ Bài giải Có :10 nhãn vở Hoa có tất cả là: Mua thêm:20 nhãn vở 10 +20=30 ( nhãn vở) Có tất cả :… nhãn vở ? Đáp số :30 nhãn vở HS làm bài... II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u: Híng dÉn hs lµm c¸c bµi tËp sau Bµi 1 iỊn dÊu = 32 23 27…28 30 +40… 67 75… 61 46 … 92 32 … 50 + 20 Bµi 2: Nèi víi sè thÝch hỵp 36 … 64 22 Bµi 3: Trong c¸c sè 32, 76, 18 , 47, 26, 83, 16 , 78 Gv: CÊn ThÞ V©n 64 =… 18 47 Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 a/Sè nµo lín nhÊt? b/Sè nµo bÐ nhÊt? c/H·y xÕp c¸c sè trªn theo thø... cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 5-7’ 1/ Tìm tiếng trong bài có vần ươn, - Lắng nghe Hoạt ương - HS tìm tiếng : vườn, hương động 2 - HS đọc và phân tích tiếng vừa Ôn các tìm - Đọc cá nhân vần ươn, 2/ Nãi c©u chøa tiÕng có vần ươn, - Tìm viết bảng con ương ương? 8 -10 - Cho HS đọc câu mẫu trong sgk -Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng 1- 2... -Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi: -Lắng nghe Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bò bài “ Câu đố” Nhận xét tiết học Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 Gv: CÊn ThÞ V©n N¨m häc 2009- 2 010 Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 Gv: CÊn ThÞ V©n N¨m häc 2009- 2 010 Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 To¸n... sao đó - 5 HS tìm và vẽ đúng, tô Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 -NhËn xÐt tiÕt häc Gv: CÊn ThÞ V©n nhanh nhất và đẹp được tuyên dương Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 Thø hai ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2 010 Híng dÉn TiÕng ViƯt ¤n ®äc viÕt Hoa ngäc lan I-Mục tiêu: -Củng cố lại đọc viết bài tập đọc Hoa ngäc... ThÞ V©n 9 80 13 40 30 17 50 8 a) Đặt tính rồi tính nhẩm -4 em lên bảng làm,cả lớp làm bảng con + 70 + 20 - 80 - 80 + 10 - 90 20 70 30 50 60 40 90 90 50 30 70 50 - Theo dõi sửa bài - Nêu kết quả nối tiếp 50+20=70 60cm +10 cm=70cm 70-50=20 30cm+30cm=50cm 70-20=50 40cm-20cm=20cm * HS tự đọc đề toán, tự tóm tắt rồi giải bài toán - 2HS làm trên bảng,cả lớp lµm vở Tóm tắt Lớp 1A :20 bức tranh Lớp 1B :30 bức... -Chon 1 sè tiÕng dƠ viÕt sai -ViÕt ra b¶ng con: Tõ khã -Tù nhËn xÐt bµi cho b¹n -ChÐp bµi vµo vë (chó ý c¸ch cÇm bót vµ t thÕ ngåi) -CÇm bót ch× sưa lçi -Ghi lçi ra lỊ vë 3.Cđng cè dỈn dß -Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc Tuyªn d¬ng c¸c em cã ý thøc häc tèt VỊ nhµ lun viÕt thªm cho ®Đp Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 Thø t ngµy 17 th¸ng 3 n¨m 2 010 Híng... 1: ViÕt c¸c sè tõ 69 ®Õn 80 Bµi 2: Cho c¸c sè 12 , 72, 27, 86, 36 a/ viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín b/ViÕt theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ Bµi 3: >, . Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc 10 ’ *Thi đọc trơn cả bài 10 ’ Hoạt động 2 Luyện nói: kể tên các loài hoa mà em biết - Cho HS đọc đoạn 1 và trả lời. Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 ĐẠO ĐỨC BÀI:ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ II Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n Líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 Tn 27 Thø hai ngµy 15 th¸ng. 10 > 20 c) 30 = 70 – 40 b) 20 – 0 < 50 d) 30 + 30 > 30 2/Dưới lớp nhẩm nhanh kết quả 60 – 20 =40 90 – 70 =20 80 – 30 =50 40 – 30 =10 - Lắng nghe. 2/Bài mới 1- 2’ H oạt động 1 Bài 1 4-5’ Làm
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LOP 1 TUAN 25 CKT, GA LOP 1 TUAN 25 CKT, GA LOP 1 TUAN 25 CKT, II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC, III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC, III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP