GA LOP 1 TUAN 24 CKT

53 402 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2015, 08:00

Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Đạo đức : Tiết 24: §i bé ®óng quy ®Þnh ( TiÕt 2) I.MỤC TIÊU - HS hiểu :Phải đi bộ trên vỉa hè, nếu đường không có vỉa hè phải đi sát lề đường phía tay phải.Qua đường ở ngã ba, ngã tư phải đi theo đèn hiệu ( và vạch quy đònh ) - Đi bộ đúng quy đònh là đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người - Thùc hiƯn ®i bé ®óng quy ®Þnh vµ nh¾c nhë b¹n bÌ cïng thùc hiƯn. - -Hs kh¸ giái ph©n biƯt ®ỵc nh÷ng hµnh vi ®i bé ®óng quy ®Þnh vµ sai quy ®Þnh II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - Vở BT đạo đức 1 - Sư dơng tranh minh hoạ bài học III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/Bài cũ 3-5’ * Gọi lên bảng trả lời câu hỏi -Khi đi bộ em cần phải đi như thế nào? - Nếu muốn qua đường em phải đi ra sao? Gv nhËn xÐt , ®¸nh gi¸ hs * HS trả lời, lớp theo dõi, nhxÐt - Khi đi bộ em cần phải đi trên vỉa hè hoặc sát bên mép đường - Nếu muốn qua đường em phải đi trên vạch trắng hoặc khi không có xe qua,lại 2/Bài mới Hoạt động 1 HS làm bài tập 3 6-8’ Hoạt động 2 * GV giới thiệu bài “ Đi bộ đúng quy đònh ” tiết 2. Ghi b¶ng *ChoHS qs tranh trong BT3 vàhỏi: - Các bạn nhỏ trong tranh có đi đúng quy đònh không? - Điều gì có thể sảy ra? Vì sao? - Em làm gì khi thấy bạn mình như thế? -Gọi HS lên tb ý kiến của mình * GV kết luận: Đi dưới lòng đường là sai quy đònh, có thể gây nguy hiểm cho bản thân và cho người khác *GV giải thích yêu cầu của BT4 -Yc HS xem tranh, tô màu vào *Lắng nghe. * HS quan sát tranh và thảo luận theo từng cặp -Các bạn nhỏ trong tranh đi không đúng quy đònh . - Có thể bò tai nạn vì không kòp tránh xe tới. - Nói cho bạn biết đi như thế rất nguy hiểm phải đi vào phần đường quy đònh -Cả lớp nhận xét bổ sung * Lắng nghe. * HS thảo luận theo nhóm 2 người Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Thảo luận theo cặp( bài tập 4) 6-8’ những tranh đảm bảo đi bộ an toàn ,nối các tranh đã tô màu với bộ mặt tươi cười GV kl: Tranh 1, 2, 3, 4, 6 đi đúng quy đònh. Tranh 5, 7, 8 đi sai quy đònh. Đi bộ đúng quy đònh là tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp làm việc theo yêu cầu xem tranh, tô màu vào những tranh đảm bảo đi bộ an toàn ,nối các tranh đã tô màu với bộ mặt tươi cười - Lăùng nghe Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Hoạt động 3 Trò chơi “Đèn xanh, đèn đỏ 6-8’ 3/Củng cố 3-5’ * GV giải thích cách chơi: -Cho HS đứng thành hàng ngang, đội nọ đứng đối diện với đội kia, cách nhau khoảng 2 ->5 bước chân. Người điều khiển TC cầm đèn hiệu đứng ở giữa cách đều hai hàng ngang và đọc: Đèn hiệu lên màu đỏ Dừng lại chớ có đi Màu vàng ta chuẩn bò Đợi màu xanh ta đi HS đồng thanh: “ Đi nhanh! Đi nhanh! Nhanh nhanh nhanh” Sau khi người điều khiển đưa đèn hiệu màu xanh, mọi người bắt đầu đi đều ( bước tại chỗ ). Nếu ngưòi điều khiển đưa đèn vàng, tất cả đứng vỗ tay. Còn nếu là đèn đỏ tất cả phải đứng yên. Người chơi phải thực hiện động tác theo hiệu lệnh. Ai bò nhầm không thực hiện đúng động tác phải tiến lên phía trước một bước và tiếp tục chơi ở ngoài vòng. Người điều khiển thay đổi hiệu lệnh với nhòp độ nhanh dần -Yc chơi trò chơi 5 -> 6 phút GV nhận xét trò chơi * Hôm nay học bài gì? -Khi đi bộ trên đường ta phải đintn - Khi muốn qua đg ta phải làm gì? -Cho HS đọc thäc câu thơ cuối bài - HD HS thực hành khi đi học Nhận xét tiết học * HS lắng nghe - HS chơi trò chơi theo 2 đội -HS chơi trò chơi 5 -> 6 phút - Lắng nghe * Đi bộ đúng quy đònh - Đúng phần đường dành cho người đi bộ - Khi muốn qua đường ta phải đi theo vạch,hoặc đèn tín hiệu - Cả lớp - HS lắng nghe Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 Cha in tiÕng viƯt Tn 26 Thø hai ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2010 Tập đọc Bài: Bµn tay mĐ. I.MỤC TIÊU 1 :Đọc : • HS đọc tr¬n ®úng, nhanh được cả bài “ Bàn tay mẹ”. • Luyện đọc đúng các từ: yêu nhất, nấu cơm, rám nắng, xương xương . • Luyện ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy 2. Ôn các tiếng có vần an, at • Tìm tiếng có vần an trong bài Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 • Tìm được tiếng có vần an, at ngoài bài 3. Hiểu : • Hiểu được nội dung bài: Tình cảm của bạn nhỏ khi nhìn đôi bàn tay mẹ. Hiểu tấm lòng yêu quý biết ơn mẹ của bạn 4. HS chủ động nói theo đề tài: trả lời câu hỏi theo tranh II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC • Tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk • bộ chữ, bảng phụ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1/Bài cũ 3-5’ * GV chấm nhãn vở tự làm của HS 2 HS lên bảng viết : bàn tay, làm việc, hằng ngày, rám nắng GV nhận xét cho điểm HS * HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn 2/Bàimới Giới thiệu bài 1’ Hoạt động 1 Hướng dẫn HS luyện đọc 2-3’ a/HD HS luyện đọc các tiếng từ 5-7’ b/Luyện đọc câu 5-7’ c/LĐ Tiết 1 - Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? - GV: bạn nhỏ yêu nhất đôi bàn tay mẹ, vì sao vậy? Để biết được điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài “ Bàn tay mẹ” hôm nay nhé. Ghi b¶ng- * GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý giọng đọc chậm rãi, nhẹ nhàng, tình cảm * GV ghi các từ : yêu nhất, nấu cơm, rám nắng, xương xương lên bảng, HS đọc GV giải nghóa từ :rám nắng, xương xương * Chỉ cho HS đọc một câu theo hình thức nối tiếp - Cho mỗi bàn đọc đồng thanh 1 câu * Cho 3 HS đọc đoạn 1 tõ ®Çu ®Õn -Quan sát trả lời câu hỏi. -Mẹ đang vuốt má em bé - Lắng nghe. * Lắng nghe. Hs ghi ®Çu bµi vµo vë ghi ®Çu bµi. * 1 đến 2 HS đọc bài -Hs ®äc CN, ®ång thanh c¸c tõ vµ ph©n tÝch tiÕng -GhÐp tõ khã Cả lớp đồng thanh - HS luyện đọc câu nối tiếp mỗi em một câu. - Đọc theo bàn. * HS thi đọc đoạn, bài Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 đoạn , bài 5-7’ * Thi đọc trơn cả bài Hoạt động 2 Ôn các vần an, at 5-7’ bao nhiªu lµ viƯc -§o¹n 2: tõ “§i lµm vỊ ®Õn chËu t· lãt ®Çy” -§o¹n 3 cßn l¹i ®Õn hÕt * Cho mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm -Cho HS đọc, HS chấm điểm - GV nhận xét cho điểm 1/Tìm tiếng trong bài có vần an ? - Cho HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm 2/ Tìm tiếng ngoài bài -có vần an -cã vÇn at -Cho hs quan s¸t tranh hái tranh vÏ g×? Cho HS đọc tõ mẫu trong sgk TiÕng nµo cã vÇn an, at? - Cho HS tìm và nói tiếng có vần an, at theo nhóm Nhận xét tiết học 3 HS đọc đoạn 2. 3 HS đọc đoạn 3 2 HS đọc cả bài. Cả lớp đọc đồng thanh * Thi đọc tiếp sức theo tổ. HS đọc, HS chấm điểm - Lắng nghe. * Tìm và lên bảng chỉ: bµn -2-3 em phân tích. -hs ®äc yªu cÇu 2 -Hs quan s¸t tranh : tranh vÏ má than, b¸t c¬m -TiÕng cã vÇn an lµ than, tiÕng cã vÇn at lµ b¸t - Thi đua tìm viết bảng con. -Đọc cá nhân . - Lắng nghe. Hoạt động 1 Tìm hiểu bài đọc và luyện Tiết 2 * GV đọc mẫu lần 2 - Cho HS đọc bài theo đoạn và trả lời câu hỏi * Lắng nghe. -2 HS đọc đoạn 1 th¶o luận câu hỏi trong sách giáo khoa trả lời câu hỏi đọc 8-10’ - Bàn tay mẹ đã làm gì cho chò em Bình? - Bàn tay mẹ đi chợ ,nấu cơm ,giặt quần áo cho chò em Bình Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 * Thi đọc trơn cả bài 5-7’ Hoạt động 2 Luyện nói: trả lời câu hỏi theo tranh 8-10’ 3/ Củng cố dặn dò 3-5’ - Bàn tay mẹ Bình như thế nào? - Đọc câu văn diễn tả tình cảm của Bình đối với bàn tay mẹ * Cho mỗi nhóm cử 1 bạn lên thi đọc - GV nhận xét, cho điểm * GV cho HS quan sát tranh và đọc câu mẫu Mẫu : H: Ai nấu cơm cho bạn ăn? T:Mẹ nấu cơm cho tôi ăn -GV khuyến khích hỏi những câu khác GV nhận xét cho điểm * Hôm nay học bài gì? - Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi: -Vì sao bàn tay mẹ lại trở lên gầy gầy , xương xương? - Vì sao bạn Bình lại yêu nhất đôi bàn tay mẹ? - Bàn tay mẹ Bình rám nắng ,gầy gầy ,xương xương. - 2-3 em đọc : B×nh yªu l¾m ®«i bµn tay r¸m n¾ng, c¸c ngãn tay gÇy gÇy, x¬ng x¬ng cđa mĐ. * HS thi đọc trơn giữa các nhóm, các tổ với nhau - Lắng nghe. * HS thực hành hỏi đáp theo mẫu -Thảo luận nói theo nhóm 4 - Nói nhiều kiểu câu khác nhau. Hs lªn hái ®¸p theo nhãm tríc líp * Bàn tay mẹ. - HS khác theo dõi. - Bàn tay mẹ lại trở lên gầy gầy , xương xương vì phải làm nhiều việc. - Vì Bình thương mẹ… - HS lắng nghe Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2010 - Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bò bài “ Cái Bống” Nhận xét tiết học Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Giáo án lớp 1 Năm học 2009- 2010 Gv: Cấn Thị Vân Trờng Tiểu học Tân Xã- Thạch Thất- Hà Nội Giáo án lớp 1 Năm học 2009- 2010 Gv: Cấn Thị Vân Trờng Tiểu học Tân Xã- Thạch Thất- Hà Nội [...]... cho HS tự làm bài tập Hoạt trong sgk động 1 * HS nêu yêu cầu bài 1 Bài 1 Phiếu bài - Cho 1 HS nêu cụ thể ta phải nối như thế nào? tập - Đây chính là nối cách đọc số 5-7’ với cách viết số mà tiết trước chúng ta vừa học - Đưa ra bông hoa 2 lớp cánh có các số 30,90,80,60 ,10 -Cho nối số - Cho 1HS làm bài trên bảng * ChoHS nêu yêu cầu bài 2 Bài 2 Làm việc - Cho 1 HS nêu cách làm cụ thể - HD HS làm bài và... Néi Gi¸o ¸n líp 1 vào vở 10 -15 ’ Hoạt động 3 HD HS làm bài tập chính tả 5-7’ 3/Củng N¨m häc 2009- 2 010 - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? -GV hướng dẫn HS cách viết bài: Chữ đầu đoạn văn lùi vào 1 ô và viết hoa Sau dấu chấm phải viết hoa -GV quan sát uốn nắn HS sai tư thế -GV đọc lại bài để HS soát lỗi - GV yêu cầu HS đổi vở cho nhau để sửa bài - Ngồi thẳng lưng ,ngay ngắn,mắt cách vở 15 cm - Lắng nghe... + 30 + 10 + 50 + 10 + 60 20 30 70 40 60 10 60 60 80 90 70 70 Hoạt động 2 Bài 2 Làm miệng Trò chơi truyền điện * Gọi HS nêu yêu cầu bài 2 - Cho 1 HS nêu cách nhẩm cụ thể - Cho HS làm bài và sửa bài,theo dõi nhận xét Gv: CÊn ThÞ V©n * Tính nhẩm - Ba chục cộng hai chục bằng năm chục,30+20=50 -Nhẩm kết quả,xì điện nhóm này với nhóm kia 30+20=50 40+50=90 10 +60=70 20+30=50 40+50=90 60 +10 =70 30cm +10 cm=40cm... Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 Bài 3 Làm vở N¨m häc 2009- 2 010 *Gọi HS đọc đề toán Tự tóm tắt và làm bài -HS làm bài và sửa bài -Chữa bài làm trên bảng 1 HS nêu yêu cầu 20cm+30cm=50cm * 3 HS đọc bài toán -1HS tóm tắt,1HS giải trên bảng ,cả lớp làm vở -Đổi chéo vở dùng bút chì,chấm điểm Tóm tắt Lan : 20 bông hoa Mai : 10 bông hoa Cả hai bạn : …bông hoa ? Bài giải Cả hai bạn hái được là: 20 +10 =30 ( bông hoa )... 50 60 + 30 40 + 40 80 + 10 - GV nhận xét cho điểm Hoạt động của HS * HS dưới lớp viết vào nháp + 40 + 80 + 20 + 60 50 30 40 10 70 90 80 90 - Lắng nghe * Lắng nghe 2/Bài mới * GV giới thiệu bài “ Luyện tập”.Ghi b¶ng -Hs ghi ®Çu bµi vµo vë Tổ chức cho HS tự làm bài tập Hoạt trong sgk động 1 * HS nêu yêu cầu bài 1 * Đặt tính rồi tính Bài 1 -Đặt các số thẳng hàng ,thực Làm bảng -Gọi1 HS nêu cách làm hiện... TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 50 Vậy 30 + 20 = 50 - GV gọi một số HS nêu lại cách Hoạt động 2 cộng Luyện tập - Gọi HS nêu yêu cầu bài 1 - Gọi 1 HS nêu cách làm Bài 1 Lưu ý cách đặt số và thực hiện 5-6’ Làm bảng - Cho HS làm bài và sửa bài - Sửa bài,gọi HS có kết quả đúng con lên trước lớp Bài 2 5-6’ Làm miệng * 1 HS nêu yêu cầu bài 2 - GV hướng dẫn cách cộng Bài... mẹ vì Bình thương mẹ -Lắng nghe Tiết 1 - Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi: - Bức tranh vẽ cảnh gì? Gv: CÊn ThÞ V©n - Lắng nghe -Bống đang sàng thóc Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 Hoạt - GV giới thiệu bài “ Cái Bống” động 1 Ghi b¶ng Hướng dẫn HS luyện đọc 1- 2’ a/HD HS luyện đọc các tiếng - Lắng nghe - GV đọc mẫu lần 1 - Chú ý giọng đọc chậm rãi, b/Luyện... trừ 2 bằng 3 viết 3 30 thuật tính 30 Vậy 50 – 20 = 30 3-5’ -GV gọi 1 số HS nêu lại cách trừ * HS nêu yêu cầu bài 1 - Nêu miệng Hoạt - 1 HS nêu cách làm * Tính ®ộng 2 - Đặt các số thẳng hàng,thực Luyện -Yêu cầu HS làm bài và sửa bài hiện từ phải qua trái tập - Cả lớp làm bài bảng con Bài 1 Làm - 40 - 80 - 90 - 70 - 90 20 50 10 30 40 bảng *1 HS nêu yêu cầu bài 2 20 30 80 40 50 con.3-4’ - GV hướng dẫn cách... 50 -10 >20 40 -10 . ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 vào vở 10 -15 ’ Hoạt động 3 HD HS làm bài tập chính tả 5-7’ - Khi viết ta cần ngồi như thế nào? -GV hướng dẫn HS cách viết bài: Chữ đầu đoạn văn lùi vào 1 ô và. líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 - Dặn HS về đọc lại bài ở nhà Chuẩn bò bài “ Cái Bống” Nhận xét tiết học Gv: CÊn ThÞ V©n Trêng TiĨu häc T©n X·- Th¹ch ThÊt- Hµ Néi Giáo án lớp 1 Năm học 2009- 2 010 Gv:. học Tân Xã- Thạch Thất- Hà Nội Giáo án lớp 1 Năm học 2009- 2 010 Gv: Cấn Thị Vân Trờng Tiểu học Tân Xã- Thạch Thất- Hà Nội Gi¸o ¸n líp 1 N¨m häc 2009- 2 010 TOÁN TiÕt 93: Lun tËp . I. MỤC TIÊU
- Xem thêm -

Xem thêm: GA LOP 1 TUAN 24 CKT, GA LOP 1 TUAN 24 CKT, GA LOP 1 TUAN 24 CKT, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC, III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC