Nguyên nhân và một số giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nông dân vay vốn tại Ngân hàng.doc

56 688 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:26

Nguyên nhân và một số giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nông dân vay vốn tại Ngân hàng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTỪ VIẾT TẮT GIẢI THÍCHNHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thônHĐBT Hội đồng bộ trưởngHTX Hợp tác xãCT Chỉ thịQĐ-NH Quyết định ngân hàngQĐ-TCCB Quyết định Tổ chức cán bộNHTM Ngân hàng thương mạiNHNN Ngân hàng nhà nướcDSCV Doanh số cho vayDSTN Doanh số thu nợCNH-HĐH Công nghiệp hóa hiện đại hóaNHNo Ngân hàng nông nghiệpQĐ-HĐQT-TDHo Quyết định Hội đồng quản trị Tín dụng ngân hàngCBCNV Cán bộ công nhân viênD.số CVTD Doanh số cho vay tiêu dùngDH Dài hạnCVTD Cho vay tiêu dùngWTO Tổ chức kinh tế thế giớiBQ Bình quânGT Giá trịDT Diện tíchKKH Không kỳ hạnCKH Có kỳ hạnIPCAS Hệ thống thanh toán nội bộ và kế toánHĐTD Hoạt động tín dụngDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUBảng 3.1. Tình hình nhân sự tại Chi nhánh 31Bảng 3.2. Nguồn vốn huy động của Ngân hàng huyện M’Đrăk .33Biểu đồ 3.1 Huy động vốn 34Bảng 3.3. Hoạt động tín dụng tại chi nhánh qua 3 năm 2007-2009 35iBiểu đồ 3.2 Tình hình tín dụng .36Bảng 3.4. Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Ngân hàng 37Biểu đồ 3.3 Kết quả kinh doanh .37Bảng 3.5: Tình hình cho vay nông hộ trên địa bàn huyện M’Đrăk .39Bảng 3.6. Tình hình diện tích đất trồng mía của hộ .43Bảng 3.7. Tình hình thu nhập và chi phí trồng mía của các hộ .43Bảng 3.8. Tình hình vốn vay của hộ trồng mía .44Bảng 3.9. Tổng hợp thu nhập và chi phí từ trồng mía của hộ .44iiPHỤ LỤC2.2. Hoạt động tín dụng Ngân hàng 9 2.2.1. Khái niệm tín dụng Ngân hàng 9 2.2.2. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng 10 2.2.3. Nguyên tắc cơ bản của tín dụng Ngân hàng . 11 2.2.4. Phân loại cho vay . 11 2.2.4.1. Dựa vào mục đích của tín dụng 11 2.2.4.3. Dựa vào mức độ tín nhiệm của khách hàng . 12 2.2.4.4. Dựa vào phương thức cho vay . 12 2.2.4.5. Dựa vào phương án hoàn trả nợ vay . 12 2.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NHTM . 12 2.2.5.1. Các nhân tố chủ quan . 12 2.3. Hiệu quả tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ 18 iiiPHẦN THỨ NHẤTĐẶT VẤN ĐỀ1.1. Tính cấp thiết của đề tàiMục tiêu phát triển kinh tế nước ta đến năm 2020 là trở thành một nước công nghiệp hiện đại có nền kinh tế hàng hóa phát triển. Tuy nhiên, xuất phát là một nước nông nghiệp với hơn 80% dân số sống ở nông thôn, trong đó hơn 70% dân số lao động trong nông nghiệp, sản xuất hàng hóa chưa phát triển, đơn vị sản xuất chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, năng suất thấp, quy ruộng đất, vốn, tiềm lực còn nhỏ bé, sự áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế nên việc phát triển kinh tế hộ sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Vậy làm thế nào để khắc phục những khó khăn trên nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra? Để giải quyết câu hỏi này Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chính sách đồng bộ tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Trong đó tín dụng đối với nông nghiệp được coi là mũi nhọn quan trọng và trực tiếp nhất.Là một Ngân hàng thương mại quốc doanh, NHNo&PTNT Việt Nam đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp nông thôn nói riêng ở nước ta, mở ra quan hệ tín dụng trực tiếp với hộ sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ để không ngừng phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Huyện M’Đrăk tỉnh ĐăkLăk là một trong những địa phương đi đầu trong việc trồng cây mía đường, trở thành vùng nguyên liệu quan trọng đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp mía đường. Tuy nhiên, việc trồng mía của hộ nông dân còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt vấn đề thiếu vốn sản xuất. Hoạt động tín dụng của NHNo&PTNT huyện M’Đrăk đối với hộ nông dân trồng mía đã góp phần giải quyết những khó khăn trên.Xuất phát từ những luận cứ, thực tế qua khảo sát tình hình cho vay vốn hộ trồng mía tại NHNo&PTNT huyện M’Đrăk, sự hướng dẫn của TS. Lê Đức Niêm, nhóm em 1chọn đề tài “ Một số giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ trồng mía tại NHNo&PTNT huyện M’Đrăk.” để nghiên cứu. 1.2. Mục tiêu nghiên cứuHệ thống hóa lý luận về hoạt động tín dụnghiệu quả tín dụng của NHTM.Đánh giá thực trạng cho vay vốn đến hộ trồng mía của chi nhánh NHNo&PTNT huyện M’Đrăk và hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ trồng mía trên địa bàn.Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ trồng mía tại NHNo&PTNT huyện M’Đrăk và hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ trồng mía trên địa bàn trong thời gian tới.1.3. Đối tượng nghiên cứu Hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện M’Đrăk, tỉnh DakLak.Các yếu tố, các mối quan hệ có ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn vay đối với các hộ trồng mía trên địa bàn huyện M’Đrăk.1.4. Phạm vi nghiên cứu1.4.1.Phạm vi về nội dung Đánh giá thực trạng cho vay đối với hộ trồng mía tại NHNo&PTNT huyện M’Đrăk.Hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ trồng mía trên địa bàn huyện M’Đrăk.1.4.2. Phạm vi về không gian NHNo&PTNT huyện M’Đrăk, đường Nguyễn Tất Thành – Thị trấn M’Đrăk – Huyện M’Đrăk, Tỉnh ĐakLak.1.4.3. Phạm vi về thời gianSố liệu nghiên cứu: số liệu trong 3 năm: 2007, 2008 và 2009.2PHẦN THỨ HAITỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Ngân hàng Thương mại và vai trò của Ngân hàng thương mại2.1.1. Khái niệm NHTMNền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo ra những tiền đề cần thiết và đòi hỏi sự ra đời của nhiều loại hình Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Để tăng cường quản lý, hướng dẫn hoạt động của các Ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển nền kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Việc đưa ra khái niệm niệm về NHTM là hết sức cần Luật tín dụng do Quốc hội khóa X qua vào ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa : Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động Ngân hàng và các hoạt động khác có liên quan. Luật này còn định nghĩa : Tổ chức tín dụng là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ Ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán. [1]Luật tổ chức tín dụng không có định nghĩa hoạt động Ngân hàng vì khái niệm này đã được định nghĩa trong Luật Ngân hàng Nhà nước, cũng do Quốc hội khóa X thông qua cùng ngày.Luật Ngân hàng Nhà nước định nghĩa: Hoạt động Ngân hàng là một hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dich vụ thanh toán. 2.1.2. Chức năng của NHTMChức năng trung gian tài chính gồm trung gian tín dụng và trung gian thanh toán.3+ Trung gian tín dụng:Đây là chức năng cơ bản và đặc trưng nhất của NHTM và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Một mặt NHTM huy động và tập trung nguồn vổn trong nền kinh tế như vốn nhàn rỗi của các tổ chức kinh tế, tiền tiết kiệm của dân cư để hợp thành nguồn vốn cho vay. Mặt khác, trên cơ sở nguồn vốn đã huy động được, NHTM cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tếChính với chức năng này NHTM góp phần quan trọng vào việc điều hòa lượng tiền tệ, ổn định sức mua đồng tiền, kiềm chế lạm phát.[1]+ Trung gian thanh toán:Ngân hàng làm trung gian thanh toán khi nó thực hiện thanh toán theo yêu cầu của khách hàng, như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ.Chức năng tạo tiền: từ một số dự trữ ban đầu thông qua quá trình cho vay và thanh toán bằng chuyển khoản của Ngân hàng thì lượng tiền gửi mới được tạo ra và nó lớn hơn rất nhiều so với ban đầu, gọi là quá trình tạo tiền của Ngân hàng. Với chức năng này, hệ thống NHTM đã làm tăng phương tiện thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi trả của xã hội.Chức năng “sản xuất” bao gồm việc huy động và sử dụng các nguồn lực để tạo ra “sản phẩm” và dịch vụ Ngân hàng cung cấp cho nền kinh tế.[1]2.1.3. Vai trò của NHTMVai trò của NHTM đối với nền kinh tế ngày càng quan trọng nó được thể hiện qua các vai trò sau:Thứ nhất: NHTM là nơi tập trung vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội để cung cấp cho các nhu cầu của nền kinh tế, qua đó chuyển tiền thành tư bản để phát triển sản xuất và tăng cường hiệu quả hoạt động của tiền vốn. trong xã hội luôn tồn tại tình trạng thừa 4vốn một cách tạm thời. Những cá nhân, tổ chức có tiền nhành rổi thì muốn bảo quản số tiền một cách an toàn nhất và có hiệu quả nhất. Trong khi đó những các nhân, tổ chức có nhu cầu về vốn thì muốn vay được những khoản vốn nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình…Thứ hai: Hoạt động của các NHTM góp phần tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tất cả các hoạt động của Ngân hàng là cơ sở giúp cho việc tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế nói chung.Thứ ba: NHTM thông qua những hoạt động của mình góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia: ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, tạo công ăn việc làm, ổn định lãi suất, ổn định thị trường tài chính, thị trường ngoại hối, ổn định và tăng trưởng kinh tế. Với các công cụ mà Ngân hàng trung ương dùng để thực thi chính sách tiền tệ: chính sách chiết khấu, tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHTW đối với NHTM: lãi suất tín dụng hoặc bằng các nghiệp vụ thị trường tự do. Thì các Ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc thi hành chính sách tiền tệ quốc gia. Các NHTM có thể thay đổi lượng tiền tệ trong lưu thông bằng việc thay đổi lãi suất tín dụng hoặc bằng các nghiệp vụ trên thị trường mở qua đó góp phần chống lại lạm phát và ổn định sức mua của nội tệ.Thứ tư: NHTM bằng hoạt động của mình đã thực hiện việc phân bổ vốn giữa các vùng qua đó tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng khác nhau trong một quốc gia. Các vùng kinh tế khác nhau thì có sự phát triển khác nhau. Hiện tượng thừa vốn hoặc thiếu vốn một cách tạm thời giữa các vùng diễn ra thường xuyên. Do đó vấn đề đặt ra là làm sao thực hiện tốt nhất hiệu quả huy động của vốn và chính hoạt động điều tiết chuyển vốn trong nội bộ Ngân hàng đã thực hiện tốt vấn đề này.Thứ năm: NHTM là cầu nối giữa nền kinh tế các nước và thế giới, tạo điều kiện cho việc hòa nhập của nền kinh tế trong nước với nền kinh tế trong khu vực và kinh tế thế giới. với xu hướng toàn cầu hóa nề kinh tế trong khu vực và nền kinh tế thế giới cùng với chính sách mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới thì hoạt động của các NHTM được mỡ rộng và thúc đẩy cho việc mở rộng 5hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp trong nước. Với hoạt động rộng khắp của mình, các Ngân hàng có khả năng được nguồn vốn từ các cá nhân và các tổ chức nước ngoài góp phần bảo đảm được nguồn vốn cho nền kinh tế trong nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể mở rộng hoạt động của họ ra nước ngoài một cách dễ dàng hơn, hiệu quả hơn nhờ hoạt động thanh toán quốc tế, bảo lãnh.2.1.4. Các hoạt động chủ yếu của NHTMHoạt động huy động vốn.Hoạt động tín dụng.Hoạt động dịch vụ thanh toán.Hoạt động ngân quỹ.Các hoạt động khác như góp vốn,mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động Ngân hàng.2.1.4.1. Hoạt động huy động vốnNgân hàng thương mại được phép huy động vốn dưới các hình thức sau:+ Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.+ Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài.+ Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước.+ Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.62.1.4.2. Hoạt động tín dụngNgân hàng thương mại được cấp tín dụng cho tổ chức,cá nhân dưới hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong các hoạt động cấp tín dụng thì hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng và chiếm tỷ trọng lớn nhất.- Cho vay: gồm các hình thức sau :+ Cho vay ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doa,dịch vụ và đời sống.+ Cho vay trung hạn, dài hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống.- Bảo lãnh: NHTM được bảo lãnh cho vay, bão lãnh thanh toán, bão lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đấu thầu và các hình thức bảo lãnh khác bằng uy tín và bằng khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Mức bảo lãnh một khách hàng và tổng mức bảo lãnh của một Ngân hàng thương mại không được vượt quá tỷ lệ so với vốn tự có của NHTM.- Chiết khấu: NHTM được phép chiết khấu các thương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức, cá nhân và có thể tái chiết khấu các tương phiếu và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác đối với các tổ chức tín dụng khác.- Cho thuê tài chính: NHTM được hoạt động cho thuê tài chính nhưng phải thành lập công ty cho thuê tài chính riêng. Việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công tycho thuê tài chính thực hiện theo nghị định của Chính phủ về tổchức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.2.1.4.3. Hoạt động dịch vụ và thanh toán ngân quỹ7[...]... Ngân hàng giảm bớt các thủ tục, giấy tờ trong hồ sơ vay vốn và mở rộng điều kiện cho vay để hộ có thể dễ dàng tiếp cận vốn vay kịp thời phục vụ sản xuất.3.5. Nguyên nhân và một số giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nơng dân vay vốn tại Ngân hàng3.5.1. Nguyên nhân của những tồn tại trên3.5.1.1. Cơ chế nghiệp vụ ngân hàng45 2.5.5.2. Doanh số thu nợ Đây là chỉ tiêu... doanh với nhiều chức năng, nhiệm vụ vượt quá trình độ, năng lực quản lý dẫn đến rủi ro, thua lỗ, làm giảm chất lượng tín dụng. Do đó hệ thống pháp luật cũng ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại.2.3. Hiệu quả tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ 2.3.1. Khái niệm hiệu quả tín dụng Ngân hàng Hiệu quả tín dụng là một trong những biểu hiện của hiệu quả kinh tế trong lĩnh vực Ngân. .. sử dụng đất, (đối với hộ làm nông nghiệp).Thứ hai: Hồvay vốn. Đối với hộ cho vay trực tiếp: Hồvay vốn bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Phương án sản xuất kinh doanh; Hồ sơ đảm bảo tiền vay theo quy định. Đối với cho vay hộ trồng mía thơng qua tổ vay vốn, ngoài các hồ sơ đã quy định ở trên các hộ phải có thêm: Biên bản thành lập tổ vay vốn, danh sách thành viên có xác nhận của Uỷ ban nhân dân. .. vậy hiệu quả tín dụng là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh khả năng thích nghi của tín dụng Ngân hàng với sự thay đổi của các nhân tố chủ quan như trình độ nghiệp vụ, trình độ quản lý của cán bộ tín dụng , các nhân tố khách quan như mức độ an tồn tín dụng, lợi nhuận của khách hàng, tình hình phát triển kinh tế xã hội. Do đó hiệu quả tín dụng là kết quả của mối quan hệ biện chứng giữa Ngân. .. là hộ tự bỏ ra. Nhiều hộ kinh tế cịn khó khăn nên vốn tự có rất ít, thiếu vốn đầu tư làm cho năng suất mía chưa cao. Đội ngũ cán bộ tín dụng nhiệt tình, vui vẻ sẵn sàng giải đáp những thắc mắc trong vay của hộ và cho vay của Ngân hàng. Giúp giải đáp rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân trong vay và sử dụng vốn vay Ngân hàng.Các hộnguyên vọng mong Ngân hàng giảm bớt các... khách hàng vay vốn và nền kinh tế. Cho nên khi đánh giá hiệu quả tín dụng phải xem xét trên cả ba khía cạnh: Ngân hàng, khách hàng và nền kinh tế.2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng của NHTM18 3.5.2. Một số giải pháp3.5.2.1. Về phía Ngân hàng- Đơn giản hóa thủ tục cho vay + Nhìn chung thủ tục cho vay của Ngân hàng nông nghiệp đã đơn giản hơn trước rất nhiều nhưng Ngân hàng... được một số ý kiến của hộ trồng mía đối với hoạt động cho vay của Ngân hàng như sau:Phần lớn số hộ là những hộ lần đầu tiên đi vay tại Chi nhánh. Do đó, họ chưa nắm rõ quy trình cho vay. Vì vậy, các hộ rất cần sự quan tâm giúp đỡ, phổ biến qui trình cho vay của Ngân hàng. Lãi suất cho vay tại chi nhánh có phần thấp hơn các Ngân hàng khác nhưng các hộ mong muốn được vay với lãi suất ưu đãi hơn... tế hộ trồng mía trên tồn huyện. 3.3.2. Thủ tục và quy trình xét duyệt cho vay Để thực hiện vay vốn của Ngân hàng, hộ trồng mía phải lập và cung cấp cho Ngân hàng các thông tin bao gồm:Thứ nhất: Hồpháp lý.Bao gồm các tài liệu chứng minh năng lực pháp luật dân sự và hành vi dân sự (Số hộ khẩu của hộ gia đình cá nhân) , Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Đối với hộ kinh doanh); Giấy tờ hợp pháp. .. đồng dịch vụ vay vốn.Sau khi khách hàng lập đầy đủ các bộ hồ sơ theo quy định của Ngân hàng, Ngân hàng sẽ làm thủ tục xét duyệt cho vay. Nếu khoản vay được chấp thuận, bộ phận tín dụng chuyển hồ sơ sang cho bộ phận kế toán để thực hiện hạch toán. Bộ phận thủ quỹ thực hiện giải ngân cho khách hàng. Cán bộ tín dụng vào sổ theo dõi cho vay, thu nợ.Sau khi thực hiện giải ngân, cán bộ tín dụng phải... rất nhiều nhưng Ngân hàng vẫn cần phải cải tiến thủ tục cho vay theo hướng đơn giản nhằm phù hợp với trình độ của người dân để họ không cảm thấy phiền hà khi đi vay vốn Ngân hàng.- Nâng cao trình độ của cán bộ cơng nhân viên tại Ngân hàng+ Ngân hàng cần tiến hành nhiều hơn nữa các khóa tập huấn để phổ biến cơ chế tín dụng, thể lệ tín dụng, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức cơ bản về kinh tế thị . bàn.Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ trồng mía tại NHNo&PTNT huyện M’Đrăk và hiệu quả sử dụng vốn vay của các hộ trồng mía. nhiều loại hình tín dụng như tín dụng Ngân hàng, tín dụng thương mại, tín dụng nhà nước .Tín dụng Ngân hàng cũng mang bản chất của quan hệ tín dụng nói chung.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên nhân và một số giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nông dân vay vốn tại Ngân hàng.doc, Nguyên nhân và một số giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nông dân vay vốn tại Ngân hàng.doc, Nguyên nhân và một số giải pháp nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nông dân vay vốn tại Ngân hàng.doc, Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu, Khái niệm NHTM Chức năng của NHTM, Vai trò của NHTM, Hoạt động dịch vụ và thanh toán ngân quỹ, Khái niệm tín dụng Ngân hàng Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng, Nguyên tắc cơ bản của tín dụng Ngân hàng Phân loại cho vay, Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NHTM, Khái niệm hiệu quả tín dụng Ngân hàng Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng của NHTM, Vai trò của tín dụng Ngân hàng đối với kinh tế hộ Sự cần thiết nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ sản xuất, Khái niệm và đặc điểm hộ nơng dân sản xuất Vai trò của kinh tế hộ nơng dân sản xuất trong nền kinh tế, Chọn điểm nghiên cứu Thu thập và xử lý số liệu, Phương pháp phân tích Phương pháp chuyên gia Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu, Đối tượng nghiên cứu Tình hình kinh tế huyện M’Đrăk, Một vài nét về NHNNPTNT huyện M’Đrăk, Khái quát hoạt động kinh doanh của NHNoPTNT huyện M’Đrăk, Những vấn đề chung về cho vay hộ nông dân tại Ngân hàng, Thủ tục và quy trình xét duyệt cho vay Kết quả cho vay hộ nơng dân trong thời gian qua, Phân loại hộ điều tra Tình hình diện tích đất trồng mía của hộ Tình hình thu nhập và chi phí trồng mía của hộ., Tình hình vốn vay của hộ Ý kiến của các hộ trồng mía đối với hoạt động cho vay của Ngân hàng, Nguyên nhân của những tồn tại trên

Từ khóa liên quan