Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 90012008 Tại Công Ty DSG VIETNAM

17 942 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2015, 08:33

    Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Đề tài:Phân Tích Thc Tr ng Áp D!ng Hê Thng Qun L Cht L"#̣ng ISO 9001:2008 T i Công Ty DSG VIETNAM GVHD : TS. Tạ Thị Kiều An Nhóm Thực Hiện: Nhóm 1 – K20 – Đêm 1 1. Bùi Ngọc Lan Anh 2. Ngô Duy Hinh 3. Đinh Thị Thuý Lan 4. Đậu Cao Sang 5. Nguyễn Thanh Luận 6. Hồ Ngọc Thảo 7. Phan Trung Thái 8. Lê Huỳnh Quang Đức 9. Nguyễn Phúc Minh Thư 10. Lý Lệ Châu  Tiểu Luận Quản trị chất lượng !$%!$  !"#$%&'()  *$%&+,-  ./0 1234$%&  $%&'+,-  56 7 +8 9:;<5=>/!/"#$%&'()-  ? <@ 9 9ABC18 D*E@ F$%&'()  G< H * H .I+4A58* H J !6 7 H K/585L !"#$%&'()M G< H NOG;.8*,3+<CG D*P8*I H H ." 5L$%&MG< Q Q= RM5L !"#$%&'()M G< Q   Tiểu Luận Quản trị chất lượng &' ()(*+(,-+,*+./01-2/34$+5*3"6/0788&9:88; a) ISO là gì ? ISO: Là Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa. (The International Organization for Standardization) b) Lịch sử về ISO - ISO được thành lập năm 1947 - Trụ sở tại Geneva - Được áp dụng hơn 150 nước - Việt Nam là thành viên chính thức từ năm 1977 và hiện nay đã được bầu vào ban chấp hành ISO  c) ISO 9000 là gì ? 78883<9 - Bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng - Đưa ra các nguyên tắc về quản lý - Tập trung vào việc phòng ngừa / cải tiến - Chỉ đưa ra các yêu cầu cần đáp ứng - Áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loạI hình sản xuất / dịch vụ =*(>-$+-?/7888@AB0CD 1. ISO 9000: 2005 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng 2. ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu 3. ISO 9004: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả 4. ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường LỊch sử soát xét các phiên bản của bộ ISO 9000 +(>/@2/ /ED&77F +(>/@2/ /ED:888 +(>/@2/ /ED:88; >/*(>-$+-?/ ISO 9000:1994 ISO 9000: 2000 ISO 9000: 2005 HTQLCL – Cơ sở & từ vựng ISO 9001: 1994 ISO 9001: 2000 (bao gồm ISO 9001/ 9002/ 9003) ISO 9001: 2008 Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu ISO 9002: 1994 ISO 9003: 1994 ISO 9004: 1994 ISO 9004: 2000 Chưa có thay đổi HTQLCL - Hướng dẫn cải tiến ISO 10011: 1990/1 ISO 19011: 2002 Chưa có thay đổi Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ Môi trường d) Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008?  Tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp các sản phẩm một cách ổn định đáp ứng các yêu cầu khách hàng và các yêu cầu chế định thích hợp.  Tổ chức muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng  Tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu.  Tăng lợi nhuận, tăng sản phẩm và giảm sản phẩm hư hỏng, giảm lãng phí e) Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008  Tiểu Luận Quản trị chất lượng 1- Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty 2- Trách nhiệm của lãnh đạo - Cam kết của lãnh đạo - Định hướng bỡi khách hàng - Thiết lập chính sách chất lượng, và mục tiêu chất lượng cho các phòng ban - Xác định trách nhiệm quyền hạn cho từng chức danh - Thiết lập hệ thống trao đổi thông tin nội bộ - Tiến hành xem xét của lãnh đạo 3- Quản lý nguồn lực - Cung cấp nguồn lực - Tuyển dụng - Đào tạo - Cơ sở hạ tầng - Môi trường làm việc 4- Tạo sản phẩm - Hoạch định sản phẩm - Xác định các yêu cầu liên quan đến khách hàng - Kiểm soát thiết kế - Kiểm soát mua hàng - Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ - Kiểm soát thiết bị đo lường 5- Đo lường phân tích và cảI tiến - Đo lường sự thoả mãn của khách hàng - Đánh giá nội bộ - Theo dõi và đo lường các quá trình - Theo dõi và đo lường sản phẩm - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp - Phân tích dữ liệu - Hành động khắc phục - Hành động phòng ngừa Dưới đây là một số lợi ích khi doanh nghiệp áp dụng và di trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 1. Sản phẩm có chất lượng ổn định hơn, giảm sản phẩm hỏng 2. Tăng sản lượng do kiểm soát được thời gian trong quá trình sản xuất 3. Lợi nhuận tăng cao hơn do sản xuất hiệu quả, giảm chi phí (giảm lãng phí) 4. Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và nhanh chóng 5. Kiểm soát được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào do kiểm soát được nhà cung cấp. 6. Luôn cải tiến để cung cấp sản phẩm thoả mãn được yêu cầu khách hàng. 7. Tăng uy tín trên thị trường, tăng thị phần trong và ngoài nước 8. Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc. 9. Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. K Tiểu Luận Quản trị chất lượng :' ()(*+(,-G/0*H a) Giới thiệu • Tên tiếng Việt : G/0H(2(+IJ.B</K- • Tên tiếng Anh : (0(*A3B3-*(B/L3B@A3%(D(*MNBDJA/H • Tên giao dịch : O • Địa chỉ : %K-:PQR0-HS/T/++(>DP&PU-V/W5JPJ • Nhân sự : :8/0"X( Được thành lập từ tháng 1/2008, Công ty DSG VIETNAM cung ứng các giải pháp toàn diện trong l|nh vực số hóa tài liệu và lưu trữ tại thị trường Việt Nam. Với một nền tảng kinh nghiệm và hiểu biết chuyên môn vững chắc, Công ty hiện nay là nhà phân phối tốt nhất trong khu vực của các hãng Kodak, Avision, Infoconnect… với các dịch vụ hoàn hảo trong tư vấn, triển khai và h~ trợ sau bán hàng. b) Ngành nghề kinh doanh • Kinh doanh phân phối các sản phẩm máy quét, máy vi tính và thiết bị văn phòng. • Thực hiện các dịch vụ sửa chữa, bảo hành các sản phẩm do công ty phân phối theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. • Cung cấp các dịch vụ bảo trì các thiết bị do công ty phân phối. • Tư vấn, triển khai các giải pháp số hóa và quản lý dữ liệu. c) Cơ cấu Tổ chức Q' %4NBIJN!/0,*+./01-2/34$+5*3"6/0788&9:88;* ($G/0*H 1. Không phân biệt loai hình và quy mô của Doanh Nghiệp 2. Được công nhân rộng rãi trên thể giới 3. Hệ thống quản lý gọn nhẹ dễ vận hành 4. Đáp ứng được yêu cầu từ phía nhà sản xuất 5. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 6. Quản lý tốt các nguồn lực trong công ty 7. Đáp ứng được các mục tiêu hướng đến khách hàng H Tiểu Luận Quản trị chất lượng 8. Tối ưu hóa các nguồn lực trong công ty F' I$@")$IJN!/0* (G/0H Bước 1: Phân tích tình hình và hoạch định phương án - Lãnh đạo xác định vai trò của chất lượng, cam kết xây dựng và thực hiện - Phổ biến, nâng cao nhận thức về ISO 9001:2008 cho nhân viên - Quyết định phạm vi áp dụng Bước 2: Xây dựng Hệ thống chất lượng - Đào tạo cho từng cấp về ISO 9001 và cách xây dựng các văn bản. - Viết chính sách và mục tiêu chất lượng dựa trên yêu cầu của ISO 9001 và mục tiêu hoạt động của tổ chức - Viết các thủ tục và chỉ dẫn công việc theo ISO 9001. - Viết sổ tay chất lượng. - Công bố chính sách chất lượng và quyết định của tổ chức về việc thực hiện các yếu tố của Hệ thống quản lý chất lượng. Có thể áp dụng thí điểm rồi sau đó mới mở rộng. - Thử nghiệm hệ thống mới trong một thời gian nhất định. Bước 3: Hoàn chỉnh - Tổ chức đánh giá nội bộ để khẳng định sự phù hợp và hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng. - Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục sai sót. - Mời một tổ chức bên ngoài đến đánh giá sơ bộ. - Đề xuất và thực hiện các biện pháp khắc phục sai sót để hoàn chỉnh Hệ thống chất lượng. Bước 4: Xin chứng nhận - Hoàn chỉnh các hồ sơ và xin chứng nhận của 1 tổ chức chứng nhận ISO 9001:2008 Y' Thực trạng áp dụng H thng qun l cht lưng ISO 9001 : 2008 tại công ty  ()(*+(,- Từ tháng 1/2009 công ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đã triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện các quy trình, các văn bản pháp lý, vận hành theo yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng Sau khi đánh giá lần đầu tiên 4/2009 Công ty đã được cấp chứng nhận phù hợp ISO 9001:2008 do TUV cấp  + DZ(IJN!/0 - Kinh doanh phân phối các sản phẩm máy quét, máy vi tính và thiết bị văn phòng -Thực hiện các dịch vụ sửa chữa, bảo hành các sản phẩm do công ty phân phối theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất - Cung cấp các dịch vụ bảo trì các thiết bị do công ty phân phối  ["X/0+6J/0B (3, Q Tiểu Luận Quản trị chất lượng - Công ty không có khâu thiết kế sản phẩm nên không áp dụng điều khoản 7.3 và tất cả các điều khoản phụ của nó. - Mọi hoạt động của công ty không sử dụng các thiết bị theo dõi và đo lường nên không áp dùng điều khoản 7.6  +\/+LI$+$+5*3"6/0 Tại DSG VIETNAM, ch•ng tôi hiểu rằng sản phẩm chất lượng cao c‚ng như dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời là yếu tố quan trọng để công ty phát triển bền vững, đây là mục tiêu ch•ng tôi hướng tới đễ trở thành đơn vị dẫn đầu thị trường trong l|nh vực cung ứng giải pháp hình ảnh hóa tài liệu và nhận dạng dữ liệu, đồng thời đưa những sản phẩm vượt trội của các hãng Kodak, Avision, Infoconnect trở thành lựa chọn hàng đầu cho khách hàng tại Việt Nam. Chính vì thế ban quản trị và toàn thể nhân viên công ty xây dựng chính sách chất lượng sau: • Cam kết ưu tiên hướng vào khách hàng và đối tác • Liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm tăng giá trị gia tăng trong công tác phân phối • Đảm bảo với thị trường tất cả các sản phẩm phân phối bởi DSG VIETNAM được:  Giao hàng đ•ng hẹn  Dịch vụ thỏa đáng  Chất lượng tốt   ,*+./0*<(3(,-  I$1-H*[]/+*[B/0+,*+./01-2/34$+5*3"6/0 Với các quá trình chính và quá trình h~ trợ được xác định, để đạt được chất lượng phù hợp với yêu cầu của khách hàng, công ty đã chi tiết bằng các quy trình, hướng dẫn quản lý, tác nghiệp thể hiện cụ thể các bước thực hiện, nhiệm vụ được phân công, hồ sơ phát sinh, lưu trữ.  Tiểu Luận Quản trị chất lượng ^_`%788&9:88;    >/*<(3(,- %K/ @A/ +</+ 0<H @A/ +</+ 0<HLaA bc( 0K//+5* + DZ(IJN!/0 +>N-H,*        1 STCL_DSG VIETNAM-2010 1 20/2/2009 x x x x x x 2 Chính sách chất lượng 1 20/2/2009 x x x x x x 3 Mục tiêu chất lượng 1 20/2/2009 x x x x x x 4 TT01_Kiem-soat-tai-lieu 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x x 5 TT02_Kiem-soat-ho-so 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x x 6 TT03_KSSP-khong-phu-hop 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x x 7 TT04_Danh-gia-noi-bo 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x x 8 TT05_Hanh-dong-khac-phuc- phong-ngua 1 20/2/2009 x x x x x x 9 TT06_Nhap-hang 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x 10 TT07_Thuc-hien-va-theo-doi- don-hang 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x x 11 TT08_Bao-hanh 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x 12 TT09_Sua-chua-va-bao-tri 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x x 13 TT10_Bo-nhiem-dai-ly-uy- quyen 1 20/2/2009 Bãi bỏ x x x x x 14 TT11_Hoat-dong-quang-ba- tiep-thi 1 20/2/2009 x x x 15 TT12_Xu-ly-cong-no 1 20/2/2009 x x x x 16 TT13_Xu-ly-khieu-nai-khach- hang 1 20/2/2009 11/4/2011 x x x x x x 17 QD_AL_Quy-dinh-quan-ly- kho 1 20/2/2009 x x x x 18 QD_FA_Quy-dinh-mua-sam- hang-hoa-dich-vu 1 20/2/2009 22/09/201 1 x x x x x x 19 BM01_SW_Phieu-kiem-thu- hang-hoa 1 20/2/2009 x x x 20 BM03_TT07_Phieu-kiem- soat-don-hang 1 20/2/2009 x x x x x x 21 BM01_TT01_phieu-yeu-cau- soan-thao-sua-doi-tai-lieu 1 20/2/2009 x x x x x x 22 BM01_TT04_CT-danh-gia- noi-bo 1 20/2/2009 x x x x x x 23 BM02_TT04_Phieu-ghi-chep- danh-gia-noi-bo 1 20/2/2009 x x x x x x 24 BM01_TT05_Phieu-KSHD- khac-phuc-phong-ngua 1 20/2/2009 x x x x x x 25 BM01_TT12_Van-ban-yeu- cau-tra-no 1 20/2/2009 x x x x 26 BM01_TT10_phieu-dang-ky- dai-ly 1 20/2/2009 x x x x 27 BM01_TT08_Phieu-tiep- nhan-bao-hanh-hoac-sua-chua 1 20/2/2009 x x x 28 BM01_TT07_don-hang 1 20/2/2009 x x x x 29 BM01_TT07_Hop-dong 1 15/3/2009 x x x x 30 BM01_TT03_Phieu-KSSP- khong-phu-hop 1 15/3/2009 x x x x x x 31 Bản mô tả công việc từng nhân viên, vị trí 1 15/3/2009 x x x x x x 32 Hướng dẫn làm thủ tục hải quan 1 15/3/2009 x x x 33 Hướng dẫn báo giá sửa chữa 1 15/3/2009 x x x x 34 Bảng hoạch định kế hoạch 1 15/3/2009 x x x S Tiểu Luận Quản trị chất lượng doanh thu hàng năm 35 Bảng dự báo bán hàng 1 15/3/2009 x x x 36 Hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng 1 15/3/2009 x x x x x x 37 Hướng dẫn kiểm thử hàng hóa 1 15/3/2009 x x x 38 Phiếu tiếp nhận thiết bị 1 15/3/2009 x x x 39 Hướng dẫn bảo trì 1 15/3/2009 x x x 40 Sơ đồ tổ chức 1 15/3/2009 x x x x x x 41 Sơ đồ các quá trình chính và mối quan hệ của ch•ng 1 15/3/2009 x x 43 Chương trình quảng bá tiếp thị (không có BM) 1 15/3/2009 x x x 44 Phiếu đề nghị xuất hàng hóa/ thiết bị 1 15/3/2009 x x x 45 BM01_AL_Hop-dong-dai-ly 1 15/3/2009 x x x 46 BM01_AL_SM_Hop-dong- dai-ly 1 15/3/2009 x x x x 47 Giấy chứng nhận đại lý 1 15/3/2009 x x x 48 BM01_FA_phieu-de-nghi- mua-sam 1 15/3/2009 x x x x x x 49 Bang-mo-ta-vai-tro 1 15/3/2009 x x x x x x H thng quản l to liu ca công ty bao g#m ph&n m'm Docu)o v lưu tr+ bản c,ng ) Tiểu Luận Quản trị chất lượng  I$1-I*[]/+$dA$G/0*H Để đạt được các mục tiêu chất lượng đã đề ra và áp dụng các yêu cầu của tài liệu chuẩn ISO 9001:2008, Công ty DSG VIETNAM đã xác định các quá trình cần thiết và mối tương tác lẫn nhau giữa ch•ng, bao gồm các quá trình chính và các quá trình hổ trợ cần thiết đó là: • Quá trình theo dõi và thực hiện đơn hàng. • Quá trình nhập hàng. • Quá trình sử lý sản phẩm không phù hợp. • Quá trình quản lý kho. • Quá trình xử lý công nợ. • Quá trình quản bá tiếp thị. • Quá trình bổ nhiệm đại lý. • Quá trình bảo hành, sửa chữa. • Quá trình xử lý khiếu nại của khách hàng. • Quá trình hành động khắc phục phòng ngừa. ' [...].. .Tiểu Luận Quản trị chất lượng  Quá trình theo dõi và thực hiện đơn hàng  Quá trình xử lý công nợ 10 Tiểu Luận Quản trị chất lượng Sơ đồ tương tác giữa các quá trình 11 Tiểu Luận Quản trị chất lượng Khách hàng và nhà cung cấp Giám đốc điều hành Yêu cầu của khách hàng Kinh doanh tiếp thi Dich... lưu kho không xảy ra tình trạng giảm chất lượng hàng hóa Quản lý kho chưa có đầy đủ thủ tục nên thường xuyên sảy ra tình trạng thất lạc hàng hóa, do xuất mươn… - Sau khi áp dụng Tiểu Luận Quản trị chất lượng Sơ đồ bố trí kho Thiết bi cách sàn, cách tường 10cm Quá trình kiểm soát tài liệu Trước khi áp dụng - Không chú trọng trong việc quản lý tài liệu dữ liệu công ty Thỉnh thoảng không tìm lại... tìm lại được dữ liệu của KH Nhân viên mới tiếp nhận công việc mất nhiều thời gian khoản 20 ngày Sau khi áp dụng - Nghiêm ngặt tuân thủ việc quản lý tài liệu, dữ liệu của công ty Dễ dàng tìm lại được dữ liệu của KH Nhân viên mới tiếp nhận công việc mất ít thời gian khoản 10 ngày Tiểu Luận Quản trị chất lượng Quá trình đánh giá nội bộ Trước khi áp dụng - Không có quá trình đánh giá nội bộ Ít chú ý... công ty ngày càng cải tiến hoạt động hiệu quả Tồn tại: - Do số lượng nhân sự vừa đủ ở các bộ phận nhằm tối ưu hóa hoạt động của công ty nên đôi lúc xảy ra tình trạng không đủ nhân lực để thực hiện việc cải tiến hệ thống - Một số cá nhân còn cảm thấy phức tạp trong vấn đề tuân thủ - Một số khách hàng (khách hàng nhỏ) của công ty cảm thấy hệệ̣ thống cứng nhắt, phức tạp, không linh hoạt Tiểu Luận Quản. .. khắc phục/ phòng ngừa, quá trì phân tích dữ liệu và quá trình xem xét của lãnh đạo  Những kết quả đạt được Quá trình theo dõi và thực hiện đơn hàng Trước khi áp dụng Sau khi áp dụng Quy đị TT xử TT quả bổ nhiệ TT bảo TT xử khách h TT h phục/p Tiểu Luận Quản trị chất lượng - - Thời gian thực hiện đơn hàng tối thiểu 2h Thường xuyên gặp lỗi trong quá trình thực hiện đơn hàng Không có sự kết... có đóng góp cải tiến công việc phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty Sau khi áp dụng - Quá trình hành động khắc phục phòng ngừa Trước khi áp dụng - Không có quy trình hành động khắc phục phòng ngừa Sau khi áp dụng - Thường xuyên phát sinh các lỗi đã phát sinh trước đó ở nhân viên khác, hoặc các lỗi tìm ẩn Quá trình quản bá tiếp thị Trước khi áp dụng - Các chương trình quản bá tiếp thị không... tiến công việc phù hợp với điều kiện hoạt động của công ty Có quy trình hành động khắc phục phòng ngừa lưu thành văn bản Hầu như không còn phát sinh các lỗi lặp lại ở tất cả các phòng ban và toàn thể nhân viên Ít phát sinh các lỗi tìm ẩn bởi có các phân tích phòng ngừa Sau khi áp dụng - Các chương trình quản bá tiếp thị luôn được đánh giá hiệu quả ghi nhận luu trữ làm dữ liệu kinh nghiệm để thực. .. quản lý kho Trước khi áp dụng - Sắp xếp kho không có quy trình, thường gặp khó khăn trong quá trình xuất, nhập hàng hóa - Bảo quản hàng hóa không tốt trong quá trình lưu kho Xảy ra tình trạng hàng hóa giảm chất lượng 2 lần - Sắp xếp kho theo đúng quy trình nên việc xuất nhập hàng rất dễ dàng - Có các thủ tục quản lý kho chặt chẻ giảm thiểu thất lạc hàng hóa do xuất mượn… - Bảo quản hàng hóa tốt hơn trong... liệu kinh nghiệm để thực hiện các chương trình sau tốt hơn  Kết Luận Tích cực: - Sau khi thực hiện ISO phần lớn các công việc đều diễn ra theo các quy trình nên mất ít thời gian thực hiện - Thông tin giữa các phòng ban được thông suốt hơn - Việc đào tạo huấn luyện nhân viên mới dễ dang thích ứng công việc - Quản lý hệ thống tài liệu tốt hơn, Các dữ liệu khách hàng dễ dàng truy suất - Giảm thiểu được... hàng Kiểm tra Đạt Quản lý hàng hoá/ Nhập kho Xem xét phương án giải quyết Tiếp nhận xử lý phản hồi / yêu cầu khách hàng Không đạt Thông tin của nhà cung cấp Thông tin phản hồi/ Khiếu nại KH Hành chánh điều vận Xử lý sản phẩm không phù hợp Giao hàng, lắp đặt và nghiệm thu TT xử phù hợ Quản lý công nợ khách hàng Thực hiện bảo hành/ bảo trì/ xử lý khiếu nại KH (theo phân công, chỉ đạo của . ' Tiểu Luận Quản trị chất lượng  Quá trình theo dõi và thực hiện đơn hàng  Quá trình xử lý công nợ  Tiểu Luận Quản trị chất lượng #bC*"#/0*I$0(eA$I$1-I*[]/+  Tiểu Luận Quản.     Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Đề tài: Phân Tích Thc Tr ng Áp D!ng Hê Thng Qun L Cht L"#̣ng ISO 9001:2008 T i Công Ty DSG VIETNAM GVHD : TS. Tạ Thị Kiều An Nhóm Thực Hiện:. (3, Q Tiểu Luận Quản trị chất lượng - Công ty không có khâu thiết kế sản phẩm nên không áp dụng điều khoản 7.3 và tất cả các điều khoản phụ của nó. - Mọi hoạt động của công ty không sử dụng các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 90012008 Tại Công Ty DSG VIETNAM, Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 90012008 Tại Công Ty DSG VIETNAM, Tiểu Luận Môn Quản Trị Chất Lượng Phân Tích Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 90012008 Tại Công Ty DSG VIETNAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn