KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY.doc

32 2,338 33
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY. Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang CườngMỤC LỤCPhần I : CƠ SỞ LÝ LUẬN .21, Vấn đề nghiên cứu 22, Lý do chọn đề tài 2 3, Nguồn gốc hình từ lý thuyết 3 4, Lý thuyết đưa biến độc lập vào hình 4Phần II : THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HÌNH . 71, Xây dựng hình .72, tả số liệu 7Phần III : KIỂM ĐỊNH KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG HÌNH HỒI QUY .111, Ma trận tương quan 11 2, Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến 113, Kiểm định phương sai sai số thay đổi .124, Kiểm định Tự tương quan 135, Kiểm định các biến có ảnh hưởng đến hình không .14Phần IV : KẾT LUẬN HÌNH, NÊU Ý NGHĨA HẠN CHẾ CỦA HÌNH 16 1, Hồi quy lại hình sau khi đã loại bỏ biến khắc phục 16 2, Ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong hình 16 3, Kết luận .17Phần V: Ý KIẾN CỦA NHÓM 18LỜI CẢM ƠN 20TÀI LIỆU THAM KHẢO 21PHỤ LỤC .22Nhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 1 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang CườngPhần І : CƠ SỞ LÝ LUẬN1, Vấn đề nghiên cứu: Thử nghiệm xây dựng hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của tổng giá trị nhập khẩu, xuất khẩu, dân số, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tỉ lệ lạm phát đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP).2, Lý do chọn đề tài : Đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới, hầu hết các nước đều xác lập cho mình những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Những mục tiêu phát triển đều dựa vào khả năng khai thác các nguồn lực trong nước nước ngoài phải tạo ra được sự tiến bộ toàn diện cả về kinh tế hội nhưng coi sự tăng trưởng kinh tế là tiền đề cần thiết cho phát triển. Vậy có thể nói tăng trưởng phát triển kinh tế là mục tiêu đầu tiên của tất cả các nước trên thế giới, là thước đo chủ yếu sự tiến bộ trong mỗi giai đoạn các quốc gia. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình theo đuổi mục tiêu tiến kịp hội nhập với các nước phát triển, trong xu thế toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy thế nào là tăng trưởng kinh tế? Tăng trưởng kinh tế là một trong những vấn đề cốt lõi của lý thuyết về phát triển kinh tế. Đây là một khái niệm tiền đề, là nền tảng của nhiều mối quan hệ góp phần tạo nên các mối quan hệ đa chiều của xã hội. Các mối quan hệ đó có thể bao gồm về mối quan hệ giữa tăng trưởng công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế văn hóa, tăng trưởng kinh tế môi trường, tăng trưởng kinh tế tham nhũng…Do đó, việc nắm rõ các khái niệm cũng như các lý luận lý thuyết về tăng trưởng sẽ góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống hơn về mối quan hệ của tăng trưởng với các khái niệm phạm trù khác, để từ đó góp phần hài hòa khái niệm này với các khái niệm phạm trù khác. Mặt khác, việc hiểu rõ về khái niệm các lý luận về nó cũng góp phần vào việc định hướng xây dựng các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo các đặc trưng cơ bản của nền kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là một phạm trù kinh tế, nó phản ánh quy tăng lên hay giảm đi của nền kinh tế ở năm này so với năm trước đó hoặc của thời kỳ này so với thời kỳ trước đó. Tăng trưởng kinh tế có thể biểu hiện bằng qui tăng trưởng tốc độ tăng trưởng. Qui tăng trưởng phản ánh sự gia tăng lên hay giảm đi nhiều hay ít, còn tốc độ tăng trưởng được sử dụng với ý nghĩa so sánh tương đối phản ánh sự gia tăng nhanh hay chậm của nền kinh tế giữa năm hay các thời kỳ. Để đo lường tăng trưởng kinh tế người ta thường dùng hai chỉ số chủ yếu: phần tăng, giảm quy của nền kinh tế (tính theo GDP), hoặc tốc độ tăng trưởng kinh tế (tính theo GDP). Tăng trưởng kinh tế có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia. Nó là điều kiện cần thiết đầu tiên để khắc phục tình trạng đối nghèo, lạc hậu; để cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho dân cư như tăng tuổi thọ, giảm suy dinh dưỡng, giảm bệnh tật, phát triển giáo dục, văn hóa, thể thao, v.v…Tăng trưởng kinh tế là điều kiện vật chất để tạo thêm việc làm, giảm thất nghiệp nâng cao mức sống của nhân dân. Đó còn là tiền đề vật chất để củng cố an ninh quốc phòng của mỗi quốc gia, củng cố chế độ chính trị, tăng uy tín vai trò quản lý của nhà nước đối với xã hội.Đối với các nước chậm phát triển như nước ta, tăng trưởng kinh tế còn là điều kiện tiên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước đang phát triển.Tăng trưởng kinh tế sé dẫn đến sự mở cửa nền kinh tế tăng trưởng thế giới, sự phân công Nhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 2 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cườnglao động vận động của các yếu tố sản xuất mang tính chất toàn cầu, chính điều này đã góp phần thúc đẩy các ngành, các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế ngày càng tiến bộ theo hướng hiện đại.Chính vì vậy, tăng trưởng kinh tế được xem như là vấn đề hấp dẫn nhất trong nghiên cứu kinh tế. Đó chính là tiêu điểm để phản ánh sự thay đổi bộ mặt nền kinh tế của một quốc gia.Ngày nay, tăng trưởng kinh tế được gắn với chất lượng tăng trưởng. Mặt số lượng của tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở qui mô, tốc độ của tăng trưởng. Còn mặt chất lượng của tăng trưởng kinh tế là tính qui định vốn có của nó, là sự thống nhất hữu cơ làm cho hiện tượng tăng trưởng kinh tế khác với các hiện tượng khác. Chất lượng tăng trưởng được qui định bởi các yếu tố cấu thành phương thức liên kết giữa các yếu tố cấu thành nên tăng trưởng kinh tế.Như đã biết, từ sau năm 1986, kinh tế Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, tăng trưởng đạt mức cao hàng đầu. Nước ta hiện nay có tốc độ tăng trưởng kinh tế được đánh giá là cao nhất trong khu vực.Việt Nam đang tiến lên quá trình hội nhập khu vực,hội nhập quốc tế điều đó tạo nên sự thuận lợi về quan hệ quốc tế,học tập phát triển lưu thông buôn bán hàng hóa dễ dàng hơn thời kỳ đầu vừa giành thắng lợi xây dựng tổ quốc.Tuy nhiên, liệu sự tăng trưởng vượt bậc ấy của nền kinh tế Việt Nam có thật sự bền vững, lâu dài có thể tạo ra sức bật đưa nước ta phát triển khi mà hiện nay Việt Nam vẫn đang ở trong những nước kém phát triển theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc.Nhập thấy sự quan trọng của chỉ tiêu GDP đối với sự tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia, đồng thời với mục đích tìm hiểu sự tác động, ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế đến chỉ tiêu quan trọng này. Hiểu rõ được những đặc điểm, tính chất xu hướng phát triển kinh tế của đất nước để từ đó đưa ra những định hướng góp phần phát triển đất nước.Với những lý do trên chúng em quyết định chọn đề tài này3, Nguồn gốc của hình từ lý thuyết: Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết tắt của Gross Domestic Product).GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm). Như vậy, GDP đánh giá kết quả của những hoạt động kinh tế xảy ra bên trong của lãnh thổ của đất nước. Những hoạt động này do công ty, doanh nghiệp của công dân nước đó hay công dân nước ngoài sản xuất ra tại nước đó, nhưng lại không bao gồm kết quả hoạt động của công dân nước sở tại tiến hành ở nước ngoài. Ngoài GNP, GDP cũng là một trong những thước đo tốt về thành tựu kinh tế của một đất nước, người ta dùng chỉ tiêu này để so sánh qui sản xuất của các nước khác nhau trên thế giới. GDP được sử dụng để phân tích những biến đổi về sản lượng của đất nước trong thời gian khác nhau. Ngoài ra, GDP còn được sử dụng để phân tích sự thay đổi mức sống của dân cư, cụ thể qua GDP bình quân đầu người.Nhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 3 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cường Để tính GDP, người ta sử dụng rất nhiều các dữ liệu sơ cấp, có rất nhiều phương pháp tính GDP như tính theo chi tiêu, theo thu nhập, theo chi phí, cũng có thể tính GDP theo giá trị gia tăng hay bình quân đầu người. Mục tiêu của việc tính GDP là tập hợp các thông tin rời rạc lại thành một con số bằng thước đo tiền tệ, ví dụ Đồng Việt Nam (VNĐ) hay đô-la Mỹ (US Dollar) -- con số nói lên giá trị của tổng thể các hoạt động. GDP có thể tính là tổng của các khoản tiêu dùng, hoặc tổng của các khoản chi tiêu, hoặc tổng giá trị gia tăng của nền kinh tế. Về lý thuyết, dù theo cách tính nào cũng cho kết quả tính GDP như nhau. Nhưng trong nhiều báo cáo thống kê, lại có sự chênh lệch nhỏ giữa kết quả theo ba cách tính. Đó là vì có sai số trong thống kê. Theo cách tính GDP là tổng tiêu dùng, các nhà kinh tế học đưa ra một công thức như sau:GDP = C + I + G + NXTrong đó các kí hiệu:• C là tiêu dùng của tất cả các cá nhân (hộ gia đình) trong nền kinh tế. • I là đầu tư của các nhà kinh doanh vào cơ sở kinh doanh. Đây được coi là tiêu dùng của các nhà đầu tư. Lưu ý, đừng lẫn lộn điều này với đầu tư mang tính đầu cơ tích trữ vào thị trường chứng khoán trái phiếu. • G là tổng chi tiêu của chính quyền (tiêu dùng của chính quyền). Quan hệ của phần này đối với các phần còn lại của GDP được tả trong lý thuyết khả dụng (có thể đem đi tiêu). • NX là "xuất khẩu ròng" của nền kinh tế. Nó bằng xuất khẩu (tiêu dùng của nền kinh tế khác đối với các sản phẩm dịch vụ do nền kinh tế trong tính toán sản xuất) - nhập khẩu (tiêu dùng của nền kinh tế trong tính toán đối với các sản phẩm dịch vụ do nền kinh tế khác sản xuất). Ba thành phần đầu đôi khi được gọi chung là "nội nhu", còn thành phần cuối cùng là "ngoại nhu".GDP theo cách tính tổng chi phí (lúc này không gọi là GDP nữa, mà gọi là tổng chi tiêu nội địa hay GDE (viết tắt của Gross Domestic Expenditure) được tính toán tương tự, mặc dù trong công thức tính tổng chi phí không kê khai những khoản đầu tư ngoài kế hoạch (bỏ hàng tồn kho vào cuối chu kỳ báo cáo) nó phần lớn được sử dụng bởi các nhà kinh tế lý thuyết. 4, Lý thuyết đưa biến phụ thuộc các biến độc lập vào hình a, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)CPI là tên viết tắt tiếng Anh của Chỉ số giá tiêu dùng. CPI là thước đo chính của nạn lạm phát vì nó đo giá của giá cố định hàng hoá tiêu dùng. Giá cao hơn được xem là tiêu cực cho 1 nền kinh tế, nhưng vì ngân hàng trung tâm thường đáp lại sự lạm phát giá bằng cách tăng lãi Nhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 4 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cườngsuất nên thỉnh thoảng tiền tệ phản ứng lại 1 cách tích cực trong những báo cáo của lạm phát cao hơn. Đo lường sự thay đổi trung bình trong giá cả hàng hóa được chi trả bởi số lượng người tiêu dùng trung bình cho rổ hàng hoá dịch vụ cố định. Trong rất nhiều trường hợp các quốc gia còn dùng CPI như đại diện cho thông số về lạm phát, mặc dù không phải bao giờ cũng đúng, hoặc chỉ phản ánh tương đối.Giá cả của hàng hoá dịch vụ luôn luôn biến động theo thời gian, tuy nhiên nếu như giá cả thay đổi quá nhanh chóng, nó có thể là một cú sốc đối với nền kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một chỉ số cơ bản đo lường giá cả hàng hoá dịch vụ cho biết liệu nền kinh tế có bị lạm phát hoặc giảm phát hay không. Chỉ số giả cả thường rất được quan tâm theo dõi nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định tài chính quan trọng như chính sách lãi suất của cục dự trữ liên bang Mỹ hay quyết định tiến hành hedging của các ngân hàng doanh nghiệp lớn. Cũng rất có lợi cho các nhà đầu tư cá nhân tiến nếu họ tính đến chỉ số CPI khi tiến hành hedging hoặc đưa ra quyết định phân bổ vốn đầu tư. CPI được hình thành từ các thông tin chi tiêu của hàng nghìn hộ gia đình trên toàn quốc. Số liệu từ những thông tin đó sẽ hình thành lên một bức tranh về sự biến động của chi phí sinh hoạt từ đó giúp các chuyên gia tài chính nhận định được khả năng lạm phát có nguy cơ làm suy sup cả một nền kinh tế nếu ở lạm phát ở mức độ quá cao. Cả lạm phát giảm phát quá mức đều rất đáng sợ mặc dù giảm phát quá mức ít khi xảy ra hơn.b, Giá trị xuất, nhập khẩu: Chúng ta đang sống trong nền kinh tế mở, tham gia vào nền kinh tế thế giới có quan hệ với các nước khác thông qua thương mại tài chính. Chúng ta xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất rẻ nhất trong nước nhập khẩu những hàng hóa mà các nước khác có lợi thế về chi phí. Hàng xuất khẩu là những hàng hóa được sản xuất trong nước nhưng được bán ra cho người tiêu dùng ở nước ngoài. Hàng nhập khẩu là những hàng hóa được sản xuất ở ngoài nước nhưng được mua để phục vụ tiêu dùng nội địa. Căn cứ quan điểm đó, hàng xuất khẩu làm tăng GDP, còn hàng nhập khẩu không nằm trong sản lượng nội địa, cần phải được loại trừ khỏi khối lượng hàng hoá dịch vụ mà các hộ gia đình, các hãng kinh doanh Chính phủ đã mua tiêu dùng. Khoảng chênh lệch giữa xuất khẩu nhập khẩu là sản xuất ròng.c, Dân số: Khi dân số tăng nhanh thì thu nhập đầu người càng thấp. Ngược lại, mức thu nhập bình quân đầu người có tác động nhất định đến tỉ lệ sinh tỉ lệ tử của dân số.d, Tỉ lệ lạm phát: Lạm phát cũng lâu đời như những nền kinh tế thị trường. Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. Thông thường Nhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 5 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cườngtheo nghĩa đầu tiên thì người ta hiểu là lạm phát của đơn vị tiền tệ trong phạm vi nền kinh tế của một quốc gia, còn theo nghĩa thứ hai thì người ta hiểu là lạm phát của một loại tiền tệ trong phạm vi thị trường toàn cầu. Phạm vi ảnh hưởng của hai thành phần này vẫn là một chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà kinh tế học vĩ mô. Ngược lại với lạm phát là giảm phát, được tính trên cơ sở so sánh giá trị GDP tính theo giá hiện hành GDP tính theo giá kì trước. Nghĩa là đo lường mức tăng giảm giá trên tất cả các loại hàng hóa dịch vụ tính trong GDP. Một chỉ số lạm phát bằng 0 hay một chỉ số dương nhỏ thì được người ta gọi là sự "ổn định giá cả".Trong mỗi giai đoạn có thể có giá mặt hàng này tăng, mặt hàng kia giảm, nhưng nếu mức giá chung tăng, ta có lạm phát. Nếu mức giá chung giảm, ta có giảm phát. Lạm phát 1 được đo lường bằng cách theo dõi sự thay đổi trong giá cả của một lượng lớn các hàng hóa dịch vụ trong một nền kinh tế (thông thường dựa trên dữ liệu được thu thập bởi các tổ chức Nhà nước, mặc dù các liên đoàn lao động các tạp chí kinh doanh cũng làm việc này). Giá cả của các loại hàng hóa dịch vụ được tổ hợp với nhau để đưa ra một "mức giá cả trung bình", gọi là mức giá trung bình của một tập hợp các sản phẩm. Chỉ số giá cả là tỷ lệ mức giá trung bình ở thời điểm hiện tại đối với mức giá trung bình của nhóm hàng tương ứng ở thời điểm gốc, được tính theo bình quân gia quyền của một nhóm các hàng hóa thiết yếu. Tỷ lệ lạm phát thể hiện qua chỉ số giá cả là tỷ lệ phần trăm mức tăng của mức giá trung bình hiện tại so với mức giá trung bình ở thời điểm gốc. Để dễ hình dung có thể coi mức giá cả như là phép đo kích thước của một quả cầu, lạm phát sẽ là độ tăng kích thước của nó. Không tồn tại một phép đo chính xác duy nhất chỉ số lạm phát, vì giá trị của chỉ số này phụ thuộc vào tỷ trọng mà người ta gán cho mỗi hàng hóa trong chỉ số, cũng như phụ thuộc vào phạm vi khu vực kinh tế mà nó được thực hiện. Ở Việt Nam nhóm hàng lương thực, giá vàng, đôla có lẽ có trọng số lớn. Chỉ số này không phản ánh sự biến động giá chung nhưng phản ánh biến động giá cả ảnh hưởng nhiều nhất đến đời sống, tiêu dùng. Khi nói tốc độ lạm phát, người ta cũng thường dùng chỉ số này khi nền kinh tế có lạm phát, nếu không do nguyên nhân tác động từ nước ngoài, hay một thay đổi lớn về cung sản phẩm, thì nó thể hiện cầu hàng hóa lớn hơn cung hàng hóa. Việc duy trì cầu hàng hóa lớn hơn cung hàng hóa ở một mức độ vừa phải, do đó lạm phát ở mức vừa phải là cần thiết để kích thích sản xuất, giúp cho việc tiêu thụ hàng hóa tốt hơn, tạo lợi nhuận cần thiết cho các doanh nghiệp đầu tư nâng cao công nghệ, mở rộng sản xuất. Nếu nền kinh tế sa vào giảm phát, nghĩa là sẽ bị thừa cung, thừa ứ hàng hóa, gây ra tình trạng đình đốn, thua lỗ ở các doanh nghiệp. Đó là tác dụng của lạm phát. Tất nhiên lạm phát quá cao thì lại là một vấn đề lớn.Phần II: THIẾT LẬP, PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ HÌNH1, Xây dựng hình1.1.Biến phụ thuộcNhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 6 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cường Y: Tổng sản phẩm quốc nội GDP (Đơn vị tính: tỷ đồng) 1.2.Biến độc lập: hình gồm 5 biến độc lập:  X2 : Chỉ số giá tiêu dùng CPI (Đơn vị tính: %) X3 : Nhập khẩu (Đơn vị tính : triệu USD)  X4 : Xuất khẩu (Đơn vị tính : triệu USD)  X5 : Dân số (Đơn vị tính : Nghìn người) X6 : Tỷ lệ lạm phát (Đơn vị tính : % )1.3. hình hồi quy tổng thể Yi = β1 + β2 X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + β6X6i + Ui1.4. Nguồn dữ liệu cách thu thập dữ liệua, Dữ liệuo Bảng số liệu (Bảng 1 phần PhụLlục).o Số liệu tìm được từ trang web của Tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vno Số liệu từ trang web http://tttm.moit.gov.vno Số liệu từ trang web http://vi.wikipedia.orgo Số liệu lấy từ Thời báo kinh tế Sài Gòn số ra ngày 31/ 12/2009 b, Không gian mẫu: Khảo sát 31 quốc gia bất kỳ được lựa chọn trong niên giám thống kê, nhóm tiến hành xây dựng các hình thống kê. 2, tả số liệu Bảng số liệu (Bảng 1 phần Phụ Lục) 2.1. Xây dựng hình hồi quy (I) Kết quả chạy từ phần mềm Eviews (Xem bảng 2 phần Phụ Lục) Estimation Command:=====================LS Y C X2 X3 X4 X5 X6Estimation Equation:=====================Y = C(1) + C(2)*X2 + C(3)*X3 + C(4)*X4 + C(5)*X5 + C(6)*X6Substituted Coefficients:=====================Y = -1094638.596 - 20.42669423*X2 + 9.568974949*X3 + 4.932419135*X4 + 16.9671044*X5 - 125.8837085*X6 hình hồi quy tổng thể (PRF): Yi = β1 + β2 X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + β6X6i + Ui hình hồi quy mẫu (SRF): Yi =∧1β + ∧2βX2i + βˆ3 X3i + βˆ4 X4i + βˆ5 X5i + βˆ6 X6i + ei Yi = - 1094639 - 20,42669 X2i + 9,568975 X3i + 4,932419 X4i + 16,96710 X5i - 125,8837X6i + eiNhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 7 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cường Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng:• Đối với ∧2β: Khi nhập khẩu, xuất khẩu, dân số, tỉ lệ lạm phát không đổi, nếu chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng (giảm) 1% thì tổng thu nhập quốc nội GDP giảm (tăng) 20,42669 tỷ đồng.• Đối với βˆ3 : Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, xuất khẩu, dân số, tỉ lệ lạm phát không đổi, nếu nhập khẩu tăng (giảm) 1 triệu USD thì tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm) 9,568975 tỷ đồng.• Đối với βˆ4 : Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhập khẩu, dân số, tỉ lệ lạm phát không đổi, nếu xuất khẩu tăng (giảm) 1 triệu USD thì tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm) 4,932419 tỷ đồng.• Đối với βˆ5 : Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhập khẩu, xuất khẩu, tỉ lệ lạm phát không đổi, nếu dân số tăng (giảm) 1 nghìn người thì tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm) 16,96710 tỷ đồng.• Đối với βˆ6 : Khi chỉ số giá tiêu dùng CPI, nhập khẩu, xuất khẩu, dân số không đổi, nếu tỉ lệ lạm phát tăng (giảm) 1% thì tổng thu nhập quốc nội GDP giảm (tăng) 125,8837 tỷ đồng. 2.2. Kiểm định sự ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc (dựa vào P_Value) P_Value (X2) = 0,4757 > α = 0,05 : chỉ số giá tiêu dùng CPI không ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP P_ Value (X3) = 0,0000 < α = 0,05 : nhập khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP P_Value (X4) = 0,0001 < α = 0,05 : xuất khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP P_Value (X5) = 0,0000 < α = 0,05 : dân số có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP P_Value (X6) = 0,7436 > α = 0,05 : tỉ lệ lạm phát không ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDPTừ kết quả kiểm định trên suy ra cần loại bỏ biến X2 X6 ra khỏi hình. 2.3. Xây dựng lại hình hồi quy a, Tiến hành hồi quy lại hình sau khi đã loại bỏ các biến X2 X6 Kết quả chạy từ phần mềm Eviews (Xem bảng 3 phần Phụ Lục) hình hồi quy tổng thể (PRF): Yi = β1 + β3X3i + β4X4i + β5X5i + Ui hình hồi quy mẫu (SRF): Yi =∧1β + βˆ3 X3i + βˆ4 X4i + βˆ5 X5i + ei Yi = - 1150044 + 9,395695 X3i + 4,973683 X4i + 17,69153 X5i + ei b, Kiểm định sự ảnh hưởng của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc: (dựa vào P_Value)Nhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 8 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cường P_ Value (X3) = 0,0000 < α = 0,05 : nhập khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP P_Value (X4) = 0,0000 < α = 0,05 : xuất khẩu có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP P_Value (X5) = 0,0000 < α = 0,05 : dân số có ảnh hưởng đến tổng thu nhập quốc nội GDP 2.4. Đánh giá sự phù hợp của hình: (dựa vào sig(F)) Ta có sig(F) = 0,000000 < α = 0,05 : hình phù hợp. 2.5. Thống kê tả: (Xem bảng 4 phần Phụ Lục) Các thông số thống kê dựa trên cơ sở dữ liệu đã tổng hợp được như sau: 2.5.1. Biến Y Tiêu chíGiá trị (tỷ đồng)Giá trị này rơi vào nămTrung bình 526713,2 2002Trung vị 420794,0 1990Lớn nhất 1477717 2008Nhỏ nhất 41955,00 1990 2.5.2. Biến X3 Tiêu chíGiá trị (triệu USD)Giá trị này rơi vào nămTrung bình 23108,47 2003Trung vị 13689,30 1999Lớn nhất 80713,80 2008Nhỏ nhất 2338,100 1991 2.5.3. Biến X4 Tiêu chíGiá trị (triệu USD)Giá trị này rơi vào nămTrung bình 20098,74 2003Trung vị 13012.05 1999Lớn nhất 68700,00 2009Nhỏ nhất 2087,100 1991 2.5.4. Biến X5 Tiêu chíGiá trị (nghìn Giá trị này rơi vào nămNhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 9 - Tiểu luận nhóm Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quang Cườngngười)Trung bình 76854,41 1999Trung vị 77116,05 2000Lớn nhất 86210,80 2008Nhỏ nhất 66016,70 1990 Phần III: KIỂM ĐỊNH KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG HÌNH HỒI QUY 1, Ma trận tương quan: (Xem bảng 5 phần Phụ Lục) Nhóm sinh viên lớp Đại Học Kế Toán K08A Trang - 10 - [...]... LUẬN HÌNH, NÊU Ý NGHĨA HẠN CHẾ CỦA MƠ HÌNH.1, Hồi quy lại hình sau khi đã loại bỏ biến khắc phục: Từ các kết quả trên ta nhận thấy rằng, việc loại bỏ đối với biến X2 X6 là cần thiết. Riêng đối với biến X4, mặc dù khi có mặt trong hình sẽ gây nên hiện tượng đa cộng tuyến, nhưng sau khi kiểm định biến bỏ sót ta nhận thấy rằng biến X4 là cần thiết trong hình khơng... của các biến (Bảng 5 phần Phụ Lục), ta nhận thấy rằng biến X3 và X4 có mức tương quan khá cao là 0,968221 nên có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.2, Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến: Để kiểm định sự tồn tại đa cộng tuyến, chúng ta xây dựng hình hồi quy phụ trong đó các biến độc lập sẽ lần lượt trở thành biến phụ thuộc hồi quy với các biến cịn lại. 2.1, Hồi qui hình hồi. .. khẩu dân số có ảnh hưởng đến Tổng thu nhập quốc nội GDP hình lựa chọn phù hợp với lí thuyết kinh tế Nhập khẩu, xuất khẩu dân số xác định được 99,8184 % sự biến động của tổng thu nhập quốc nội GDP. hình ban đầu có hiện tượng đa cộng tuyến đó là hiện tượng đa cộng tuyến khơng hồn hảo, khắc phục bằng cách loại bỏ biến X3 X4 khỏi hình (trong đó bỏ X4 tốt hơn ). hình. .. có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. hình tồn tại hiện tượng tự tương quan âm.  Không thể bỏ biến X4 ra khỏi hình.  Việc bỏ biến X2, X6 ra khỏi hình là cần thiết. 4, Hạn chế của hình Có thể đưa thêm một số biến nữa vào hình để độ phù hợp của hình tăng lên, tuy nhiên làm như vậy hình sẽ phức tạp hơn, có thể sẽ có nhiều khuyết tật hơn gây khó khăn trong việc kiểm. .. thu nhập quốc nội GDPTừ kết quả kiểm định trên suy ra cần loại bỏ biến X2 X6 ra khỏi hình. 2.3. Xây dựng lại hình hồi quy a, Tiến hành hồi quy lại hình sau khi đã loại bỏ các biến X2 X6 Kết quả chạy từ phần mềm Eviews (Xem bảng 3 phần Phụ Lục) hình hồi quy tổng thể (PRF): Yi = β1 + β3X3i + β4X4i + β5X5i + Ui hình hồi quy mẫu (SRF): Yi =∧1β... + ei 3, Kiểm định phương sai thay đổi (dùng kiểm định White): Trường hợp 1 :Kiểm định hình gốc sau khi đã loại bỏ biến X2 X6 Yi = - 1150044 + 9,395695 X3i + 4,973683 X4i + 17,69153 X5i + ei• Kiểm định chéo: (Xem bảng 9 phần Phụ Lục) White Heteroskedasticity Test:F-statistic 5.635636 Probability0.006196Obs*R-squared 16.70623 Probability0.053520Sử dụng kiểm định White:... → hình tồn tại hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi.• Kiểm định khơng chéo: (Xem bảng 12 phần Phụ Lục)White Heteroskedasticity Test:F-statistic 2.187056 Probability0.119940Obs*R-squared 7.367477 Probability0.117697Sử dụng kiểm định White: n.R2 = 7,367477Prob = 0,117697 > α = 0,05 → hình khơng tồn tại hiện tượng phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi. 4, Kiểm định. .. trưởng. Mặt số lượng của tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở qui mô, tốc độ của tăng trưởng. Còn mặt chất lượng của tăng trưởng kinh tế là tính qui định vốn có của nó, là sự thống nhất hữu cơ làm cho hiện tượng tăng trưởng kinh tế khác với các hiện tượng khác. Chất lượng tăng trưởng được qui định bởi các yếu tố cấu thành phương thức liên kết giữa các yếu tố cấu thành nên tăng trưởng kinh tế.Như... nên các mối quan hệ đa chiều của xã hội. Các mối quan hệ đó có thể bao gồm về mối quan hệ giữa tăng trưởng công bằng xã hội, tăng trưởng kinh tế văn hóa, tăng trưởng kinh tế môi trường, tăng trưởng kinh tế tham nhũng…Do đó, việc nắm rõ các khái niệm cũng như các lý luận lý thuyết về tăng trưởng sẽ góp phần nghiên cứu một cách có hệ thống hơn về mối quan hệ của tăng trưởng với các. .. X2 không cần thiết trong hình.  Đối với biến X6: (Xem bảng 14 phần Phụ Lục)Omitted Variables: X6F-statistic0.111356 Probability0.743551Log likelihood ratio0.158451 Probability0.690587Ta thấy prob(X2) = 0,743551 > α = 0,05 → biến X6 khơng cần thiết trong hình. Vậy việc bỏ biến X2 X6 trong hình là phù hợp.5.2, hình hồi quy (II) hình hồi quy tổng thể (PRF): . biến X6 không cần thiết trong mô hình. Vậy việc bỏ biến X2 và X6 trong mô hình là phù hợp.5.2, Mô hình hồi quy (II) Mô hình hồi quy tổng thể (PRF): . 2,900 → bác bỏ H0. Vậy mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương quan. 5 ,Kiểm định biến bỏ sót: 5.1, Mô hình hồi quy (I) Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
- Xem thêm -

Xem thêm: KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY.doc, KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY.doc, KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY.doc, Vấn đề nghiên cứu Lý do chọn đề tài :, Giá trị xuất, nhập khẩu: Dân số: Tỉ lệ lạm phát:, Xây dựng mơ hình hồi quy I, Hồi qui mơ hình hồi quy phụ biến X Biện pháp khắc phục: Xây dựng mơ hình hồi quy sau khi đã bỏ biến X, Trường hợp 2: Kiểm định mơ hình hồi quy sau khi đã bỏ biến X Mơ hình hồi quy II, Hồi quy lại mơ hình sau khi đã loại bỏ biến và khắc phục: Ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mơ hình: Kết luận: Hạn chế của mơ hình

Từ khóa liên quan