Tách chết hesperidin, tổng hợp hesperetin, Triacetyl Hesperretin và xác định hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng

121 1,730 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (50,000₫)
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2015, 08:59

Luận văn thạc só NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ Tên học viên : NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Sinh ngày : 07 / 08 / 1979 Chuyên ngành : HÓA HỌC HỮU CƠ. I. TÊN ĐỀ TÀI : “ Tách chiết Hesperidin, tổng hợp Hesperetin, Triacetyl Hesperetin và xác đònh hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng” II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG : - Tách chiết Hesperidin, - Tổng hợp Hesperetin, - Tổng hợp Triacetyl Hesperetin, - Xác đònh hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của Hesperidin, Hesperetin và Triacetyl Hesperetin. III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ : 15 / 10 / 2004. IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : / 11 / 2005. V. HỌ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHÍNH : Ts. NGUYỄN CỬU KHOA. VI. HỌ TÊN CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 1 : Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 1 Luận văn thạc só VII. HỌ TÊN CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 2 : CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CÁN BỘ NHẬN XÉT 1 CÁN BỘ NHẬN XÉT 2 Nội dung và đề cương luận văn Thạc Só đã được thông qua hội đồng chuyên ngành. Ngày tháng năm 2005 PHÒNG QLKH – SĐH CHỦ NHIỆM NGÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯC HOÀN THÀNH TẠI PHÒNG CÔNG NGHỆ HỮU CƠ CAO PHÂN TỬ VIỆN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : Ts. NGUYỄN CỬU KHOA. Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 2 Luận văn thạc só CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 1 : CÁN BỘ CHẤM NHẬN XÉT 2 : Luận văn được bảo vệ tại HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Ngày tháng năm 2005 TÓM TẮT Trên cơ sở Hesperidin, một loại flavonoid có trong nhiều loại cây, đặc biệt với hàm lượng rất lớn trong vỏ qt, một loại cây có sẵn và trồng nhiều ở Việt Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 3 Luận văn thạc só Nam, chúng tôi thủy phân ra Hesperetin. Hesperetin cũng là một loại flavonoid đang được nghiên cứu khá nhiều trên thế giới vì tác dụng của nó lên nhiều loại bệnh khác nhau. Để nâng cao hiệu quả sử dụng của các hợp chất thiên nhiên của Việt Nam trong ngành y tế, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài này để tổng hợp một vài dẫn xuất của Hesperetin, xét nghiệm tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng. Kết quả thực hiện đề tài: 1. Tách chiết Hesperidin và tổng hợp được Hesperetin với hiệu suất cao, tương đối tinh khiết. 2. Xác đònh điều kiện tối ưu để tổng hợp Hesperetin. 3. Xác đònh điều kiện tối ưu để tổng hợp Triacetyl Hesperetin. 4. Bằng các phương pháp phân tích hóa lý hiện đại như đo nhiệt độ nóng chảy, UV, IR, HPLC, LC-MS, 1 H-NMR, 13 C-NMR chúng tôi đã xác đònh được cấu trúc của sản phẩm tổng hợp. 5. Kết quả xác đònh họat tính kháng nấm, kháng khuẩn cho thấy: Hesperetin và Triacetyl Hesperetin có hoạt tính mạnh hơn so với Hesperidin. Kết quả nghiên cứu cho thấy ta thu được sản phẩm có hiệu suất lớn, độ tinh khiết khá cao, có thể sử dụng các kết quả này trong các nghiên cứu tiếp theo. Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 4 Luận văn thạc só ABSTRACT On the basis of Hesperidin, a type of flavonoid existing in a majority of plants, particularly in citrus skin, with high content which is present and grows in many locations in Vietnam, hydrolysis was realised to produce Hesperetin. Hesperetin is also a type of flavonoid and is a substance on which many studies have been conducted worldwide because of its effect on many different diseases. In order to improve the effectiveness of Vietnam natural compounds in the health sector, this research has been conducted to synthesize Hesperetin derivatives, to test their antibacterial and antifungal characteristics. Research results: 1. Hesperidin and Hesperetin were extracted and synthesized with high yield and in relatively high purity. 2. Optimized conditions for the synthesis of Hesperetin were found. 3. Optimized conditions for the synthesis of Triacetyl Hesperetin were found. 4. Using physical chemistry analyses such as melting point, UV, IR, HPLC, LC-MS, 1 H-NMR, 13 C-NMR the synthesized products structure was determined. 5. The results of antibacterial and antifungal characteristics testing demonstrated that Hesperetin, Triacetyl Hesperetin has stronger antibacterial and antifungal activities than Hesperidin. Research results indicate that products were obtained with high yield and in very high purity and the results should be used for the following research steps. Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 5 Luận văn thạc só LỜI CẢM ƠN Con xin cảm ơn ba má, anh chò, những người thân yêu nhất. Em xin chân thành cảm ơn : - Thầy Nguyễn Cửu Khoa đã tận tình hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực hiện luận án, - Thầy Chu Phạm Ngọc Sơn, thầy Bùi Thọ Thanh, thầy Nguyễn Công Hào, cô Nguyễn Ngọc Sương và các thầy cô thuộc Viện Công nghệ Hóa học đã tận tình dạy dỗ, giúp đỡ em trong quá trình học tập. - Phòng Quản Lý Khoa Học- Sau Đại Học Đại Học Cần Thơ, - Các thầy cô trong Hội đồng Bảo vệ Luận Án, - Chò Hoàng Thò Kim Dung cùng các anh chò phòng Công nghệ Hữu cơ cao phân tử – Viện Công nghệ Hóa học đã nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ trong suốt thời gian làm luận án. Và tất cả các bạn đã giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án. Xin chân thành cảm ơn. Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 6 Luận văn thạc só BẢNG TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, CÔNG TÁC VÀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC KỸ THUẬT Họ Tên : NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Lớp : Cao học Hóa học Khóa : 2003 Ngày sinh : 07 / 08 / 1979 Nơi sinh : Quảng Nam Cơ quan công tác : Tốt nghiệp đại học : Cử nhân Sư phạm ngành Hóa học năm 2001 Trường Đại học Sư phạm Huế. Thời gian và nơi công tác từ ngày ra trường đến nay : 2001-2002 : Giáo viên Trường PTTH Chu Văn An, Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 1. Bồi dưỡng kiến thức trong và ngoài nước (từ sau tốt nghiệp đại học) : 2. Các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài : 3. Luận văn cao học : Tên đề tài : “ Tách chiết Hesperidin, tổng hợp Hesperetin, Triacetyl Hesperetin và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng ” Cán bộ hướng dẫn chính : Ts NGUYỄN CỬU KHOA – Viện Công nghệ Hóa học. Cần Thơ, ngày 18 tháng 10 năm 2005. Người khai NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Ý kiến nhận xét của đơn vò quản lý Tổng số môn đã học : môn Tổng số đơn vò học trình đã học : đơn vò học trình Điểm trung bình chung học tập : / 10 Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 7 Luận văn thạc só Đã hoàn thành chương trình học tập Phòng QLKH – ĐTSĐH Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 8 Luận văn thạc só MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN NHIỆM VỤ LUẬN ÁN TÓM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ THỊ DANH MỤC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 16 I. FLAVONOID 18 I.1. Phân bố. [1],[3] 18 I.2. Cấu trúc hóa học. [1],[2],[3] 18 I.3. Phân loại flavonoid.[1],[3] 19 I.3.1. Flavon 19 I.3.2. Flavanon 20 I.3.4. Dihydroflavonon 22 I.3.5. Chalcon 22 I.3.6. Dihydrochalcon 23 I.3.7. Auron 23 I.3.8. Anthoxyanidin (2-phenylbenzo pyrilium) 24 I.3.9. Leucoanthoxyanidin 24 I.3.10. Isoflavon 25 I.3.11. Rotenoid 25 I.3.12. Neoflavonoid 26 I.3.13. Biflavonoid 26 I.4. Vai trò của Flavonoid.[1],[3] 27 I.4.1. Vai trò của Flavonoid trong cây 27 I.4.2. Vai trò của flavonoid trong y học 27 II. HESPERIDIN 32 II.1. Các loại cây có chứa Hesperidin 32 II.2. Cấu tạo của Hesperidin.[8],[13],[15],[16] 33 II.3. Tính chất vật lý.[6],[8] 33 II.4. Ứng dụng của Hesperidin 34 III. HESPERETIN 37 III.1. Cấu tạo.[8],[18] 37 III.2. Tính chất vật lý.[6],[8] 37 37 III.3. Phản ứng điều chế.[19] 38 III.4. Ứng dụng của Hesperetin 38 IV. TRIACETYL HESPERETIN. [8],[26] 40 Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 9 Luận văn thạc só IV.1. Cấu tạo 40 IV.2 . Tính chất vật lý 40 IV.3. Điều chế 41 IV.4. Ứng dụng 41 V. XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM, KHÁNG KHUẨN 42 V.1. Các phương pháp đònh tính phát hiện tính kháng khuẩn 42 V.1.1. Phương pháp trộn thuốc vào môi trường thạch.[9] 42 V.1.2. Phương pháp đục lỗ trong môi trường thạch. [9] 42 V.1.3. Phương pháp thấm giấy. [9] 42 V.1.4. Phương pháp ống trụ của “Heatley”. [9] 43 V.1.5. Phương pháp đào rãnh của Fleming (1932). [9] 43 V.1.6. Phương pháp viên nén Đặng Văn Ngữ (1956). [9] 43 V.1.7. Phương pháp thử những chất kháng khuẩn bay hơi. [9] 44 V.1.8. Phương pháp sắc ký kháng khuẩn. [9] 44 V.1.9. Phương pháp hiện đại của Vanden Benergher và Vlietlinck (1994).[12 ]. 45 V.2. Các loại vi khuẩn, vi nấm sử dụng để xác đònh hoạt tính.[10],[11] 45 V.2.1. Vi khuẩn 45 V.2.2. Nấm 46 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : 49 A. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 51 I. LỰA CHỌN XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU 51 II. TÁCH CHIẾT HESPERIDIN 52 II.1. Phương pháp và điều kiện chiết Hesperidin 52 II.2. Tinh chế Hesperidin 54 III. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP HESPERETIN 55 III.1. Điều kiện và quy trình tổng hợp 55 III.2. Tinh chế Hesperetin 57 IV. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP TRIACETYL HESPERETIN 58 IV.1. Điều kiện và quy trình tổng hợp 58 IV.2. Tinh chế Triacetyl Hesperetin 60 V. NHẬN DANH SẢN PHẨM 61 VI. XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM, KHÁNG KHUẨN 61 B. THỰC NGHIỆM 62 I. LỰA CHỌN XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU 62 II. TÁCH CHIẾT HESPERIDIN 62 II.1. Phương pháp và điều kiện chiết tách Hesperidin 62 II.2. Tinh chế Hesperidin 62 III. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP HESPERETIN 62 III.1. Khảo sát quá trình tổng hợp Hesperidin thành Hesperetin 62 III.2. Tinh chế Hesperetin 63 IV. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP TRIACETYL HESPERETIN 65 IV.1. Khảo sát quá trình tổng hợp Hesperetin thành Triacetyl Hesperetin 65 IV.2. Tinh chế Triacetyl Hesperetin 65 V. NHẬN DANH SẢN PHẨM 66 V.1. Nhận danh Hesperidin 66 Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 10 [...]... Hesperetin thành Triacetyl Hesperetin theo thời gian phản ứng 78 Bảng 5 : Kết quả khảo sát biến đổi Hesperetin thành Triacetyl Hesperetin theo lượng (CH3CO)2O tham gia phản ứng 80 Bảng 6 : Kết quả khảo sát biến đổi Hesperetin thành Triacetyl Hesperetin theo lượng CH3COONa tham gia phản ứng 81 Bảng 7: 1H-NMR của Triacetyl Hesperetin 89 Bảng 8: 13C-NMR của Triacetyl Hesperetin... Hesperetin .77 III NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP TRIACETYL HESPERETIN 78 III.1 Khảo sát quá trình tổng hợp Hesperetin thành Triacetyl Hesperetin 78 III.1.1 Khảo sát về thời gian phản ứng 78 III.1.2 Khảo sát về lượng (CH3CO)2O tham gia phản ứng .80 III.1.3 Khảo sát về lượng CH3COONa tham gia phản ứng .81 III.2 Tinh chế Triacetyl Hesperetin 83 IV NHẬN DANH SẢN PHẨM ... hoạt tính ACAT, góp phần đẩy lùi nguy cơ mắc phải các bệnh về tim mạch  Hesperidin, Hesperetin ảnh hưởng lên sự chuyển hóa xương.[12], [15], [17],[24] Hesperidin, Hesperetin có khả năng kích thích sự hình thành và ức chế sự thoái hóa xương Hoạt tính của phosphatase alcalin chuyển hóa tạo hình xương được kích thích bởi sự có mặt của Hesperidin, Hesperetin Với phát minh này, Hesperidin và Hesperetin vừa... 67 V.2.1 Sắc ký lớp mỏng, đo nhiệt độ nóng chảy 67 V.2.2 Xác đònh bằng phổ UV-Vis 67 V.2.3 Xác đònh bằng phổ IR 67 V.2.4 Xác đònh bằng phổ HPLC 67 V.3 Nhận danh Triacetyl Hesperetin 67 V.3.1 Sắc ký lớp mỏng, đo nhiệt độ nóng chảy 67 V.3.2 Xác đònh bằng phổ UV–Vis 67 V.3.3 Xác đònh bằng phổ IR 67 V.3.4 Xác đònh bằng phổ HPLC ... Trâm Trang 14 Luận văn thạc só DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1: Cấu trúc hóa học của Hesperidin 33 Hình 2 : Công thức cấu tạo của Hesperetin 37 Hình 3 : Công thức cấu tạo của Triacetyl Hesperetin 40 Hình 4 : Hệ thống đun hồi lưu .63 Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 15 Luận văn thạc só MỞ ĐẦU Từ thời xa xưa, con người đã biết sử dụng các dược thảo để chữa... các hợp chất có cấu trúc từ cây cỏ, con người còn nghiên cứu tổng hợp ra các dẫn xuất có hoạt tính sinh dược học mạnh hơn, góp phần vào lónh vực chăm sóc sức khỏe con người ngày một nâng cao Trên cơ sở Hesperidin, một loại flavonoid có trong nhiều cây thuộc họ cam qt, đặc biệt với hàm lượng rất lớn trong vỏ qt, một loại cây có sẵn và trồng nhiều ở Việt Nam, chúng tôi thủy phân ra Hesperetin Hesperetin... nhiều loại bệnh khác nhau Với mong muốn góp phần vào việc nghiên cứu sâu hơn cho việc sử dụng tốt các hợp chất thiên nhiên ở Việt Nam, chúng tôi thực hiện đề tài này, bước đầu tổng hợp hợp chất trung gian Triacetyl Hesperetin để tiến hành tổng hợp một vài dẫn xuất của Hesperetin sau này, xét nghiệm tính kháng nấm, kháng khuẩn của các hợp chất tìm được Từ đó làm nền tảng để thực hiện những bước tổng hợp... Vậy có thể làm giảm ung thư đại tràng của các chất flavonoid nói trên nghóa là qua sự ức chế ODC dẫn đến tổng hợp các polyamin cũng giảm trong máu và sự sinh sản biểu mô đại tràng cũng từ đó bò giảm  Hesperidin, Hesperetin giúp ngăn ngừa và chữa trò bệnh tim.[14],[20] Hesperidin và Hesperetin làm giảm nguy cơ phát triển của bệnh tim mạch : xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, … gây ra bởi enzym HMG-CoA... T0nc 86 IV.2.2 Phổ UV-Vis (Methanol) 86 IV.2.3.Phổ IR 87 IV.2.4 Phổ HPLC.(phụ lục 8) 87 Học viên Nguyễn Thò Bích Trâm Trang 11 Luận văn thạc só IV.3 Nhận danh Triacetyl Hesperetin 88 IV.3.1 Sắc ký lớp mỏng, T0nc 88 IV.3.2 Phổ UV-Vis (Methanol) 89 IV.3.3.Phổ IR 89 IV.3.4.Phổ HPLC (Xem phụ lục 9) 89 IV.3.5 Phổ... của Hesperidin, Hesperetin Với phát minh này, Hesperidin và Hesperetin vừa là nguồn dinh dưỡng, vừa là dược phẩm quan trọng cho con người trong việc phát triển xương, phòng và chống bệnh loãng xương  Hesperidin, Hesperetin giúp ngăn ngừa và chữa trò bệnh gan.[20] Một số nghiên cứu mới đây cho thấy Hesperidin và Hesperetin được đưa vào sử dụng để phòng ngừa và chữa trò bệnh gan : viêm gan, xơ gan, ung . Tách chiết Hesperidin, tổng hợp Hesperetin, Triacetyl Hesperetin và xác đònh hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng” II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG : - Tách chiết Hesperidin, - Tổng hợp Hesperetin, -. chiết Hesperidin, - Tổng hợp Hesperetin, - Tổng hợp Triacetyl Hesperetin, - Xác đònh hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của Hesperidin, Hesperetin và Triacetyl Hesperetin. III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ :. cứu có liên quan đến đề tài : 3. Luận văn cao học : Tên đề tài : “ Tách chiết Hesperidin, tổng hợp Hesperetin, Triacetyl Hesperetin và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng ” Cán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tách chết hesperidin, tổng hợp hesperetin, Triacetyl Hesperretin và xác định hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng, Tách chết hesperidin, tổng hợp hesperetin, Triacetyl Hesperretin và xác định hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng, Tách chết hesperidin, tổng hợp hesperetin, Triacetyl Hesperretin và xác định hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng, V. XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM, KHÁNG KHUẨN., I. LỰA CHỌN XỬ LÝ NGUYÊN LIỆU., III. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP HESPERETIN, IV. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP TRIACETYL HESPERETIN, III. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP HESPERETIN., IV. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP TRIACETYL HESPERETIN., II. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP HESPERETIN, III. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TỔNG HP TRIACETYL HESPERETIN., IV. NHẬN DANH SẢN PHẨM.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn