Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT.doc

26 616 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT. Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongNhận xét của giáo viên chấm báo cáo thực tập Đỗ Thị Ánh Hồng – A113211Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongMục lụcLỜI MỞ ĐẦU 4Phần I : Quá trình phát triển Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 5I – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 5II - Giới thiệu về Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương VN. .6III - Hệ thống tổ chức quản lý của VietinBank – Chi nhánh TP Nội 71 - Sơ đồ 72 - Chức năng của các phòng ban 8Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 10I - Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu tại Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam .11II – Quy trình nghiệp vụ tín dụng .12III - Khái quát tình hình kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Nội - Ngân hàng TMCPCT .151 – Công tác huy động vốn 15Bất kỳ một cá nhân hay doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất đều cần phải có vốn. Với ngân hàng cũng vậy, nhưng đặc biệt hơn khi hàng hoá kinh doanh của ngân hàng lại là tiền tệ. Đi vay để cho vay là đặc trưng cơ bản của hệ thống ngân hàng thương mại nên hoạt động huy động vốn là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động kinh doanh khác. Điều đó có nghĩa công tác huy động vốn có tác động đến toàn bộ hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo chi nhánh thành phố Nội rất chủ động, tích cực quan tâm đến công tác phát triển nguồn vốn .15Chi nhánh thành phố Nội đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ mọi đối tượng. Nghiệp vụ huy động vốn được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng .16Bảng 1 : Tình hình huy động vốn của Chi nhánh thành phố Nội .16 Đơn vị : Tỷ đồng 16( Nguồn: Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương VN ) .16Nhìn vào bảng 1 ta thấy tổng nguồn vốn huy động tăng mạnh, tháng 06/2010 tổng nguồn vốn huy động lên tới 31,138 tỷ đồng, tăng so với tháng 12/2009 là 15,280 tỷ đồng tương đương 96.3% 16Về cơ cấu vốn thì tiền gửi doanh nghiệp tiền gửi TCTD chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động. Tháng 12/2009 TGDN đạt 7,246 tỷ đồng chiếm 45.7% tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi TCTD đạt 5,414 tỷ đồng chiếm 34.1% tổng nguồn vốn huy động. Tháng 06/2010 thì TGDN chỉ tăng 1072 tỷ tương đương tăng 14.8% so với tháng 12/2009 chỉ chiếm 26.7% tổng nguồn vốn huy động. Trong khi đó, tiền gửi TCTD tăng mạnh đạt 18,387 tỷ đồng tăng 12,973 tỷ đồng tương đương tăng 239% so với tháng 12/2009 chiếm 59% tổng nguồn vốn huy động. Điều này khá thuận lợi cho ngân hàng do các khoản tiền gửi này hầu như là các khoản tiền gửi thanh toán với lãi suất thấp nên nó là một nguồn khá rẻ. Do đó nó cũng tạo điều kiện Đỗ Thị Ánh Hồng – A113212Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Longcho chi nhánh thành phố Nội trong việc tổ chức hoạt động kinh doanh, mở rộng phạm vi hoạt động 16Mặt khác, ta thấy tiền gửi bằng đồng Việt Nam chiếm tỷ trọng cao tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm tỷ lệ thấp. Tháng 12/2009, tiền gửi VND chiếm 66.3% tiền gửi ngoại tệ chiếm 33.7% tổng nguồn vốn huy động. Tháng 06/2010, tỷ trọng tiền gửi VND tăng lên 79.4% tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ chỉ chiếm 21.6% tổng nguồn vốn huy động. Điều này cho thấy các khách hàng vẫn thích dùng đồng Việt Nam hơn chủ yếu là các giao dịch trong nước 172 – Đầu tư cho vay .17Theo chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam về nâng cao chất lượng hiệu quả an toàn với phương châm “ Phát triển an toàn - Hiệu quả - Bền vững ”, tăng trưởng tín dụng phải gắn liền với chất lượng tín dụng.Thực hiện chỉ đạo này, Chi nhánh thành phố Nội luôn duy trì dư nợ cho vay trong tầm kiểm soát của mình .17Bảng 2 : Dư nợ cho vay .17 Đơn vị : Tỷ đồng 17( Nguồn: Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương VN ) .18Qua đây, ta thấy rằng tổng dư nợ cho vay tăng trưởng ổn định. Tháng 06/2010 tổng dư nợ cho vay đạt 7,773 tỷ tăng 1,830 tỷ tương đương tăng 30.8% so với tháng 12/2009 .18Đi sâu vào phân tích ta thấy, dư nợ cho vay đối với các Tập đoàn, các Công ty lớn của nhà nước ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ. Một viễn cảnh hoàn toàn ngược lại đối với dư nợ của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tháng 12/2009, dư nợ DNNN chiếm 66.8% tổng dư nợ. Trong khi đó dư nợ NQD chỉ chiếm 33.2% tổng dư nợ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây chi nhánh đã chú trọng nhiều hơn đến việc cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Cụ thể, tháng 06/2010, dư nợ DNNN chiếm 56.1% dư nợ NQD đã chiếm 43.9% tổng dư nợ.Dư nợ NQD tăng mạnh tăng 73% so với tháng 12/2009 18Mặt khác, dư nợ cho vay ngắn hạn của chi nhánh chiếm tỷ trọng cao hơn dư nợ cho vay dài hạn. Tháng 12/2009, dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 53.5% dư nợ cho vay trung dài hạn chiếm 46.5% tổng dư nợ. Trong thời gian gần đây thì dư nợ cho vay ngắn hạn ngày càng tăng. Cụ thể, tháng 06/2010 dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm 58.1% dư nợ cho vay trung dài hạn chỉ chiếm 41.9% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay ngắn hạn của tháng 06/2010 đạt 4,517 tỷ đồng tăng 1338 tỷ đồng tương đương tăng 42% so với tháng 12/2009. Dư nợ cho vay trung dài hạn của tháng 06/2010 chỉ tăng 492 tỷ đồng tương đương tăng 17.8% so với tháng 12/2009. Chi nhánh thành phố Nội chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn để vừa đảm bảo sinh lời vừa giảm thiểu rủi ro cho mình .18Thêm vào đó, dư nợ cho vay không có tài sản đảm bảo ngày càng tăng. Trong tháng 12/2009 dư nợ cho vay có TSĐB chiếm 42% cho vay không có TSĐB chiếm 58% tổng dư nợ. Tháng 06/2010, dư nợ cho vay có TSĐB chiếm 38.9% dư nợ cho vay không có TSĐB chiếm 61.1% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay có TSĐB trong 06/2009 tăng 20.9% dư nợ không có TSĐB tăng 37.9% so với tháng 12/2009. Như vậy, dư nợ cho vay có TSĐB vừa tăng chậm hơn dư nợ cho vay không có TSĐB, vừa chiếm tỷ trọng ít hơn trong tổng dư nợ. Điều này cho thấy chi nhánh thành phố Nội đang tập trung cho vay đối với những khách hàng trung thành hoạt động kinh doanh Đỗ Thị Ánh Hồng – A113213Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Longcó hiệu quả. Tuy nhiên, chi nhánh thành phố Nội cũng cần theo dõi chặt chẽ những khoản vay này để tránh rủi ro có thể xảy ra đối với chi nhánh mình 183 – Tài sản .194 – Kinh doanh ngoại tệ 20Bảng 3 : Hoạt động kinh doanh ngoại tệ tháng 06/2010 .20( Nguồn : Chi nhánh thành phố Nội – VietinBank ) 20Ngoài kinh doanh ba loại ngoại tệ trên ngân hàng còn kinh doanh một số loại ngoại tệ khác như : Frăng Thụy Sỹ, Bảng Anh, 20Tổng lãi cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ tháng 06/2010 là 12,166,465,582 đồng tăng 1.5% so với tháng 12/2009 205 – Thanh toán quốc tế : .20Thanh toán hàng nhập : trị giá 28.8 triệu USD trong đó mở 236 L/C trị giá 21.8 triệu USD tăng 5.5% so với tháng 12/2009, thanh toán 260 bộ chứng từ trị giá 22.1 triệu USD, chuyển tiền đi trị giá 4.7 triệu tăng 2.6% so với tháng 12/2009, nhập 77 bộ chứng từ trị giá 2 triệu USD tăng 1.1% so với tháng 12/2009 20Thanh toán hàng xuất : trị giá 9 triệu USD trong đó gửi ra nước ngoài 54 bộ chứng từ trị giá 1.75 triệu USD tăng 1.3% so với tháng 12/2009, nước ngoài thanh toán 60 bộ chứng từ trị giá 2.2 triệu USD, gửi ra nước ngoài 14 bộ chứng từ trị giá 154 ngàn USD tăng 4.4% so với tháng 12/2009, chuyển tiền đến 250 món trị giá 6.7 triệu USD giảm 1.5% so với tháng 12/2009 .20Phí dịch vụ thu được là 28.3 tỷ tăng 0.7 tỷ đồng tương đương tăng 2.7% so với tháng 12/2009 .206 - Hoạt động thẻ : .20IV - Kết quả hoạt động kinh doanh .21V – Phát triển nguồn nhân lực 22Phần III : Nhận xét Kết luận .23LỜI MỞ ĐẦUSau một thời gian học tập nghiên cứu cùng với việc được xem xét, tìm hiểu, quan sát tình hình thực tế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Nội trong thời gian thực tập vừa qua. Đặc biệt với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo Ngân hàng, các cô chú, anh chị ở các phòng ban đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Nội.Em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo của trường Đại học Thăng Long - những người đã cung cấp cơ sở kiến thức về kinh tế xã hội, người đã trực tiếp hướng dẫn để em có thể hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp này.Đỗ Thị Ánh Hồng – A113214Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongDo tính chất bảo mật thông tin của Ngân hàng nên một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh trong năm 2010 em chưa tổng hợp được hết nên trong Bản báo cáo thực tập tổng hợp này em xin dùng những số liệu thu thập tính đến ngày 30/06/2010 để phân tích.Báo cáo thực tập tổng hợp bao gồm các phần sau :- Phần 1 : Quá trình phát triển hình tổ chức chi nhánh- Phần 2 : Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh- Phần 3 : Nhận xét kết luậnEm xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo toàn thể cán bộ ngân hàng vì sự giúp đỡ tận tình thời gian quaPhần I : Quá trình phát triển Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt NamI – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam • Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. • Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. • Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 150 Sở Giao dịch, chi nhánh trên 800 phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm. Đỗ Thị Ánh Hồng – A113215Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long• Có 4 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Chứng khoán Công thương, Công ty Quản lý Nợ Khai thác Tài sản, Công ty TNHH Bảo hiểm 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. • Là sáng lập viên đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA. • Có quan hệ đại lý với trên 850 ngân hàng và định chế tài chính lớn trên toàn thế giới. • Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. • Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội các Ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu(SWIFT), Tổ chức Phát hành Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế. • Là Ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại thương mại điện tử tại Việt Nam. • Không ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng.II - Giới thiệu về Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương VNChi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một chi nhánh lớn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, hoạt động như một Ngân hàng trên địa bàn thủ đô, được thành lập ngày 01/04/1993 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Hội sở chính NHCTVN. Kể từ ngày 01/01/1999 chi nhánh được tách khỏi Hội sở chính trở thành một trong hai sở giao dịch lớn của hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, có trụ sở chính ở số 6 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Nội.Đỗ Thị Ánh Hồng – A113216Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongCác giai đoạn phát triển của Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương VN :- 1988 – 04/1993 : ngân hàng mang tên là Ngân hàng Công Thương Nội- 04/1993 – 12/1998 : mang tên Hội sở chính Ngân hàng Công Thương Việt Nam- 01/1999 đến 05/2009 : tách khỏi Hội sở chính mang tên Sở Giao Dịch I - Ngân hàng Công Thương Việt Nam.- 06/2009 : mang tên Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về quy mô chất lượng hoạt động, trở thành một Ngân hàng hiện đại luôn dẫn đầu về kết quả kinh doanh trong toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Chi nhánh có phạm vi hoạt động rộng khắp, đa dạng các loại hình kinh doanh, phục vụ mọi tổ chức mọi nhu cầu của các thành phần kinh tế. Chi nhánh chiếm 20% tổng nguồn vốn của toàn bộ hệ thống Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, chiếm tổng dư nợ lớn nhất trong toàn hệ thống. Chi nhánh thành phố Nội còn là nơi thí điểm các sản phẩm dịch vụ mới của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.III - Hệ thống tổ chức quản lý của VietinBank – Chi nhánh TP Nội1 - Sơ đồ Đỗ Thị Ánh Hồng – A113217Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long2 - Chức năng của các phòng banGiám đốc- Là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi mặt hoạt động của kinh doanh của ngân hàng. Giám đốc điều hành tất cả hoạt động của Ngân hàng, thực hiện công tác đối ngoại, ngoại giao.Phó giám đốc- Giúp giám đốc quản lý các bộ phận trong Ngân hàng.- Chịu trách nhiệm trước giám đốc pháp luật về quyết định của mình.- Thay mặt giám đốc điều hành công việc khi giám đốc uỷ quyền.- Bàn bạc tham gia ý kiến với giám đốc trong thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng.Phòng kế toán giao dịch - Là phòng nghiệp vụ thực hiện các giao dịch trực tiếp với khách hàng, cung cấp các dịch vụ ngân hàng liên quan đến nghiệp vụ thanh toán, xử lý hạch toán các giao Đỗ Thị Ánh Hồng – A113218Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Longdịch theo quy định của Nhà nước của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.- Quản lý chịu trách nhiệm đối với hệ thống giao dịch trên máy, quản lý quỹ tiền mặt đến từng giao dịch viên, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho khách hàng về sử dụng các sản phẩm Ngân hàng.Phòng khách hàng số 1 ( Doanh nghiệp lớn )- Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các Doanh nghiệp lớn để khai thác vốn bằng VND ngoại tệ.- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến cho vay, quản lý các sản phẩm cho vay phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.Phòng tài trợ thương mại- Là phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện nghiệp vụ về tài trợ thương mại tại chi nhánh theo quy định của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamPhòng khách hàng số 2 ( Doanh nghiệp vừa nhỏ )- Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các Doanh nghiệp vừa nhỏ, để khai thác vốn bằng VND ngoại tệ.- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến cho vay, quản lý các sản phẩm cho vay phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.Phòng khách hàng cá nhân - Là phòng nghiệp vụ trực tiếp giao dịch với khách hàng là các cá nhân để huy động vốn bằng VND ngoại tệ.- Xử lý các nghiệp vụ liên quan đến cho vay.- Quản lý các sản phẩm cho vay phù hợp với chế độ, thể lệ hiện hành của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.- Quản lý hoạt động của các Quỹ tiết kiệm.Phòng thông tin điện toánĐỗ Thị Ánh Hồng – A113219Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng Long- Thực hiện công tác quản lý, duy trì hệ thống thông tin điện toán tại chi nhánh.Bảo trì, bảo dưỡng máy tính đảm bảo thông suốt hoạt động của hệ thông mạng máy tính của chi nhánh.Phòng tổ chức hành chính - Là phòng nghiệp vụ thực hiện công tác tổ chức cán bộ đào tạo tại chi nhánh theo đúng chủ trương chính sách của Nhà nước quy định của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.- Thực hiện công tác quản trị văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh, thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn chi nhánhPhòng tiền tệ kho quỹ - Là phòng nghiệp vụ quản lý an toàn kho quỹ, quản lý quỹ tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.- Ứng thu tiền cho các quỹ tiết kiệm, các điểm giao dịch trong ngoài quầy, thu chi tiền mặt cho các doanh nghiệp có thu, chi tiền mặt lớn.Phòng kiểm tra nội bộ- Là phòng nghiệp vụ có chức năng giúp Giám đốc giám sát, kiểm tra, kiểm toán các mặt hoạt động kinh doanh của chi nhánh nhằm đảm bảo việc thực hiện theo đúng pháp luật của Nhà nước cơ chế quản lý của ngành .Phòng tổng hợp tiếp thị - Là phòng nghiệp vụ tham mưu cho Giám đốc chi nhánh dự kiến kế hoạch kinh doanh, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện báo cáo hoạt động hàng năm của chi nhánh.Phòng kế toán tài chính- Là phòng nghiệp vụ giúp cho Giám đốc thực hiện công tác quản lý tài chính thực hiện nhiệm vụ chi tiêu nội bộ tại chi nhánh theo đúng quy định của Nhà nước của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt NamĐỗ Thị Ánh Hồng – A1132110[...]... chức quản lý của VietinBank – Chi nhánh TP Nội 71 - Sơ đồ 72 - Chức năng của các phòng ban 8Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 10I - Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu tại Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 11II – Quy trình nghiệp vụ tín dụng 12III - Khái quát tình hình kết quả hoạt động. .. nhu cầu của khách hàng. II - Giới thiệu về Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một chi nhánh lớn của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, hoạt động như một Ngân hàng trên địa bàn thủ đô, được thành lập ngày 01/04/1993 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Hội sở chính NHCTVN. Kể từ ngày 01/01/1999 chi nhánh được... cảm ơn chân thành nhất tới ban lãnh đạo tồn thể cán bộ ngân hàng vì sự giúp đỡ tận tình thời gian quaPhần I : Quá trình phát triển Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt NamI – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam • Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. • Là Ngân hàng thương... động của Chi nhánh thành phố Nội - Ngân hàng TMCPCT 151 – Công tác huy động vốn 15Bất kỳ một cá nhân hay doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất đều cần phải có vốn. Với ngân hàng cũng vậy, nhưng đặc biệt hơn khi hàng hoá kinh doanh của ngân hàng lại là tiền tệ. Đi vay để cho vay là đặc trưng cơ bản của hệ thống ngân hàng thương mại nên hoạt động huy động vốn là cơ sở, nền tảng cho các hoạt động. .. tác quản lý tài chính thực hiện nhiệm vụ chi tiêu nội bộ tại chi nhánh theo đúng quy định của Nhà nước và của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.Phần II : Thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt NamĐỗ Thị Ánh Hồng – A1132110 Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongDo tính chất bảo mật thơng tin của Ngân hàng nên một số chỉ tiêu kết. .. tình hình kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phốNội - Ngân hàng TMCPCTKhủng hoảng kinh tế bắt đầu xuất hiện vào năm 2008 kéo dài hết năm 2009. Năm 2010, nền kinh tế đang dần phục hồi nhưng vẫn cịn gặp rất nhiều khó khăn. Tuy ở trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều khó khăn thử thách song với thế mạnh sẵn có của mình ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh thành phốNội vẫn... động vốn có tác động đến tồn bộ hoạt động của ngân hàng. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo chi nhánh thành phố Nội rất chủ động, tích cực quan tâm đến công tác phát triển nguồn vốn 15 Chi nhánh thành phố Nội đã thực hiện rất nhiều biện pháp nhằm thu hút nguồn vốn nhàn rỗi từ mọi đối tượng. Nghiệp vụ huy động vốn được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng 16Bảng 1 : Tình hình huy động vốn của Chi. .. vẫn đạt được những thành tựu nhất định. Sau đây, em xin trình bày những đánh giá nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh thành phố Nội - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam1 – Công tác huy động vốnBất kỳ một cá nhân hay doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất đều cần phải có vốn. Với ngân hàng cũng vậy, nhưng đặc biệt hơn khi hàng hoá kinh doanh của ngân hàng lại là tiền tệ.... hiểm y tế, Chi nhánh thành phố Nội còn mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm tai nạn cho người lao động. Ngoài các chế độ trên, Chi nhánh thành phố Nội luôn quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần người lao động như thăm hỏi CBNV người nhà khi bị ốm đau, bệnh tật, tặng quà cho CBNV nhân ngày sinh nhật ngày kết hôn Chi nhánh thành phố Nội luôn tạo điều kiện cho người lao động có cơ... có thể giúp khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ một cách tốt nhất.Đỗ Thị Ánh Hồng – A1132113 Báo cáo thực tập tổng hợp Đại học Thăng LongMục lụcLỜI MỞ ĐẦU 4Phần I : Quá trình phát triển Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 5I – Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 5II - Giới thiệu về Chi nhánh thành phố NộiNgân hàng TMCP Công Thương VN. .6III - . .....................................................................................12III - Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT. ..................................................................................................................151. 06/2009 : mang tên Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.Từ khi thành lập đến nay, Chi nhánh thành phố Hà Nội – Ngân hàng TMCP Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT.doc, Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT.doc, Khái quát tình hình và kết quả hoạt động của Chi nhánh thành phố Hà Nội - Ngân hàng TMCPCT.doc, III : Nhận xét và Kết luận

Từ khóa liên quan