HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.doc

29 1,045 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀO ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II – TP.HCMCHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓAĐỀ TÀI:HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 2011-2015.Thời hạn: 20/6/2010 đến 22/7/2010SVTH : NGUYỄN THỊ THANH THỦYMSSV : 272LỚP : K46B – A5GVHD : TÔ THÙY TRANG1Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010.MỤC LỤCNhận xét của ngân hàng kiến tập………………………………………………… Nhận xét của giáo viên hướng dẫn………………………………………………….Phụ lục đính kèm…………………………………………………………………….Lời mở đầu……………………………………………………………………… .1I. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành phố Đà Nẵng…………………………………2 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .…………………………………………………….2 2. Quá trình hình thành phát triển .của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành phố Đà Nẵng .…….4 2.1. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam………… .4 2.2. Chi nhánh Đống Đa của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng……………………………… .7 3. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính nhân sự của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa……….8 4. Sơ lược về phòng tín dụng mảng thanh toán quốc tế…………………………92II. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa ………………………1. Cơ sở lý luận của đề tài………………………………………………… 10 1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ 1.2. Quy trình thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ… 11 1.2.1. Nghiệp vụ thanh toán Nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ……………………………………………………… 12 1.2.2. Nghiệp vụ thanh toán Xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ……………………………………………………… 132. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa…………………………… 142.1. Doanh số thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong địa bàn Thành phố Đà Nẵng của chi nhánh Đống Đa năm 2009…… 14 2.1.1. Tình hình thanh toán quốc tế chung trong địa bàn Thành phố Đà Nẵng của chi nhánh Đống Đa năm 2009………………………14 2.1.2. Doanh số thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong địa bàn Thành phố Đà Nẵng của chi nhánh Đống Đa năm 2009……………………………………………………………163. Nhận xét…………………………………………………………………….18III. Giải pháp trong phát triển một số kiến nghị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh toán theo phuơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa… .… .… .… .… .… .… .… .… .… .… .… .… .163 1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa………………………………………………171.1. Định hướng chung…………………………………………………… .171.2. Định hướng của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ……………………………………….18 2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa trong thời gian tới 19 1.1. Hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng, đặc biệt là công nghệ ứng dụng vào thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ……… .19 1.2. Giải pháp nhân sự đào tạo nhân sự:……………………………… .21 1.3. Tăng cường công tác tiếp thị, khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ………………………………………………………………… 23 3. Kiến nghị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh toán theo phuơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa ………………………………… .24 3.1. Kiến nghị đối với Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh Xuất Nhập khẩu………………………………………………………………… .26 3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước……………………………… 28 3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ…………………… .23Kết luận……………………………………………………………………………244Danh mục tài liệu tham khảo……………………………………………………….Tài liệu đính kèm……………………………………………………………………LỜI MỞ ĐẦU5Cùng với xu thế mở cửa hội nhập với nền kinh tế thế giới, hoạt động kinh tế nói chung, hoạt động kinh tế đối ngoại nói riêng ngày càng mở rộng. Sự giao lưu buôn bán hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau với khối lượng ngày một lớn đã đòi hỏi qúa trình thị trường hàng hoá xuất nhập khẩu phải nhanh chóng thuận tiện cho các bên.Sau thời gian thực tập tại phòng Tín dụng mảng thanh toán quốc tế thuộc ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa thành phố Đà Nẵng, em nhận thấy tín dụng chứng từphương thức thanh toán được áp dụng phổ biến nhất hiện nay. Bởi lẽ nó đáp ứng được nhu cầu của hai phía: Người bán hàng đảm bảo nhận tiền, người mua nhận được hàng có trách nhiệm trả tiền. Đây là phương thức tín dụng quốc tế được áp dụng phổ biến an toàn nhất hiện nay, đặc biệt là trong thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu.Trong năm 2009 ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa thành phố Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới nâng cao các nghiệp vụ thanh toán của mình để phục vụ tốt cho khách hàng, đáp ứng nhu cầu thanh toán hàng hoá xuất nhập khẩu của khách hàng. Cùng với chính sách kinh tế đối ngoại ngày càng mở rộng, thông thoáng của Chính phủ, hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng phát triển. Do đó, hình thức thanh toán tín dụng chứng từ ngày càng được phát triển hoàn thiện hơn.Xuất phát từ vấn đề nêu trên, Em muốn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2009.” (Nghiên cứu tại ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa thành phố Đà Nẵng) nhằm tìm hiểu thêm về hoạt động thanh toán quốc tế tại đây. Đồng thời tìm ra giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại chi nhánh Đống Đa thành phố Đà Nẵng của ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam . Ngoài phần mở đầu kết luận chuyên đề gồm 3 chương chính:6- Chương 1: Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành phố Đà Nẵng. - Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa.- Chương 3: Giải pháp trong phát triển một số kiến nghị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh toán theo phuơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa.III. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành phố Đà Nẵng1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam:Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Namngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Namngân hàng lớn nhất Việt Nam cả về vốn, tài sản, đội ngũ cán bộ nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng. Tính đến tháng 12/2009, vị thế dẫn đầu của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện: - Tổng nguồn vốn 434.331 tỷ đồng.- Vốn tự có: 22.176 tỷ đồng. - Tổng tài sản 470.000 tỷ đồng.- Tổng dư nợ 354.112 tỷ đồng.- Mạng lưới hoạt động: 2300 chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.- Nhân sự: 35.135 cán bộ. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam luôn chú trọng đầu đổi mới ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh 7và phát triển màng lưới dịch vụ ngân hàng tiên tiến. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Namngân hàng đầu tiên hoàn thành Dự án Hiện đại hóa hệ thống thanh toán kế toán khách hàng (IPCAS) do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Với hệ thống IPCAS đã được hoàn thiện, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đủ năng lực cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, với độ an toàn chính xác cao đến mọi đối tượng khách hàng trong ngoài nước. Hiện nay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đang có 10 triệu khách hàng là hộ sản xuất, 30.000 khách hàng là doanh nghiệp.Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam là một trong số các ngân hàng có quan hệ ngân hàng đại lý lớn nhất Việt Nam với 1.034 ngân hàng đại lý tại 95 quốc gia vùng lãnh thổ (tính đến tháng 12/2009). Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam hiện là Chủ tịch Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Nông thôn Châu Á Thái Bình Dương (APRACA), là thành viên Hiệp hội Tín dụng Nông nghiệp Quốc tế (CICA) Hiệp hội Ngân hàng Châu Á (ABA); đã đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế lớn như Hội nghị FAO năm 1991, Hội nghị APRACA năm 1996 năm 2004, Hội nghị tín dụng nông nghiệp quốc tế CICA năm 2001, Hội nghị APRACA về thuỷ sản năm 2002.Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp lớn với sự nghiệp An sinh xã hội của đất nước. Chỉ riêng năm 2009, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã đóng góp xây dựng hàng chục trường học, hàng trăm ngôi nhà tình nghĩa, chữa bệnh tặng hàng vạn suất quà cho đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Với vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam đã, đang không ngừng nỗ lực hết mình, đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển kinh tế của đất nước.2. Quá trình hình thành phát triển .của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành phố Đà Nẵng:82.1. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam:Năm 1988, Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước: tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng Nông nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung ương được hình thành trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước một số cán bộ của Vụ Tín dụng Thương nghiệp, Ngân hàng Đầu Xây dựng, Vụ Kế toán một số đơn vị.Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệpNgân hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.Ngày 22/12/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 603/NH-QĐ về việc thành lập chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp các tỉnh thành phố trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp gồm có 3 Sở giao dịch (Sở giao dịch I tại Hà Nội Sở giao dịch II tại Văn phòng đại diện khu vực miền Nam Sở giao dịch 3 tại Văn phòng miền Trung) 43 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp tỉnh, thành phố. Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp quận, huyện, thị xã có 475 chi nhánh.Ngày 30/7/1994 tại Quyết định số 160/QĐ-NHN9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mô hình đổi mới hệ thống quản lý của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam, trên cơ sở đó, Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam cụ thể hóa bằng văn bản số 927/TCCB/Ngân hàng Nông nghiệp ngày 16/08/1994 xác định: Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam có 2 cấp: Cấp tham mưu Cấp trực tiếp kinh doanh. Đây thực sự là bước ngoặt 9về tổ chức bộ máy của Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam cũng là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam sau này.Ngày 7/3/1994 theo Quyết định số 90/TTg của Thủ tướng Chính phủ , Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam hoạt động heo mô hình Tổng công ty Nhà nước với cơ cấu tổ chức bao gồm Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, bọ máy giúp việc bao gòm bộ máy kiểm soát nội bộ, các đơn vị thành viên bao gồm các đơn vị hạch toán phụ thuộc, hạch toán độc lập, đơn vị sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý chức năng điều hành, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng Giám đốc. Ngày 15/11/1996, được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam.Năm 2000 cùng với việc mở rộng kinh doanh trên thị trường trong nước, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam tích cực mở rộng quan hệ quốc tế kinh doanh đối ngoại, nhân được sự tài trợ của các tố chức tài chính tín dụng quốc tế như WB, ADB, IFAD, ngân hàng tái thiết Đức… đổi mới công nghệ, đào tạo nhân viên. Ngoài hệ thống thanh toán quốc tế qua mang SWIFT, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam đã thiết lập được hệ thống thanh toán chuyển tiền điện tử, máy rút tiền tự động ATM trong toàn hệ thống.Ngày 07/05/2003, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 226/2003/QD/CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. Năm 2009, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam vinh dự được đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tới thăm làm việc vào đúng dịp kỷ niệm 21 năm ngày thành lập (26/3/1988 - 26/3/2009); vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành ngân hàng, nhiều tổ chức uy tín trên thế giới trao tặng các bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý: Top 10 giải Sao vàng đất Việt, Top 10 Thương hiệu Việt Nam uy tín nhất, danh hiệu “Doanh nghiệp phát triển bền vững” do Bộ Công thương công nhận, Top 10 Doanh nghiệp Việt Nam theo xếp hạng của VNR500.10[...]... về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành phố Đà Nẵng…………………………………2 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam …………………………………………………….2 2. Quá trình hình thành phát triển .của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành phố Đà Nẵng …….4 2.1. Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa. - Chương 3: Giải pháp trong phát triển một số kiến nghị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh tốn theo phuơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệpPhát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa. III. Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại Thành. .. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa: 1. Cơ sở lý luận của đề tài:1.1. Tổng quan về thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ: 1.1.1. Khái niệm về thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ: Phương thức Tín dụng chứng từphương thức thanh tốn, trong đó theo yêu cầu của khách hàng, một ngân hàng. .. tại Thành phố Đà Nẵng1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam: Thành lập ngày 26/3/1988, hoạt động theo Luật các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, đến nay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Ngân hàng Nông nghiệpPhát triển Nông thôn Việt Namngân hàng thương mại hàng đầu giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc... triển Nông thôn Việt Nam ……… 4 2.2. Chi nhánh Đống Đa của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng……………………………… 7 3. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức hành chính nhân sự của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa …….8 4. Sơ lược về phịng tín dụng mảng thanh tốn quốc tế ………………………92 d. Ngân hàng thông báo: là ngân hàng được ngân. .. chứng từ …………………………………………………… 132. Thực trạng hoạt động thanh tốn quốc tế của Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa ………………………… 142.1. Doanh số thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong địa bàn Thành phố Đà Nẵng của chi nhánh Đống Đa năm 2009…… 14 2.1.1. Tình hình thanh tốn quốc tế chung trong địa bàn Thành phố Đà Nẵng của chi nhánh Đống Đa năm... động đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ một cách nhanh chóng an toàn.III. Giải pháp trong phát triển một số kiến nghị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh tốn theo phuơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa: 1. Định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa: 1.1. Định... số thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ trong địa bàn Thành phố Đà Nẵng của chi nhánh Đống Đa năm 2009……………………………………………………………163. Nhận xét…………………………………………………………………….18III. Giải pháp trong phát triển một số kiến nghị nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh tốn theo phuơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa ... phịng tín dụng thuộc chi nhánh Đống Đa của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, đề tài đã hoàn thành được những nhiệm vụ chủ yếu sau: Thứ nhất, giới thiệu một cách tổng quan về phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ những rủi ro khi áp dụng. Thứ hai, phân tích đánh giá tình hình hoạt động thanh tốn tín dụng chứng từ của chi nhánh Đống Đa - Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. tới:2.1. Một số giải pháp chủ yếu nhằm phòng ngừa hạn chế rủi ro trong thanh tốn theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa trong thời gian tới:2.1.1. Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng, đặc biệt là cơng nghệ ứng dụng vào thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ: Thanh tốn quốc tế là một trong những hoạt động ngoại bảng . QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ. tài: Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đống Đa tại thành
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.doc, HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.doc, HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.doc, Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt, Thực trạng hoạt động thanh tốn quốc tế của Ngân hàng Nơng nghiệp và

Từ khóa liên quan