Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.docx

97 643 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:25

Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Lời mở đầu1. Tính cấp bách của đề tài:Kể từ khi Pháp lệnh về Ngân hàng ra đời (năm 1990), hệ thống Ngân hàng thương mại Việt nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức và hoạt động. Các nghiệp vụ và dịch vụ Ngân hàng thương mại hiện đại đã được mở rộng và phát triển nhanh chóng, trong đó có nghiệp vụ Thanh toán quốc tế. Là một mắt xích không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại, hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng ngày càng chứng tỏ vị trí và vai trò quan trọng của mình. Hoạt động thanh toán quốc tế không chỉ đơn giản là lựa chọn một phương thức thanh toán phù hợp hay sử dụng một phương tiện thanh toán thông dụng nào đó. Yêu cầu đặt ra là hoạt động thanh toán quốc tế phải được thực hiện nhanh chóng, an toàn, chính xác và đạt hiệu quả đối với cả khách hàngngân hàng thương mại. Hoạt động thanh toán quốc tế trực tiếp tác động vào việc rút ngắn thời gian chu chuyển vốn, giảm thiểu rủi ro liên quan tới sự biến động tiền tệ, tới khả năng thanh toán của khách hàng, tạo điều kiện cho việc mở rộng và phát triển hoạt động ngoại thương của mỗi nước.Phương thức tín dụng chứng từphương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất. Đó là phương thức giải quyết tốt nhất việc đảm bảo quyền lợi của cả hai bên người mua và người bán, nhưng đồng thời cũng lại là phương thức xảy ra nhiều sự tranh chấp nhất do mức độ phức tạp của nó. Tại Việt Nam, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam là ngân hàng đầu tiên thực hiện hoạt động thanh toán quốc tế nói chungtheo phương thức tín dụng chứng từ nói riêng, nhưng tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - một chi nhánh 1cấp 1 hàng đầu trong hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cũng vẫn không tránh khỏi nhiều hạn chế về cả số lượng và chất lượng khi áp dụng phương thức này. Một mặt do tại bản thân ngân hàng chưa đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng phức tạp của thực tế giao dịch xuất nhập khẩu và sự phát triển của nghiệp vụ, mặt khác cũng do những nguyên nhân từ phía khách hàng và sự bất cập trong quản lý vĩ mô .Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài :“ Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịchNgân hàng Ngoại thương Việt Nam” là điều cần thiết để tìm ra những nguyên nhân cũng như các giải pháp, kiến nghị khắc phục những hạn chế trên.2. Mục đích nghiên cứu.Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ qua các năm với những khó khăn, tồn tại riêng của Sở Giao dịch, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam .3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.Đối tượng nghiên cứu của đề tàihoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại.Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ của Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam từ năm 2003 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu.Luận văn dựa trên lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, của phép biện chứng duy vật, đồng thời căn cứ vào đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ta.Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích thông tin kinh tế theo chỉ tiêu, phương pháp so sánh, tổng hợp, . trên cơ sở các số liệu thống kê của Sở giao 2dịch Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam qua các năm 2003-2005 để nghiên cứu.5. Kết cấu của luận văn.Ngồi Phần mở đầu, Kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương:Chương 1: Phương thức tín dụng chứng từ trong thanh tốn quốc tế của ngân hàng thương mạiChương 2: Thực trạng áp dụng phương thức tín dụng chứng từ trong thanh tốn quốc tế tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.Chương 3: Hồn thiện hoạt động thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.CHƯƠNG 1: PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TỐN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái qt về ngân hàng thương mạia. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mạiNgân hàng thương mại là một doanh nghiệp được tổ chức, thành lập và hoạt động dưới sự kiểm sốt, quản lý, điều chỉnh của Ngân hàng Nhà nước, thực hiện kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, với hoạt động chủ yếu và thường xun là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hồn trả, sử dụng tiền gửi đó để cho vay đầu và cung ứng các dịch vụ thanh tốn khác nhằm thu lợi nhuận trên cơ sở đảm bảo khả năng thanh khoản.3Ngân hàng thương mại là một tổ chức tài chính trung gian có vị trí quan trọng nhất trong nền kinh tế, nó không trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa như các doanh nghiệp thông thường khác, nhưng nó lại tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình này được diễn ra một cách trôi chảy, liên tục, góp phần phát triển kinh tế xã hội.Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thưong mại gắn với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Thông qua các hoạt động của mình, Ngân hàng thương mại thực hiện điều tiết vi mô đối với nền kinh tế bằng cách tiếp nhận hoặc cung ứng tiền mặt cho nền kinh tế khi có nhu cầu, đảm bảo cho nền kinh tế thường xuyên có một lượng tiền cung ứng hợp lý đồng thời làm tăng khả năng thanh toán không dùng tiền mặt, giảm chi phí lưu thông.Ngày nay, hoạt động của Ngân hàng thương mại rất phong phú và đa dạng, nền kinh tế càng hiện đại thì hoạt động của Ngân hàng thương mại càng phát triển hơn. Bất cứ Ngân hàng thương mại nào cũng phải có đầy đủ ba nhóm hoạt động chính: các hoạt động huy động vốn, các hoạt động sử dụng vốn và các hoạt động trung gian thanh toán. Ngoài ra để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng, các Ngân hàng thương mại còn có một số hoạt độngdịch vụ khác nữa.+ Các hoạt động huy động vốn.Do kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ nên ngân hàng trước hết phải có vốn. Khi mới thành lập, ngân hàng phải có một lượng vốn ban đầu tối thiểu bằng vốn pháp định. Lượng vốn chủ sở hữu này hàng năm được bổ sung bằng lợi nhuận giữ lại. Tuy nhiên trong tổng nguồn vốn của ngân hàng thì lượng vốn này ngày càng chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Để đáp ứng nhu cầu hoạt động của mình, ngân hàng phải huy động thêm từ các nguồn sau:Một là: Nhận tiền gửi.4õy l hot ng c bn ca Ngõn hng thng mi m cỏc t chc ti chớnh phi ngõn hng khụng c thc hin. Ngõn hng c nhn tin gi ca t chc, cỏ nhõn v cỏc t chc tớn dng di cỏc hỡnh thc tin gi khụng k hn, tin gi cú k hn v cỏc loi tin gi khỏc.1Hai l: Phỏt hnh giy t cú giỏ.Cỏc giy t ny cú th l cỏc trỏi phiu ca ngõn hng, cỏc giy chng ch tin gi vi mnh giỏ ln (CDs) . Thụng thng vic phỏt hnh cỏc trỏi phiu, tớn phiu phc v cho mt mc ớch s dng nht nh, vớ d nh u t cho mt d ỏn hay mt cụng trỡnh.Ba l: Vay vn t cỏc t chc tớn dng khỏc.Ngõn hng thng mi cú th i vay cỏc t chc tớn dng khỏc ỏp ng nhu cu thanh khon ca mỡnh. H cú th vay qua th trng liờn ngõn hng hay bng hỡnh thc vay thng mi.Bn l: Vay vn ca Ngõn hng Nh nc.Cng ging nh trng hp i vay cỏc t chc tớn dng khỏc, Ngõn hng thng mi cng ch vay Ngõn hng Nh nc ỏp ng nhu cu thanh khon, gii quyt nhng vn cp bỏch ny sinh trong hot ng ngõn hng ch khụng phi i vay cho vay. Vỡ vy cú th núi Ngõn hng Nh nc l cu cỏnh ca Ngõn hng thng mi. Ngõn hng thng mi vay Ngõn hng Nh nc bng cỏch chit khu hay tỏi chit khu thng phiu, quy mụ vay b tỏc ng bi lói sut chit khu v lói sut chit khu cao hay thp li ph thuc vo chớnh sỏch tin t m Ngõn hng Nh nc ang ỏp dng l tht cht hay ni lng.Trờn õy l cỏc hỡnh thc huy ng vn ca Ngõn hng thng mi. Nu nh cỏc hot ng huy ng vn lm ngõn hng phi mt chi phớ thỡ cỏc hot ng s dng vn sau õy s em li doanh thu cho Ngõn hng.11 Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX5+ Các hoạt động sử dụng vốn.Ngân hàng có các hình thức sử dụng vốn sau:Một là: hoạt động ngân quỹ.Hoạt động ngân quỹ là hoạt động liên quan đến chi trả hàng ngày cho khách hàng. Ngân hàng luôn phải giữ lại một khoản tiền nhất định (gọi là tiền tại quỹ) để chi trả, và ngân hàng cũng có thể thanh toán với khách hàng bằng tiền gửi ở Ngân hàng Nhà nước là tiền dự trữ bắt buộc hay tiền gửi thanh toán. Các khoản này kém sinh lời nhất, thậm chí không sinh lời, chỉ nhằm đáp ứng tính thanh khoản mà thôi.Hai là: hoạt động tín dụng.Đây là một nghiệp vụ quan trọng của Ngân hàng thương mại. Hầu hết vốn của ngân hàng đều được sử dụng vào hoạt động tín dụng. Hoạt động tín dụng ngoài hình thức cho vay còn có các hình thức khác như bảo lãnh hay chiết khấu.Ba là: hoạt động đầu tư.Trong trường hợp cho vay không hết, ngân hàng có thể chủ động tìm nơi đầu để thu lợi nhuận đồng thời giúp phân tán rủi ro. Ngân hàng có thể đầu trực tiếp vào kinh doanh như đầu xây dựng dự án hoặc công trình. Ngoài ra ngân hàng cũng có thể đầu gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán bằng cách mua tín phiếu, trái phiếu hay cổ phiếu của các công ty.Trong ba hoạt động trên, hoạt động cho vay có độ rủi ro cao nhất nhưng lại là nguồn thu nhập lớn của ngân hàng, còn hoạt động ngân quỹ an toàn nhất nhưng hầu như không sinh lời. Vì vậy để vừa đảm bảo tính sinh lời lại vừa đảm bảo tính thanh khoản, ngân hàng phải kết hợp ba hoạt động sử dụng vốn trên một cách hợp lý.+ Hoạt động trung gian thanh toán.6õy l nghip v c trng ca Ngõn hng thng mi so vi cỏc trung gian ti chớnh khỏc. Cỏc trung gian ti chớnh khỏc nh cụng ty ti chớnh, cụng ty bo him vn cú th cho vay, u t hay nhn tin gi cú k hn trờn mt nm (cú gii hn v i tng) nhng dch v thanh toỏn thỡ ch cú Ngõn hng thng mi mi c thc hin. Ngõn hng c t chc h thng thanh toỏn ni b v tham gia h thng thanh toỏn liờn ngõn hng trong nc. Vic tham gia cỏc h thng thanh toỏn quc t phi c Ngõn hng Nh nc cho phộp2Ngõn hng thng mi lm theo lnh ca ch ti khon nh tớnh tin trờn ti khon ca ngi mua, chuyn sang ti khon ca ngi bỏn thanh toỏn tin hng húa dch v cho khỏch hng. Ngõn hng cũn cung cp cho khỏch hng mt h thng cụng c thanh toỏn thun li nh sộc, y nhim thu, y nhim chi, th thanh toỏn, th tớn dng giỳp cho khỏch hng thun tin hn rt nhiu trong thanh toỏn, tit kim c thi gian v chi phớ, ng thi m bo vic thanh toỏn c an ton.Bờn cnh thanh toỏn trong phm vi quc gia, vic thc hin hot ng thanh toỏn quc t cú ý ngha vụ cựng quan trng trong iu kin nn kinh t ngy cng cú xu th m ca hi nhp, quỏ trỡnh trao i lu thụng hng húa gia cỏc i tỏc cỏc nc khỏc nhau ngy cng nhiu. Trong hot ng xut nhp khu, ngoi vic h tr cp tớn dng cho cỏc doanh nghip, ngõn hng cũn ng ra lm trung gian thanh toỏn cho cỏc doanh nghip. Vic thanh toỏn gia hai bờn c thc hin qua h thng ngõn hng bng cỏc phng thc c tha thun thun tin nht cho khỏch hng, m bo quyn li ca c hai bờn xut nhp khu, gúp phn m rng quan h ngoi thng gia cỏc nc.22 Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX7Trên đây là ba hoạt động không thể thiếu của bất cứ một Ngân hàng thương mại nào. Ngoài ra, để tăng tính cạnh tranh, Ngân hàng thương mại còn có một số hoạt động khác.+ Các hoạt động khác.Hầu hết các Ngân hàng thương mại hiện nay đều thực hiện nghiệp vụ liên quan tới chứng khoán như môi giới, vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh cam kết phát hành chứng khoán, lưu trữ, thanh toán chứng khoán… Ngoài ra, theo Luật các tổ chức tín dụng, Ngân hàng thương mại còn được thực hiện một số hoạt động như góp vốn mua cổ phần, cho thuê tài chính, kinh doanh ngoại hối, vàng và các giấy tờ có giá, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, vấn, bảo quản…Các hoạt động của Ngân hàng thương mại có quan hệ bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, trong đó hoạt động huy động vốn là cơ sở để thực hiện hoạt động sử dụng vốn. Hoạt động sử dụng vốn làm tăng khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại. Trên cơ sở những hoạt động sử dụng vốn (như hoạt động tín dụng), Ngân hàng thương mại có thể thực hiện được các hoạt động trung gian thanh toán và tới lượt nó, hoạt động trung gian thanh toán sẽ làm tăng nguồn vốn và mở rộng việc sử dụng vốn vì hoạt động trung gian thanh toán có thể coi vừa là hoạt động huy động vốn vừa là hoạt động sử dụng vốn.Trên đây là khái quát toàn bộ các hoạt động của một Ngân hàng thương mại. Theo đối tượng và giới hạn được nghiên cứu trong luận văn này, hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại sẽ được đi sau hơn.b. H oạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại. Thanh toán quốc tế là việc chi trả các nghĩa vụ và các yêu cầu về tiền tệ phát sinh từ các quan hệ kinh tế, thương mại, tài chính, tín dụng giữa các tổ chức kinh tế quốc tế, giữa các doanh nghiệp, các cá nhân của các quốc gia khác 8nhau để kết thúc một chu trình hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại bằng các hình thức chuyển tiền hay bù trừ trên tài khoản tại các ngân hàng. Hay nói cách khác, thanh toán quốc tế là việc phản ánh sự vận động có tính độc lập tương đối của giá trị trong quá trình chu chuyển bản và hàng hoá giữa các quốc gia khác nhau, do không cân bằng giữa sản xuất và tiêu thụ của các bên tại một thời điểm nhất định. Khác với thanh toán trong phạm vi một nước, thanh toán quốc tế thường gắn với việc trao đổi giữa đồng tiền của nước này sang đồng tiền của nước khác. Đồng tiền nội địa với chức năng là phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán trong phạm vi một quốc gia sẽ không vượt ra khỏi giới hạn của nó được nếu như hai bên liên quan trong hợp đồng không có sự thoả thuận với nhau. Bởi vì khi ký kết hợp đồng thương mại, tín dụng . các bên phải đàm phán thống nhất đồng tiền nào được sử dụng để thanh toán giao dịch, nó có thể là đồng tiền của nước người mua, tiền của nước người bán hoặc một đồng tiền của một nước nào đó được chọn để giao dịch thanh toán. Các đồng tiền được sử dụng trong thanh toán quốc tế thường là các loại ngoại tệ mạnh có khả năng tự do chuyển đổi như đồng USD, đồng EUR, đồng GBP, đồng FRF, đồng JPY, đồng DEM. Trong đó đồng USD và EUR vẫn giữ vai trò chủ đạo trong thanh toán quốc tế bởi sự nhanh chóng và tiện lợi trong việc thực hiện các giao dịch này. Thanh toán quốc tế chủ yếu là thanh toán qua chứng từ, tách rời với sự di chuyển của hàng hoá từ nước người bán đến nước người mua. Thanh toán quốc tế có quan hệ trực tiếp đến cả bên mua lẫn bên bán. Nếu công tác thanh toán quốc tế được làm tốt sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại thương phát triển, ngược lại sẽ kìm hãm sự phát triển của hoạt động ngoại thương.Hiện nay phần lớn việc chi trả trong thanh toán quốc tế được thực hiện thông qua hệ thống SWIFT (Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu). 9Theo thống kê của tổ chức này thì có tới 72% các giao dịch tài chính tiền tệ quốc tế hàng ngày được thực hiện qua SWIFT. Phần còn lại được thực hiện thông qua con đường điện tín, bưu điện dưới hình thức uỷ nhiệm thu, chi hộ lẫn nhau giữa các ngân hàng. Tỉ lệ trả bằng tiền mặt trong thanh toán quốc tế chiếm một phần không đáng kể.Xuất phát từ nhu cầu tất yếu của quá trình phát triển kinh tế, các doanh nghiệp luôn luôn có xu hướng mở rộng thị trường của mình ra bên ngoài, từ đó hình thành các quan hệ kinh tế đối ngoại giữa các nước khác nhau. Mỗi nước có sự khác nhau về chế độ chính trị, môi trường pháp luật, phong tục tập quán cũng như khoảng cách địa lý, bên cạnh đó còn có những bất đồng về ngôn ngữ, tiềm lực tài chính của các đối tác và hệ thống tiền tệ khác nhau khiến cho quan hệ mua bán thanh toán giữa các nước rất phức tạp và thường xuyên xảy ra rủi ro bất trắc. Để giải quyết những vướng mắc này cần có một trung gian tài chính đứng ra đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên và Ngân hàng thương mại với hoạt động thanh toán quốc tế của mình đã đáp ứng được đòi hỏi đó. Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại là một mắt xích không thể thiếu được trong toàn bộ dây chuyền thực hiện một hợp đồng ngoại thương. Thực hiện tốt vai trò trung gian thanh toán của mình trong hoạt động thanh toán quốc tế, Ngân hàng thương mại đã đóng góp rất nhiều cho khách hàng, cho nền kinh tế cũng như cho chính bản thân Ngân hàng thương mại. + Đối với khách hàng:Vai trò trung gian thanh toán trong hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại giúp cho quá trình thanh toán theo yêu cầu của khách hàng được tiến hành nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi và tiết kiệm tối đa chi phí.Tham gia hoạt động thanh toán quốc tế, quyền lợi của khách hàng được đảm bảo hơn, do khách hàng được ngân hàng vấn để lựa chọn các phương thức 10[...]... thư tín dụng đã được huỷ bỏ, đã thanh tốn hết số dư hoặc khơng cịn giá trị thanh tốn,đã từ chối thanh toán và bộ chứng từ đã gửi trả lại cho ngân hàng gửi chứng từ. Ngoài ra, với thư tín dụng khơng cịn hiệu lực sẽ được tự động đóng hồ sau 2 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực của thư tín dụng. 2.2. Thực trạng hoạt động thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng. .. nhằm phát triển phương thức này là rất cần thiết. Trên cơ sở những lý luận cơ bản trên đây, thực trạng áp dụng phương thức này tại Sở Giao dịchNgân hàng Ngoại thương Việt Nam sẽ được đề cập trong chương hai của Luận văn.CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG... thường, còn nếu áp dụng trong 13 Thanh toán quốc tế: đây là dịch vụ mang lại nguồn thu lớn cho Sở, nó góp phần giúp cho hoạt động tín dụnghoạt động kinh doanh ngoại hối thêm phần sôi nổi.Dich vụ khác như dịch vụ thẻ, két sắt, dịch vụ chiết khấu các loại giấy tờ có giá2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT... khách hàng đặc biệt của Sở Giao dịch có hạn mức tín dụng lớn và được mở thư tín dụng miễn ký quỹ 100% nên các công ty này luôn là những đơn vị có doanh số giao dịch cao tại Sở giao dịch. Các công ty vừa và nhỏ trước đây là khách hàng của Sở giao dịch nay có xu hướng chuyển sang giao dịch tại các ngân hàng khác. Một số khách hàng đã không thực hiện giao dịch với Sở giao dịch nữa. Lượng giao dịch. .. bị hàng hố.- Thư tín dụng dự phịng (Standby L/C) là loại Thư tín dụng do ngân hàng của người xuất khẩu phát hành trong đó cam kết với người nhập khẩu là sẽ thanh toán cho họ trong trường hợp người xuất khẩu khơng hồn thành nghĩa vụ giao hàng theo như Thư tín dụng đã quy định.2.3. Quy trình thanh tốn theo phương thức tín dụng chứng từ 21 Như vậy việc áp dụng phương thức tín dụng chứng từ trong từ. .. cấp các dịch vụ bảo hiểm, vấn, bảo quản…Các hoạt động của Ngân hàng thương mại có quan hệ bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, trong đó hoạt động huy động vốn là cơ sở để thực hiện hoạt động sử dụng vốn. Hoạt động sử dụng vốn làm tăng khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại. Trên cơ sở những hoạt động sử dụng vốn (như hoạt động tín dụng) , Ngân hàng thương mại có thể thực hiện được các hoạt động trung... thanh toán chủ yếu. Điều này sẽ được khẳng định khi đi sâu nghiên cứu về phương thức này ở phần tiếp theo. 2. TÍN DỤNG CHỨNG TỪ - PHƯƠNG THỨC CHỦ YẾU TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI2.1. Cơ sở hình thành thư tín dụng Ngày nay, việc mở rộng nền kinh tế và đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngoại thương phát triển tại các quốc gia. Hoạt. .. hàng tới với ngân hàng, từ đó lại càng củng cố cho uy tín và tiềm lực của ngân hàng. Đặc biệt với phương thức tín dụng chứng từ, uy tín của ngân hàng càng đóng vai trị quan trọng. Thư tín dụng là một cam kết của ngân hàng phát hành cung cấp cho người hưởng, do đó uy tín của ngân hàng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình thực hiện của thư tín dụng. Một thư tín dụng do một ngân hàng uy tín phát hành... đồng ngoại thương. Thực hiện tốt vai trị trung gian thanh tốn của mình trong hoạt động thanh toán quốc tế, Ngân hàng thương mại đã đóng góp rất nhiều cho khách hàng, cho nền kinh tế cũng như cho chính bản thân Ngân hàng thương mại. + Đối với khách hàng: Vai trò trung gian thanh toán trong hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại giúp cho q trình thanh tốn theo yêu cầu của khách hàng. .. nhận được chứng từ trước khi giao cho khách hàng. Nếu chứng từ phù hợp hoặc thông báo chứng từ có sai sót nhưng khách hàng vẫn chấp nhận những sai sót đó thì thanh tốn viên sẽ giao chứng từ cho khách hàng. Việc giao chứng từ cho khách hàng chỉ được thực hiện khi khách hàng có đủ tiền để thanh tốn bộ chứng từ và các chi phí liên quan.Với chứng từ trả chậm, nếu chứng từ phù hợp thanh toán viên . tốn quốc tế tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương. Chương 3: Hồn thiện hoạt động thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân. hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại.Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.docx, Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.docx, Hoàn thiện hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương.docx, Tính cấp bách của đề tài:, Khái quát về ngân hàng thương mại a., H Kết cấu của luận văn., Các phương thức thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại a., Vài nét về Sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước., Đối với Ngân hàng Nhà nước, Đối với khách hàng