Bài giảng đất đai slide 5 tuần HLU

21 718 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2015, 10:23

SLide đầy đủ 5 tuần môn Luật Đất đai Đại học Luật Hà NỘi Phục vụ cho việc ôn thi cuối kìTHẢO LUẬN1. Xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ thể trong các trường hợp sau: Công ty TNHH sử dụng 100 ha để đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Bà H chuyển nhượng 5 ha đất trồng cà phê Hộ gia đình ông K đang sử dụng 7 ha đất trồng cây cao su. Công ty CP X được nhà nước cho phép sử dụng 20 ha đầu tư xây dựng căn hộ cao cấp để bán. Ông B được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 500 m2 đất trồng rau màu sang làm mặt bằng sản xuất. Công ty X đã nhận chuyển nhượng 200m2 đất ở của bà T sau đó chuyển mục đích sang làm mặt bằng kinh doanh. Hỏi công ty có thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất không, tại sao? Trong quá trình sử dụng đất thì công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính nào đối với nhà nước? A là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước cho phép sử dụng đất đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở. Công ty X sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản. Hộ gia đình bà T sử dụng 400m2 đất ở từ năm 1971 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Company LOGO VẤN ĐỀ 4 TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI & GIÁ ĐẤT Các khái niệm A Tài chính về đất đai B C Giá đất CONTENTS A. CÁC KHÁI NIỆM GIÁ ĐẤT Là giá trị của QSDĐ tính trên 1 đơn vị diện tích.  Phân biệt với “Giá trị quyền sử dụng đất”. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI - Là sự điều tiết lợi nhuận từ sử dụng đất và quan hệ cung cầu đất đai bằng công cụ tiền tệ, hạn chế sử dụng quyết định hành chính tác động trực tiếp vào thị trường QSDĐ. - Là các nghĩa vụ tài chính của NSDĐ đối với Nhà nước. B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 1. Phí và lệ phí 2. Thuế 3. “Tiền” B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 1. Phí và lệ phí Lệ phí Trước bạ (về nhà đất) NĐ 45/2011 (NĐ 23/2013); TT124/2011/TT- BTC (TT 34/2013/TT-BTC). Địa chính TT 02/2014/TT-BTC Khái niệm Nộp khi làm thủ tục sang tên, đứng tên trên GCNQSDĐ. Nộp khi được CQNN giải quyết các công việc về địa chính. Đối tượng nộp - Người yêu cầu làm thủ tục trên. - Các đối tượng không phải nộp: Điều 4 NĐ 45/2011/NĐ-CP. Người yêu cầu giải quyết các công việc về địa chính. Mức thu 0,5% của giá trị QSDĐ. HĐND tỉnh quy định. Quy định khác Miễn và ghi nợ lệ phí trước bạ (Điều 8, 9 NĐ 45) TT 02 khống chế mức nộp tối đa. B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 1. Phí và lệ phí PHÍ: Thông tư 02/2014/TT-BTC - Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất - Phí đấu giá quyền sử dụng đất - Phí khai thác và sử dụng và sử dụng tài liệu đất đai  Mức thu cụ thể do cấp tỉnh quy định, TT 02 khống chế mức trần. B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 2. Các loại thuế THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT 2 LOẠI THUẾ THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 2. Các loại thuế 2.1. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT  Đất nông nghiệp: + Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993 + Hướng dẫn: Nghị định 74-CP; Nghị quyết 55/2010/QH12; Nghị định 20/2011/NĐ-CP; Thông tư 120/TT-BTC.  Đất phi nông nghiệp: + Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 + Thông tư 153/2011/TT-BTC. B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 2. Các loại thuế 2.2. THUẾ THU NHẬP TỪ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT + Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. + Luật thuế thu nhập cá nhân. B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 3. Các loại “Tiền” Tiền sử dụng đất Tiền thuê đất Tiền thu từ xử phạt VPPLĐĐ Tiền bồi thường cho NN khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai 4 1 2 3 [...]... 1 lần (4) Đơn giá thuê đất; trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì áp dụng đơn giá trúng đấu giá Đơn giá thuê đất 1 năm bằng 1% giá đất Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được giữ ổn định 5 năm B TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 3 Các loại “Tiền” (3) Tiền thu từ việc xử phạt vi phạm pháp luật về đất đai: Nghị định 1 05/ 2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (4) Tiền bồi thường... dụng đất Căn cứ tính tiền sử dụng đất: (1) S đất (2) Mục đích sử dụng đất (3) Giá đất B TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 3 Các loại “Tiền” (2) Tiền thuê đất  Là số tiền mà NSDĐ phải trả khi sử dụng đất dưới hình thức đất thuê của Nhà nước  VBPL: Nghị định 46/2014/NĐ-CP  Miễn, giảm tiền thuê đất (Điều 19, 20 NĐ 46) B TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 3 Các loại “Tiền” (2) Tiền thuê đất Căn cứ tính: (1) S; (2) Thời hạn thuê;... VỀ ĐẤT ĐAI 3 Các loại “Tiền” (1) Tiền sử dụng đất  Là số tiền NSDĐ phải trả khi được Nhà nước giao đất có thu tiền / cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc đối tượng phải nộp tiền / được công nhận QSDĐ mà phải nộp tiền  VBPL: NĐ 45/ 2014/NĐ-CP  Miễn, giảm và ghi nợ tiền sử dụng đất (Điều 12, 13, 16 NĐ 45) B TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 3 Các loại “Tiền” (1) Tiền sử dụng đất Căn cứ tính tiền sử dụng đất: ... lý và sử dụng đất đai + Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 + Nghị định 16/2010/NĐ-CP ngày 3/3/2010 hướng dẫn Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước C GIÁ ĐẤT Giá đất do Nhà nước quy định Giá đất do đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất Giá đất thị trường, do NSDĐ tự thoả thuận trong giao dịch về QSDĐ Các nguồn hình thành giá đất C GIÁ ĐẤT 1 Giá đất Nhà nước ... khung giá đất của CP đúng hay sai? (2) Tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính bắt buộc phải thực hiện của các chủ thể khi được nhà nước giao đất (3) Mọi trường hợp thu tiền sử dụng đất đều áp dụng giá đất do nhà nước quy định 3 Các khoản thu tài chính về đất đai nào của Nhà nước mà người sử dụng đất phải nộp định kỳ hàng năm? 4 Các khoản thu tài chính về đất đai nào của Nhà nước mà người sử dụng đất chỉ... đất của Nhà nước: làm căn cứ tính nghĩa vụ tài chính và tiền bồi thường khi thu hồi đất  Nguyên tắc định giá đất: Điều 112  Thẩm quyền quy định giá đất: UBND cấp tỉnh ban hành bảng giá đất vào 1/1 hàng năm C GIÁ ĐẤT 2 Giá đất do đấu giá/ đấu thầu Không quy định “cứng” như Giá đất nhà nước nhưng vẫn bị khống chế về mức giá (UBND tỉnh quyết định theo quy định của Luật về đấu giá, đấu thầu) C GIÁ ĐẤT... dụng đất đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở - Công ty X sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản - Hộ gia đình bà T sử dụng 400m2 đất ở từ năm 1971 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nay được cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất THẢO LUẬN 2 Các khẳng định sau đúng hay sai? (1) Mọi trường hợp khi xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất đều dựa vào giá đất. .. - Ông B được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 50 0 m2 đất trồng rau màu sang làm mặt bằng sản xuất - Công ty X đã nhận chuyển nhượng 200m2 đất ở của bà T sau đó chuyển mục đích sang làm mặt bằng kinh doanh Hỏi công ty có thực hiện nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất không, tại sao? Trong quá trình sử dụng đất thì công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính nào đối với... nguyện của các bên trong giao dịch về quyền sử dụng đất, dưới tác động của cung cầu và cạnh tranh  Pháp luật không quy định THẢO LUẬN 1 Xác định nghĩa vụ tài chính của các chủ thể trong các trường hợp sau: - Công ty TNHH sử dụng 100 ha để đầu tư xây dựng khu công nghiệp - Bà H chuyển nhượng 5 ha đất trồng cà phê - Hộ gia đình ông K đang sử dụng 7 ha đất trồng cây cao su - Công ty CP X được nhà nước... nào của Nhà nước mà người sử dụng đất phải nộp định kỳ hàng năm? 4 Các khoản thu tài chính về đất đai nào của Nhà nước mà người sử dụng đất chỉ nộp một lần cho toàn bộ thời gian sử dụng đất hoặc toàn bộ dịch vụ về đất đai mà họ yêu cầu? . VỀ ĐẤT ĐAI 3. Các loại “Tiền” Tiền sử dụng đất Tiền thuê đất Tiền thu từ xử phạt VPPLĐĐ Tiền bồi thường cho NN khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai 4 1 2 3 B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 3 NĐ 45/ 2014/NĐ-CP.  Miễn, giảm và ghi nợ tiền sử dụng đất (Điều 12, 13, 16 NĐ 45) B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI 3. Các loại “Tiền” (1) Tiền sử dụng đất Căn cứ tính tiền sử dụng đất: (1) S đất. (2). Company LOGO VẤN ĐỀ 4 TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI & GIÁ ĐẤT Các khái niệm A Tài chính về đất đai B C Giá đất CONTENTS A. CÁC KHÁI NIỆM GIÁ ĐẤT Là giá trị của QSDĐ tính trên 1 đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng đất đai slide 5 tuần HLU, Bài giảng đất đai slide 5 tuần HLU, Bài giảng đất đai slide 5 tuần HLU, B. TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI