DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT

50 534 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 11:09

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM. BÁO CÁO THỰC TẬP. ĐỀ TÀI: DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH- 211207 GV hướng dẫn: TS. PHẠM XUÂN GIANG. Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ TRONG. Lớp: ĐHQT3B. MSSV: 07703361. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2011. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM. BÁO CÁO THỰC TẬP. ĐỀ TÀI: DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT- THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH- 211207 GV hướng dẫn: TS. PHẠM XUÂN GIANG. Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ TRONG. Lớp: ĐHQT3B. MSSV: 07703361. Tp. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2011. i LỜI CẢM ƠN. Thông qua bài báo cáo thực tập này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: 1. Ban giám hiệu trường Đại học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tiếp cận thực tế, va chạm những vấn đề xã hội thiết thực và hoàn thiện những khiếm khuyết tri thức của bản thân em. 2. Cán bộ-Công nhân viên làm việc tại khu vực trường nói chung và tại thư viện nói riêng đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ em trong quá trình tìm kiếm thêm tài liệu phục vụ quá trình viết bài báo cáo này. 3. Quý Thầy, Cô khoa Quản Trị Kinh Doanh đã hướng dẫn và cung cấp cho em những kiến thức, và đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Thầy TS.Phạm Xuân Giang đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và thẳng thắng phê bình giúp em hoàn thiện tốt bài báo cáo này. 4. Ban giám đốc cùng toàn thể cô chú anh chị các phòng ban trong Công ty TNHH Tinh Học Anh Việt đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình em thực tập tại Công ty. Trân trọng! Sinh viên thực hiện Lê Thị Trong. ii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN. TP. HCM, ngày tháng năm Ký tên iii NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN. TP. HCM, ngày tháng năm Ký tên iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Trang 4 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .7 1.1 Khái niệm, vai trò ý nghĩa, mục tiêu và chức năng của quản trị nguồn nhân lực 7 1.1.1 Khái niệm .7 1.1.2 Vai trò và ý nghĩa 7 1.1.3 Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực 8 1.1.4 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .8 1.2 Cơ sở lý luận về duy trì và phát triển nguồn nhân lực .10 1.2.1 Khái niệm về duy trì và phát triển nguồn nhân lực 10 1.2.2 Phân loại hình thức đào tạo 11 1.2.3 Làm thế nào để duy trì nguồn nhân lực 11 1.2.4 Các hình thức kích thích lao động 14 1.2.5 Quan hệ lao động 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT 18 2.1 Khái quát về Công ty .18 2.1.1 Tổng quan về Công ty .18 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 19 2.1.3 Lĩnh vực hoạt động của Công ty .22 2.1.4 Kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty 23 2.2 Thực trạng về tình hình duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty. .26 2.2.1 Cơ cấu nhân lực tại Công ty 26 2.2.2 Quy chế lao động tại Công ty 28 2.2.3 Thực trạng về lương, thưởng và đào tạo .32 2.3 Nhận xét: 38 2.3.1 Thuận lợi của Công ty .38 v 2.3.2 Những tồn tại hiện có của Công ty 39 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY .40 3.1 Hướng phát triển của công ty đối với nguồn nhân lực trong 5 năm tới 40 3.2 Đề xuất giải pháp đối với tình hình duy trì và phát triển nguồn nhân lực của Công ty .40 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO. PHỤ LỤC. vi PHỤ LỤC. Phụ lục 1: Hợp đồng lao động. Phụ lục 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, 2010. vii DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH. Bảng 2.1 Doanh thu thuần, lợi nhuận thuần qua 3 năm Trang 23 Bảng 2.2 Tổng hợp doanh thu và lợi nhuận qua 2 năm 25 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động .26 Bảng 2.4 Cơ cấu lao động theo giới tính 26 Bảng 2.5 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn 27 Bảng 2.6 Chính sách đào tạo định kỳ 37 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức .19 Hình 2.2 Đồ thị doanh thu thuần, lợi nhuận thuần qua 3 năm 24 Hình 2.3 Biểu đồ so sánh trình độ học vấn theo tị lệ % 27 viii PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Lý do chọn đề tài. “Nhiều nhà lãnh đạo cấp cao luôn miệng cho rằng: “Con người là tài sản quan trọng nhất trong tổ chức/công ty của tôi” hoặc “nhân viên luôn là số 1 trong tổ chức của tôi”. Nhưng những lời vàng ý ngọc này đang ngày càng trở nên nhàm chán hơn, không ai còn hứng thú nghe chúng nữa.” (Edward E Lawler, Mai Hương dịch, theo Business Week). Theo đó, ta thấy ai cũng biết nói: “Con người là nguồn lực quý nhất” nhưng bao nhiêu người biết “quý” “nguồn lực quý giá nhất” đó? Chỉ những người thật sự hiểu mức độ quý của nguồn lực ấy mới có thể sử dụng tốt nguồn lực đó và đó là lý do môn học “Quản Trị Nguồn Nhân Lực” trở thành một môn học không thể thiếu đối với bất kì sinh viên nào học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Thêm vào đó mối quan hệ giữa người và người luôn tồn tại và rất cần thiết không chỉ trên giảng đường, trong doanh nghiệp, khi làm công tác quản trị mà là cả trong cuộc sống, trong từng sinh hoạt bình thường nhất, giản dị nhất. Đó là lý do mà em thấy rằng môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực là một môn học cần thiết, cung cấp nhiều kiến thức mang tính thực tiễn và em đã chọn môn học này để tìm hiểu, nghiên cứu để đưa ra những kết luận riêng của mình. Bên cạnh đó, trên đà phát triển kinh tế nước ta hiện nay mặc dù có rất nhiều thuận lợi cũng như tồn tại rất nhiều khó khăn, nổi cộm là ngành công nghệ tin học. Theo tin tức mới nhất của thị trường Việt Nam thì ngành công nghệ tin học đang phát triển mạnh mẽ và được quan tâm. 2. Mục tiêu nghiên cứu. Quản trị nguồn nhân lực là một đề tài cũ nhưng không bao giờ nhàm chán, ngược lại luôn được đặt lên hàng đầu trong tất cả các mối quan tâm của bất kì một tổ chức nào. Quản trị nhân lực tốt chẳng những giúp Công ty lưu giữ bí mật thương nghiệp và các yếu tố khác, bên cạnh đó còn là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển doanh nghiệp từ mọi góc độ. GVHD: TS. Phạm Xuân Giang SVTH: Lê Thị Trong 1 [...]... nhỏ vào sự phát triển công cụ quản trị nguồn nhân sự tại Công ty TNHH Tin Học Anh Việt 3 Nội dung nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thể hiện qua các nội dung chính như sau : Chương 1 : Cơ sở lý luận Chương 2 : Thực trạng về công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH tin học Anh Việt Chương 3 : Một số biện pháp hoàn thiện công tác duy trì và. .. mãn với công việc và doanh nghiệp 1.2 Cơ sở lý luận về duy trì và phát triển nguồn nhân lực 1.2.1 Khái quát về duy trì và phát triển nguồn nhân lực - Duy trì nguồn nhân lực nói chung là tìm mọi cách để giữ chân nhân viên và lôi kéo nhân viên ở lại làm việc cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt và mục tiêu phát triển lâu dài của doanh nghiệp,... chức, doanh nghiệp là nơi tốt nhất để làm việc  Trung thành với tổ chức: Nhân viên có ý định ở lại lâu dài cùng tổ chức/ doanh nghiệp GVHD: TS Phạm Xuân Giang 13 SVTH: Lê Thị Trong CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT 2.1 Khái quát về Công ty 2.1.1 Tổng quan về Công ty 2.1.1.1 Quá trình hình... và phát triển nguồn nhân lực của Công ty 4 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu giáo trình, slide bài giảng, tài liệu tham khảo liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Tham khảo các thông tin có liên quan đến nguồn nhân lực trong các ngành công nghệ tin học từ các trang thông tin trực tuyến - Tham khảo các tài liệu của Công ty TNHH. .. một trong những nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế xã hội Nguồn nhân lực khác với các nguồn lực khác (nguồn lực tài chính, nguồn lực công nghệ…) là ở chỗ trong quá trình vận động nguồn nhân lực chịu sự tác động của các yếu tố tự nhiên (sinh, chết) và yếu tố xã hội (việc làm, thất nghiệp) Chính vì vậy, nguồn nhân lực là một... nghiệp được đổi tên thành Công ty TNHH Anh Việt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5002000326 đăng ký ngày 18/02/3003 tại Sở Kế Hoạch đầu tư tỉnh Long An 2.1.1.2 Sứ mệnh và mục tiêu Công ty TNHH tin học Anh Việt với phương châm là “kết nối công nghệ, lĩnh hội tri thức” để trở thành Công ty hàng đầu tại tỉnh Long An trong ngành CNTT và cung cấp GVHD: TS Phạm... năm 2010 Công ty làm ăn kinh doanh có hiệu quả hơn năm 2009 2.2 Thực trạng về tình hình duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 2.2.1 Cơ cấu nhân lực tại Công ty  Về số lượng lao động Bảng 2.3 Cơ cấu lao động theo tính chất lao động Lao động Số lượng (Người) Tỉ lệ (%) Lao động gián tiếp 35 18,52 Lao động trực tiếp 155 81,48 Tổng số 190 100 (Nguồn: ... đứng vững và thắng lợi trong môi trường cạnh tranh - Theo McLean 2000, Phát triển nguồn nhân lực là bất cứ quá trình hay hoạt động nào nhằm phát triển những kiền thức làm việc cơ bản, sự tinh thông , năng suất và sự hài lòng mà cần cho một đội, nhóm, cá nhân hoặc nhằm mang lại lợi ích cho một tổ chức” 1.2.1.1 Tại sao phải duy trì nguồn nhân lực? Trong... cho cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ  Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực Nhóm chức năng này chú trọng đến việc duy trì và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong doanh nghiệp Nhóm chức năng này gồm hai chức năng nhỏ hơn là kích thích, động viên nhân viên và duy trì, phát triển các mối quan hệ lao động tốt đẹp trong doanh nghiệp Chức năng... định nguồn nhân lực, phân tích công việc, phỏng vấn, trắc nghiệm, thu thập, lưu trữ và xử lý các thông tin về nguồn nhân lực của doanh nghiệp  Nhóm chức năng đào tạo và phát triển GVHD: TS Phạm Xuân Giang 4 SVTH: Lê Thị Trong Nhóm chức năng này chú trọng việc nâng cao năng lực của nhân viên, đảm bảo cho nhân viên trong doanh nghiệp có các kỹ năng, trình độ . VỀ CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT..................18 2.1 Khái quát về Công ty. ......................................................................................18. về công tác duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH tin học Anh Việt. Chương 3 : Một số biện pháp hoàn thiện công tác duy
- Xem thêm -

Xem thêm: DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT, DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TIN HỌC ANH VIỆT, Mục tiêu nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu., Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực. Vai trò, ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực., Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực., Thiết lập môi trường làm việc thân thiện. Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, Phân loại hình thức đào tạo. Các hình thức kích thích lao động., Quan hệ lao động., Cơ cấu tổ chức., Lĩnh vực hoạt động của Công ty. Kết quả sản xuất hoạt động kinh doanh của Công ty., Quy chế lao động tại Công ty., Thực trạng về lương, thưởng và đào tạo., 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC DUY TRÌ VÀ

Từ khóa liên quan