Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.docx

73 476 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệpMỞ ĐẦUBắt đầu từ Đại hội Đảng năm 1986, Việt Nam đã tiến hành quá trình đổi mới nền kinh tế, xoá bỏ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Công cuộc đổi mới nền kinh tế đã tạo ra nhiều thành phần kinh tế mới, trong đó có các DNNQD. Hiện nay, các DNNQD đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước, góp phần tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đang kể vào GDP của đất nước. Xét về mặt quản lý thì DNNQD chính là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao hiệu suất tính linh hoạt của nền kinh tế. Tuy nhiên hiện nay các DNNQD Việt Nam chưa phát triển xứng với tiềm năng vốn có của nó vì gặp phải nhiều lý do.Đồng thời, trong những năm qua thì ngành ngân hàng Việt Nam cũng đã tiến hành đổi mới trong tổ chức cũng như trong hoạt động kinh doanh của mình. Các nghiệp vụ ngân hàng ngày càng phong phú hơn, đáp ứng được ngày càng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng. Hoạt động chủ yếu của các NHTM vẫn là tín dụng. Các ngân hàng luôn chú trọng đa dạng hoá hình thức cho vay, cũng như đa dạng hoá các hình thức khách hàng. Trong đó đối tượng khách hàng là các DNNQD ngày càng được ngân hàng quan tâm hơn vì đây là đối tượng khách hàng đầy tiềm năng đối với ngân hàng. Tuy nhiên hiện nay, do nhiều lý do mà hoạt động tín dụng đối với các DNNQD tại các NHTM vẫn còn gặp nhiều khó khăn, lý do chủ yếu là do chất lượng tín dụng đối với đối tượng khách hàng này của các ngân hàng vẫn còn chưa cao. Chính vì vậy mà việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNQD tại các ngân hàng có vai trò đặc biết quan trọng đến sự phát triển của các ngân hàng các DNNQD. Hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề này, qua quá trình thực tập, tìm hiểu thực trạng cũng như những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với DNNQD tại SGD NHĐT&PTVN, tôi đã chon đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam” làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.Nguyễn Việt Hùng Khoa NH - TC1Qua chuyên đề này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo Th.S Lê Hương Lan các cán bộ nhân viên tại SGDI NHĐT&PTVN, những người đã tận tình giúp đỡ em để em có thể hoàn thành chuyên đề này.Nội dung chuyên đề ngoài lời mở đầu phần kết luận còn bao gồm ba chương:Chương I - Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.Chương II - Thực trạng về chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam.Chương III - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam22Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chun đề tốt nghiệpCHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGỒI QUỐC DOANH 1.1. Tín dụng Ngân hàng Thương mại.1.1.1. Khái niệm.Tín dụng Ngân hàng là một phạm trù kinh tế cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hố. Nó tồn tại phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, tuỳ theo các cách tiếp cận khác nhau mà người ta đưa ra các khái niệm khác nhau về tín dụng ngân hàng:Theo định nghĩa hiện nay thì Tín dụng Ngân hàng Thương mại (NHTM) là mối quan hệ giữa một bên là NHTM một bên là khách hàng của ngân hàng dựa trên ngun tắc tin tưởng hồn trả. Trong đó Ngân hàng chuyển giao tiền hoặc tài sản cho khách hàng trong một thời hạn nhất định, đồng thời bên nhận tiền hay tài sản phải cam kết phải hồn trả đầy đủ theo thời hạn kèm theo phần lãi do hai bên thoả thuận. Theo cách khác thì tín dụng ngân hàng là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dưới hình thức tiền tệ hay hiên vật từ NHTM sang người sử dụng sau đó người sử dụng hồn trả tại một thời điểm trong tương lai với lượng giá trị lớn hơn.Như vậy, theo định nghĩa trên thì tín dụng NHTM được thể hiện qua các nội dung sau:- Ngân hàng sẽ chuyển giao cho khách hàng (người vay) một lượng giá trị nhất định. Giá trị này có thể dưới hình thái tiền tệ hay dưới hình thái hiện vật như hàng hố, máy móc, thiết bị, bất động sản.Nguyễn Việt Hùng Khoa NH - TC3- Khách hàng (người đi vay) chỉ được sử dụng tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi hết thời hạn theo thoả thuận phải hoàn trả lại cho ngân hàng (người cho vay).- Giá trị mà khách hàng hoàn trả lại cho ngân hàng thường lớn hơn giá trị lúc vay, tức là khách hàng phải trả thêm lãi.1.1.2. Phân loại tín dụng NHTM.Theo các tiêu thức khác nhau thì có các cách phân loại tín dụng ngân hàng khác nhau. Sau đây là các cách phân loại tín dụng ngân hàng phổ biến hiện nay:* Căn cứ theo thời gian cho vay:- Tín dụng ngắn hạn: Là hình thức tín dụng có thời hạn dưới một năm, thường nhằm tài trợ cho tài sản lưu động hoặc cho nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn. Nó bao gồm các loại chính: bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp; chiết khấu chứng từ có giá .- Tín dụng trung hạn: Là hình thức tín dụng có thời hạn từ 1 năm đến 5 năm. Loại tín dụng này thường được sử dụng để đầu mua sắp tài sản cố định, đổi mới trang thiết bị, cải tiến kỹ thuật .- Tín dụng dài hạn: Là hình thức tín dụng có thời hạn trên 5 năm. Loại tín dụng này chủ yếu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn của khách hàng như: xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị, những dự án có thời gian thu hồi vốn dài .* Căn cứ vào hình thức bảo đảm:- Tín dụng không có tài sản bảo đảm: Là hình thức tín dụng trong đó Ngân hàng cho khách hàng vay dựa trên uy tín của khách hàng mà không cần cầm cố, thế chấp tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.44Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệp- Tín dụngtài sản bảo đảm: Là hình thức tín dụng trong đó khách hàng nếu muốn được ngân hàng cho vay thì phải có tài sản để cấm cố, thế chấp hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba được ngân hàng đồng ý.* Căn cứ theo hình thức cấp tín dụng:- Chiết khấu thương phiếu: Là hình thức tín dụng mà khách hàng sẽ mang thương phiếu còn hạn đến ngân hàng để xin chiết khấu trước hạn. Nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu được coi là đơn giản, dựa trên sự tín nhiệm giữa ngân hàng những người ký tên trên thương phiếu.- Cho vay:+ Cho vay trực tiếp từng lần: Là hình thức cho vay tương đối phổ biến của ngân hàng đối với các khách hàng có nhu cầu vay thường xuyên, không có điều kiện để cấp hạn mức thấu chi. Mỗi lần vay khách hàng phải làm đơn trình ngân hàng giấy đề nghị vay vốn trình phương án sử dụng vốn vay. Ngân hàng sẽ tiến hành phân tích khách hàng, xác định quy mô cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân, lãi suất, tài sản đảm bảo nếu cần . sau đó ký hợp đồng cho vay.+ Cho vay luân chuyển: Là nghiệp vụ cho vay dựa trên luân chuyển hàng hoá. Đầu năm hoặc đầu quý, người vay phải làm giấy đề nghị vay luân chuyển, sau đó Ngân hàng khách hàng thoả thuận với nhau về phương thức vay, hạn mức cho vay . Hạn mức cho vay có thể được thoả thuận trong một năm hoặc vài năm, đây không phải là thời hạn hoàn trả mà là thời gian để ngân hàng xem xét lại mối quan hệ với khách hàng. Vì thủ tục vay chỉ phải thực hiện một lần nên rất thuận tiện cho khách hàng.+ Cho vay theo hạn mức: Là nghiệp vụ cho vay trong đó ngân hàng thoả thuận cấp cho khách hàng hạn mức cho vay. Hạn mức có thể tính cho cả kỳ hoặc cuối kỳ, đó là sốtại thời điểm tính.+ Cho vay thấu chi: Là nghiệp vụ cho vay trong đó ngân hàng cho phép khách hàng được chi trội vượt trên số dư tiền gửi thanh toán của mình đến một Nguyễn Việt Hùng Khoa NH - TC5giới hạn nhất định trong một thời hạn xác định. Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi.+ Cho vay trả góp: Là hình thức cho vay trong đó ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần trong thời hạn cho vay đã thoả thuận. Hình thức này thường áp dụng đối với các khoản vay trung dài hạn, hoặc cho vay đối với tiêu dùng thông qua hạn mức nhất định. + Cho vay gián tiếp: Là hình thức cho vay thông qua các tổ chức trung gian. Hình thức này thường được áp dụng đối với thị trường có nhiều món vay nhỏ, người vay phân tán, cách xa ngân hàng .- Cho thuê tài sản (Cho thuê tài chính): Là hình thức tín dụng trung dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển cá động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê bên thuê. Bên cho thuê cam kết mmua máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển các động sản khác theo yêu cầu của bên thuê nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian thuê đã được hai bên thoả thuận- Bảo lãnh: Bão lãnh của Ngân hàng là cam kết của ngân hàng dưới hình thức thư bảo lãnh về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng của ngân hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ như cam kết.1.1.3. Vai trò của tín dụng NHTM trong nền Kinh tế thị trường.Tuỳ từng trình độ phát triển của mỗi nước mà vai trò của tín dụng NHTM có khác nhau. Đối với một nước đang phát triển như Việt Nam thì vai trò của tín dụng NHTM được thể hiện rõ nét, thể hiện qua các mặt sau:* Tín dụng NHTM thực hiện quá trình huy động các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế để đưa vào đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh,góp phần tái sản xuất mở rộng nền kinh tế.66Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệpVốn là yếu tố không thể thiếu được của quá trình sản xuất kinh doanh. Trong bất kỳ nền kinh tế nào cũng có nguồn tiền nhàn rỗi chưa được sử dụng, tín dụng ngân hàng đã tập trung các nguồn tiền đó thông qua hoạt động huy động vốn của mình theo nguyên tắc hoàn trả có lãi để có thể mang nguồn vốn đó cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh.* Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình tập trung vốn tập trung sản xuất, là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển ngành kinh tế mũi nhọn.Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế thị trường thông qua các công cụ tài chính tín dụng để sử dụng có hiệu quả nhất nguồn tài nguyên sức lao động. Muốn phát huy thế mạnh về tài nguyên để chuyển hướng cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội thì không thể thiếu vai trò của tín dụng ngân hàng. Trong đó, tín dụng ngân hàng tạo nguồn vốn bằng cách huy động tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế thông qua lãi suất linh hoạt, phù hợp với tỉ lệ tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát để đầu vào các lĩnh vực, các công trình cần thiết cho đất nước nhưng đang gặp khó khăn do thiếu vốn; Bên cạnh đó ngân hàng còn tập trung tín dụng để tài trợ cho các ngành kinh tế mũi nhọn mà sự phát triển của các ngành này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của kinh tế đất nước.* Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình luân chuyển hàng hoá luân chuyển tiền tệ.Sự phát triển của tín dụng NHTM làm tăng mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, từ đó thúc đẩy lưu thông tiền tệ. Đây cũng là một biện pháp hữu hiệu để kiềm chế lạm phát.* Tín dụng Ngân hàng thực hiện chức năng phản ánh, tổng hợp kiểm soát các hoạt động kinh tế, góp phần thúc đẩy chế độ hạch toán kinh tế.Sự vận động của tín dụng Ngân hàng cũng như việc quản lý tập trung thống nhất công tác tín dụng đã tạo điều kiện cho nó phản ánh một cách tổng Nguyễn Việt Hùng Khoa NH - TC7hợp nhạy bén mối quan hệ giữa quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp với tình hình hoạt động của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Nhà nước có biện pháp kịp thời phát huy những nhân tố tích cực hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra để thúc đẩy phát triển kinh tế. Như vậy, tín dụng ngân hàng được sử dụng như một đòn bẩy kinh tế không thể thiếu được trong cả công tác quản lý, kiểm soát các quá trình sản xuất, phân phối sản phẩm xã hội củng cố chế độ hạch toán kinh tế.* Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện để phát triển kinh tế đối ngoại của đất nước.Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay thì muốn kinh tế đất nước phát triển nhanh, vững mạnh thì kinh tế đối ngoai đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhờ có tín dụng ngân hàng mà các thành phần kinh tế của đất nước đã có vốn, từ đó nâng cấp, đổi mới máy móc thiết bị, tiến hành xuất khẩu hàng hoá ra thế giới. Như vậy, tín dụng Ngân hàng đã trở thành cầu nối quan trọng giữa kinh tế trong nước kinh tế thế giới.1.1.4. Quy trình tín dụng của NHTM.Quy trình tín dụng là một tập hợp các thao tác, thủ tục mà cán bộ tín dụng phải làm khi thực hiện xem xét một yêu cầu tín dụng của khách hàng. Quy trình tín dụng là những quy định của cơ quan cấp trên quản lý Ngân hàng ban hành, buộc Ngân hàng cán bộ tín dụng phải tuân thủ. Quy trình tín dụng tại các NHTM bao gồm các bước sau:- Bước 1: Hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng hồ vay vốn. Cán bộ tín dụng phải có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng cho khách hàng về thể lệ vay, tránh gây phiền hà cho khách hàng.- Bước 2: Điều tra, thu thập, tổng hợp các thông tin về khách hàng phương án vay vốn. Những thông tin này phải được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo có được thông tin chính xác nhất, như là từ các bạn hàng, 88Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Chuyên đề tốt nghiệptừ sự đánh giá của cán bộ tín dụng, từ các tổ chức liên quan, thông tin từ thị trường, điều tra quốc tế .- Bước 3: Phân tích, thẩm định khách hàng phương án vay vốn. Thẩm định cách pháp nhân, các giai đoạn phát triển, thẩm định tình hình tài chính của Doanh nghiệp.- Bước 4: Thẩm định dự án đầu tư.+ Thẩm định sự cần thiết của dự án.+ Thẩm định phương tiện kỹ thuật, tổ chức quản lý tài chính.Tuỳ theo từng món vay cụ thể mà cán bộ tín dụng cần xác định cụ thể nội dung phương pháp thẩm định thích hợp để vừa đảm bảo chất lượng thời gian thẩm định, tránh việc thẩm định quá rườm rà, phức tạp làm mất cơ hội kinh doanh của khách hàng.- Bước 5: Quyết định cho vay.- Bước 6: Kiểm soát vốn cho vay thu nợ gốc, lãi, tiền thuê.1.2. Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.1.2.1. Khái niệm doanh nghiệp ngoài quốc doanhĐại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng ta đã đề ra chủ trương đổi mới đất nước, đó là sự nghiệp đổi mới toàn diện, trên nhiều lĩnh vực . Trong đó đổi mới cơ cấu kinh tế là một trong những ưu tiên quan trọng của Nhà nước. Phương hướng chủ yếu nhằm đổi mới cơ cấu kinh tế ở nước ta là phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN, đây là bước phát triển mang tính quy luật trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) là doanh nghiệp mà trong đó Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ (không kể các đơn vị đầu nước ngoài). Bao gồm: Các doanh nghiệp nhân, công ty cổ phần mà trong đó Nhà nước sở hữu dưới 50% vốn điều lệ, công Nguyễn Việt Hùng Khoa NH - TC9ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh các đơn vị theo hình thức hợp tác xã.1.2.2. Phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh.Có nhiều tiêu thức để phân loại các DNNQD, nhưng có các tiêu thức chủ yếu sau:* Phân loại theo loại hình doanh nghiệp, bao gồm các loại hình sau:- Doanh nghiệp nhân: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.- Công ty trách nhiệm hữu hạn: Là công ty trong đó phần vốn góp của tất cả các thành viên phải được đóng đầy đủ ngay khi thành lập công ty. Các phần vốn góp được ghi rõ trong điều lệ công ty. Công ty không được phép phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào. Việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên được thực hiện tự do. Nhưng việc chuyển nhượng vốn góp cho người không phải thành viên công ty phải được sự nhất trí của nhóm thành viên đại diện cho ít nhất ¾ số vốn điều lệ của công ty. Có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.- Công ty cổ phần: Là công ty mà trong đó số thành viên được gọi là cổ đông của công ty phải ít nhất là 3 người trong suốt quá trình hoạt động của công ty. Vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.- Hợp tác xã: Là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cải thiện đời sống, góp phần phát triển đời sống của hộ gia đình cũng như phát triển kinh tế của địa phương, đất nước.1010[...]... SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1. Khái quát về Sở giao dịch Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam.2.1.1. Khái quát về lịch sử hình thành phát triển của Sở giao dịch. Căn cứ vào quyết định số 76/QĐ - TCCB ngày 28/03/1991 của Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam, về việc thành lập Sở giao dịch (SGD) Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam... do quan trọng nhất của việc nâng cao chất lượng tín dụng đối với bản thân ngân hàng chính là chất lượng tín dụng sẽ quyết định đến việc tồn tại phát triển của ngân hàng. Chất lượng tín dụng của Ngân hàng có tốt thì khả năng cung ứng dịch vụ của ngân hàng mới cao, đáp ứng được nhu cầu của nhiều đối tư ng khách hàng, tạo thêm đuợc nhiều vốn từ việc quay vịng vốn tín dụng tốt, tạo thêm nhiều sản... trong kinh doanh hoàn trả vốn và lãi đúng thời hạn cho ngân hàng thì sẽ nâng cao chất lượng tín dụng ; ngược lại, nếu doanh nghiệp có đạo đức khơng tốt, có ý đồ lừa đảo ngân hàng, sử dụng vốn vay sai mục đích thì sẽ làm cho chất lượng tín dụng thấp, ảnh hưởng đến sự tồn tại phát triển của ngân hàng. - Tình hình kinh doanh của khách hàng: Tuỳ vào tình hình kinh doanh của khách hàng thì sẽ... hệ tín dụng phải được xây dựng dựa trên quan hệ tin ng, uy tín. Hiểu đúng bản chất của chất lượng tín dụng hiện tại cũng như những nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại sẽ giúp ngân hàng có những biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng, đạt được hiệu quả trong kinh doanh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của sản xuất, lưu thơng hàng hố thì tín dụng ngân hàng cũng phải không ngừng phát triển, ... tốt nghiệp CHƯƠNG INHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGỒI QUỐC DOANH 1.1. Tín dụng Ngân hàng Thương mại.1.1.1. Khái niệm. Tín dụng Ngân hàng là một phạm trù kinh tế cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hố. Nó tồn tại phát triển qua nhiều hình thái kinh tế xã hội, tuỳ theo các cách tiếp cận khác nhau mà người ta đưa ra các khái niệm khác nhau về tín dụng ngân. .. thêm nhiều đối ng khác nhau. Chất lượng tín dụng Ngân hàng tốt sẽ giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí thiệt hại, tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Từ đó tạo ra uy tín, thế mạnh vị thế cho ngân hàng trong thị trường. Chính vì những lý do trên mà các NHTM luôn luôn phải quan tâm để làm sao nâng cao được chất lượng tín dụng của mình.1.4.3. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng của Ngân hàng Thương... đặt công tác đảm bảo chất lượng an tồn tín dụng lên hàng đầu, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của SGD an toàn và chất lượng hơn.2.2. Thực trạng về chất lượng tín dụng đối với DNNDQ tại SGD NHĐT&PTVN.2.2.1. Những quy định về hoạt động tín dụng đối với DNNQD tại SGD.Theo quyết định số 203/QĐ HĐQT của hội đồng quản trị NHĐT&PTVN thì hoạt động tín dụng đối với các DNNQD có những quy định... lần so với năm 2004. Như vậy tốc độ tăng trưởng của dư nợ đối với DNNQD tại SGD khá ổn định với tốc độ ngày càng cao. Có được kết quả như vậy, sự tăng lên về dư nợ tín dụng đối với DNNQD tại SGDI cả về số ng đối tuyệt đối là nhờ sự nỗ lực, cố găng của cả các DNNQD SGD trong mục tiêu mở rộng, nâng cao chất lượng cho vay đối với loại hình doanh nghiệp này. Các DNNQD ngày càng phát triển. .. kinh doanh, nâng cao vị thế của mình trên thị trường. Một trong những biện pháp hiệu quả nhất, quan trọng nhất là nâng cao chất lượng tín dụng. Chất lượng tín dụng được thể hiện qua các chỉ tiêu có thể định lượng được như dư nợ tín dụng, nợ q hạn đồng thời nó cũng thể hiện qua việc thu hút được khách hàng, đóng góp vào nền kinh tế Để nâng cao được chất lượng tín dụng thì hoạt động tín dụng phải... nhu cầu giao dịch ngày càng tăng của xã hội, đòi hỏi chất lượng tín dụng cũng phải được nâng cao. Chất lượng tín dụng được nâng cao sẽ làm tăng số vòng quay của vốn tín dụng, làm tăng số lượng giao dịch, giảm số lượng tiền mặt trong lưu thông, kiềm chế tỷ lệ lạm phát, mở rộng phạm vi thanh toán khơng dùng tiền mặt, từ đó giảm chi phí lưu thông tiền mặt của xã hội. Như vậy, chất lượng tín dụng có . chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam. Chương III - Giải pháp nâng cao chất. cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam2 2Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.docx, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.docx, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.docx, Phân loại tín dụng NHTM., Vai trò của tín dụng NHTM trong nền Kinh tế thị trường., Phân loại doanh nghiệp ngoài quốc doanh., DNNQD có số lượng lớn. DNNQD ở nước ta có quy mơ lao động và quy mơ vốn nhỏ bé., Trình độ quản lý và cơng nghệ sản xuất lac hậu, thấp kém., Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước. Góp phần tạo việc làm, giảm thất nghiệp., Góp phần vào q trình Cơng nghiệp hố- Hiện đại hố của đất nước., Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng., Các chỉ tiêu định tính. Các chỉ tiêu định lượng., Nhóm nhân tố thuộc về mơi trường., Nhóm nhân tố thuộc về phía ngân hàng., Các nhân tố thuộc về phía khách hàng ., Khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Sở giao dịch., Cơ cấu tổ chức của SGD:, Cơng tác tín dụng:, Các hoạt động và dịch vụ khác:, Tình hình dư nợ tín dụng của các DNNQD tại SGD., Tình hình thu nợ và nợ quá hạn đối với các DNNQD tại SGD., Những hạn chế. Nguyên nhân., Những kết quả đạt được. Xây dựng chính sách khách hàng chú trọng đến DNNQD., Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt hơn đối với DNNQD. Xây dựng kỳ hạn tín dụng phù hợp với nhu cầu của các DNNQD., Đa dạng hố hình thức bảo đảm tiền vay., Kiến nghị với NHĐTPTVN. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước. Kiến nghị đối với Nhà nước và các cơ quan hữu quan.