Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng.doc

57 1,153 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng MỤC LỤCCHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÍN DỤNGTÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 5 1.1. KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.2. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP . 6 1.3. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG . 7 1.3.1. Phân loại tín dụng dựa vào mục đích cho vay 8 1.3.2. Phân loại tín dụng dựa trên thời hạn cho vay . 9 1.3.3. Phân loại tín dụng dựa trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàng . 9 1.3.4. Phân loại tín dụng dựa trên phương pháp hoàn trả . 10 1.3.5. Phân loại tín dụng dựa trên xuất xứ của tín dụng 10 1.3.6. Phân loại tín dụng dựa vào hình thái cấp tín dụng 12 1.4. QUY TRÌNH TÍN DỤNG 13 1.4.1. Khái niệm . 13 1.4.2. Các bước của quy trình tín dụng 13 1.4.3. Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng 18 2. TÍN DỤNG NGẮN HẠN CHO DOANH NGHIỆP 19 2.1. NHU CẦU VỐN NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 19 2.2. CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN 19 2.2.1. Cho vay mua hàng tồn kho . 19 2.2.2. Cho vay vốn lưu động 20 2.2.3. Tài trợ dựa trên cơ sở tài sản có . 20 2.2.4. Tài trợ xây dựng tạm thời . 20 2.2.5. Tài trợ kinh doanh chứng khoán . 21 2.2.6. Tài trợ kinh doanh bán lẻ . 21 2.2.7. Cho vay các định chế tài chính khác 21 2.3. KỸ THUẬT CẤP TÍN DỤNG NGẮN HẠN . 22 2.3.1. Kỹ thuật cấp tín dụng trực tiếp . 22 2.3.2. Kỹ thuật cấp tín dụng gián tiếp 24 1CHƯƠNG 2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG . 26 1. VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 26 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN . 26 1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC . 27 1.3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG . 28 1.3.1. Hoạt động huy động vốn 28 1.3.2. Hoạt động cho vay . 31 1.3.3. Các hoạt động khác 31 2. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG . 32 2.1. CƠ CẤU CHO VAY . 32 2.2. DOANH SỐ CHO VAY VÀ THU NỢ . 35 2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY . 40 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 473. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI. . 47 4. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG VID PUBLIC HẢI PHÒNG 48 4.1. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH CHO VAY . 48 4.2. HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ . 49 4.3. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC MARKETING 50 4.4. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ 53 4.5. ĐÀO TẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ . 54 5. KIẾN NGHỊ . 55 5.1. KIẾN NGHỊ VỚI HỘI SỞ CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC . 55 5.2. KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC . 56 2Lời nói đầuNgân hàng là một loại hình tổ chức trung gian tài chính quan trọng đã xuất hiện từ rất lâu. Sự xuất hiện của ngân hàng đã góp phần rất quan trọng vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng hiện nay vẫn là người cho vay chủ yếu đến người tiêu dùng, doanh nghiệp và các cơ quan chính quyền. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp, ngân hàng là nơi cung cấp các nguồn tín dụng quan trọng giúp các doanh nghiệp đảm bảo nguồn vốn cho quá trình sản xuất được liên tục, hiệu quả.Bên cạnh những nhu cầu vốn trung và dài hạn để đổi mới công nghệ, nhà xưởng, máy móc thiết bị, các doanh nghiệp cũng luôn có nhu cầu về những nguồn vốn ngắn hạn nhằm đáp ứng những nhu cầu thiếu hụt tạm thời. Và ngân hàng cũng là một tổ chức cung cấp vốn lưu động quan trọng nhất cho các doanh nghiệp.Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam hiện nay, việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp có đủ vốn để phát triển là một trong những yêu cầu rất quan trọng để kinh tế đất nước có thể phát triển tốt hơn. Do đó việc phát triển hệ thống ngân hàng nói chung và việc mở rộng và nâng cao hoạt động tín dụng của bản thân các ngân hàng nói riêng là một mục tiêu quan trọng trong quá trình phát triển nền kinh tế đất nước.Trong thời gian vừa qua, cùng với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng, ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng cũng đã có những bước phát triển đáng kể và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng hiện nay có tỷ trọng tương đối thấp, trong khi đó, đối tượng cho vay chủ yếu của ngân hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời địa bàn thành phố Hải Phòng cũng tập trung nhiều doanh nghiệp quy nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn tương đối cao. Do đó, trong thời gian tới, một yêu cầu đặt ra cho chi nhánh ngân hàng VID Public Hải Phòng là mở rộng hoạt động tín dụng 3ngắn hạn của chi nhánh, từng bước giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế của thành phố và kinh tế đất nước.4Chương 1. Những vấn đề chung về tín dụngtín dụng ngắn hạn trong ngân hàng thương mại1. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mạiTín dụnghoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thương mại tồn tại qua các hình thức xã hội khác nhau, do đó, tùy theo những cách tiếp cận khác nhau mà người ta đưa ra những định nghĩa khác nhau về tín dụng.Tín dụng ngân hànghoạt động tín dụng của ngân hàng đối với các chủ thể trong nền kinh tế. Như vậy, hiểu theo nghĩa rộng, hoạt động tín dụng của ngân hàng có thể bao gồm cả hoạt động ngân hàng với tư cách người được cấp tín dụng và với tư cách người cấp tín dụng. Tuy nhiên do tầm quan trọng của nó mà người ta thường nói về ngân hàng với tư cách là người cấp tín dụng.Tín dụng là một giao dịch về tài sản giữa bên cho vay và bên đi vay, trong đó bên cho vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thời hạn nhất định theo sự thỏa thuận của 2 bên, đồng thời bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc và lãi vay cho bên vay khi đến hạn thanh toán.Như vậy có thể hiểu tín dụng với bản chất là một giao dịch về tài sản trên cơ sở hoàn trả với những đặc trưng sau:- Tài sản giao dịch trong quan hệ tín dụng có thể là tiền, động sản hoặc bất động sản.5- Thời hạn hoàn trả phải được xác định một cách có cơ sở để đảm bảo rằng bên đi vay sẽ hoàn trả tài sản cho bên cho vay đúng thời hạn đã thỏa thuận.- Giá trị hoàn trả thông thường phải lớn hơn giá trị lúc cho vay, tức là bên đi vay phải trả lãi cho bên cho vay.- Quan hệ tín dụng được chi phối bằng các lệnh phiếu như hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ, . Để thực thi trách nhiệm giữa các bên.1.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệpNâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệpVới chức năng là trung gian tài chính đứng giữa người gửi tiền và người đi vay, ngân hàng đã biến mọi nguồn tiền tệ phân tán trong xã hội thành nguồn vốn tập trung, qua đó điều hoà quan hệ cung - cầu về tiền tệ trong xã hội, thỏa mãn tốt nhu cầu của khách hàng. Nguồn vốn nhàn rỗi mà ngân hàng huy động bao gồm: + Vốn tạm thời nhàn rỗi của tổ chức kinh tế. + Vốn tạm thời nhàn rỗi trong các tầng lớp dân cư.Thông qua công tác tín dụng, ngân hàng đã đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về vốn của các thành phần kinh tế trong xã hội, giúp cho quá trình sản xuất được liên tục, đẩy mạnh quá trình tái sản xuất. Đồng thời tập trung và phân phối vốn tín dụng đã góp phần điều hòa vốn trong nền kinh tế quốc dân từ nơi thừa sang nơi thiếu. Ngoài ra khi sử dụng vốn vay của ngân hàng, doanh nghiệp bị ràng buộc bởi trách nhiệm hoàn trả vốn gốc cộng lãi trong thời gian nhất định được ghi trong hợp đồng tín dụng. Do đó, buộc các doanh nghiệp phải hết sức nổ lực, tận dụng tối đa khả năng của mình để sử dụng một cách có hiệu quả nhất nguồn vốn tín dụng bằng cách động viên vật tư hàng hoá, thúc đẩy quá trình ứng dụng khoa 6học kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội đem lại lợi nhuận cho chính doanh nghiệp và đảm bảo nghĩa vụ với ngân hàng.Đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đẩy mạnh đầu tư phát triểnThực tế cho thấy bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn hoạt động và sản xuất kinh doanh cũng phải cần có một lượng vốn nhất định, trong trường hợp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh thì cần phải có một lượng vốn lớn hơn. Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi doanh nghiệp luôn luôn phải đổi mới và mở rộng sản xuất. Vậy doanh nghiệp có thể lấy vốn ở đâu? Và tín dụng ngân hàng là nguồn vốn cơ bản hình thành nên vốn cố định và vốn lưu động của doanh nghiệp. Cùng với việc mở rộng thông thương với nhiều nước trên thế giới, nhu cầu về vốn ngày càng cao, các thành phần kinh tế đang rất cần vốn để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển của xã hội, do đó ngân hàng là nơi tin cậy có thể đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng lớn của các doanh nghiệp Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpThông qua việc đầu tư vốn để hiện đại hoá máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp hay qua đầu tư tín dụng vào các ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, tín dụng ngân hàng đã góp phần làm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. 1.3. Phân loại tín dụng ngân hàngCùng với sự phát triển của nền kinh tế với xu hướng tự do hoá, các ngân hàng thương mại hiện nay luôn luôn nghiên cứu và đưa ra các hình 7thức tín dụng khác nhau, để có thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu vốn cho quá trình sản xuất và tái sản xuất, từ đó đa dạng hoá các danh mục đầu tư, mở rộng tín dụng, thu hút khách hàng, tăng lợi nhuận và phân tán rủi ro. Tùy vào cách tiếp cận mà người ta chia tín dụng ngân hàng thành nhiều loại khác nhau.1.3.1. Phân loại tín dụng dựa vào mục đích cho vayCăn cứ vào mục đích cho vay, tín dụng được phân thành những loại sau:- Cho vay bất động sản: là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm và xây dựng bất động sản như nhà ở, đất đai, nhà xưởng, các bất động sản khác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.- Cho vay công nghiệp và thương mại: là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ.- Cho vay nông nghiệp: là loại hình cho vay để trang trải các chi phí sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, nhiên liệu, lao động, . - Cho vay các định chế tài chính: bao gồm cho vay các ngân hàng, các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng, và các định chế tài chính khác.- Cho vay cá nhân: cấp tín dụng cho cá nhân có nhu cầu vay vốn nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng hoặc trang trải các chi phí thông thường của đời sống thông qua việc phát hành thẻ tín dụng.- Cho thuê tài chính: bao gồm cho thuê vận hành và thuê tài chính. Tài sản cho thuê bao gồm bất động sản và động sản, trong đó chủ yếu là máy móc thiết bị.81.3.2. Phân loại tín dụng dựa trên thời hạn cho vayCăn cứ vào thời hạn cho vay, tín dụng được phân thành những loại sau:- Cho vay ngắn hạn: loại cho vay này có thời hạn đến 12 tháng và được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của các cá nhân.- Cho vay trung hạn: theo quy định hiện nay của nhnn Việt Nam, loại cho vay này có thời hạn trên 12 tháng đến 05 năm.Cho vay trung hạn chủ yếu được sử dụng để mua sắm tài sản cố định, đổi mới thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có quy nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. Trong nông nghiệp, chủ yếu cho vay trung hạn chủ yếu là để đầu tư vào máy cày, máy bơm nước, xây dựng vườn công nghiệp, . Bên cạnh đầu tư cho tài sản cố định, vay trung hạn còn là nguồn hình thành vốn lưu động thường xuyên của các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp mới thành lập.- Cho vay dài hạn: là loại hình cho vay có thời hạn vay trên 5 năm và thời hạn tối đa có thể lên đến 20-30 năm, một số trường hợp cá biệt có thể lên đến 40 năm.Cho vay dài hạn là loại tín dụng được cung cấp để tài trợ các nhu cầu dài hạn như xây dựng nhà ở, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy lớn, xây dựng các xí nghiệp mới.1.3.3. Phân loại tín dụng dựa trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàngCăn cứ trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàng, tín dụng ngân hàng được phân thành những loại sau:- Cho vay không đảm bảo: là loại cho vay không có tài sản thế chấp, cầm cố, hoặc sự bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ 9dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. Hình thức cho vay này chỉ áp dụng cho các khách hàng tốt, trung thực trong kinh doanh, có khả năng tài chính lành mạnh, .- Cho vay có đảm bảo: là loại cho vay có tài sản đảm bảo nợ vay thông qua các hợp đồng thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh. Tài sản đảm bảo nợ vay có thể là tài sản đã có chủ quyền hợp pháp hình thành trước khi có giao dịch tín dụng hoặc có thể hình thành từ vốn vay.1.3.4. Phân loại tín dụng dựa trên phương pháp hoàn trảCăn cứ vào phương pháp hoàn trả, tín dụng được phân thành những loại sau:∗ Cho vay có thời hạn: - Tín dụng phi trả góp: là các khoản cho vay trong đó vốn gốc và lãi được hoàn trả một lần khi đến hạn.- Cho vay trả góp: là khoản vay trong đó nợ gốc và lãi được hoàn trả nhiều lần trong một thời hạn vay gọi là kỳ hạn nợ được xác định một cách cụ thể trong hợp đồng tín dụng.∗ Cho vay không thời hạn: cho vay tuần hoàn là các khoản vay trong đó nợ gốc và lãi được trả một cách tuần hoàn trong thời hạn vay.1.3.5. Phân loại tín dụng dựa trên xuất xứ của tín dụng- Cho vay trực tiếp: ngân hàng cấp vốn trực tiếp cho người có nhu cầu, đồng thời người đi vay trực tiếp hoàn trả nợ vay cho ngân hàng.Sơ đồ cho vay trực tiếp:10[...]... CHUNG VỀ TÍN DỤNGTÍN DỤNG NGẮN HẠN TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 5 1.1. KHÁI NIỆM VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.2. VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP 6 1.3. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 7 1.3.1. Phân loại tín dụng dựa vào mục đích cho vay 8 1.3.2. Phân loại tín dụng dựa trên thời hạn cho vay 9 1.3.3. Phân loại tín dụng dựa... nhau về tín dụng. Tín dụng ngân hànghoạt động tín dụng của ngân hàng đối với các chủ thể trong nền kinh tế. Như vậy, hiểu theo nghĩa rộng, hoạt động tín dụng của ngân hàng có thể bao gồm cả hoạt động ngân hàng với tư cách người được cấp tín dụng và với tư cách người cấp tín dụng. Tuy nhiên do tầm quan trọng của nó mà người ta thường nói về ngân hàng với tư cách là người cấp tín dụng. Tín dụng. .. phố.Sở dĩ còn tồn tại những hạn chế như vậy là do nhiều nguyên nhân:42 Chương 2. Hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng1. Vài nét về ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phịng1.1. Q trình hình thành và phát triển Ngân hàng VID Publicngân hàng liên doanh giữa ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (bidv) và ngân hàng public bank berhad... thanh tín (factoring)Sơ đồ cho vay gián tiếp:Cấp tín dụng gián tiếp thông qua mua phiếu bán hàng: 11 Chương 1. Những vấn đề chung về tín dụngtín dụng ngắn hạn trong ngân hàng thương mại1. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng 1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mại Tín dụnghoạt động cơ bản nhất của ngân hàng thương mại tồn tại qua các hình thức xã hội khác nhau, do đó, tùy... hoạt động của ngân hàng 1.3.1. Hoạt động huy động vốnPhát huy tối đa những lợi thế của mình trong cuộc cạnh tranh về huy động vốn giữa các ngân hàng, cùng với những hình thức huy động vốn đa dạng và hoạt động marketing hiệu quả, chi nhánh ngân hàng VID Public Hải Phòng đã huy động được nguồn vốn ngày càng tăng, tạo đà cho hoạt động cho vay tăng trưởng, nâng cao hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đơn... từ hoạt động cho vay của ngân hàng trong tổng doanh thu vẫn còn thấp, năm 2007 cũng chỉ đạt 51,83% trong khi đó số liệu trung bình của các ngân hàng Việt Nam biến động trong khoảng 70 – 80%.2.3. Đánh giá tình hình cho vay tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng trong những năm gần đâyQua những nghiên cứu thực trạng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phịng có thể thấy ngân. .. doanh hiệu quả.- Quy hoạt động của chi nhánh ngân hàng tại Hải Phịng nói riêng và của tồn bộ hệ thống ngân hàng VID Public nói riêng còn nhỏ bé. Ngân hàng VID Publicngân hàng có vốn đầu tư nước ngồi đầu tiên được cấp giấy phép thành lập năm 1992, nhưng sau 16 năm hoạt động, ngân hàng mới chỉ có 7 chi nhánh trên toàn quốc, đây là con số rất 43 Lời nói đầu Ngân hàng là một loại hình tổ... từng năm, góp phần nâng cao uy tín, thu hút được ngày càng nhiều khách hàng đến với ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng có nhiều các hoạt động dịch vụ khác nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của một ngân hàng hiện đại trong nền kinh tế thị trường như mua bán séc du lịch, chi trả kiều hối, cung ứng tiền mặt tại nhà, 2. Thực trạng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Là ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài... trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàng 9 1.3.4. Phân loại tín dụng dựa trên phương pháp hồn trả 10 1.3.5. Phân loại tín dụng dựa trên xuất xứ của tín dụng 10 1.3.6. Phân loại tín dụng dựa vào hình thái cấp tín dụng 12 1.4. QUY TRÌNH TÍN DỤNG 13 1.4.1. Khái niệm 13 1.4.2. Các bước của quy trình tín dụng 13 1.4.3. Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng 18 2. TÍN DỤNG NGẮN HẠN CHO DOANH... vay ngắn hạn tại ngân hàng hiện nay có tỷ trọng tương đối thấp, trong khi đó, đối tượng cho vay chủ yếu của ngân hàng là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời địa bàn thành phố Hải Phòng cũng tập trung nhiều doanh nghiệp quy nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn tương đối cao. Do đó, trong thời gian tới, một yêu cầu đặt ra cho chi nhánh ngân hàng VID Public Hải Phịng là mở rộng hoạt động tín dụng . GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG VID PUBLIC CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 473. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG VID PUBLIC CHI NHÁNH. về tín dụng và tín dụng ngắn hạn trong ngân hàng thương mại1. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng1 .1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mạiTín
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng.doc, Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng.doc, Giải pháp mở rộng hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng VID Public chi nhánh Hải Phòng.doc, Khái niệm về tín dụng ngân hàng thương mại Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp, Phân loại tín dụng dựa vào mục đích cho vay Phân loại tín dụng dựa trên thời hạn cho vay, Phân loại tín dụng dựa trên mức độ tín nhiệm đối với khách hàng Phân loại tín dụng dựa trên phương pháp hồn trả Phân loại tín dụng dựa trên xuất xứ của tín dụng, Phân tích tín dụng, Quyết định tín dụng Giải ngân Giám sát và thanh lý tín dụng, Ý nghĩa của việc xây dựng quy trình tín dụng, Cho vay vốn lưu động Tài trợ dựa trên cơ sở tài sản có Tài trợ xây dựng tạm thời Tài trợ kinh doanh chứng khốn, Factoring Kỹ thuật cấp tín dụng gián tiếp 1. Chiết khấu thương phiếu, Quá trình hình thành và phát triển Cơ cấu tổ chức, Hoạt động cho vay Các hoạt động khác, Cơ cấu cho vay, Doanh số cho vay và thu nợ, Định hướng phát triển của ngân hàng VID Public chi, Hồn thiện chính sách cho vay Hiện đại hóa cơng nghệ, Tăng cường công tác marketing, Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Từ khóa liên quan