SKKN Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai

39 1,213 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 17:05

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỦ NHIỆM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH LÀO CAI” 2 MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Nhà trường là một thiết chế trong hệ thống giáo dục quốc dân, một tổ chức đặc biệt của xã hội. Để hoàn thành nhiệm vụ cao quý của mình, nhà trường phải thực sự trở thành một môi trường văn hoá, lành mạnh, an toàn và thân thiện. Đó chính là điều kiện cần thiết để đảm bảo nâng cao chất lượng dạy và học sao cho mọi thành viên được phát huy tối đa năng lực của mình. Mô hình trường học thân thiện do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEP) đề xướng, xây dựng và triển khai từ vài thập kỷ nay ở nhiều nước trên thế giới và đã thu được những kết quả tốt đẹp. Ở Việt Nam, từ 2008 Bộ GD&ĐT đã tiến hành triển khai xây dựng mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực ở cấp phổ thông. Tuy nhiên thực tế ở các nhà trường nói chung cũng như ở các trường THPT huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nói riêng, CBQL nhà trường vẫn còn rất lúng túng trong việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra đánh giá việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại cơ sở của mình. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường trung học phổ thông số 1 huyện Bắc Hà , tỉnh Lào Cai”. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các trường THPT số 1 huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT số1 huyện Bắc Hà. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm xây dựng trường học thân 3 thiện, học sinh tích cực ở các trường THPT số 1huyện Bắc Hà. 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực Khảo sát và đánh giá thực trạng công tác xây dựng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các trường THPT số 1huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đề xuất các biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT số 1 huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất. 5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU Do điều kiện và thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu biện pháp quản lý của Hiệu trưởng nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT số 1huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Tìm hiểu các khái niệm, thuật ngữ liên quan đến đề tài Tổng hợp các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Lào Cai, các công trình khoa học, các tài liệu có liên quan đến đề tài. 6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp quan sát Phương pháp điều tra 6.3. Nhóm phương pháp hỗ trợ 7. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI Đề tài gồm 3 phần chính 4 - Mở đầu. Chương 1: Cơ sở lý luận của việc quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Chương 2: Thực trạng quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường trung học phổ thông số 1 huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chương 3: Biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường trung học phổ thông số 1 huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. - Kết luận và khuyến nghị. - Tài liệu tham khảo. - Phụ lục. 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC 1.1. TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Trường học thân thiện là mô hình trường học do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đề xướng từ những thập kỷ cuối của thế kỷ trước, và đã được triển khai có kết quả tốt ở 50 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều nước đang phát triển ở châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Trong thực tế, đã có nhiều mô hình xây dựng trường học với tiêu chí lấy học sinh làm trung tâm, nhằm đạt mục tiêu chính là để người học có được điều kiện chủ động, tham gia và rèn luyện các kỹ năng. Trường học phải được đảm bảo an toàn cả về vật chất lẫn tinh thần cho người học. Trong quá trình học ở trường, học sinh phải được vui vẻ, hứng thú học tập để từ đó các em tích cực và chủ động tham gia các hoạt động dưới sự hướng dẫn của thầy, vì vậy nhiều nước giáo dục không chú trọng vào điểm số của các môn học mà quan tâm hơn là các kỹ năng cần có ở mỗi học sinh. Ở Việt Nam trong những năm qua, với sự hỗ trợ của (UNICEF), Bộ GD& ĐT đã nghiên cứu và triển khai thí điểm một số nội dung của mô hình trường học thân thiện ở các cấp học và đã thu được một số kết quả khả quan. Xuất phát từ mục tiêu giáo dục, học tập kinh nghiệm có chọn lọc của các nước trên thế giới, qua thực tiễn gần 10 năm thực hiện của các dự án, theo nghiên cứu nhu cầu thực tiễn của phát triển giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực trong nhà trường phổ thông. Tháng 7 năm 2008, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chính thức ra chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông trong giai đoạn 2008- 2013 đến nay phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã được các nhà trường tích cực hưởng ứng và đạt được những thành tựu đáng khích lệ. 1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.2.1. Quản lý nhà trường 6 Nhà trường là một cơ sở giáo dục - nơi tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục, khi nghiên cứu về nội dung khái niệm quản lý giáo dục, khái niệm trường học được hiểu là tổ chức cơ sở mang tính nhà nước - xã hội trực tiếp làm công tác GD&ĐT thế hệ trẻ cho tương lai của đất nước. Quản lý trường học là thực hiện đường lối giáo dục của Đảng trong phạm vi trách nhiệm của mình, tức là đưa nhà trường vận hành theo nguyên lý giáo dục, để tiến tới mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo đối với ngành giáo dục với thế hệ trẻ và với từng học sinh. Quản lý trường học là quản lý toàn diện nhằm hoàn thiện và phát triển nhân cách của thế hệ trẻ hợp lý, khoa học và hiệu quả. Thành công hay thất bại của nhiệm vụ đổi mới nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường phụ thuộc rất lớn vào điều kiện cụ thể của nhà trường. Vì vậy, muốn thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, người quản lý phải xem xét đến những điều kiện đặc thù của nhà trường, phải chú trọng tới việc cải tiến công tác quản lý giáo dục để quản lý có hiệu quả các hoạt động trong nhà trường. Nội dung công tác quản lý trường học: - Quản lý hoạt động dạy học và quản lý các hoạt động giáo dục khác hướng đến phát triển; - Phát triển đội ngũ giáo viên, nhân viên; - Huy động các nguồn lực phát triển nhà trường; - Xây dựng và phát triển các mối quan hệ giữa nhà trường với cộng đồng xã hội. 1.2.2. Văn hoá nhà trường. Văn hoá nhà trường là một tập hợp các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin và hành vi ứng xử đặc trưng của một trường học, tạo nên sự khác biệt với các tổ chức khác.Văn hoá nhà trường liên quan đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một nhà trường. Nó biểu hiện trước hết trong tầm nhìn, sứ mạng, triết lý mục tiêu, các giá trị, phong cách lãnh đạo, quản lý, bầu không khí tâm lý. Thể hiện thành bầu không khí các chuẩn mực, các giá trị, niềm tin, quy tắc ứng xử… được xem là tốt đẹp và được mỗi người trong nhà trường chấp nhận. 1.2.3. Trường học thân thiện. Trường học thân thiện là nơi quyền trẻ em được tôn trọng và hài lòng với 7 việc chăm sóc và day dỗ của nhà trường. Trường học thân thiện sẽ là môi trường tốt để mỗi trẻ em đều có cơ hội phát triển tiềm năng tới mức tối đa, trở thành con người tích cực, năng động, tự tin trong học tập và rèn luyện. Trường học thân thiện là một môi trường học tập lành mạnh, an toàn tránh được những bất trắc, nguy hiểm đe doạ học sinh, học sinh được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ, các nhu cầu thiết yếu của con người được đảm bảo. Đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy nhiệt tình với tinh thần, trách nhiệm cao, có tấm lòng thương yêu quý mến học sinh cùng với sự hỗ trợ tích cực của gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, dạy dỗ học sinh. 1.3. VAI TRÒ CỦA NHÀ TRƯỜNG THPT TRONG PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH HỌC SINH - Xu hướng đổi mới và phát triển giáo dục toàn cầu Quá trình giáo dục phải hướng tới người học với các biểu hiện sau: 1) Tính cá thể người học được đề cao; 2) Coi trọng trong mối quan hệ giữa lợi ích của người học với mục tiêu phát triển xã hội và mục tiêu phát triển cộng đồng, xã hội; 3) Nội dung giáo dục phải sáng tạo, theo nhu cầu người học; 4) Phương pháp giáo dục là cộng tác, hợp tác giữa người dạy và người học, công nghệ hoá và sử dụng tối đa tác dụng của công nghệ thông tin; 5) Hình thức tổ chức giáo dục đa dạng, linh hoạt phù hợp với kỷ nguyên thông tin và nền kinh tế tri thức nhằm tạo khả năng tối ưu cho người học lựa chọn hình thức học và 6) Đánh giá kết quả học tập trong trường học phải đổi mới để thực sự có những phán quyết chính xác về kiến thức, kỹ năng và thái độ người học. - Ý nghĩa của việc phát triển văn hoá nhà trường + Sự phát triển của trẻ em chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường văn hoá xã hội nơi các em lớn lên; môi trường văn hoá trường học thuận lợi giúp trẻ có nhiều cơ hội để phát triển; môi trường này không thuận lợi (thù nghịch) làm thui chột sự phát triển; + Văn hóa nhà trường lành mạnh giúp giảm bớt sự không hài lòng của GV và giúp giảm thiểu hành vi cử chỉ không lịch sự của học sinh; 8 + Tạo ra môi trường thuận lợi hỗ trợ việc dạy và học, khuyến khích GV, HS nỗ lực rèn luyện, học tập đạt thành tích mong đợi; + Văn hóa nhà trường lành mạnh nuôi dưỡng, hỗ trợ việc dạy và học. 1.4. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, NỘI DUNG, Ý NGHĨA CỦA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Mục tiêu “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Nội dung xây dựng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực a. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn b .Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập c. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh d. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh e. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương Ý nghĩa của xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Ý nghĩa quan trọng nhất của việc xây dựng trường học thân thiện là tạo nên một môi trường giáo dục (Cả về vật chất lẫn tinh thần) an toàn, bình đẳng, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập, góp phần đảm bảo quyền được đi học và học hết cấp của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở tập trung mọi nỗ lực của nhà trường vì người học, với các mối quan tâm thể hiện thái độ thân thiện và tinh thần dân chủ. 9 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là phấn đấu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng ở mỗi trường học môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Cuộc vận động này sẽ là một quá trình đi từ nhận thức đến thực tiễn nên không tự nhiên mà có, mà là kết quả của quá trình phấn đấu gian khổ, phối hợp nhiều lực lượng, vai trò của mỗi nhà trường trong đó có đội ngũ CBQL, thầy cô giáo và học trò là lực lượng nòng cốt, trở thành hiện thực sau một quá trình tự hoàn thiện, phát huy các yếu tố thân thiện đã có, khắc phục yếu kém, bổ sung mọi thiếu hụt để đạt chuẩn quốc gia, từng bước thực hiện “Chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá”. Trường học thân thiện là trường học phát huy được những giá trị truyền thống của phong trào “Dạy tốt, học tốt”, mọi thành viên đều tự giác thực hiện khẩu hiệu “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, trò phải chăm ngoan học giỏi, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Trong xu thế hội nhập, việc xây dựng và thực hiện mô hình trường học thân thiện cần kết hợp từ lý luận và thực tiễn trong nước cũng như tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. 10 Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SỐ 1 HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI 2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ TRƯỜNG Trường THPT số I Bắc Hà nằm ở trung tâm huyện, với truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, có diện tích đất được giao là 7143,2 m 2 , bình quân 10,5m 2 /HS. Năm học 2010 - 2011 địa bàn tuyển sinh của nhà trường gồm 14 xã và một thị trấn, trường có 48 cán bộ giáo viên trong đó có 3 cán bộ quản lý 5 nhân viên văn phòng, 40 giáo viên trực tiếp giảng dạy với 680 học sinh, 16 lớp trong đó khối 10 với 6 lớp khối 11 với 6 lớp, khối 12 với 4 lớp. Tỷ lệ học sinh người dân tộc chiếm 72,4%, tỷ lệ học sinh nữ 41,3 % Trường có nền nếp tốt, những năm gần đây nhà trường đã đạt được những thành tích “Tập thể lao động tiên tiến”, nhà trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2004, nhiều thầy cô giáo là chiến sỹ thi đua các cấp, được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh. Đã có học sinh đạt học sinh giỏi cấp Tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm, năm sau cao hơn năm trước. 2.2. KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG QUẢN LÝ “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Ở TRƯỜNG THPT SỐ 1 HUYỆN BẮC HÀ, TỈNH LÀO CAI. Mục đích khảo sát: Đối tượng khảo sát bao gồm: 3 CBQL, 35 giáo viên, 650 học sinh, 3 cán bộ đoàn, 120 cha mẹ học sinh. Kết quả khảo sát: Công tác tuyên truyền, quán triệt quan điểm, ý thức cho mọi lực lượng trong nhà trường về xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. a. Thực trạng nhận thức và biểu hiện hành động, thái độ của học sinh về phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở [...]... hứng thú của học sinh trong các họat động giáo dục toàn diện ở nhà trường và tại cộng đồng - Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế b Nội dung: - Xây dựng kế hoạch giáo dục trong nhà trường với các nội dung phong phú nhằm đạt mục tiêu giáo dục toàn diện cho cho học sinh - Thầy cô giáo cần tích cực đổi mới phương... đạt chuẩn “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” 34 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 KẾT LUẬN 1.1 Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các nhà trường nói chung, THPT nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng và là đòn bẩy để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong thời kì đất nước đang hội nhập 1.2 Thực tế xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT số 1... dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực nhằm tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục toàn diện cho học sinh Từ cơ sở lý luận và thực trạng quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các trường THPT số 1 Bắc Hà trong những năm gần đây, chúng tôi đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT. .. kiện nhà trường 3.1.4 Đảm bảo tính đồng bộ 3.2 CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Ở TRƯỜNG THPT SỐ 1 HUYỆN BẮC HÀ 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho các lực lượng giáo dục về vai trò và trách nhiệm của việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực: a Mục đích: Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các... dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cho nhà trường trong từng năm học và trong kế hoạch chiến lược của nhà trường nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện CBQL kiểm tra, đánh giá được mức độ, năng lực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của từng bộ phận, tổ chức đoàn thể và cá nhân để tiếp tục rút kinh nghiệm hay điều chỉnh kế hoạch giáo. .. rằng hoạt động này ít quan trọng và không quan trọng b Thực trạng xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thông qua các hoạt động giáo dục ở trường THPT số 1 huyện Bắc Hà: Nhận thức của giáo viên về các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở trường THPT số1 huyện Bắc Hà Bảng 2.9 Thực trạng nhận thức của giáo viên về các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh. .. THPT là một nhiệm vụ rất quan trọng và cần thiết ở các nhà trường hiện nay Bởi nếu xây dựng thành công mô hình này sẽ tạo nên một môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, tạo hứng thú và phát huy tích tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, góp phần đảm bảo quyền được đi học và học hết cấp của các em, nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở tập trung mọi nỗ lực của nhà trường vì người học, với các... trình giáo dục tuyên truyền, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao và hoạt động tham gia đóng góp xây dựng cộng đồng, xã hội Các em học sinh không chỉ là đối tượng được giáo dục để tự nâng cao thể chất, kỹ năng, 23 mà thông qua hoạt động tiếp cận của học sinh khi tham gia vào các hoạt động giáo dục truyền thống, các trò chơi dân gian, múa các điệu múa truyền thống của địa phương, các em phát huy cao độ... nhà trường cùng tổ chức công Đoàn và Đoàn thanh niên có sự kiểm tra, đánh giá hoạt động này 2.6 Biện pháp 6: Đổi mới và tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử địa phương: a Mục đích: - Giáo dục ngoài giờ lên lớp là một nội dung rất phong phú trong hoạt động giáo dục của nhà trường, nó bao gồm các hoạt động giáo dục lồng nghép các môn học, ... xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ở các trường như mong muốn, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường THPT hiện nay 3.4 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA BIỆN PHÁP ĐÃ ĐỀ XUẤT Từ kết quả kiểm phiếu, để kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của biện pháp đề xuất (chúng tôi đã hỏi ý kiến của 3 cán bộ quản lý, 40 giáo viên của trường) , . SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỦ NHIỆM GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN HỌC SINH TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH LÀO CAI . thú cho học sinh trong học tập, góp phần đảm bảo quyền được đi học và học hết cấp của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục trên cơ sở tập trung mọi nỗ lực của nhà trường vì người học, với. dân chủ. 9 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là phấn đấu hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng ở mỗi trường học môi trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai, SKKN Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai, SKKN Đổi mới hoạt động của tổ chủ nhiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai

Từ khóa liên quan