ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.DOC

30 1,650 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhoa: Kế Toán – Kiểm ToánMÔN: LUẬT KINH TẾ ĐỀ TÀI:ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Giảng viên hướng dẫn: Vương Tuyết LinhLớp: LW002_1_102_T06NHÓM 5Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2011TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhoa: Kế Toán – Kiểm ToánMÔN: LUẬT KINH TẾ ĐỀ TÀI:ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Giảng viên hướng dẫn: Vương Tuyết LinhLớp: LW002_1_102_T06NHÓM 52Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2011Thành viên nhóm 5Họ tên MSSV1 Nguyễn Thị Thu Hà 0305250904452 Hoàng Lệ Hằng 0305250904513 Phạm Thị Hằng 0305250904544 Hoàng Thanh Liêm 0350250903515 Trần Thị Kim Vân 030525090530Tiến trình họp phân chia công việc cho các thành viên nhóm 5:- Thứ 3 ngày 23/2/2011: nhóm họp để tìm dàn ý cho bài thuyết trình phân chia công việc cho các thành viên. Cụ thể: Bạn Nguyễn Thị Thu Hà phụ trách viết lời mở đầu cùng phần giới thiệu về Hội đồng thành viên (HĐTV) trong công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Bạn Hoàng Thanh Liêm viết phần Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV công ty TNHH. Bạn Trần Thị Kim Vân viết phần Điều kiện thông qua quyết định của cuộc họp HĐTV trong cuộc họp. Bạn Phạm Thị Hằng viết phần Biên bản họp HĐTV. Bạn Hoàng Lệ Hằng viết phần hình thức lấy ý kiến HĐTV bằng văn bản điều kiện thông qua quyết định của HĐTV bằng văn bản, phần kết luận.- Thứ 7 ngày 26/2/2011: nhóm họp lần hai để trao đổi kết quả các thành viên đã làm được thảo luận thêm về đề tài.- Thứ 3 ngày 1/3/2011: nhóm họp lần ba để thống nhất nội dung sẽ trình bày trong bài thuyết trình. Lựa chọn nội dung đưa vào slide.- Thứ 6 ngày 4/3/2011: họp nhóm để ghép phần slide.- Thứ 7 ngày 5/3/2011: thuyết trình thử lần thứ nhất, các thành viên nhận xét bổ sung phần thuyết trình của từng bạn. - Thứ 2 ngày 7/3/2011: thuyết trình thử lần hai.3NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN: 4DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTVIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦTNHH Trách nhiệm hữu hạnHĐQT Hội đồng quản trịHĐTV Hội đồng thành viênTGĐ Tổng giám đốcGĐ Giám đốcVĐL Vốn điều lệGISH Công ty khách sạn Grand Imperial Sài Gòn TNHHRIL Công ty Radiant Investment Limited SGC Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn UCI Công ty United Concord International Limited 5MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 61. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 71.1. Hội đồng thành viên 7 1.1.1. Khái niệm 71.1.2. Quyền nhiệm vụ của Hội đồng thành viên 71.2. Người đại diện theo ủy quyền 81.3. Chủ tịch Hội đồng thành viên 92. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 112.1. Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV công ty TNHH 112.1.1. Triệu tập họp HĐTV 11 2.1.1.1. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên 11 2.1.1.2. Đối với công ty TNHH 1 thành viên 132.1.2 Điều kiện thể thức tiến hành họp HĐTV 142.2 Điều kiện thông qua quyết định của HĐTV tại cuộc họp 153. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH BẰNG CÁCH 19 LẤY Ý KIẾN BẲNG VĂN BẢN 3.1. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên 193.2. Đối với công ty TNHH 1 thành viên 204. BIÊN BẢN 204.1. Khái niệm 204.2. Biên bản họp HĐTV 204.3. Vai trò của biên bản họp HĐTV 214.4. Mối quan hệ giữa quyết định biên bản của cuộc họp 22KẾT LUẬN 23PHỤ LỤC- Phụ lục 1 24- Phụ lục 2 25- Phụ lục 3 26TÀI LIỆU THAM KHẢO 286LỜI MỞ ĐẦUNền kinh tế nước ta hiện nay là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa đặc biệt là sự kiện Việt Nam gia nhập WTO đã là một động lực to lớn dẫn tới những bước chuyển mình vượt bậc về kinh tế. Nền kinh tế nước ta ngày càng sôi động hơn phát triển hơn trước. Nhiều công ty doanh nghiệp ra đời đã đang góp một phần quan trọng trong sự phát triển đó. Cùng với các loại hình công ty khác thì công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hiện nay đang khá phát triển ngày càng thể hiện ưu thế của mình1. Thành viên của công ty TNHH là những cá nhân, tổ chức góp vốn vào công ty. HĐTV gồm các thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. HĐTV có quyền nhiệm vụ rất lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định các hoạt động của công ty. Để đưa ra được những quyết định đó đòi hỏi phải lấy ý kiến của HĐTV. Vậy HĐTV lấy ý kiến bằng cách nào? khi nào thì quyết định của HĐTV được thông qua? Hiểu được vai trò to lớn của HĐTV cùng với mong muốn trả lời những câu hỏi trên mà nhóm nghiên cứu đề tài “Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV điều kiện thông qua Quyết định của HĐTV trong Công ty TNHH”. Rất mong sẽ nhận được sự chia sẻ thêm của các bạn.1 Phụ lục 1 trang 2471. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH1.1. Hội đồng thành viên (HĐTV):1.1.1. Khái niệmHĐTV tồn tại trong cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc trong công ty TNHH một thành viên mà có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền. Cụ thể cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm có: HĐTV, chủ tịch HĐTV, Giám đốc (GĐ) hoặc Tổng giám đốc (TGĐ); công ty TNHH một thành viên có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền: HĐTV, GĐ hoặc TGĐ kiểm soát viên; công ty TNHH một thành viên mà một người được bổ nhiệm làm người đại diện theo ủy quyền: chủ tịch công ty, GĐ hoặc TGĐ kiểm soát viên.Trong công ty TNHH một thành viên có ít nhất hai người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, HĐTV gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền.Trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, HĐTV gồm các thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định cụ thể định kỳ họp HĐTV, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.1.1.2. Quyền nhiệm vụ của HĐTV HĐTV có quyền nhiệm vụ khá quan trọng, đóng vai trò như một cơ quan đầu não quyết định hầu hết mọi hoạt động của công ty. Cụ thể trong khoản 2 điều 47 luật doanh nghiệp quy định về quyền nhiệm vụ của HĐTV như sau:o Quyết định chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;o Quyết định tăng hoặc giảm VĐL, quyết định thời điểm phương thức huy động thêm vốno Quyết định phương thức đầu tư dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;o Quyết định giải pháp phát triển thị trường tiếp thị chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay; cho vay; bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;o Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐTV; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký chấm dứt hợp đồng đối với GĐ hoặc TGĐ, Kế toán trưởng người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;Ở đây có một lưu ý rằng kế toán trưởng thuộc quyền quản lý của HĐTV mà không chịu sự quản lý của GĐ, TGĐ. Giả sử GĐ quyết định lấy 500 triệu của công ty chi vào việc không hợp lý, không được sự chấp nhận của Kế toán trưởng thì trong trường hợp này GĐ không thể lấy được khoản tiền 500 triệu này, với quy định này đã tạo được sự độc lập cho Kế toán trưởng, giúp cho tài chính của công ty minh bạch hơn.8o Quyết định mức lương, thưởng lợi ích khác đối với Chủ tịch HĐTV, GĐ hoặc TGĐ, Kế toán trưởng người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;o Thông báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;o Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;o Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;o Quyết định tổ chức lại công ty;o Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;o Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này Điều lệ công ty.1.2. Người đại diện theo ủy quyềnĐối với công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu công ty trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền nghĩa vụ của mình.Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, thành viên là tổ chức chỉ định người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐTV.Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải được thông qua một trình tự pháp lí đầy đủ đồng thời người được chỉ định là đại diện theo ủy quyền cũng cần phải thỏa mãn những yêu cầu nhất định. Điều 48 luật doanh nghiệp quy định:a) Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, được thông báo đến công ty cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:o Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;o Tỷ lệ vốn góp, số ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;o Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền o Thời hạn ủy quyền;o Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên.Ví dụ: Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên2.Việc thay thế người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản cho công ty cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được thông báo.b) Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn điều kiện sau đây:o Đủ năng lực hành vi dân sự;o Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp;2 Phụ lục 2 trang 259o Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lí kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;o Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% VĐL thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị em ruột của người quản lý của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty con.Người đại diện theo ủy quyền nhân danh thành viên thực hiện các quyền nghĩa vụ của thành viên HĐTV theo quy định. Mọi hạn chế của thành viên đối với người đại diện theo ủy quyền của mình trong việc thực hiện các quyền thành viên thông qua HĐTV đều không có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba.Người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐTV; thực hiện các quyền nghĩa vụ của thành viên HĐTV một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên công ty.Người đại diện theo ủy quyền có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được ủy quyền.Quan hệ giữa người ủy quyền người được ủy quyền. Trong quan hệ này người được uỷ quyền có nghĩa vụ phải thực hiện các hành vi pháp lý trong phạm vi ủy quyền. Người được ủy quyền phải trực tiếp thực hiện nghĩa vụ của mình mà không được ủy quyền lại cho người khác trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;1.3. Chủ tịch HĐTVTrong công ty TNHH hai thành viên trở lên, HĐTV bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch HĐTV có thể kiêm GĐ hoặc TGĐ công ty.Trong công ty TNHH một thành viên có ít nhất hai người làm đại diện ủy quyền, chủ tịch HĐTV do chủ sở hữu công ty chỉ định.Ví Dụ: Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc Tổng Công ty Lương thực miền Nam đều có HĐTV gồm 5 người. Vị trí Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc được giao cho ông Nguyễn Như Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) đảm nhiệm. Ông Trần Văn Vẹn, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV của Công ty này.HĐTV của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam gồm 3 người do ông Đoàn Đình Thiêm, Chủ tịch HĐQT, giữ chức Chủ tịch.HĐTV Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam do ông Văn Chung, Chủ tịch HĐQT giữ chức Chủ tịch. Ngoài ra có 4 Ủy viên HĐQT giữ chức Thành viên HĐTV3.3 http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh-te/364765/bo-nhiem-hoi-dong-thanh-vien-mot-so-doanh-nghiep-moi-chuyen-doi.htm10[...]... Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty; o Quyết định thành lập cơng ty con, chi nhánh, văn phịng đại diện;o Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; o Quyết định tổ chức lại công ty; o Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty; o Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này Điều lệ công ty. 1.2. Người đại diện theo ủy quyềnĐối với công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu công ty trực... được thông 6 Điều 43, Luật doanh nghiệp năm 200516 MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 61. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH 71.1. Hội đồng thành viên 7 1.1.1. Khái niệm 71.1.2. Quyền nhiệm vụ của Hội đồng thành viên 71.2. Người đại diện theo ủy quyền 81.3. Chủ tịch Hội đồng thành viên 92. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 112.1. Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV công ty TNHH 112.1.1. Triệu tập họp. .. HĐTV 11 2.1.1.1. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên 11 2.1.1.2. Đối với công ty TNHH 1 thành viên 132.1.2 Điều kiện thể thức tiến hành họp HĐTV 142.2 Điều kiện thông qua quyết định của HĐTV tại cuộc họp 153. QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH BẰNG CÁCH 19 LẤY Ý KIẾN BẲNG VĂN BẢN 3.1. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên 193.2. Đối với công ty TNHH 1 thành viên 204. BIÊN BẢN 204.1.... khác. Cuộc họp HĐTV được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai lần thứ ba theo quy định. Thể thức tiến hành họp hình thức biểu quyết tại cuộc họp do Điều lệ công ty quy định. HĐTV thơng qua các quyết định. .. bài thuyết trình phân chia cơng việc cho các thành viên. Cụ thể: Bạn Nguyễn Thị Thu Hà phụ trách viết lời mở đầu cùng phần giới thiệu về Hội đồng thành viên (HĐTV) trong công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Bạn Hoàng Thanh Liêm viết phần Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV công ty TNHH. Bạn Trần Thị Kim Vân viết phần Điều kiện thông qua quyết định của cuộc họp HĐTV trong cuộc họp.  Bạn Phạm... sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc tồn bộ VĐL của cơng ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp chấp thuận. Quyết định của HĐTV có giá trị pháp lý kể từ ngày được thông qua, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định phải được chủ sở hữu công ty chấp thuận.c) Đối với trường hợp thành viên công ty TNHH bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của. .. khác do Điều lệ công ty quy định được gửi trực tiếp đến từng thành viên HĐTV. Nội dung thông báo mời họp phải xác định rõ thời gian, địa điểm chương trình họp. Chương trình tài liệu họp phải được gửi cho thành viên công ty trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển cơng ty, thơng qua báo cáo... bản họp HĐTV 204.3. Vai trò của biên bản họp HĐTV 214.4. Mối quan hệ giữa quyết định biên bản của cuộc họp 22KẾT LUẬN 23PHỤ LỤC- Phụ lục 1 24- Phụ lục 2 25- Phụ lục 3 26TÀI LIỆU THAM KHẢO 286 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKhoa: Kế Tốn – Kiểm TốnMƠN: LUẬT KINH TẾ ĐỀ TÀI:ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH... biểu quyết, các nghị quyết, quyết định được HĐTV thông qua kết luận của các cuộc họp của HĐTV phải được ghi thành Biên bản phải có chữ ký của các thành viên dự họp. Chủ toạ thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiêm về tính chính xác và trung thực của biên bản họp HĐTV. Khi đó nghị quyết, quyết định của HĐTV có tính bắt buộc thi hành đối với tồn bộ Cơng ty. o Cuộc họp HĐTV đưa ra quyết. .. triệu tập họp HĐTV.Các chủ thể có quyền triệu tập họp HĐTV gồm:• Chủ tịch HĐTV• Thành viên hoặc nhóm thành viên sỡ hữu trên 25% VĐL (nếu điều lệ không quy định tỷ lệ hoặc có quy định nhưng lớn hơn 25%)• Thành viên hoặc nhóm thành viên sỡ hữu trên X% (nếu điều lệ quy định tỷ lệ X nhỏ hơn 25%)• Các thành viên thiểu số hợp nhau lại (nếu cơng ty có một thành viên sỡ hữu trên 75% VĐL điều lệ không . phần Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV công ty TNHH. Bạn Trần Thị Kim Vân viết phần Điều kiện thông qua quyết định của cuộc họp HĐTV trong cuộc họp. . Chủ tịch Hội đồng thành viên 92. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 112.1. Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV công ty TNHH 112.1.1. Triệu tập họp HĐTV
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.DOC, ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.DOC, ĐIỀU KIỆN HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN.DOC, CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN QUYẾT ĐỊNH THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH BẰNG CÁCH BIÊN BẢN, CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH Hội đồng thành viên, Điều kiện hợp lệ của cuộc họp HĐTV trong công ty TNHH:, Biên bản họp HĐTV, Vai trò của Biên bản họp HĐTV: Mối quan hệ giữa quyết định của HĐTV và Biên bản họp HĐTV:

Từ khóa liên quan