BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC PHÚ HÒA BÌNH DƯƠNG (Báo cáo thực tập sư phạm)

32 1,643 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2015, 16:10

 BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Lớp: 3/2  SƠ YẾU LÍ LỊCH  !"#$!% &'()!"*+,*-,+ + &/"0123 456"&7 85"++*- &"0 ! $9"$9(9:;<"  =>9 9"?<$@>9 9"*++A*+B 4(95:C"&'D#&'= 85=!"B,<" EF"G'+.,*,*+B>H'+B,*-,*+B I>9"&'DJ$K @>9"#LH& 4M"&'D#&'=+40"#$!%  I. Đặc điểm, tình hình lớp chủ nhiệm 1). Đặc điểm tình hình lớp 3/2: • NOPBQRO!PO7P+B< $1@PS<OP:T$<0O>> >NPB-<O>U< • 0OVP+WRX(P+QROSJPBRO 'HP+< :=(92(YH!BQ< • >J";'!OP(SZ1T /R!O(U:#;X(< • 9[XH>J" \0O]9"B<^P="_R_` \4>J+9P+WR>J9P+WR>JB9P+R>J- 9P+< 2). Những thuận lợi chính:  Học tập • O>>N< • 9TP1(9R6E(SaXH9R P!SS>'>5X>HP5< • 2(!=bT!c> 9R5:C;< • 85'SN,':DS(!(G>Od<  Vui chơi • O(>U!>'>(99!( >R=J9(/R@>9XHRXcPFRE(O 9P/<  Cơ sở vật chất • %/IF?X<;;>'>R9(!(< • %(9 >X( • !>'>R=JR>dEbT!R;' <  Chăm sóc, giáo dục sức khỏe • >d)!@eXVfORT!Pa(SJ< 3). Những khó khăn chính: 4M"&'D#&'=40"#$!%  • OP9f!P9>N1R11=)!P99( f!@ HR'H@!g9(9=!< II. Nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm 1). Vai trò của công tác chủ nhiệm lớp Z&91=[: 'J1(=!P5(9 Heb<MJHR(9[E=O1( =!P5!J< Z4(9=!P#(=!E=!b'H># =I>O5[P5(9P5<4(9=!P  XH9 RNe9P5!JE=(>Uf9XH 9 >Yf9:hR>((=E=<&9= (S!1)@f9b'>#S(9:;J=! (9 >)@R:;9i(9 >99jk P!9 >X1HHX1!O@P?b<%( 9 >'l!P1O>1>[9!>!I SHR 9X1X6/P! R 9/>]P'=@ bfO9>Y('O>)PERI6G( T< ZO597)!>T'RI H!H9 >RF/(f!<MJF' RP5P1e(f!<'1RS S]P7 T'k?>O5(f!<&/>T'>@1mb =JT((f!RSI9R'(9R 1(97> 9R>gS=P(9=!P59 @Heb<%6JHRXSn>F P5Rb=P!bfk5(f!n!Sn>d>g>!I (f!R9[>JGf!Rb>@>d!9!O 4M"&'D#&'=B40"#$!%  (f!k!o(f!>O5?Pd(9:;RXHb[ F:pS[T9f!<&9(9 [ 9!>UX=>(f!@)PE>gS=(')PE !JR>p(f!@9[X@X)< 2). Mục tiêu nhiệm vụ chung ZNeE=Ob'<'J@=b[?Pd FP5< ZE=O>UP=9=(9:;J OT(9< ZNeOP5Rb[PagqR('66ER(9 :;aeEb[9< ZrT':EUH9FO<s>U@(=!5 S[TR>Y< Z; qRR>b'>#R(9!C!E5X >H< ZERE(9F9 >Y< Z2H7J=< Z2H7J=R7JS[TFO< ZFP!f9?!/> 9>eY%6< Z%O)!PP5+**`@?Pd< ZE=O99I 7>oRb[PaO9 >> P5R!>U(9 >99<J@bfO"2H 9VR@)PD3RP#E<rT':EP5H< 3). Mục tiêu nhiệm vụ cụ thể a/. Ý thức Z %@aeF)!cRVaf[RX1@'= 9< Z %@aeSP!S>'>RE=O(=!;(9 99< Z %@ae7J=RP5 qRX1(9 [ < b/. Đạo đức Z 81E=>f9Q>U2(Y: '< 4M"&'D#&'=-40"#$!%  Z E=>b'< Z >F!(9(RP! < Z 4(9P1P?!/(>9f9< Z SH)!RP#E9!9 >< Z $1>dEac< c/. Nề nếp Z >Rc[@>/t3RD[@?'9 P5< Z $1>d/(/'!RS 9PERX1>e[' SHRX1>mpIRX1Pf9PPRX1!b S(9N< Z rH9P5'n<&!99 RF :;< Z $1>dIP9/<M9)[Y>/b' >#RX1@'=R>mp9)< Z &c[!f9=P=1< d/. Tác phong Z Y;cU>b'>#RX1>f9eSlS X ><@[R!@'R!@T[n< e/. Học tập Z %@(IR:;;F>'><09 (I>'>f9IS(9S< P!S>'><M9P5SRP5S<$1T'Y9 9P5X>R)!f[R)((SaXHR !O(99RP5< f/. Bán trú Z @U>b'>#f9(< 4). Những quy định về nề nếp học tập của học sinh Z>RF'Rc[@?'3< Z&cb(b'>#'9)!RX1>dt3PP5< ZHP5[@>>Y:mFRSP!S>'>< 4M"&'D#&'=Q40"#$!%  Z[7JFERaf9:hSR[E(>9FR !O(S[/'Pt3R9X!u[ E< Z6E!!9 :9Ne< Z$1P[v9T< Z2H7JO:;;FRSHRP5< Z47=R>R>>sRX1e(SGSv< ZE=HO)!R@)PD3RX6'1 P5N< ZH[!g>Y;bt(9nR@>f9mdRT >'R>@5< Z$1>f9e>nUX>HP5< 5). Thời gian biểu – Thời khóa biểu a/.Thời gian biểu lớp 3/2 Buổi Thời gian Nội dung và hoạt động Sáng GWQ*w>Hx**w Gx**w>H_*w G_*w>H_-Qw G_-Qw>H+**Qw y>#P5 H+R :;7R/ HBR- Trưa G+**Qw>H+B-Qw zRc Chiều G+B-Qw>H+-*w G+-*w>H+Q**w G+Q**w>H+QBQw G+QBQw>H+W*w +W*w H+ ztHR/ H HB {U S,<X@SP5B, Sáng Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 4M"&'D#&'=W40"#$!%  + %9 %6[ 8M% %6[ 8M   9>e :;  9( |F B 9( }) 9( :; }) - \$% 9( FH }) 9( Nghỉ trưa Chiều + ~8 8 ~8 8 &r   1 •!  &r ~8 B }) F> ~8 ~8 0 III. Những thông tin về lớp thực tập 1).Danh sách lớp 3/2 4M"&'D#&'=x40"#$!%  4M"&'D#&'=_40"#$!% Stt Họ và tên học sinh Giới tính Năm sinh Điểm kiểm tra giữa kì II Nhận xét đợt 3 (Giữa Học kì II) Nam Nữ Tiếng Việt Toán + 9#8} r **- . +* V)! 9  8#/} r **- +* _ V)! 9 B 8a&} r **- +* +* V)! 9 - &'DMT } r **- . +* V)! 9 Q 892[9 r **- x . %@On W €O2[9 r **- +* +* V)! 9 x 98a% r **- +* +* V)! 9 _ &'D%9$K ' r **- _ +* V)! 9 . &'D#• / r **- x . %@On +* #rT/ r **- _ . %)!9 @On ++ 4(m'/ r **- . _ %)!9 @On + 9?' r **- +* . V)! 9 +B Y€Ok r **- x . %@On +- &'D  r **- +* +* %)!9 V +Q 9?  r **- Q W %OnI ?[(!1 +W &'DU r **- _ . %)!9 @On +x &'De ' r **- . _ %)!9 @On +_ %999' r **- . . %)!9 V +. /9 r **- _ . %)!9 V * &'D89 r **- . +* %)!9 V BÀN GIÁO VIÊN  2).Sơ đồ học tập( Có thay đổi 2 lần trong năm ) 3).Sơ đồ tổ chức lớp  4M"&'D#&'=.40"#$!% 8‚{ƒ„&4 &'D89 8‚… #MT 8‚… 9&'Dr' & ? 6 &T}</ / <}<2[9 <'MT M<}1 r</€a H €<2[9<9 < <' 8<}<} &T89 9r' %' U <' €<k  DANH SÁCH CÁC TỔ HỌC SINH TT Tên học sinh Tổ 1 Tên học sinh Tổ 2 Tên học sinh Tổ 3 *+ e&T ?   * •/ 6 LH& *B ' } m'/ *- MT 92[9 &F *Q H rT/ MT} *W } e€a 1 *x 8}   €O2[9 *_ /} 9' 9 *. 8a% %19 &T +* $K' r' 89 ++ €Ok ?' U + 9 / 4). Danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh lớp Stt Họ và tên Địa chỉ ( điện thoại ) Chức vụ trong Hội CMHS *+ #26& B-+,-+,W-$_ %I * &'DY +**,B+N$+ %@ 5). Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn và biện pháp giúp đỡ Stt Họ và tên Biện pháp + 9?  ZMF>;'b' @U>>p9(f!>H< Z>d!D>@Ub†P5k (99]9R! )!fR‡ Z$[P5@  (%1 9 4M"&'D#&'=+*40"#$!% [...]... Trường tiểu học Phú Hòa 2 Trường ĐH Thủ Dầu Một MỤC LỤC * Sơ yếu lí lịch…………………………………………………… Trang 1 I.Đặc điểm tình hình lớp chủ nhiệm ……………………………Trang 2 II .Nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm ………………………… Trang 3 III.Những thông tin về lớp thực tập ……………………………Trang 8 IV .Nhiệm vụ của giáo sinh thực tập ………………………… Trang 18 V.Nội dung và biện pháp thực hiện……………………………….Trang 18 VI.Kết quả thực tập lớp chủ nhiệm …………………………….Trang... Cúc Trường tiểu học Phú Hòa 2 Trường ĐH Thủ Dầu Một - Gặp gỡ với giáo viên chủ nhiệm và lớp chủ nhiệm - Tìm hiểu đặc điểm, tình hình lớp chủ nhiệm (nề nếp học tập, sinh hoạt, học lực, đạo đức, tác phong) - Kham thảo sổ chủ nhiệm của giáo viên để hiểu rõ hơn về thực trang lớp chủ nhiệm -Tổ chức giao lưu, sinh hoạt trò chơi với lớp trong những tiết sinh hoạt cụ thể - Quan tâm lo lắng đến học sinh - Tìm... đợt thực tập lần này VIII Những bài học kinh nghiệm trong công tác giáo dục học sinh Qua 8 tuần gắn bó với trường Tiểu học Phú Hòa 2, đặc biệt được thực tập chủ nhiệm lớp 3/2 em đã rất vui và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ cô hướng dẫn Nguyễn Thị Nguyệt Từ những kinh nghiệm đáng quý đó sẽ giúp em phục vụ cho công tác giảng dạy sau này Qua đó, em cũng hiểu ra rằng ngoài việc giáo viên thực. .. gian chủ nhiệm lớp 3/2, em thấy đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân, từ đó rút ra bài học để mình không vấp phải trong công việc chủ GVHD:Nguyễn Thị Nguyệt 24 GS: Trần Thị Kim Cúc Trường tiểu học Phú Hòa 2 Trường ĐH Thủ Dầu Một nhiệm lớp sau này Đó là vốn kinh nghiệm quý báu mà em có được trong 8 tuần thực tập ở trường Tiểu học Phú Hòa 2 - Và em nhận ra rằng người giáo viên ngoài thực hiện... thể - Quan tâm lo lắng đến học sinh - Tìm hiểu, quan sát và học tập những phương pháp chủ nhiệm lớp, cách thức tổ chức trò chơi, quản lí lớp của giáo viên chủ nhiệm để rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích cho sau này -Hoàn thành tốt 8 tiết dạy, nộp báo cáo công tác chủ nhiệm và báo cáo thu hoạch cá nhân đúng thời hạn V Nội dung và biện pháp thực hiện: Stt Nội dung Người phụ Làm quen với lớp, Tổ chức... lẫn nhau để học tập tốt theo chỉ tiêu đề ra 1/ Công tác chủ nhiệm - Sơ kết tuần 4 tháng 3 - Nêu phương hướng tuần 1 tháng 4 - Giáo viên nhận xét các mặt hoạt động: *Về học tập - Nhắc nhở các em rèn chữ viết đầy đủ - Phụ đạo học sinh yếu theo thời khóa biểu linh hoạt - Thực hiện phong trào đọc sách theo lịch tốt - Mỗi bạn học sinh đều có sách vở và đồ dùng học tập đầy đủ - Thành lập nhóm học tập để giúp... pháp dạy và học ( Tăng cường tính tự học của học sinh ) - Phân định loại trình độ học lực của lớp vào thời gian ( qua kiểm tra chất lượng định kỳ ) GVHD:Nguyễn Thị Nguyệt 14 GS: Trần Thị Kim Cúc Trường tiểu học Phú Hòa 2 Trường ĐH Thủ Dầu Một - Kiểm tra dụng cụ học tập, SGK Thời gian kiểm tra : Thường xuyên trong tuần Số lượng học sinh đủ 100% - Hướng dẫn cha mẹ học sinh quản lý học sinh học tập ở nhà... hiện công tác giảng dạy của mình ra thì công tác chủ nhiệm cũng đóng vai trò không kém, là một giáo viên cần có một trái tim yêu nghề, yêu trẻ, GVHD:Nguyễn Thị Nguyệt 26 GS: Trần Thị Kim Cúc Trường tiểu học Phú Hòa 2 Trường ĐH Thủ Dầu Một phải luôn quan tâm giúp đỡ học sinh, phải nắm bắt được tỉnh hình lớp của mình chủ nhiệm Và cũng qua 8 tuần ngắn ngủi này đã giúp em làm quen được với các em học. .. sinh về tình hình học tập của các em, từ đó để phụ GVHD:Nguyễn Thị Nguyệt 11 GS: Trần Thị Kim Cúc Trường tiểu học Phú Hòa 2 8 Nguyễn Thị Ánh Dương Trường ĐH Thủ Dầu Một huynh quan tâm hơn đến các em - Phân công các em học sinh khá giỏi kèm cặp các em học sinh yếu, 9 Lê Hoài Bảo phân công chỗ ngồi hợp lí cho học sinh yếu để giáo viên dễ theo dõi, 10 Thái Công Toàn kèm cặp 8) Danh sách học sinh giỏi và... phối hợp với các lực lượng khác ngoài xã hội để cùng làm công tác giáo dục đạt kết quả cao.Có kế hoạch hoạt động năm-tháng-tuần cụ thể rõ ràng Thông qua kế hoạch của nhà trường, Đoàn, Đội và thực tế của lớp học để kế hoạch thực hiện đảm bảo tính thực thi VII Kinh nghiệm cho bản thân - Qua đợt thực tập này, em thấy muốn thành công trong công tác chủ nhiệm lớp không thể thiếu được một nhân tố quan trọng . OP9f!P9>N1R11=)!P99( f!@ HR'H@!g9(9=!< II. Nhiệm vụ của công tác chủ nhiệm 1). Vai trò của công tác chủ nhiệm lớp Z&91=[: 'J1(=!P5(9 Heb<MJHR(9[E=O1( =!P5!J< Z4(9=!P#(=!E=!b'H># =I>O5[P5(9P5<4(9=!P .  BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Lớp: 3/2  SƠ YẾU LÍ LỊCH  !"#$!% &'()!"*+,*-,+. ZEt(>#!;>6R(>F>>n>b'HT!>F O< Z2HEb[R>9XHR>pPC>FOf9c>U< 1/ Công tác chủ nhiệm Z0/XH-(B Z&/5+(- Z4(9Ft3(!g9 >" *Về học tập Z&nI(f!]7H>'>< Z;>
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC PHÚ HÒA BÌNH DƯƠNG (Báo cáo thực tập sư phạm), BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC PHÚ HÒA BÌNH DƯƠNG (Báo cáo thực tập sư phạm), BÁO CÁO CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TIỂU HỌC PHÚ HÒA BÌNH DƯƠNG (Báo cáo thực tập sư phạm)