Quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

25 826 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2013, 10:35

Quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến Lời nói đầu Trong quá trình CNH-HĐH đất nớc và đổi mới chế quản kinh tế nớc ta , quản hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho ngời lao động . sự phát triển kinh tế -xã hội phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên , nguồn lao đông , nguồn vốn và tiến bộ khoa học kỹ thuật , trong đó nguồn lao động ý nghĩa quan trọng và quyết định . Việc mở rộng nền kinh tế để phát triển đã làm cho nên kinh tế trở nên sôi động hơn và đã thu hút đợc các nhà ĐTNN vào Việt Nam để phát triển . Do vậy mà từ khi các DN nớc ngoài ra đời thì việc quản nguồn nhân lực là một điều mơí mẻ do họ cha hiểu hết đợc về con ngời Việt Nam nh phong tục tập quán , ngôn ngữ , do đó mà công tác quản NNL đối với các DN vốnĐTNN đang là những vấn đề nóng hổi cần quan tâm giải quyết, để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển và ngày càng thu hút đợc các nhà ĐTNN .Do những vấn đề nổi cộm trên mà em đã chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu cho mình và mạnh dạn đa ra biện pháp của mình để thể giải quyết những tồn tại trong vấn đề quản nguồn nhân lực các DN vốn ĐTNN và tạo thuận lợi cho sự phát triển. Bài viết này hoàn thành đợc là nhờ sự hớng dẫn tận tình của Vũ Hoàng Ngân . Là sinh viên năm cuối ,nhng kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót khi nghiên cứu viết bài , mong tiếp tục đợc sự chỉ bảo tận tình của thầy các bạn . Cuối cùng em xin gửi tới - ngời đã rất nhiệt tình hớng dẫn em làm đề án này lời cám ơn chân thành nhất . Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 1 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến Chơng I: sở luận về quản nguồn nhân lực I. Các khái niệm : 1. Khái niệm về lao động : Lao động là hoạt động mục đích của con ngời lao động là một hành động diễn ra giữa ngời và giới tự nhiên .Trong khi lao động ,con ngời vận dụng sức lực tiềm tàng trong thân thể mình, sử dụng công cụ lao động để tác động vào giới tự nhiên , chiếm lấy những vật chất trog tự nhiên, biến đổi vật chất đó, làm cho chúng trở nên ích cho đời sống của mình . 2. Khái niệm về quản Quản là sự tác động của chủ thể quản lên đối tợng quản nhằm đạt đợc mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trờng . Quản kinh tế là sự tác động liên tục tổ chức , hớng đích của chủ thể quản lên tập thể những ngời lao động trong hệ thống sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và hội ,nhằm đạt đợc mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ hiện hành . 3. Nguồn nhân lực : là nguồn lực về con ngời và đợc nghiên cứu dới nhiều góc độ khác nhau : Nguồn nhân lựcnguồn cung cấp sức lao động cho xã hội ,bao gồm toàn bộ dân c thể phát triển bình thờng (không bị khiếm khuyết dị tật bẩm sinh ).Nguồn nhân lực là một yếu tố của sự phát triển kinh tế - xã hội ,là khả năng lao động của xã hội, bao gồm nhóm dân c trong độ tuổi lao động khả năng lao động. Nguồn nhân lực là tổng hợp những cá nhân, những con ngời cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần đợc huy động và quá trình lao động. 4. Quản nguồn nhân lực Là việc theo dõi ,hớng dẫn ,điều chỉnh ,kiểm tra sự trao đổi chất giữa con ngời với các yếu tố vật chất của tự nhiên trong quá trình tạo ra của cải vật chất , tinh thần để thoả mãn nhu cầu của con ngời ,nhằm duy trì bảo vệ ,sử dụng và phát triển tiềm năng vô tận của con ngời . Là một chức năng ,nhiệm vụ quan trọng và đặt ra hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp . Để cho quá trình sản xuất đợc liên tục ,tăng năng suất lao động thì nguồn nhân lực phải đáp ứng đủ về số lợng và chất lợng nhng để quản và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực lại là một vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp . Nội dung của quản nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khá phong phú , do trình độ và quá trình thu thập các thông tin ,tài liệu cha đợc đầy đủ và còn nhiều hạn Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 2 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến chế cho nên em xin đợc trình bày một số nội dung chủ yếu của quá trình quản nguồn nhân lực , 1) Tuyển dụng nhân lực . 2) đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 3) Tạo động lực trong lao động 4) An toàn vệ sinh trong lao động. 5) Quan hệ lao động. II. Các nội dụng về quản nguồn nhân lực. 1. Tuyển dụng nhân lực . a) Yêu cầu của tuyển dụng con ngời vào làm việc trong doanh nghiệp Tuyển dụng những ngời trình độ chuyên môn cần thiết, thể làm việc đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt. Tuyển đợc những ngời kỷ luật ,trung thực, gắn bó với công việc, với doanh nghiệp (DN). Tuyển đợc những ngời sức khoẻ, làm việc lâu dài trong DN với nhiệm vụ đợc giao b) Nội dung của tuyển dụng Là quá trình xây dựng đợc các bớc đi vào phơng pháp tuyển chọn thích hợp cho từng công việc . Tuyển dụng thờng đợc tiến hành theo quy trình chặt chẽ bao gồm một số phơng pháp và kỹ thuật khác nhau .Các phơng pháp và bớc đi thờng đợc áp dụng là : Căn cứ vào đơn xin việc, lịch, bằng cấp và giấy chứng chỉ về trình độ chuyên môn của ngời xin việc : Căn cứ vào hệ thống các câu hỏi và trả lời để tìm hiểu ngời xin việc ,các câu hỏi này do DN đề ra. Căn cứ vào tiếp xúc, gặp gỡ giữa DN(phòng quản tị nhân lực), và ngời xin việc. Căn cứ vào kiểm tra sức khoẻ, thử tay nghề, thử trình độ, 2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một loại hoạt động tổ chức, đợc điều khiển trong một thời gian xác định và nhằm đem đến sự thay đổi nhân cách. Đào tạo : là quá trình học tập làm cho ngời lao động thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiệu quả hơn trong công tác của họ . Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 3 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến Giáo dục: là quá trình học tập để chuẩn bị con ngời cho tơng lai thể cho con ngời đó chuyển tới công việc mới trong một thời gian thích hợp . Phát triển : là quá trình học tập nhằm mở ra cho cá nhân những công việc mới dựa trên những định hớng tơng lai của tổ chức . Ba bộ phận hợp thành của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (NNL) là cần thiết cho sự thành công của tổ chức và sự phát triển tiềm năng con ngời .Vì vậy đào tạo và phát triển NNL bao gồm không chỉ đào tạo giáo dục và phát triển đã đợc thực hiện bên trong một tổ chức mà còn bao gồm vột loạt những hoạt động khác của đào tạo và phát triển NNL đợc thực hiện từ bên ngoài, bao gồm : Học việc, học nghề , các hoạt động dạy nghề . 3. Tạo động lực trong lao động . Lợi ích tạo ra động lực trong lao động, song trong thực tế động lực đợc tạo ra mức độ nào, bằng cách nào , điều đó phụ thuộc vào chế cụ thể để sử dụng nó nh là một nhân tố cho sự phát triển xã hội .Hay nói cách khác muốn lợi ích tạo ra động lực phải tác động vào nó, kích thích nó, làm gia tăng hoạt động hiệu quả của lao động trong công việc , trong chuyên môn hoặc trong những chức năng cụ thể. Để kích thích lợi ích ngời lao động, ngời ta dùng nhiều phơng pháp khác nhau, trong đó đặc biệt là kích thích kinh tế và kích thích tâm xã hội. Hai loại kích thích này gắn chặt với lợi ích vật chất và tinh thần của ngời lao động. Nó đợc coi nh là một công cụ, một phơng tiện, một chế để thể thực hiện đợc những lợi ích của ngời lao động trong thực tiễn 4. An toàn vệ sinh trong lao động một vai trò rất quan trọng trong DN, bởi vì nó đảm bảo cho quá trình sản xuất đợc liên tục, không bị gián đoạn và trên hết là bảo đảm an toàn cho ngời lao động tại nơi làm việc .Vì tại nơi làm việc đầy đủ các yếu tố của quá trình sản xuất nh là sức lao động của con ngời, đối tợng lao động và t liệu lao động, là nơi diễn ra quá trình lao động. Do đó vấn đề là phải đảm bảo an toàn vệ sinh nơi làm việc cho ngời lao động: đó là nhiệm vụ của tổ chức và phục vụ nơi làm việc : Tạo điều kiện vật chất kỹ thuật cần thiết để tiến hành các nhiệm vụ sản xuất với năng suất cao Bảo đảm sức khoẻ cho ngời lao động để cho quá trình sản xuất đợc liên tục và nhịp nhàng. Bảo đảm những điều kiện thuận lợi nhất để tiến hành quá trình lao động và tạo hứng thú tích cực cho ngời lao động. Bảo đảm khả năng thực hiện các động tác lao động trong t thế thoải mái cho phép áp dụng các phơng pháp và thao tác lao động tiên tiến : Nơi làm việc đợc tổ chức và Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 4 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến phục vụ hợp là nơi làm việc thoả mãn đồng bộ các yêu cầu về sinh lý, vệ sinh lao động, về tâm và xã hội học lao động về thẩm mỹ sản xuất và về kinh tế . 5. Quan hệ lao động (QHLĐ) QHLĐ là toàn bộ những mối quan hệ xã hội hình thành giữa các bên trong quá trình lao động . QHLĐ xã hội là quan hệ phát sinh tơng hỗ trong các quy trình lao động xã hội. Nội dung của QHLĐ: Những vấn đề về điều kiện lao động, thời gian lao động, nghỉ ngơi, vấn đề tham gia các hoạt động chính trị, gia nhập công đoàn nghiệp đoàn của ngời lao động. Tranh chấp lao động và đình công III.Sự cần thiết phải đổi mới việc quản nguồn nhân lực trong các DN- Đặc biệt là DN vốn đầu t nớc ngoài(ĐTNN) Việt Nam Cùng với quá trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng công nghiệp hoá-hiện đại hoá(CNH-HĐH) đã tác động mạnh đến các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế . Trong những năm ,qua sự chuyển dịch về cấu số lợng và chất lợng của lao động theo hớng CNH-HĐH, cha đáp ứng đợc yêu cầu của sự phát triển Đổi mới chế quản kinh tế, quản lao động nói chung chế quản nguồn nhân lực cũng cần phải thay đổi cho phù hợp với sự phát triển . Cùng với việc mở rộng và đa dạng hoá các quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, hoạt động đầu t trực tiếp nớc ngoài là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ chính sách kinh tế đối ngoại của nhà nớc : Vì vậy mà việc quản và sử dụng tốt nguồn nhân lực trong các DN này đang là một vấn đề đặt ra , hiện nay nớc ta đã hàng ngàn DN vốn ĐTNN, đầu t vào nhiều lĩnh vực với mọi hình thức : DN liên doanh , DN 100% vốn nớc ngoài và do nhiều quốc gia đầu t vào ,do vậy và vấn đề quản nguồn nhân lực đối với các DN này là rất phức tạp do bất đồng về ngôn ngữ, trình độ của công nhân, truyền thống văn hoá .Cải tiến cấu và chế quản kinh tế, đẩy mạnh nghiên cứu , triển khai khoa học và công nghệ, dân chủ hoá đời sống kinh tế-xã hội đi đôi với tăng cờng kỷ luật, kỷ cơng là những vấn đề tầm quan trọng trong công cuộc đổi mới quản kinh tế-xã hội nớc ta. Việc sử dụng một cách thông minh khôn khéo các biện pháp kinh tế, pháp lý, tổ chức để điều tiết sự vận động của nguồn lao động trong toàn bộ các quá trình từ hình thành đến phân bố và sử dụng nguồn lao động. Cải tiến hệ thống thông tin, thống kê về nguồn lao động. Từ chỗ coi ngời lao động là khách thể kế hoạch hoá , giống nh các yếu tố vật chất khác của lực lợng sản xuất phải chuyển sang coi trọng và phát huy tính tự giác, năng động tích cực, sáng tạo của con ngời nhằm đạt đợc năng suất , Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 5 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến chất lợng mà DN đã đề ra phù hợp với nhiệm vụ phát triển của đất nớc và hai bên cùng lợi . Quản NNL theo các nguyên tắc của luật lao đông, đây là một công cụ đặc biệt quan trọng để quản lao đông, tăng cờng chức năng quản nhà nớc về nguồn lao động. Cần phải thực hiện hai yêu cầu của hạch toán kinh doanh trong quản sử dụng NNL: Một là : tiết kiệm sử dụng lao đông, tăng năng suất lao động, giải phóng bớt lao động trong các dây truyền sản xuất hiện có. Hai là : biện pháp để phân công, sắp xếp lại việc làm cho số lao động dôi ra . Ngày nay trớc sự phát triển của kinh tế - xã hội htif việc quản tốt NNL, để phát huy đợc những năng lực của ngời lao đôgn, tạo cho họ thoải mái trong công việc của mình việc quản hiệu quả NNL trong các DN, đặc biệt là DN vốn ĐTNN là một khoa học và là một nghệ thuật và phải sự đổi mới để phù hợp với sự phát triển. Chơng II : thực trạng về việc quản nguồn nhân lực trong các DN vốn ĐTNN việt nam I. Đặc điểm của các DN vốn ĐTNN Việt Nam 1. Sự ra đời của DN vốn ĐTNN Việt Nam ĐTNN là việc các tổ chức, cá nhân nớc ngoài trực tiếp đa vào Việt Nam vốn bằng tiền nớc ngoài hoặc bất kỳ tài sản nào đợc chính phủ Việt Nam chấp thuận để hợp tác kinh doanh trên sở hợp đồng hoặc thành lập xí nghiệp liên doanh hoặc xí nghiệp 100% vốn nớc ngoài. Cùng với việc mở rộng và đa dạng hoá các quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, hoạt động ĐTTTNN là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ chính sách kinh tế đối ngoại của nhà nớc ta . Trong những năm vừa qua kể từ khi luật ĐTNN đợc ban hành và thực hiện ,ĐTNN đã đợc thừa nhận nh là một giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển nội sinh của nền kinh tế đất nớc. ĐTTTNN là một hình thức đầu t quốc tế đợc đặc trng bởi quá trình di chuyển t bản từ nớc này sang nớcc khác . các nớc : ĐTTTNN đợc hiểu là một hoạt động kinh doanh, một dạng quan hệ kinh tế nhân tố nớc ngoài kể từ khi luật ĐTNN và sự ra đời của các DN vốn ĐTNN thì ta thấy tầm quan trọng của ĐTNN trong chiến lợc CNH-HĐH đất nớc. Chính sự ra đời của hoạt động ĐTNN góp phần đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, đóng góp vai trò quan trọng vào công cuộc đổi mới, chuyển dịch cấu kinh tế theo hớng CNH-HĐH và kéo theo là sự thay đổi về phơng pháp quản nguồn nhân lực trong các DN để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trờng. Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 6 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của DN vốn ĐTNN. Quan hệ ĐTTTNN là quan hệ nhằm phục vụ mục đích kinh doanh tại nớc tiếp nhận đầu t nên nó chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị tr- ờng .Theo luật ĐTNN tại Việt Nam thì đặc điểm của sản xuất kinh doanh đối với các DN này là : Cùng sở hữu tài sản theo tỷ lệ vốn góp (DN liên doanh) Cùng tham gia vào hội đồng quản trị. Cùng phân chia lợi nhuận và chịu sự rủi ro trong dinh doanh. Nhà đầu t đợc lựa chọn dự án đầu t, hình thức đầu t , địa bàn, tỷ lệ góp vốn pháp đinh, thị trờng tiêu thụ sản phẩm và lựa chọn đối tác thuộc các thành phần kinh tế của Việt Nam để hợp tác đầu t . 3. Đặc điểm nguồn nhân lực trong các DN vốn ĐTNN ĐTTTNN vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra công ăn, việc làm, hạn chế tình trạng thất nghiệp, nâng cao mức thu nhập cho ngời lao động. ĐTTTNN Việt Nam mỗi năm thu hút khoảng 0,3-0,35 triệu lao động, nh vậy là đã giải quyết đợc 1/3 số ngời bớc vào độ tuổi lao động mỗi năm . Nh vậy là số lợng lao động mà các DN vốn ĐTNN thu hút không phải là nhỏ đã tạo ra công việc cho ngời lao động, tăng thu nhập và giảm gánh nặng về xã hội để giải quyết công ăn việc làm. Tỷ trọng ĐTNN sẽ ngày càng tăng thì sẽ càng thu hút thêm nhiều lao động. Nhng trên thực tế thì các DN này thu hút lao động nhng chủ yếu là trong lĩnh vực sản xuất còn các DN mà đầu t vào những ngành nghề cao thì họ lại sử dụng nhân lực của họ từ bên nớc ngoài .Qua đó ta thấy nguồn nhân lực của Việt Nam chỉ đáp ứng đợc về số lợng (do cấu dân số trẻ, lực lợng lao động dồi dào), còn về chất lợng thì cha đáp ứng đợc yêu cầu của các DN này và cha đáp ứng đợc nhu cầu của sự phát triển và hội nhập quốc tế . Nguyên nhân chủ yếu là do NNL Việt Nam với xuất phát điểm thấp, trớc yêu cầu của quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế tỏ ra bất cập : Đội ngũ NNL Việt Nam bộc lộ bất cập cả về trình độ, cấu, số lợng ,tác phong, thói quen lao động trớc yêu cầu đòi hỏi mới của sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc. Nh vậy với NNL này thì vấn đề quản sẽ rất khó khăn ,do sự lạc hậu, non yếu về trình độ của NNL Việt Nam so với NNL trong khu vực và trên thế giới. cấu lao động đào tạo của ta là cha hợp : cụ thể là , Đại học : 1 ; cao đẳng : 1,6 ; CMKT : 3 .Trong khi tỉ lệ này các nớc phát triển là 1: 4: 10 .Do vậy mà đội ngũ công nhân kỹ thuật của ta thiếu trầm trọng. Trong các DN vốn ĐTNN chúng ta cũng nhiều hạn chế : Năng lực quản kinh tế yếu kém, tính tuỳ tiện của ngời sản xuất nhỏ tạo nên bất lợi và thua thiệt cho phía Việt Nam . Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 7 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến Cha nhận thức đúng đắn về ĐTNN do vậy mà cha thấy đợc tầm quan trọng của nó trong chiến lợc phát triển CNH-HĐH nên cha hớng giải pháp nào đúng đắn cho sự phát triển của NNL. Vì vậy cần phải sự phát triển đúng đắn NNL để đáp ứng đợc nhu cầu của sự phát triển tránh sự tụt hậu về kinh tế ,khoa học kỹ thuật, đáp ứng đợc các yêu cầu về chất lợng mà các DN đề ra . Sự phát triển NNL hớng tới mục tiêu tăng trởng, phát triển bền vững phải dựa trên tiêu chuẩn hiệu quả kinh tế-chính trị - xã hội Nớc ta phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng xã hội chủ nghĩa vì vậy mà Đảng ta khẳng định là đào tạo những con ngời vừa hồng vừa chuyên để đáp ứng đợc yêu cầu của sự phát triển trong thời đại mới.Vậy công tác quản NNL một ý nghĩa quan trọng để cho nền kinh tế đợc phát triển. NNL trong các DN vốn ĐTNN phải đòi hỏi trình độ cao ,có trình độ chuyên môn sâu và trung thành . II. thực trạng về một số nội dung quản nguồn nhân lực trong các DN vốn ĐTNN 1. một số đặc điểm của tuyển dụng lao động trong các DN vốn ĐTNN. a) Số lợng và độ tuổi của ngời đợc tuyển dụng. Tuyển dụng lao động là khâu quan trọng quyết định đến chất lợng đóng góp lao động, khả năng đáp ứng công việc bảo đảm cho hoạt động của dây truyền sản xuất kinh doanh nhịp nhàng, hiệu quả. Công tác tuyển dụng lao động còn là yếu tố đảm bảo ổn định quan hệ lao động, khả năng hợp tác lao động, ứng xử và tác phong làm việc chính vì vậy mà công tác tuyển dụng lao động trong các DN vốn ĐTNN các tỉnh phía Bắc rất chú trọng, quan tâm .Qua số liệu điều tra 110 DN vốn ĐTNN các tỉnh phía Bắc cho thấy các biểu hiện chủ yếu của công tác tuyển dụng lao động là : Thứ nhất : số lao động bình quân của tất cả các DN, 6 tháng đầu năm 1998 tăng 2,62% so với lao động bình quân năm 1997 .Xét trong năm 1997 thì số lao động giảm của tất cả các DN là 6667 ngời, số lao động tăng 8789 ngời. Nh vậy , số lao động tăng thực tế của 110 DN trong năm 1997 nêu trên thì 33,05% là do kết thúc hợp đồng lao động, 1,28% bị sa thải do vi phạm kỷ luật lao động và 57,36% lao động tự chấm dứt hợp đồng lao động vì lơng thấp , cờng độ lao động cao ,làm thêm giờ quá mức (10% DN số giờ làm thêm bình quân một lao động cao hơn 200giờ/năm). Số lao động tăng thêm trong năm 1997 bao gồm 30,72% là do đợc ký tiếp hợp đồng lao động và 69,28% là tuyển mới : số lao động tăng thêm chủ yếu là các DN vốn ĐTNN của Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc và giảm các DN vốn ĐTNN các nuowcs Hồng Kông, Singapore. Việc ký kết hợp đồng lao động ngắn hạn dới 6 tháng; theo mùa vụ và công việc sau đó ký kết lại hợp đồng lao động hoặc sa thải lao Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 8 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến động là phơng pháp tuyển, sử dụng lao động mà các DN vốn ĐTNN sử dụng để đổi mới lao động hàng năm. Tại các DN vốn ĐTNN một bộ phận lao động (chiếm 9,7% tổng số lao động) công việc không ổn định luôn nguy bị sa thải do phụ thuộc vào tình trangj sản xuất-kinh doanh của các DN. Thứ hai : Trong số các lao động đợc tuyển dụng vào làm việc tại các DN vốn ĐTNN đã đợc điều tra, thì thấy số lao động dới tuổi 29 chiếm tỷ lệ 54,7% ,ở độ tuổi 30-40 tuổi là 32,36% và trên 40 tuổi là 13,04% .Số lao động dới 24 tuổi chiếm 12,1% tổng số lao động, phần lớn là lao động phổ thông đợc tuyển từ nông thôn vào làm việc các công việc theo mùa vụ và công việc nhất định. Trong số lao động độ tuổi trên 30 đợc tuyển từ khu vực DN nhà nớc , khu vực hành chính sự nghiệp một số ngời đợc nắm giữ vị trí quản trị DN,điều hành một số khâu, công đoạn sản xuất kinh doanh .Do tỷ trọng các chỗ làm việc cờng độ cao, nhịp độ dây truyền sản xuất lớn (lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử ,may mặc .) nên việc tuyển dụng lao động của các DN vốn ĐTNN xu hớng tuyển dụng lao động độ tuổi dới 45 tuổi. b) Hình thức tuyển dụng lao động Theo quy định của bộ luật lao động, tuyển dụng lao động cho DN vốn ĐTNN đợc thực hiện qua 2 kênh đó là : Trung tâm dịch vụ việc làm và quan lao động địa phơng sau 30 ngày, các kênh trên không đáp ứng đợc thì DN đợc phép tự tuyển lấy lao động . Thực tế qua quá trình điều tra các DN cho thấy 76,1% tổng số lao động đợc tuyển vào làm việc là do DN tự tuyển còn 23,39% là do trung tâm dịch vụ việc làm. Nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm tại các địa phơng cha đáp ứng đợc kịp thời về số lợng, chất lợng lao động theo yêu cầu của các DN. Các quan địa phơng cha mối quan hệ cung ứng lao động với các DN vốn ĐTNN một cách chặt chẽ . Theo ý kiến của một số quan lao động địa phơng, thực tế còn hiện tợng các trung tâm dịch vụ việc làm thu lệ phí không hợp lệ từ ngời lao động và DN làm giảm sức hút của các trung tâm dịch vụ việc làm đối với ngời lao động và DN. Tuy nhiên cũng thấy rằng, đối với các DN vốn ĐTNN các tỉnh phía Bắc đòi hỏi chất lợng lao động tuyển dụng cao (trong 1100 lao động đang làm việc đợc phỏng vấn thì 92,37% đã tốt nghiệp phổ thông trung học ; 86,1% đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật). Trong khi thị trờng lao động địa phơng còn khan hiếm lao động đã qua đào tạo .Chính vì thế các DN phải tự tuyển lấy lao động tốt nghiệp phổ thông trung học để đào taọ theo yêu cầu nhiệm vụ sản xuất-kinh doanh của DN.Rõ ràng nguồn lao động đã tốt nghiệp phổ thông trung học dù cha qua đào tạo cũng đợc các DN vốn ĐTNN chú ý khai thác, tuyển dụng để đào tạo và làm việc .Đây thể là hình thức hữu hiệu đối với các DN để quản nguồn nhân lực trong DN mình vì họ đã đợc học công việc ngay tại DN và làm luôn tại DN, phục vụ quá trình phát triển của DN. c) Khó khăn trong tuyển dụng. Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 9 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến Trong số các DN đợc điều tra, số DN gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động chiếm tỷ lệ 35,45% (49/110 DN) .Nguyên nhân khó khăn chủ yếu của tuyển dụng lao động là thiếu lao động theo loại hình ngành nghề (lao động nghề đào tạo trên thị trờng lao động không phù hợp yêu cầu tuyển dụng của DN) chiếm tỷ lệ 63,0% ,còn các nguyên nhân khác nh là mức tiền công thấp, địa bàn khó khăn, hợp đồng ngắn hạn và công việc bấp bênh không thu hút đợc ngời lao động là 37% .Ngoài ra, một bộ phận DN(55,32%) tổng số DN ý kiến chất lợng lao động trên thị trờng lao động các địa phơng cha đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của DN, thủ tục tuyển dụng lao động vào làm việc tại các DN vốn ĐTNN còn phức tạp(19,15% tổng số DN ý kiến) thủ tục cấp giấy cho ngời lao động vào làm việc tại Việt Nam cha nhanh chóng . d) Đánh giá của DN về lao động đợc tuyển dụng. Theo đánh giá của ngời sử dụng lao động các DN vốn ĐTNN thì việc tuyển dụng lao động vào làm việc tại các DN này đợc thực hiện khá khắt khe, nên 93,53% tổng số lao động đang sử dụng đáp ứng đợc yêu cầu công việc của DN. Số còn lại 6,47% gồm 1437 ngời của 110 DN, cha đáp ứng đợc yêu cầu công việc do các nguyên nhân khác nhau. Trong số đó nguyên nhân do trình độ chuyên môn yếu chiếm tỷ lệ 47,46% do tác phong lao động 46,63% ;các do khác là 7,93% .Rõ ràng là trong tuyển dụng lao động, các DN vốn ĐTNN không những chú trọng đến trình độ chuyên môn mà còn đến các phẩm chất khác của ngời lao động đẻe từ đó mà họ quản đợc tốt nguồn lao động. 2. Phơng pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các DN vốn ĐTNN Theo hình thức tuyển dụng lao động của các DN vốn ĐTNN thì chủ yếu là họ tuyển lấy những ngời lao động vào làm việc tại các DN của họ, do vậy mà họ cha hiểu đợc tay nghề, trình độ của ngời lao động nh thế nào, mặt khác là ngời lao động cũng bỡ ngỡ với công việc do cha tìm hiểu xem công việc đó là công việc gì ,đòi hỏi trình độ gì và nó phù hợp với mình không. Một thực tế đáng lo ngại tình hình hiện nay là các DN vốn ĐTNN nhận những ngời lao động vào DN sau đó đào tạo họ : Đây là một hình thức đào tạo thể đáp ứng ngay công việc nhng mà rất khó thực hiện đợc, bởi vì do trình độ máy móc công nghệ của các DN vốn ĐTNN cao mà phải học thuyết sau đó thực hành .ở đây thể là học cử đi học hoặc đào tạo ngay tại xí nghiệp , DN còn đa sang nớc ngoài để học , thể đây là phơng pháp tốt giúp cho chúng ta tiếp thu nhanh những tiến bộ của thế giới nh thée thì việc tuyển dụng những ngời để đi học phải chặt chẽ, kỹ lỡng .Các DN phải chiến lợc phát triển NNL để họ thể đáp ứng đợc yêu cầu của trình độ phát triển ngày một cao . Hiện nay các DN tuyển ngời vào phải tự đào tạo lấy, nguyên nhân là do chúng ta cha những ngời lao động tay nghề, trình độ đáp ứng đợc yêu cầu của sự phát triển của DN này, do công tác đào tạo nghề của ta quá kém, cha phù hợp với sự phát triển chậm đổi mới chơ nên không nắm bắt kịp các ngành nghề mới do vậy mà khi Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 10 [...]... giảm thể dẫn đến những tranh chấp lao động xảy ra 4 Vấn đề an toàn- vệ sinh lao động a) An toàn và sức khoẻ của ngời lao động Hiện nay trong cả nớc 54 khu công nghiệp Nhà nớc khuyến khích DN Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức cá nhân và DN vốn ĐTNN đầu t vào các khu công nghiệp Tuy nhiên các DN vốn ĐTNN chiếm một tỷ lệ cao trong khu vực này Nhiều khu công nghiệp từ... ta học vấn tốt hơn và chuẩn bị công việc của họ tốt hơn, nhận thức rõ về quyền lợi của họ , công ăn việc làm và nguyện vộng về đời sống của họ tăng lên Đặc biệt là quản con ngời liên quan đến đặc điểm văn hoá do vậy mà các DN vốn ĐTNN muốn kinh doanh thành công thì cần phải hiểu rõ luật pháp ,truyền thống văn hoá của Việt Nam III Một số tồn tại trong công tác quản nguồn nhân lực tại các. .. dân c và những lợi thế về sở ban đầu cũng nh vốn đầu t Nhà nớc mà nhiều DN điều kiện để xây dựng sở sản xuất ,thiết kế nhà xởng theo đúng tiêu chuẩn về an toàn- vệ sinh lao động Nhìn chung ngời lao động làm việc các DN vốn ĐTNN tại các khu chế xuất, KCN đợc hởng điều kiện lao động thuận lợi tiện nghi hơn do những dây truyền công nghệ đợc giới hoá, tự động hoá, làm giảm bớt các công... nên chúng ta thiếu hẳn những công nhân trình tay nghề cao vì vậy mà khi các DN này đầu t vào phát triển thì nguồn nhân lực cha đáp ứng đợc thì họ sẽ phải tìm ra biện pháp khắc phục thể là đa ngời nớc ngoài trình độ sang làm việc hoặc là tuyển những công nhân vào sau đó đào tạo và hớng dẫn họ trong quá trình lao động quan quản dạy nghề cha thống nhất , các chính sách cha thống nhất , thiếu... đợc những kinh nghiệm nớc ngoài từ đó mà quản tốt hơn nguồn lao động trong DN làm cho DN ngày càng phát triển , đa kinh tế nớc ta đi lên theo đúng hớng mà Đảng ta đã đề ra Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD 18 Đề án môn học KTLĐ Hà Quang Chiến Chơng III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản NNL trong các DN vốn đầu t nớc ngoài I Các chính sách của nhà nớc Cần phải nhận thức đúng đắn và... về an toàn lao động 4 Cần chế độ nâng bậc lơng và định mức lao động hợp Tất cả các doanh nghiệp CVĐTNN tại Việt Nam đều phải thực hiện trên việc nâng bậc lơng cho ngời lao động Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp Mức lơng tối thiểu là tròn 3 năm làm việc phải nâng 1 bậc lơng Doanh nghiệp thể thực hiện tăng lơng hàng năm thì tăng thấp nhất phải bằng 1/3 bậc lơng Nếu các Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD... dụng sự quản của quan lao động địa phơng b) Nâng cao năng lực hoạt động của các trung tâm dịch vụ việc làm bằng việc hớng các hoạt động của các trung tâm vào t vấn việc làm, cung ứng lao động ,thông tin thị trờng lao động để góp phần hỗ trợ hiệu quả vào cung ứng lao động cho các DN vốn ĐTNN c) Hoàn thiện quy đình thủ tục tuyển dụng lao động vào làm việc trong các DN và tổ chức nớc ngoài. .. sách của nhà nớc về tiền lơng và thu nhập trong DN vốn ĐTNN bị buông lỏng, các quan quản nhà nớc cha phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc hớng dẫn kiểm tra để DN thực hiện đúng các quy định của nhà nớc Việc xử vi phạm một số doanh nghiệp cha nghiêm, vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngời lao động còn hạn chế ,ở niều DN còn bị giới chủ thao túng, lợi... mức phải đạt trên 80% trở lên Để chính sách tiền lơng đạt đợc hiệu quả nh mong muốn Bộ lao động thơng binh và xã hội cần phối hợp với các bộ quản ngành, lĩnh vực, các địa phơng tổ chức tốt việc tuyên truyền, hớng dẫn cho cả ngời sử dụng lao động và ngời lao động hiểu thật rõ để thực hiện tốt chế độ, chính sách tiền lơng và thu nhập trong các doanh nghiệp vốn đầu t nớc ngoài Khoa KTLĐ - Trờng... đào tạo nhân lực khoa học kỹ thuật nói riêng một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành bộ phận nguồn lao động kỹ thuật Nó không những vai trò quyết định trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội mà đồng thời còn tạo điều kiện cho mỗi ngời tìm đợc công việc làm phù hợp Phát triển nguồn nhân lực và toàn dụng lao động nhân tố quyết định sự phát triển bền vững bởi vì . nhân lực trong các DN có vốn ĐTNN ở việt nam I. Đặc điểm của các DN có vốn ĐTNN ở Việt Nam 1. Sự ra đời của DN có vốn ĐTNN ở Việt Nam ĐTNN là việc các. để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực lại là một vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp . Nội dung của quản lý nguồn nhân lực trong các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, Quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Từ khóa liên quan