cho vay tieu dung3-decuong.doc

7 279 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

cho vay tieu dung3-decuong Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, chi nhánh Lý Nam ĐếPHẦN MỞ ĐẦUKhi Việt Nam gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), các ngân hàng thương mại muốn tồn tại và phát triển thì phải không ngừng tự hoàn thiện và làm mới phù hợp với quy luật phát triển chung. Mở rộng dịch vụ ngân hàng là một trong những nội dung cơ bản trong quá trình thực hiện đề án cơ cấu lại một cách toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng.Các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay đã và đang phát triển nhiều hình thức huy động cũng như cho vay. Tuy nhiên vẫn mới chủ yếu ở các lĩnh vực truyền thống mà chưa chú ý đến mảng cho vay tiêu dùng, trong khi trên thế giới cho vay tiêu dùng đã rất phát triển và trở thành một nguồn thu chính cho ngân hàng. Cùng với sự phát triển của kinh tế thì thu nhập của người dân cũng tăng lên đáng kể, do vậy nhu cầu chi tiêu cũng ngày càng tăng, không những sử dụng khoản tài chính của mình mà họ còn có nhu cầu vay để tài trợ cho tiêu dùng.Đối với ngân hàng Quân Đội, chi nhánh Lý Nam Đế đạt được kết quả khả quan, thu nhập từ cho vay tiêu dùng ngày càng tăng lên, càng trở thành khoản mục mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Do vậy ngân hàng hiện nay đã và đang ngày càng chú trọng hơn nữa đến cho vay tiêu dùng. Có thể nói đây là mục tiêu hàng đầu của ngân hàng trong thời gian tới. Tuy nhiên để có thể đảm bảo khoản thu nhập từ cho vay tiêu dùng thì ngân hàng càng phải nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng của mình.Sau một thời gian thực tập tại ngân hàng Quân Đội, chi nhánh Lý Nam Đế, thấy rằng cho vay tiêu dùng ngày càng được quan tâm do vậy đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, chi nhánh Lý Nam Đế” đã được lựa chọn để làm chuyên đề tốt nghiệp. Nội dung của chuyên đề tốt nghiệp bao gồm có ba chương:Chương 1: Lý luận cơ bản về chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mạiChương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quân Đội, chi nhánh Lý Nam ĐếChương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Quân Đội.PHẦN MỞ ĐẦU .1Chương I. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3I. Tổng quan về ngân hàng thương mại .3II. Hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại .51. Khái niệm về cho vay tiêu dùng .52. Quá trình hình thành và phát triển cho vay tiêu dùng .72.1 Đối tượng của cho vay tiêu dùng 72.2 Một số phương pháp cho vay tiêu dùng 82.3 Đặc điểm cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại .92.3.1 Phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình, không phải sản xuất - kinh doanh 92.3.2 Quy mô các khoản vay nhỏ song số lượng món vay lớn .92.3.3 Chi phí của cho vay tiêu dùng là khá lớn 92.3.4 Rủi ro trong cho vay tiêu dùng .102.3.5 Lãi suất trong cho vay tiêu dùng thường cứng nhắc 112.3.6 Lợi nhuận trong cho vay tiêu dùng .122.3.7 Tài sản đảm bảo, thế chấp .122.4 Vai trò của cho vay tiêu dùng 122.4.1 Đối với ngân hàng 122.4.2 Đối với khách hàng 132.4.3 Đối với nền kinh tế 142.5 Các hình thức cho vay tiêu dùng 142.5.1 Căn cứ theo mục đích vay có thể phân chia cho vay tiêu dùng thành 2 loại: .152.5.2 Căn cứ theo phương thức hoàn trả có thể chia cho vay tiêu dùng thành 3 loại: .152.5.3 Căn cứ theo hình thức bảo đảm tiền vay có thể chia thành 3 loại: .162.5.4 Căn cứ vào hình thức cho vay có thể chia thành 2 loại: 17III. Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng với các chỉ tiêu .201. Chất lượng cho vay tiêu dung .202. Các chỉ tiêu về chất lượng cho vay tiêu dùng 222.1 Quy mô của cho vay tiêu dùng 222.2 Dư nợ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay .222.3 Tỷ lệ nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng 222.4 Thu lãi cho vay tiêu dùng trên tổng thu lãi từ các hoạt động cho vay 232.5 Tỷ lệ sử dụng vốn sai mục đích 23IV. Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng .231. Các nhân tố khách quan .232. Các nhân tố chủ quan .25V. Các biện pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dung .261. Xây dựng quy chế cho vay hoàn chỉnh 262. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực 263. Cải tiến, hoàn thiện quy trình cho vay 264. Nâng cao khả năng thu nợ .275. Xử lý tài sản đảm bảo 276. Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng hiện đại .27CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH LÝ NAM ĐẾ .28I. Khái quát chung vê Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Lý Nam Đế 281. Quá trình hình thành và phát triển 282. Hoạt động chủ yếu của chi nhánh 303. Tình hình hoạt động .34II. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Lý Nam Đế 371. Cơ sở pháp lý của cho vay tiêu dùng 372. Quy trình nghiệp vụ 383. Quy mô và tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng 394.Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay .405.Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo các sản phẩm 412.Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng có đảm bảo và không có bảo đảm 467. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo đối tượng khách hàng 478. Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian 47III. Đánh giá chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, chi nhánh Lý Nam Đế 481. Thành tựu đạt được .481.1. Thu lãi từ cho vay tiêu dùng .481.2. Tình hình nợ quá hạn từ cho vay tiêu dung 511.3. Hạn chế .542. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế .572.1.Nguyên nhân chủ quan .572.2.Nguyên nhân khách quan 58CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP QUÂN ĐỘI, CHI NHÁNH LÝ NAM ĐẾ 60I. Định hướng phát triển .601. Định hướng phát triển chung .602. Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng 60II. Các giải pháp đối với ngân hàng .611. Hoàn thiện cơ chế cho vay .612. Tăng thêm số lượng nhân viên tin dụng tiêu dùng 623. Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực 624. Cải thiện, hoàn chỉnh quy trình cho vay 635. Nâng cao khả năng thu nợ .656. Xử lý tài sản bảo đảm 657. Xây dựng công nghệ thông tin ngân hàng hiện đại 66III. Kiến nghị 671. Đối với ngân hàng nhà nước .672. Hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật cho vay tiêu dùng 673. Xây dựng môi trường cạnh tranh, lành mạnh trong cho vay tiêu dùng 68Kết luận 69Danh mục tài liệu tham khảoDanh Mục Bảng BiểuBảng Tên bảng TrangBảng 2.1 Nguồn vốn huy động 33Bảng 2.2 Tình hình cho vay và thu nợ 34Bảng 2.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng 38Bảng 2.4 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng 39Bảng 2.5 Cho vay tiêu dùng theo sản phẩm 41Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo bảo đảm 45Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian 46Bảng 2.8 Thu lãi từ cho vay tiêu dùng 47Bảng 2.9 Hiệu quả cho vay 49Bảng 2.10 Nợ quá hạn trong cho vay tiêu dùng 49 . tăng trưởng cho vay tiêu dùng......................394.Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay. ................405.Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng. động 33Bảng 2.2 Tình hình cho vay và thu nợ 34Bảng 2.3 Dư nợ cho vay tiêu dùng 38Bảng 2.4 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng 39Bảng 2.5 Cho vay tiêu dùng theo sản
- Xem thêm -

Xem thêm: cho vay tieu dung3-decuong.doc, cho vay tieu dung3-decuong.doc, cho vay tieu dung3-decuong.doc