CHO VAY dn NGOAI QD.doc

48 264 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:24

CHO VAY dn NGOAI Q Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy AnhCHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG1. TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng1.1.1. Tín dụng Tín dụng xuất phát từ chữ Latin Credutium có nghĩa là tin tưởng.Tín dụng theo nghĩa của Việt Nam là vay mượn. Tín dụng là chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị dưới hình thức thực hiện vật hay tiền từ người sở hữu sang người sử dụng và sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn.Nó thể hiện ở 3 nội dung:- Sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác- Sưh chuyển giao này mang tính tạm thời.- Khi hoàn lại lượng giá trị đã chuyển giao cho người sở hữu phải trả kèm theo một lượng giá trị dôi thêm gọi là lợi tức1.1.2. Tín dụng ngân hàng:Tín dụng ngân hàng: là hình thức tín dụng mà các chủ thể tham gia là các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp hoặc cá nhân . Trong quan hệ tín dụng này ngân hàng đóng vai trò trung gian là người cho vay vừa là người đi vay. Tín dụng ngân hàng được thực hiện dưới nhiều hình thức như: vay bằng tiền mặt, cho vay giá trị ghi sổ, bảo lãnh vay vốn…1.1.3. Các hình thức tín dụng:- Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức mua bán chịu hàng hóa hoặc ứng tiền trước khi nhận hàng.- Tín dụng ngân hàng là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa các tổ chức tín dụng với các thành viên khác trong xã hội trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian vừa là người đi vay vừa là người cho vay. Tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại có quan hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau.- Tín dụng nhà nước là quan hệ tín dụng giữa nhà nước và các thành viên khác trong xã hội. Trong đó, nhà nước đóng vai trò là người đi vay để sử dụng cho những mục đích nhất định. Tín dụng nhà nước thể hiện bằng cách phát hành công trái, nhằm bù đắp thiếu hụt ngân sách SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 1Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh- Tín dụng hợp tác là lọai hình tín dụng do những thành viên trong cùng điều kiện nhất định tổ chức hình thành một cách tự nguyện. Tín dụng hợp tác thực hiện các việc huy động và cho vay giữa các thành viên với nhau theo những điều kiện tương tự tín dụng ngân hàng.- Tín dụng quốc tế là hình thức tín dụng thể hiện quan hệ giữa nhà nước, các doanh nghiệp trong nước với các quốc gia hay tổ chức tiền tệ, tín dụng quốc tế.1.1.4. Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động tín dụng:* Nguyên tắc hoàn trả: Đây là nguyên tắc cơ bản trong quan hệ tín dụng, là cơ sở để đảm bảo cho ngân hàng kinh doanh. Theo nguyên tắc này thì vốn vay phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi đúng hạn. Trước khi cấp tiền vay, các ngân hàng phải có cơ sở để tin rằng người vay có thiện chí và khả năng trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Nếu không hợp đồng tín dụng sẽ không được ký kết.* Nguyên tắc vốn vay có mục đích và sử dụng vốn đúng mục đích: Khách hàng vay phải cho ngân hàng thấy được mục đích và khả năng sử dụng vốn của mình có hiệu quả thông qua các phương án, dự án đầu tư nhằm bảo đảm được việc hoàn trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng khi đến hạn. Qua đây ngân hàng có thể xác định được hiệu quả cho vay, đo lường rủi ro và tính khả thi của đề nghị vay. Do đó, trong suốt quá trình khách hàng sử dụng nợ vay, ngân hàng phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra và kịp thời áp dụng các biện pháp chế tài đối với khách hàng vi phạm hợp đồng.* Nguyên tắc có đảm bảo: Trong nền kinh tế thị trường việc dự báo chính xác các sự kiện sẽ xảy ra là rất khó. Vì vậy, để giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, nhất là trong các hoạt động tín dụng các Ngân hàng luôn đòi hỏi điều kiện đảm bảo cho khoản vay.- Đảm bảo bằng tài sản- Đảm bảo không bằng tài sản mà bằng uy tín, năng lực tài chính, tính khả thi của phương án kinh doanh, kế hoạch đầu tư…2. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG:- Căn cứ vào thời hạn tín dụng:+ Tín dụng ngắn hạn là tín dụng có thời hạn dưới 1 năm và thường được sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động của các doanh nghiệp và cho vay phục vụ nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.+ Tín dụng trung hạn là loại tín dụng có thời hạn từ 1-5 năm. Tín dụng trung hạn thường được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến hay đổi mới thiết bị SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 2Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anhcông nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án có quy mô nhỏ, có thời gian thu hồi vốn nhanh.+ Tín dụng dài hạn là loại hình tín dụng có thời hạn từ 5 năm trở lên và thời hạn tối đa có thể lên đến 20-30 năm. Tín dụng dài hạn thường được sử dụng để đáp ứng nhu cầu dài hạn như xây nhà ở, các thiết bị, phương tiện vận tải có quy mô lớn, xây dựng các xí nghiệp mới.- Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn:+ Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá là loại tín dụng cung cấp cho các nhà doanh nghiệp để tiến hành sản xuất và kinh doanh.+ Tín dụng tiêu dùng là loại tín dụng cấp phát cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu chi tiêu. Có 2 hình thức:+ Tín dụng tiêu dùng trực tiếp: Ngân hàng và khách hàng quan hệ trực tiếp với nhau từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc tín dụng.+ Tín dụng tiêu dùng gián tiếp: Là loại quan hệ tín dụng thường qua trung gian là người bán hàng, bằng cách Ngân hàng mua lại các phiếu nợ.- Căn cứ vào đối tượng vay:+ Tín dụng vốn lưu động là loại tín dụng được cung cấp nhằm để hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. Loại tín dụng này được thực hiện chủ yếu bằng 2 hình thức cho vay bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu hụt và chiết khách hàngấy chứng từ có gá.+ Tín dụng vốn cố định là loại tín dụng cung cấp nhằm hình thành vốn cố định cho doanh nghiệp. Loại tín dụng này được thực hiện dưới hình thức cho vay trung và dài hạn. - Căn cứ vào tính chất bảo đảm:+ Cho vay có bảo đảm là loại hình cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm như thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của bên thứ ba.Nguồn bảo đảm là căn cứ pháp lý để Ngân hàng có thêm một nguồn thu nợ thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất nêu có rủi ro xảy ra.+ Cho vay không có bảo đảm là loại hình cho vay không có tài sản thế chấp cầm cố hay không có sự bảo lãnh của bên thứ ba, việc cho vay dựa vào uy tín của bản thân khách hàng đến vay.- Căn cứ theo phương thức cấp tín dụng.SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 3Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh+ Cho vay từng lần: là phương pháp cho vay mà mỗi lần vay vốn, khách hàng và Ngân hàng phải thực hiện thủ tục vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.+ Cho vay theo hạn mức tín dụng: Với phương thức cho vay này Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng được duy trì trong khoảng thời gian nhất định trên tài khoản tiền vay.+ Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho khách hàng vay vốn đế thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các sự án phục vụ đời sống. + Cho vay hợp vốn: Đây là phương thức Ngân hàng đứng ra cho vay đối với dự án vay của khách hàng, trong đó một Ngân hàng đứng ra làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các Ngân hàng khác.+ Cho vay trả góp: Khi vay vốn, Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một số lãi suất vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay.+ Cho vay thông qua các nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.+ Cho vay theo dự án thấu chi.3. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY VÀ ĐẶC ĐIỂM CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ:3.1. Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ:* Căn cứ theo thời hạn cho vay:- Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay này có thời hạn đến 12 tháng và được sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động của các doanh nghiệp và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân.- Cho vay trung hạn: Loại cho vay này có thời hạn trên 12 tháng đến 5 năm. Tín dụng trung hạn được sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi mới thiết bị, công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng các dự án mới có qui mô nhỏ và thời gian thu hồi vốn nhanh. - Cho vay dài hạn: Loại cho vay này có thời hạn trên 5 năm. Tín dụng dài hạn được sử dụng để cấp vốn cho vay xây dựng cơ bản như đầu tư xây dựng xí nghiệp mới, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng, cải tiến và mở rộng sản xuất có qui mô lớn. * Căn cứ theo tính chất đảm bảo của vốn vay:SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 4Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh- Tín dụng có đảm bảo không bằng tài sản: Là tín dụng không có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của người thứ ba, mà việc cho vay chỉ dựa vào phương án vay vốn khả thi, uy tín của bản thân khách hàng hoặc người bảo lãnh.- Tín dụng có đảm bảo bằng tài sản: Là tín dụng có tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh của người thứ ba. Sự bảo đảm này là căn cứ pháp lý để ngân hàng có them một nguồn thu nợ thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất thiếu chắc chắn.* Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay.Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay thì tín dụng Ngân hàng được chia làm hai loại sau:- Tín dụng đầu tư kinh doanh: Được dùng để cấp phát vốn cho các nhà doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác để tiến hành sản xuất và kinh doanh.- Tín dụng tiêu dùng: Là hình thức cấp tín dụng cho các cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như: Mua sắm nhà cửa, xe cộ, các hàng hóa bền chắc như máy giặt, tủ lạnh và các nhu cầu bình thường hàng ngày. Đây là loại tín dụng có khả năng sinh lời khá lớn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.* Căn cứ theo phương thức cấp tín dụng:+ Cho vay từng lần: là phương pháp cho vay mỗi lần vay vốn, khách hàng và Ngân hàng phải thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết va ký kết hợp đồng tín dụng.+ Cho vay theo hạn mức tín dụng: Với phương thức cho vay này Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng được duy trì trong khoảng thời gian nhất định trên tài khoản tiền vay.+ Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho khách hàng vay vốn để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án phục vụ đời sống.+ Cho vay hợp vốn: Đây là phương thức Ngân hàng đứng ra cho vay đối với sự án vay của khách hàng trong đó một Ngân hàng đứng ra làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các Ngân hàng khác.+ Cho vay trả góp: Khi vay vốn, Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một số lãi suất vay phải trả cộng với số nợ gốc được chia ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. + Cho vay thông qua các nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.+ Cho vay theo sự án thấu chi.3.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay của Ngân hàng:SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 5Chun đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh- Tn thủ các quy định cụ thể của Pháp luật thơng qua một số luật, nghị định, quyết định, đơn cử là các tổ chức tín dụng. quyết định 1672/NHNN/2001 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.- Quyết định cho vay trên cơ sở thẩm định nhiều yếu tố như: Tài sản đảm bảo nợ vay, thu nhập đảm bảo trả nợ, mục đích sử dụng rõ ràng. Quyết định cho vay đồng nghĩa với quyết định đầu tư dựa trên cơ sở hiệu quả của phương án. Tài sản đảm bảo chỉ là điều kiện cần, Ngân hàng ln mong muốn khách hàng có thu nhập để trả nợ vay.- Tài sản đảm phải được đăng ký giao dịch đảm bảo theo quyết định của pháp luật, đây là yếu tố giúp Ngân hàng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho và và xác định thứ tự ưu tiên thanh tốn khi xử lý tài sản.- Cho vay thường đi đơi với q trình kiểm tra sử dụng vốn vay của khách hàng để kịp thời phát hiện rủi ro mà tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm bảo tồn vốn vay.- Trích dự phòng rủi ro gồm dự phòng chung cho tổng dự nợ vay và dự phòng với từng món vay cụ thể. Đây là quyết định bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước theo quyết định số 493/NHNN/2005. 4. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGẮN HẠN NGỒI QUỐC DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4.1. Ngun tắc vay vốn: Khách hàng vay vốn của NHSGTT phải bảo đảm:- Sử dụng số vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.- Hồn trả gốc và lãi vốn đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.4.2. Điều kiện vay vốn: Khách hàng vay vốn của NHSGTT có đủ các điều kiện sau:Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.a. Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam.- Pháp nhân phải có năng lực và pháp luật dân sự.- Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.- Thành viên cơng ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.b. Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngồi. Phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo qui định của nước mà pháp nhân đó có SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 6Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anhquốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam, các văn bản pháp luật khách của Việt Nam qui định hoặc ước quốc tế mà CHXHCN Việt Nam ký kết hoặc tham gia qui định.- Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp- Có khả năng tài chính bảo đảm trả nợ trong thời hạn cam kết- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh dịch vụ khả thi, có hiệu quả và phù hợp với qui định của pháp luật.- Thực hiện các qui định về bảo đảm tiền vay theo qui định của chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.- Có trụ sở hoặc hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi hội sở hoặc các đơn vị trực thuộc của NHSGTT hoạt động. Các trường hợp cho vay ngoài địa bàn qui định phải được Hội đồng quản trị NHSGTT chấp nhận.4. 3. Loại cho vay:NHSGTT cho khách hàng vay theo các loại ngắn hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh và các dự án đầu tư phát triển.- Cho vay ngắn hạn và các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng.- Cho vay trung hạn và các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng.- Cho vay dài hạn và các khoảng vay trên 60 tháng.4. 4. Những nhu cầu vốn không được cho cay:Hai đơn vị trực thuộc NHSGTT không được cho vay các nhu cầu vốn sau đây:- Để mua sắm tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán, chuyển nhượng, chuyển đổi.- Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm.- Để đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm.4. 5. Thời hạn cho vay:- Hai đơn vị trực thuộc NHSGTT và khách hàng căn cứ chu ký sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ khách hàng, nguồn vốn cho vay của NHSGTT để thỏa thuận thời hạn cho vay và kỳ hạn trả nợ phù hợp.- Đối với các pháp nhân Việt Nam và nước ngoài, thời hạn cho vay không vượt quá thời gian hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam.SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 7Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh- Đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn được phép sinh sống, hoạt động tại Việt Nam.4.6. Lãi suất cho vay:a. Lãi suất cho vay của NHSGTT do Hội đồng Quản trị quyết định trong từng thời kỳ phủ hợp với tình hình thị trường, lợi thế cạnh tranh và trong khuôn khổ qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Các đơn vị trực thuộc NHSGTT không được phép cho vay dưới mức lãi suất qui định. Các trường hợp cho vay với lãi suất ưu đãi để thực hiện chính sách khách hàng phải được Hội hồng Quản trị NHSGTT chấp nhận.b. Mức lãi suất đối với các khoản nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay áp dụng trong thời hạn cho vay đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng.4.7. Mức cho vay:- Các đơn vị trực thuộc NHSGTT căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của khách hàng, giá trị tài sản bảo đảm tiền vay, và khả năng nguồn vốn của NHSGTT để quyết định mức cho vay.Trong cho vay trung, dài hạn còn phải xác định mức vốn tự có của khách hàng tham gia dự án đầu tư phát triển để định mức cho vay.- Giới hạn tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh đối với một khách hàng (bao gồm dư nợ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, dư nợ thanh toán thay, dư nợ cầm cố chiết khấu chứng từ có giá và số dư bảo lãnh) bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ và vàng không được vượt quá 15% vốn tự có của NHSGTT, từ trường hợp đối với những khoản cho vay từ các nguồn vốn ủy thác của Chính phủ, của các tổ chức và cá nhân, hoặc trường hợp khách hàng vay là các tổ chức tín dụng.Các trường hợp vượt quá tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh đối với một khách hàng qui định tại quy chế này do Hội đồng quản trị xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể trong khuôn khổ qui định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Trường hợp nhu cầu của một khách hàng vượt quá giới hạn hoặc khách hàng có nhu cầu huy động từ nhiều nguồn thì NHSGTT có thể xem xét cho vay hợp vốn với các tổ chức tín dụng khác theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.`Việc xác định vốn có của các tổ chức tín dụng để làm căn cứ tính toán giới hạn cho vay thực hiện theo qui định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.4.8. Thu nợ và lãi vốn vay:SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 8Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anha. Thu lãi: Tiền lãi được thu hàng tháng đúg vào ngày nhận tiền vay lần đầu đối với phương thức cho vay từng lần, hoặc vào một ngày cố định hàng tháng đối với phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.Khách hàng trả lãi chậm so với qui định vừa nêu sẽ phải thêm lãi phạt tính trên số tiền lãi phải trả và số ngày chậm trả. Trường hợp khách hàng trả lãi trễ không quá 5 ngày làm việc so với ngày trả vì lý do khách quan, nếu khách hàng có đề nghị bằng văn bản, các đơn vị trực thuộc NHSGTT có thể xét cho miễn lãi phạt chậm trả. b. Thu nợ gốc: Đến kỳ hạn trả nợ hoặc kết thúc thời hạn cho vay ghi trong hơpk đồng tín dụng, khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và kịp thời cả gốc và lãi cho NHSGTT.Quá thời hạn này nếu khách hàng chưa trả nợ thì phải chịu lãi suất nợ quá hạn kể từ ngày phải trả.Quá 15 ngày làm việc kể từ ngày đến kỳ hạn trả nợ, khách hàng không trả nợ mà không được định kỳ hạn trả nợ hoặc không được gia hạn nợ thì số nợ đến hạn sẽ bị chuyển sang nợ quá hạn.c. Trả nợ bằng ngoại tệ: Khách hàng vay vằng ngoại tệ và thì phải trả nợ bằng ngoại tệ đó. Trường hợp khách hàng trả nợ bằng loại ngoại tệ khác hoặc bằng tiền đồng Việt Nam thì phảu thoản thuận trước với NHSGTT phù hợp với qui định về quản lý ngoại hối của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Các th8oản thuận này phải ghi vào hợp đồng tín dụng. 4.9. Hồ sơ vay vốn:Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gởi cho NHSGTT các giấy tờ tài liệu sau dây và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tình hình chính xác và hợp pháp của các giấy tờ, tài liệu này:- Giấy đề nghị vay vốn- Quyết định thành lập (đối với doanh nghiệp nhà nước) hoặc giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép kinh doanh và chứng chỉ hành nghề (đối với một số ngành nghề có qui định). Các loại giấy phép này phải còn hiệu lực.SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 9Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp.- Bản điều lệ hoạt động.- Hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh).- Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật (tổng giám đốc, chủ nhiệm hợp tác xã, chủ tịch hội đồng, chủ tịch hồi đồng thành viên…) và kế toán trưởng.Các loại giấy tờ của các mục này đều phải có chứng nhận sao y bản chính của cấp có thẩm quyền hoặc các đơn vị. Trường hợp đơn vị sao y thì phải có chữ ký của cán bộ tín dụng phụ trách hồ sơ đó và có trách nhiệm đối chiếu với bản chính đó.Phương án sản xuất kinh doanh (đối với ngắn hạn) hoặc dự án đầu tư (đối với trung và dài hạn), kế hoạch hoàn tar vốn và nợ.Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đảm bảo tiền vay chính khác ngoài ngân hàng như: Quỹ hỗ trợ phát triển, kho bạc Nhà nước, bảo hiểm, bưu điện, thị trường chứng khoán,… sẵn sàng chia sẽ thị trường huy động vốn của ngân hàng. Mỗi ngân hàng thương mại, mỗi tổ chức tài chính có những ưu điểm lợi thế khác nhau, vì vậy sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Trước tình hình đó, đòi hỏi NHSGTT Đà Nẵng luôn phải nổ lực, không ngừng nâng cao vị thế của mình, khẳng định thương hiệu để thu hút khách hàng, mở rộng thị phần. CHƯƠNG IIPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ưSẦI GÒN THƯƠNG TÍN ĐÀ NẴNG.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ĐN.1.1. Quá trình thành lập NH TMCP SGTT chi nhánh Đà Nẵng:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Đà Nẵng có trụ sở giao dịch tại 202 Hoàng Diệu, Phường Nam Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Được thành lập theo quyết định số 178/2003/QĐ-HĐQT ngày 15/07/2003 của Hội đồng quản trị về việc SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 10[...]... ra để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay. + Cho vay thông qua các nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.+ Cho vay theo dự án thấu chi.3. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY VÀ ĐẶC ĐIỂM CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ:3.1. Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ:* Căn cứ theo thời hạn cho vay: - Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay này có thời hạn đến 12 tháng và được sử dụng... dụng:+ Cho vay từng lần: là phương pháp cho vay mỗi lần vay vốn, khách hàng và Ngân hàng phải thực hiện thủ tục vay vốn cần thiết va ký kết hợp đồng tín dụng.+ Cho vay theo hạn mức tín dụng: Với phương thức cho vay này Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng được duy trì trong khoảng thời gian nhất định trên tài khoản tiền vay. + Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho. .. thời hạn cho vay. + Cho vay thông qua các nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.+ Cho vay theo sự án thấu chi.3.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay của Ngân hàng:SVTH: Phạm Thị Thu Hải Trang 5 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS. Võ Thúy Anh- Đối với cá nhân nước ngồi, thời hạn cho vay khơng vượt quá thời hạn được phép sinh sống, hoạt động tại Việt Nam.4.6. Lãi suất cho vay: a. Lãi suất cho vay của... Tình hình chung về cho vay 18Bảng 6:Tình hình chung về cho vay đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh 19Bảng 7:Tình hình chung về cho vay ngồi quốc doanh 21 Bảng 8:Tình hình chung về cho vay ngồi quốc doanh 22Bảng 9:Tình hình chung về cho vay ngồi quốc doanh 24Bảng 10:Tình hình ngân hàng cho vay vốn ngắn hạn theo hình thức bảo đảm 26 Bảng 11:Tình hình ngân hàng cho vay ngắn hạn theo... Anh+ Cho vay từng lần: là phương pháp cho vay mà mỗi lần vay vốn, khách hàng và Ngân hàng phải thực hiện thủ tục vốn cần thiết và ký kết hợp đồng tín dụng.+ Cho vay theo hạn mức tín dụng: Với phương thức cho vay này Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng được duy trì trong khoảng thời gian nhất định trên tài khoản tiền vay. + Cho vay theo dự án đầu tư: Ngân hàng cho. .. thức cho vay trên. Tuy nhiên trong tương lai, chi nhánh có thể mở rộng các phương thức cho vay, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có các dự án đầu tư lớn, mở rộgn quy mô sản xuất kinh doanh, tăng mức cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên thị trường cũng như có thể nâng cao phương thức cho vay từng lần bằng cách cho vay theo hình thức doanh số, cho vay từng mặt hàng để dễ quản lý cho. .. phép cho vay dưới mức lãi suất qui định. Các trường hợp cho vay với lãi suất ưu đãi để thực hiện chính sách khách hàng phải được Hội hồng Quản trị NHSGTT chấp nhận.b. Mức lãi suất đối với các khoản nợ gốc quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay áp dụng trong thời hạn cho vay đã được ký kết hoặc điều chỉnh trong hợp đồng tín dụng.4.7. Mức cho vay: - Các đơn vị trực thuộc NHSGTT căn cứ vào nhu cầu vay. .. khả năng trả nợ của khách hàng, giá trị tài sản bảo đảm tiền vay, và khả năng nguồn vốn của NHSGTT để quyết định mức cho vay. Trong cho vay trung, dài hạn còn phải xác định mức vốn tự có của khách hàng tham gia dự án đầu tư phát triển để định mức cho vay. - Giới hạn tổng dư nợ cho vay và bảo lãnh đối với một khách hàng (bao gồm dư nợ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn, dư nợ thanh toán thay, dư nợ... hàng vay vốn đế thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các sự án phục vụ đời sống. + Cho vay hợp vốn: Đây là phương thức Ngân hàng đứng ra cho vay đối với dự án vay của khách hàng, trong đó một Ngân hàng đứng ra làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các Ngân hàng khác.+ Cho vay trả góp: Khi vay vốn, Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một số lãi suất vay. .. khách hàng vay vốn để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án phục vụ đời sống.+ Cho vay hợp vốn: Đây là phương thức Ngân hàng đứng ra cho vay đối với sự án vay của khách hàng trong đó một Ngân hàng đứng ra làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các Ngân hàng khác.+ Cho vay trả góp: Khi vay vốn, Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một số lãi suất vay phải . hạn cho vay. + Cho vay thông qua các nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.+ Cho vay theo dự án thấu chi.3. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY VÀ ĐẶC ĐIỂM CHO VAY. VÀ NHỎ:3.1. Các hình thức cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ:* Căn cứ theo thời hạn cho vay: - Cho vay ngắn hạn: Loại cho vay này có thời hạn đến 12
- Xem thêm -

Xem thêm: CHO VAY dn NGOAI QD.doc, CHO VAY dn NGOAI QD.doc, CHO VAY dn NGOAI QD.doc, Tín dụng Tín dụng ngân hàng: Các hình thức tín dụng:, PHÂN LOẠI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG:, CÁC HÌNH THỨC CHO VAY VÀ ĐẶC ĐIỂM CHO VAY ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ:, 3. Loại cho vay: Những nhu cầu vốn không được cho cay: 5. Thời hạn cho vay:, II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI