Phương pháp tính nhanh đồng phân

1 2,669 52
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:20

Phương pháp tính nhanh đồng phân Convert by TVDT CÔNG THỨC TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN 1) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O: Công thức: 2) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO: Công thức: 3) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2: Công thức: 4) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2: Công thức: 5) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N: Công thức: 6) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo: Công thức: 7) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O: Công thức: 8) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO: Công thức: Trên đây chỉ là một vài công thức thường gặp trong các kì thi tuyển sinh. Hy vọng các bạn sẽ biết cách sử dụng hợp lí để làm tốt bài thi tuyển sinh của mình Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n<6) Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n<7) Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n<7) Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n<5) Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n<5) n2(n+1) Số trieste = 2 (n-1)(n-2) Số ete CnH2n+2O = (2<n<5) 2 (n-2)(n-3) Số ete CnH2nO = (3<n<7) 2 . TÍNH NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN 1) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O: Công thức: 2) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO: Công thức: 3) Số đồng phân. Công thức: 4) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2: Công thức: 5) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N: Công thức: 6) Số đồng phân trieste tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp tính nhanh đồng phân, Phương pháp tính nhanh đồng phân, Phương pháp tính nhanh đồng phân

Từ khóa liên quan