SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm

69 1,040 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 21:59

      !"#$%&'( !()*+,-#$. $/01 .234 3567585679 :0;+<)  : %$        ! " #$%&'()*'+  , " '(/012 , 32 !/012 4 :!!.!4 05/012 4  !6! 4 72 8/012 9 " :;<=  :!='%$))$/-#$   +>0?@;2   A);2B6!C2 3 :)-% 3 :-$/)-$*> , :)%$- 4 :.!((+<) 9 DEDFGHI0'J'()/012 9 DEDFGGH!:0/0126:K0%<L1?M N DEDFGGGHA)65L<O00'$  DEDFG-HA)65L%20'$  DEDF-H+>0?@;2  DEDF-GH!:0P)K0  DEDF-GGH&P)BQ0) ,4     !"#$%&'( !()*+,-#$. $/01 ?@AB?CDDEF?CDGHI3JKDLDFM: +NDBO3JPQDENDRDFSFITUD-F@DFNDSVWDF-F@DFXY: :0;+<)3 <O0R2!5S)$B:62SQ0S)/LS:)0*2 'T'UV):?M0'WLOL$00LLXY'ZP$0LM0/2Y $?2Y<[S)<[? K00\<<[' 65LK0%'50]5')::;O<=;:'$LOL)RT$' 0*:']S0'WLO<[S)<[? K0!%10 0^_ &SOP$L`@SaY'UVb00cL6`@dLS@6!10 0eSaPL)8108P) L$P)Sa0\S`0fC2K< 0+2Sa'^0+2^0@Y00?fg'^hY'^:)0 :!'i0P;)S!'^0> <SB Y'50!;j0>:P$L`@Sa0eK0%;O4kY '500cL0]5''<l0'5L0:S)1^['&SOP$L`) `'T '<;)%m?MPMS) 'W<6>:C28:;2B ]L6K0P$L`@Sa/012'<l0!)/K0%;O4k <=F[A8!C20:. 0'$'T0!n;j0> 0eK0%(2']01LoS0%m?MPMS) 'W< 6>:C28:;2B]L0!'<l0;j0>:P$L`@ Sa0eK0%;O4k<=F[A8 /012'<l0!)/]L<['<[H;O4<= F[A8H;O4kpK0%q;)L;OQ0LY;O4ApK0  %q;)L;O'&01EOQ0L'<l0<O?r0:K0% 'W<6>:C28:;2B]L!C20:. 0'$'T0! n;j0>0eK0%5L2P8pJ2P8qP)65L 0e;OQ0L;)3Y9s0e;O'&01;)3YN"!C265L01 tc%0:. uYvY30]h;)0]%Q60P;O@'5L 2P80e;OQ0LS);O'&01(2']01LoS0 <O?r0:K0% 'W<6>:C28:;2B]L:P$ L`@Sa;)L0!;j0>0:K0%<=F[A8 : %$3 7:?UDVJZDE3 @Sa;)L$:@P$L`C2K:)<=oLQ0 LM0'>0:?M05:)?+00K0%#M0'>00e ? L`@Sa;)H 0:K0%P!%m?M`@'5:!S) Lb$52P!`C2006hacY'K0Y]YS!Y`C200= ? L`K0) 0]LSM5a;Q0Y>20eK0%Yw;2  0:00cL<[%2 hS):?M00:00cL@80LLO K0'^):YS!'^):0@-;) /20*20[P.Y K+L.:%2&C28K0B0eK0%]0\;) /20*2 ;2`Z%:%:SO2F]'K0'^):LO^00cLS! '^<l0;C28S!;)C28^00cL<?2 0>R0;6> 2S(+LYS*Y!Ygx0\<6>2S(@+LY@:L` @Sa72']6ha'K00e00cL'<l00e0&/LY]*;OS): S0@8%Q:%0e!-Q0 *2!K0% ?<=<S!%;j0>'i0PK0%6`0^_'!6):/ S!:Y6):/S!<=L)*;O00cLS!.f ha S!'^0>0eK0%;O4k<=F[A80UbL10'$ .Y%b?h<SB ;)?:002 /+%2H t:00+Lc:<[@S8`<=!-+L<! ):8S!0@<!.  " t:<=;r;$@000@+L'*2<H0yYRy%Y?ySyY:y2Y y y+ Y2y:YaLy+LYay+Y2y/2YLy/Ly/LycLx t:<=+L%:i0*L;r00+L02&<HyYy0YayaY aya0Y+y+Y+y+0yYcycYcyc0Y/y/Y/y/Y/y/0x t:*L;rY6`+PnVYT t:6`dL'<l0S)6`52'<l0h0eg@%m?M#jg @'(2P52'L$6L):']!26`dL'<l0h0eg8 6S!%X%0> t:>'K0%0P:Y0> t::S/6`0^K%m;j0>:)<=`<=Y 0z0]P$L`@Sa0] /20*2S(S!'^0>S):'P) 65L;2`0] /20*2) <0U;00L`K060Y:S/*2 <PVC2YBL0>0z /20*2K0%>:'^Y6`;<2+L0> '^ 6`[@YP)Sb8(2Y={Y;Q00` S06;O/:S/0<C2+L'^L10/S0%m;j0> 0\0<:)+L:)_Y0<0]2C2 t#i60YL$P$B6`VK0%0U;<=K0Y6`0J2%2 hY <?2 :S0@8%Q:%0e!- tF0cL0<dL'<l0C2 d0S!'^0> <SB Y'50!@;j0>L)K0%<=Ld0`0K 2 /+H@G[\GFPYD]\^P_G`ITV]GB?MV^aDEGFbDFVc1: 5:?c?dF@dVFYTVFM3 56d0M02 /+/Y`0].(2<H tE2 +L'^S8</'T]Y!-+L!):8S!< !. 2 /Y6+L0]5c:<[@ <6S!Sr'^0>:@<=l) Y <=S!;2`52h0egS)dL'<l000?.2|'+ Y 'UV<=S!dL0d0h0eg@C2C28K0BY6: 012Y'K0%0P:(2Yx 3 tm?M00L{:;2B0>YSB?M;:S):Q0!'5S!'^ 0>F0L{:;2B) ?Q/0[%bC2 ;2B0eg@!-Yg -S)/2@C2 d002:S0S!'^0> t}w;2 ]C2c'K0%0Y;U% L/'K0%0F*R0'J%0;) <=P'<=0eLj0^0;)2Z10S`B0e+;: ;<22 (;OP+ =S)LTLTS(%2:C28'K0Y8L52Y0L M0~LSaK0YS&g@%X6`g'<l0>0;\ Y+0:g ']Y60*S!YP52'L$S.'(80^;2`0]S&g@'5%m?M tF]]C2c%m?M00;:%00`0M<g'5!-Yg'5g S)@- !ig6]Y0<R0 'J'<l0n)8/g'5'5dL/Lh0egS)0!S0 S!%0> t 'W<6>:C28:;2B]L <SB 0].(2'56d0M0/Y2 / Lj'(20]@ !2'5LS)0!.'J&SO0.FY S8:0<[86`0]@!;2 S!Y;LjL`L$* ? 0:/6`0]='5%mS);2 0@0:K0%S)6`C2% <=R2 /;/M00@S!0:00cLF:/S0;2 0@S!0:K0 %B;)6]6a0:@* 0`:0^-8!:.000 ']`0K•FYT^e?VFPfbVJADE`I@VJRDFVFcAgIhD DFi\1-O<[) YoLLM0'>00!;j0>0:0B 5K0%0e;O4k]/S)K0%::)<=]02-O @;>;2BL)`/2/YL2&0!;j0>0:K0%0*Q0 00P<O0%2H @GjPkGGNjcD3 5Q0'<l0_'J•0!;j0>0:K0%;O4k <=F[A8€0eL8`'TS0L$%&P0M5 g'*2aLK06Pd'*2B;O PkG73I+ ?Q]L , •EO4k0]K0%Y`0)"]LH]LY]LY ]LS)]L"YLj]L0]9K0% •#j]L'(20]]L<bY]L]Y0U<6>8` 'W;/M0:C28:;2B]L PkG53:'$]L :L$2*L`@Sa40]"!YLj!`!)L$'! ;*:;2B]L#j;*:;2B]L`; 'W<6>Y0>S8 SB 00)S/:]L0\'<l0;)L<6>>.;);*: SUL$ PkG93!)%m;j0>0:K0%  •26:).C28:;2B]LK0%%Xc:P M]L;/P;O •`0:K0%@00]LBR‚;r2S($?2 :;2B'i0P;);j0> •26K0%@00]LBR‚R:Y`!)B R‚;$?2:;2BS)%m@;j0>L)00cL6`  •&SO@cLS!%`0:00cLS()0‚'0‚; ;*;jPJ%'] 9: lVmn^oVp?EKD^qT3 t6!6LH•@GFGFrYgs?GFbDFVcVFtDEVFPQDE€0e: S/2 ƒJe <=FU^YA2`#/2B t6!6LH•lVmnj?UDdF@dFrIF?UIE?adFuGm?DFgkdv B?MV^aDEGFbDFVc€0e:S/2 ƒ:\<=52K02 ƒ <[Yd6Ed6 t6!6LH•wYgs?GFbDFVcGFAFuGm?DFVJADEE?cDExZT ErBLD"€0e:S/2 ƒJ<[<=FZe  F0'()) '(2'(0B'!@0M5<6`<= R2 /;/M0:P$L`@SaF 4 A+`L2&0]L$/0120]5?M<=R2 /: 00!? 0eP$L`@SaFS)0!2C2;j0>0eK0 %'i0P;)00cLK0'JP)2 [ v:yD^oDEF?CDGHI3 -0 'W<6>:C28:;2B]L0];)L0!;j0> 0:K0%6`„ z: ?cVFITMVDEF?CDGHI3 F]-0 'W<6>:C28:;2B]L0];)L0!;j 0>0:K0% :!FPNDEdF@d3 7:-F@GFVF{DEF?CDGHI3   0!;j0>0eK0%'&SOL`@Sa  ! #$%&<[oL0!;j0>0:K0%;O4k/ 'JP)<=F[A8 ;O'<l00KL/0120](2'5L<['Z2 S(z;O>Y?+$0FM5<%2H "#$%O>S))*?+$00eK0%;O4kS)4A <=F[A8H &K0%00]L +$0 W%& L @  }0; EO4k  9 " " 9 EO4A  " 9 3 4 -()>0K0B0eaLK0<O0Y;O<['<[2S( '5L%&0e.000L`K0 5:F?MVfM3 FK]L0e;OH]LK0%;O4k;)]LQ0L S)]LK0%;O4A;)]L'&01`?fP)65L'565L ;j0>0eK0%<O00'$!C265L0:. '5L2 P80e]L0]%Q602Y?:']`?f‚65L01tc%'5 9 65L01%Q0/;0@'5L%&2P80e]L<O060 '$ -MV`IcH "#&-?{\GFHDE^{|@G^ODFG@GDFi\VPNDE^PNDE  +n?GFHDE F}GDEF?U\ J2P8 3Y, 3Y3,  Y9N4 uY9N4…Y3Yg']6!;2B%Q0/;0'5L%&2P80e]L Q0LS)]L'&01;) fFtDEGi~DEF•YY]L'<l00:;) VPNDE^PNDE m?M!6!H5L<O0S)%20'$'&SO00]L <['<[p'<l0L`bPqH "#'F?MVfMDEF?CDGHI Fi\ -VJPkG + @G^lDE -mYI + Q0L p4kq †  'W<6>:C28:;2B ]L † &01 p4Aq † ` †" 9:#ITVJRDFDEF?CDGHI3 9:7:JADE`I@VJRDFVFcAgIhDDFi\E?@AB?CDDF]GGFAG@G[\\lV mn`IT^ODFBoGFI€DGFbDFVc3 "#$%&%#' - /<=S)/K[0&H-!:.0000@0'*2L) 6`?f0&->?MH*72&0:Y72A8Y - /W010Y0[C2H-!:0@0'*2:Wlg?f;)L /->?MH0$%-LY<=2K00[%b[A8Y "#'()  N tf?.2&:00;/?:<H6:K06h2BY72 L)‡Y tf?.2&60zOS(6`Y=Y%&;<l ->?MHF2 !)2)$2!Y=68N"3N3"Y%;<l34.Y t+P) YYaL->?MHt"tN43Y 3:5:JADE`I@VJRDFVFcAgIhDDFi\ E?@AB?CDGFWJY\lVmngs?GFbDF VcVFPQDEE•d‚FuGm?DFBpj?UDdF@dmwYGFrY3 "*+,-./,-' tEj?:'%SJ>?.2'2 ->?MH•C2_€8S!;)•C^ € tEj?:6`dL'<l0C2 d0+P&006>20fP52JL$ +L ->?MH)p6`'<O0qs60p66`'<O0g6;q tEj?:6`dL'<l0C2 d0S!: ->?MH*P8KYUY6[x 56d0M0@;j) Y0z0*0:K0%OS)2+e @'i0'5LS(2 /d06!lYC2 d0S!:0e0@S! "*+,-$%$012 i0'5L+L'i0<0:gSf60SO+L02~;) 2 /+?r'!@00S!%0>F]5C2 @;j) )P?0e !2 "*+$%134 tEj?:6`+P'<l0S)0H:00+L0eK0% 6`+P'<l00F]5^00cLdLL$%&C2 d0V'5 +P0 •6`6!lSO@S*Pd'*2PoH:Y:aY:cY2/p0:Y 0:Yxq •g; M+L'*2*;O;)0p@g; M+L'*2;).>H [KY&Yxq tEj?:6`+P%S)RH  [...]... cho bài văn một nhan đề thích hợp và nêu lên dàn ý của bài ? Giáo viên cho học sinh tự chọn thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong qua trình thư kí các nhóm viết giáo viên lưu ý các em về lỗi chính tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm trong thời gian 6 phút 25 Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh sửa bài và sửa lỗi chính tả a/ - Bài văn thổ... kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong qua trình thư kí các nhóm viết giáo viên lưu ý các em về lỗi chính tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm trong thời gian 10 phút Sau đó giáo viên tiến hành hướng dẫn học sinh sửa bài và sửa lỗi chính tả Ví dụ: Nguyễn Trãi là người có công lớn trong việc phụ tá vua Lê Lợi cầm quân đánh thắng... Bước 1 Hiện trạng 2 Giải pháp thay Hoạt động Học sinh lớp 7A viết sai lỗi chính tả Hướng dẫn học sinh thay đổi thư kí trong qua trình thảo thế 3 Vấn đề nghiên luận nhóm Việc thay đổi thư kí trong qua trình thảo luận nhóm có làm cứu, giả thuyết hạn chế lỗi chính tả cho học sinh không? Có Việc thay đổi nghiên cứu thư kí trong qua trình thảo luận nhóm có làm... mà , nhưng, của, nhưng, như (?) Tìm các QHT có trong đoạn văn ? *) BT 2 : (Sgk/ 98) (?) Điền các QHT thích hợp vào chỗ trống? - với, và , với, với, nếu, thì, và Câu hỏi thảo luận nhóm : Em hãy viết một đoạn văn ngắn có dùng quan *) BT 4 : (Sgk/ 99) hệ từ ? Gạch dưới các quan hệ từ trong đoạn văn đó ? Giáo viên cho học sinh tự thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau... Câu hỏi thảo luận nhóm : IV- Luyện tập: Hãy ghi lại những câu hát than thân đã học ở bài 4 (kể cả phần đọc thêm) bắt đầu bằng 2 từ “Thân em” Từ đó tìm mối liên quan trong cảm xúc giữa bài thơ “Bánh trôi nước” với các câu hát than thân thuộc ca dao, dân ca Giáo viên cho học sinh tự thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong qua trình thư kí các... viết giáo viên lưu ý các em về lỗi chính tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm trong thời gian 10 phút người VN, truyền thống lịch sử, danh lam thắng cảnh, đặc sắc về phong tục tập qua n VN - Phần cuối thư : + Lời chào, lời chúc 31 Sau đó giáo viên tiến hành hướng dẫn học sinh sửa bài và sửa lỗi + Lời mời mọc bạn chính tả đến thăm đất nước + Phần đầu... NGHIÊN CỨU 1 Tìm và chọn nguyên nhân: Hiện trạng 2 Tìm giải pháp tác động: 19 3 Tên đề tài: Hạn chế lỗi chính tả cho học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong qua trình thảo luận nhóm PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH NCKHSPƯD Tên đề tài:: Hạn chế lỗi chính tả cho học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong qua trình thảo luận... viết bức thư ấy để làm gì ? (Gây cảm tình cuả bạn ấy về đất nước + Ca ngợi tổ quốc mình) bạn Câu hỏi thảo luận nhóm : + Giới thiệu về đất Em hãy xây dựng bố cục cho đề bài: Em hãy viết thư cho người nước mình : con bạn để bạn hiểu về đất nước mình Giáo viên cho học sinh tự thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong qua trình thư kí các... lắm Giáo viên tiếp tục cho học Nhìn từ xa, cây phượng như một người khổng lồ với mái sinh thay đổi thư kí và trình tóc màu xanh Vỏ cây xù xì nổi lên những u cục Nhưng có ai bày lên bảng phụ nhóm sau biết rằng trong lớp vỏ xù xì đó, dòng nhựa mát lành đang cuồn đó treo lên bảng chính cuộn chảy đi nuôi cây Mùa xuân về, cây đâm chồi, nảy lộc Lá Trong qua trình thư kí các phượng giống lá me,... mỏng, người thô tham dày * Mối liên hệ trong cảm xúc: Đều nói lên số phận chìm nổi của người phụ nữ trong xã hội xưa 4) Củng cố : - Qua bài thơ giúp em hiểu thêm được gì về thân phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến ? - Nhắc lại những lỗi chính tả mà các em mắc phải trong tiết học 5) Dặn dò : - Về nhà viết lại những từ sai lỗi chính tả vào vở soạn, mỗi từ sai viết lại
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm, SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm, SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm

Từ khóa liên quan