Ôn thi đại học phần Halogen

4 859 17
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:19

Ôn thi đại học phần Halogen TÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  1************************************************************************************************************************************Câu 1: Điện phân nóng chảy một muối clorua kim loại hóa trò I. Sau phản ứng thu được ở catod 6,24 gamkim loại và ở anod thu được 1,792 lit khí (đktc). Công thức phân tử của muối clorua đã dùng là:A. NaCl B. LiCl C. KCl D. Một phương án khácCâu 2: Cho kim loại X tạo ra 2 muối XCla, XClb và 2 oxit là XO0,5a, X2Ob. Tỷ lệ khối lượng Clo trong 2muối là 1 : 1,173 và của oxi trong hai oxit là 1 : 1,352. Khối lượng nguyên tử của X là:A. 55,543 B. 55,743 C. 56,043 D. A, B, C đều saiCâu 3: Cho 3,08 gam hỗn hợp gồm Mg vàZn vào 70 ml dung dòch CuCl2, sau phản ứng thu được 3,865 gamchất rắn A và dung dòch B chỉ chứa 2 muối. Cho B tác dụng vừa đủ với dung dòch KOH để tạo lượng kết tủacó khối lượng lớn nhất, nung kết tủa trong không khí đến lượng không đổi cân nặng 2,015 gam gồm 2 oxitkim loại. Nồng độ mol/l của dung dòch CuCl2 đã dùng làA. 1M B. 0,05M C. 0,5M D. Một phương án khácCâu 4: Hòa tan hoàn toàn x gam một kim loại M trong 200 gam dung dòch HCl 7,3% thu được dung dòch Atrong đó nồng độ của muối M tạo thành là 11,96% (theo khối lượng). Kim loại M là:A. Mn B. Cr C. Fe D. A, B, C đều saiCâu 5: Iod có thể tan trong dung môi hữu cơ có oxi như axeton, rượu, ete tạo dd có màu:A. Tím B. Tím đen C. Xanh chàm D. NâuCâu 6: Trong y học để làm thuốc an thần người ta dùng:A. CH2Cl2 và CH3Cl B. dd NaBr và NaI C. Khí N2O D. dd KBr và KICâu 7: Muối Bertholet là muối ít tan trong nước lạnh, dễ tách ra khi làm lạnh dung dòch. Bertholet là muối:A. NaClO2B. KClO C. KClO3D. NaClO3Câu 8: Cho biết X là chất lỏng, nhớt, sôi ở 800C đồng thời bò phân hủy, có tính oxi hóa mạnh, dể nổ khi đunnóng. Vậy X là:A. Cl2O5B. Cl2O7C. I2O5D. dd HCl 20%Câu 9: Để tạo ra hỗn hợp làm lạnh người ta dùng:A. CaCl2.6H2O B. NH4NO3C. CaCl2.4H2O D. NH4ClCâu 10: Trong y tế, dung dòch có nồng độ 0,1% được dùng làm thuốc sát trùng là:A. NaCl B. HgCl2C. KCl D. CuCl2Câu 11: Axit Halogenhiđric được dùng để khắc thủy tinh là:A. HF B. HCl C. HBr D. HICâu 12: Để tạo kết tủa keo trắng người ta thêm vào dung dòch AlCl3 hỗn hợp dung dòch:A. KCl và KClO2B. KI và KIO3C. NaBr và NaBrO D. HClO4và HClCâu 13: Berili Clorua được đều chế bằng cách:A. Cho Be tác dụng với Clorofom ở 1073KB. Cho BeO tác dụng với CCl4 ở 1073KC. Cho khí Cl2 khô tác dụng với hỗn hợp BeO và C nung nóng đỏ ở 1173KD. B & C đúngCâu 14: Nhiệt độ nóng chảy của các Hiđro Halogenua tăng theo chiều:A. HI < HF < HBr < HClB. HCl < HBr < HF < HIC. HI < HBr < HF < HClD. HBr < HF < HCl < HICâu 15: Momen lưỡng cực của các Hiđro Halogenua tăng theo chiều:A. HF < HCl < HBr < HIB. HI < HBr < HCl < HFC. HI < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  2************************************************************************************************************************************Câu 16: Sự hấp thụ tia sáng trong vùng nhìn thấy ( = 400  700 nm) là nguyên nhân làm cho Cl2:A. Dễ bẻ gãy liên kết để tham gia các phản ứng hóa học.B. Có màu vàng lụcC. Tồn tại ở trạng thái khí trong điều kiện thường.D. Liên kết trong Cl2 bò phá vỡ dưới tác dụng của photon có độ dài sóng  > 495 nmCâu 17: Năng lượng phân li của các phân tử sau tăng dần theo thứ tự:A. F2 < Cl2 < Br2 < I2B. I2 < Br2 < Cl2 < F2C. I2 < Br2 < F2< Cl2D. I2 < F2< Br2 < Cl2Câu 18: Cho biết:49,24NHapK. pH của dung dòch NH3 0,125M là:A. 2,83 B. 11,17 C. 8,93 D. A, B, C đều saiCâu 19: Cho33,75 4,7610 ; 10HCOOH CH COOHa aK K . Trộn 10 ml dd HCOOH 0,1M với 100 ml dd CH3COOH 0,2Mthu được dung dòch có pH là:A. 2,0 B. 2,35 C. 2,5 D. A, B, C đều saiCâu 20: Dung dòch H2SO4 có pH = 0,5 (dd A), Sau khi pha loãng 10 ml dd A đã cho bằng 180 ml H2O, pHcủa dung dòch sau pha loãng là:A. 1,69 B. Không đổi C. 0,1 D. 2,32Câu 21: Cho K1= 4,2.10-7, K2 = 4,8.10-11. Nồng độ của ion3HCO trong dung dòch H2CO3 0,025M ở trạngthái cân bằng là:A. 10-3M B. 10-4M C. 10-5M D. A, B, C đều saiCâu 22: Hòa tan 1 gam CH3COONa và 0,51 gam H2SO4 vào nước, pha loãng dung dòch đến 100 ml ở 250C.Cho34,76CH COOHapK . pH của dung dòch thu được là:A. 3,12 B. 4 C. 1,67 D. A, B, C đều saiCâu 23: Cho dung dòch HCl có pH = 4, Biết cần phải thêm một thể tích nước gấp x lần thể tích dung dòchban đầu để được dung dòch có pH = 5. Giá trò của x là:A. 10 B. 9 C. 8 D. 12,5Câu 24: Độ pH của một dung dòch chỉ có giá trò từ 1 đến 14 là vì:A. Nồng độ H+ hay OH- của dung dòch chỉ có giá trò từ 10-7M đến 10-14MB. Độ pH chỉ đo nồng độ acid hay baz của những dd Acid hay Baz. Mà [H+]  10-1M hay [OH-]  10-1M,và trong các dung dòch loãng và rất loãng ta luôn có [H+].[OH-]=10-14C. Trong thực tế không có những dung dòch acid hay baz mà [H+]  7M hay [OH-]  7MD. Hàm pH = – lg[H+] mà [H+]  [10-1;10-14]Câu 25: Cho 6,9 gam Natri kim loại vào 20 ml dung dòch H2SO4 1M. Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là:A. 6,272 l B. 3,36 l C. 4,48 l D. A, B, C đều saiCâu 26: Lưu huỳnh tà phương và lưu huỳnh đơn tà có nhiệt độ nóng chảy lần lượt là:A. 1130C, 1910C B. 1190C, 1130C C. 1130C, 1190C D. 1910C, 1130CCâu 27: Trong tự nhiên Lưu huỳnh tồn tại trong:A. Khoáng vật Sunfua như: Pirit, cancopirit, galen, blen trắng, đolomit…B. Muối sunfit, sunfat kim loại kiềm trong nước biển.C. Khoáng vật sunfat: Thạch cao, baritin, selestin…D. A & C đều đúngTÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  3************************************************************************************************************************************Câu 28: Độ dài liên kết H – S trong phân tử H2S là:A. 1,55oAB. 1,45oAC. 1,35oAD. 1,25oACâu 29: Các Sunfua kim loại tan trong nước là:A. K2S, Na2S, CoS, CaSB. BaS, Na2S, Cr2S3, Al2S3C. SnS2, MnS, K2S, BaSD. CaS, FeS, Na2S, K2SCâu 30: ƠÛ trạng thái rắn, MnS có màu:A. Vàng nhạt B. Hồng C. Đen xám D. Xanh trắngCâu 31: Muối Glauber là muối:A. Na2SO4.10H2O B. KClO3C. Na2SO4.5H2O D. KCl.5H2OCâu 32: Những muối Sunfua được dùng để thuộc da là:A. Na2S & K2S B. BaS & CaS C. ZnS & (NH4)2S D. CuS & FeSCâu 33: Muối được dùng làm thuốc xổ là:A. NaHCO3B. MgCl2C. MgSO4D. ZnSO4Câu 34: ƠÛ 4450C, Lưu huỳnh sôi và bốc hơi màu:A. Vàng nhạt B. Vàng, da cam C. Đỏ, da cam D. Vàng lục nhạtCâu 35: ƠÛ nhiệt độ thường, Lưu huỳnh tác dụng được với:A. Fe B. Al C. Hg D. O2Câu 36: ƠÛ điều kiện thường, H2S là chất khí còn H2O là chất lỏng là vì:A. Độ âm điện của lưu huỳnh nhỏ hơn độ âm điện của oxiB. Liên kết Hiđro của phân tử H2S là rất yếu so với liên kết Hidro của H2OC. Momen lưỡng cực của phân tử H2S nhỏ hơn momen lưỡng cực của phân tử H2OD. Cặp electron tự do trên nguyên tử S không linh động bằng cặp electron tự do trên nguyên tử OxiCâu 37: Khí H2S rất độc với cơ thể người là vì:A. Làm cho hemoglobin của máu chứa Fe2+ bò phá hủy.B. Tạo FeS làm cho hemoglobin trong máu đông tụ và làm tắc nghẽn mạch máu.C. H2S làm máu hóa đen và làm tắc nghẽn mạch máu.D. Cả B và C đều đúng.Câu 38: Trong không khí Ag bò hóa đen là do bòï khử bởi khí:A. H2S B. SO2C. CO D. A, B, C đều sai.Câu 39: Khí có mùi khét giống Ozon là:A. OF2B. SO2Cl2C. CO D. A, B, C đều saiCâu 40: ƠÛ điều kiện thường (Nhiệt độ phòng khoảng 250C, áp suất khí quyển), SO3 tồn tại ở dạng chính là ởthể:A. Rắn và lỏng B. Lỏng C. Lỏng và khí D. KhíTÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC  4************************************************************************************************************************************-----o o-----Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu1 C 6 B 11 A 16 B 21 B 26 C 31 A 36 B2 B 7 C 12 B 17 D 22 B 27 C 32 B 37 A3 C 8 B 13 D 18 B 23 B 28 C 33 C 38 D4 A 9 A 14 B 19 D 24 B 29 B 34 B 39 A5 D 10 B 15 B 20 A 25 A 30 B 35 C 40 B . chính là ởthể:A. Rắn và lỏng B. Lỏng C. Lỏng và khí D. KhíTÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC  4************************************************************************************************************************************-----o. < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  2************************************************************************************************************************************Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn thi đại học phần Halogen, Ôn thi đại học phần Halogen, Ôn thi đại học phần Halogen