Kim loại phản ứng với muối

23 201 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:19

Kim loại phản ứng với muối GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)Có 3 công thức viết phản ứng Công thức 1: Kim loai tan trong H2OBazơ + H2 (1)KL +H2O →Bazơ + Muối→Bazơ mới+ Muối mới (2)9Sản phẩm của (2) phải có: Chất kết tủa Chất bay hơi Chất khó điện ly hơn9Muối pứ:Tan hoặc ít tanNaOH + CuSO4→ Cu(OH)2↓ + Na2SO42Na + 2 H2O + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 + H2↑ Ví dụ 1:Cho Na phản ứng với dung dòchCuSO4. Viết phương trình phản ứng.Na + H2O → NaOH + H2↑2222 Công thức 1: Kim loai tan trong H2OBazơ + H2 (1)KL +H2O →Bazơ + Muối→Bazơ mới+ Muối mới (2)  Ví dụ 2: (ĐH Nông Nghiệp 1 – 1997)Cho 21,84g kali kim loại vào 200g một dung dòchchứa Fe2(SO4)35% , FeSO43,04% và Al2(SO4)3 8,55% về khối lượng.Sau phản ứng, lọc tách, thu được kếttủa A và dung dòch B. Nung kết tủa A trong khôngkhí đến khối lượng không đổi.1. Viết phương trình các phản ứng hoá học đã xảyra.2. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi nungkết tủa A.3. Tính nồng độ phần trăm khối lượng các chấttạo thành trong dung dòch B.Fe=56, K=39, S=32, Al=27, O=16, H=1.Giải:Số mol K=21,8439=0,56 molSố mol Fe2(SO4)3=5x200100x400= 0,025 molSố mol FeSO4=3,04x200100x152Số mol Al2(SO4)3=100x3428,55x200= 0,04 mol= 0,05 mol1. Các phản ứng Các phản ứng trên được xác đònh chính xác nhờ đònh lượng sau:Al(OH)3+ KOH = KAlO2+ 2 H2OCó thể có thêm :K + H2O = KOH + H2↑Fe2(SO4)3+ 6KOH = 2 Fe(OH)3↓ + 3 K2SO4FeSO4+ 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4Al2(SO4)3+ 6 KOH = 2Al(OH)3↓ + 3K2SO4Theo đề ta co ù Các phản ứng:Fe2(SO4)3+6 KOH = 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 (2)0,04 0,04 0,040,080,0250,150,050,075FeSO4+ 2 KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4 (3)Al2(SO4)3+ 6 KOH = 2Al(OH)3↓ +3 K2SO4 (4)0,050,3 0,10,15K + H2O = KOH + H2↑ (1)½0,56 0,56 0,28molmolmolmolmolmolmolmol(2), (3), (4) ⇒ Số Σmol KOH pứ = 0,53 mol⇒ Số mol KOH dư =0,56 – 0,53 = 0,03 molAl(OH)3+ KOH = KAlO2+ 2 H2O (5)0,030,030,03 mol Theo (4), (5) ⇒ Số mol Al(OH)3dư = 0,1 – 0,03 = 0,07 mol (*)2. KhinungkếttủaA:0,040,02 mol0,05 0,025 mol0,07 0,035 mol2Fe(OH)2+ O2= Fe2O3+ 2 H2O (6)to½2Fe(OH)3= Fe2O3+ 3 H2O (7)to2Al(OH)3= Al2O3+ 3H2O (8)to(2), (3), (4),(*) ⇒Các pứ nung kêt tủa tạo rắnVì sau (4) còn KOH, nên có thêm pứ:Theo (6), (7), (8) Theo (6), (7), (8) tatacocóùKhoKhốáiillưươợïngngchachấáttrarắénnsausaukhikhinungnung::Dung dòch B có: K2SO4=206,87174x0,256=22,29%x100KAlO2= 206,8798 x 0,03x100=1,42%mddB= 200+ mK–m ↑-m↓ = 206,87 gamH210,77 gam.Fe2O3= 160 x 0,045 = 7,2 gam.Al2O3= 102 x 0,035 = 3,57 gam.3.T3.Tíính nh nonồàngngđđoộäphaphầànntrămtrămkhokhốáiillưươợïngngcacáùccchachấátttatạïoothathàønhnhtrongtrongdung dung dòchdòchB.B.[...]...Có 3 công thức viết phản ứng  Ví dụ 2: (ĐH Nông Nghiệp 1 – 1997)Cho 21,84g kali kim loại vào 200g một dung dịchchứa Fe2(SO4)35% , FeSO43,04% và Al2(SO4)3 8,55% về khối lượng.Sau phản ứng, lọc tách, thu được kếttủa A và dung dịch B. Nung kết tủa A trong khôngkhí đến khối lượng không đổi.1. Viết phương trình các phản ứng hoá học đã xảyra.2. Tính khối lượng... CuSO4→ Cu(OH)2↓ + Na2SO42Na + 2 H2O + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 + H2↑ Ví dụ 1:Cho Na phản ứng với dung dịchCuSO4. Viết phương trình phản öùng.Na + H2O → NaOH + H2↑2222 Coâng thöùc 1: Kim loai tan trong H2OBazô + H2 (1)KL +H2O →Bazô + Muối →Bazơ mới+ Muối mới (2) VaVaääyykhokhoááiillưươơïïngngdung dung dịchdịchluluùùccsausau::(9,2... H=1. Theo (1) coù: 3,78274,06X-27=⇒X = 56 ⇒X : Fe ⇒XCl3: Fe Cl3  Ví dụ 5:Viết các phản ứng b. Fe + Fe(NO3)3Cu +2Fe3+3Fe2+→TQ:Fe2+FeCu2+CuAg+AgFe3+Fe2+I22I-Dãy điện hoá:Fe2+Fe2+FeFe3+a. Cu+ Fe(NO3)3b. Fe + Fe(NO3)3 Theo đề ta co ù Các phản ứng: Fe2(SO4)3+6 KOH = 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4 (2)0,04 0,04 0,040,080,0250,150,050,075FeSO4+... nonoààngngđđooääphaphaàànntrămtrămkhokhoááiillưươơïïngngcacaùùccchachaáátttataïïoothathaøønhnhtrongtrongdung dung dịchdịchB.B. Cho 6,4 gam Cu phản ứng ới300 gam dd Fe(NO3)324,2% thu được dd A có khối lượngriêng bằng 1,446 g/ml. Tínhnồng độ mol/l của dd A. p dụng 6:Số mol Cu= 0,1 (mol)= 0,1 (mol)Soá mol Fe(NOFe(NO33))3 3 = . 78x0,04=3,12 gam.CôngCôngththứứcc22 :Kim loại không tan trong nước.(cơ chế kim loại đẩy kim loại ra khỏi muối )KLA + Muối KLB → KLB + Muối KLĐieiềàuukiekiệänn::9. KL A ứng trước KL B ( trongdãy hoạt động hoá học Bêkêôp)9 Muối :TanVí dụ: Zn + CuSO4→ Cu + ZnSO4Giải:3,78 gam bột Al phản ứng vừủ với dung dòch muối XCl3tạothành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kim loại phản ứng với muối, Kim loại phản ứng với muối