Tiểu luận môn Quản trị chất lượng Tìm hiểu về 5S

20 938 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2015, 12:57

SHITSUKE SẴN SÀNG SEIRI SÀNG LỌC SEITON SẮP XẾP SEISO SẠCH SẼ SEIKETSU SĂN SÓC 5S là một phương pháp để tổ chức một nơi làm việc, đặc biệt là một nơi làm việc dùng chung (như một nhà xưởng hay một văn phòng), và giữ nơi đó một cách có tổ chức. 5S hình thành với quá trình phát triển của hệ thống quản lý sản xuất trên thế giới. Là sự kế thừa và phát triển hệ thống sản xuất làm thay đổi thê giới của người Nhật (hệ thống sản xuất TOYOTA). Đây là điểm bắt đầu của lịch sử 5S Shituke (Sẵn sàng) Seiso (Sạch sẽ) Seiketsu (Săn sóc) 1 3 4 nơi làm việc. [...]... * * * * 4 4 5 4 3 3 2 2 2 43 2.2 Các ho t ng 5S ư c áp d ng t i Công ty S n sàng • • • • Yêu c u cán b công nhân viên nghiêm túc th c hi n Th c hi n nhi u l n t o thành thói quen ào t o m i ngư i tuân th 3S m t cách t giác, t nguy n Th c hi n 3S là ni m vui và c ng hi n 2.3.1 Thu n l i Có ban thư ng tr c qu n lý ISO, 5S CB-CNV th c hi n tri t nghiêm túc 5S là m t trong nh ng cơ s chính duy trì h th... v sinh trong toàn t ch c Bư c 2 Thông báo chính th c c a Ban lãnh o và các ho t ng tuyên truy n Bư c 1 Thành l p Ban ch o và xây d ng k ho ch th c hi n ánh giá nh kỳ 5S ào t o v k năng ánh giá ánh giá t p trung Bư c 4 • L p l i vòng 5S v i tiêu chu n cao hơn Bư c 3 • M i ngư i cùng t nguy n tham gia Bư c 2 • B t u b ng ào t o Bư c 1 • Lãnh o luôn cam k t và h tr 2.1 Gi i thi u v Công ty Tên:Công ty... th c hi n tri t nghiêm túc 5S là m t trong nh ng cơ s chính duy trì h th ng qu n lý ch t lư ng 2.3.2 Khó khăn Ph i thư ng xuyên duy trì công tác hu n luy n 5S Lao ng m i tuy n nhi u khi chưa quen th c hi n T n chi phí hu n luy n và chi phí t ng k t 5S cu i năm ... nh p kh u nguyên li u và s n ph m sơn các lo i, keo D ch v thi công v sơn Năng l c s n xu t: 8000 - 10000 t n/năm 2.1.1 Cơ c u b máy qu n lý công ty: 2.1.2 Quy trình công ngh s n xu t: 2.2 Các ho t ng 5S ư c áp d ng t i Công ty sàng l c • • • • • Không n lúc b n m i v sinh Thư ng xuyên làm v sinh V sinh trư c và sau khi làm vi c Dành 5 phút m i ngày làm Seiso Hãy gi v sinh nơi công c ng Qui nh chu n... i ch a nh ng v t d ng không c n thi t 3S S ch s S px p • • • • • • Ít di chuy n nh t D thao tác nh t D b o trì nh t D quan sát nh t Di n tích ít nh t K khung, v ch ư ng i, qui nh c th 2.2 Các ho t ng 5S ư c áp d ng t i Công ty CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KHOẢN MỤC ĐÁNH GIÁ ĐIỂM GHI CHÚ SAI Săn sóc BẨN BỤI BẨN SÉT GỈ KHÔNG SAI TỐI CHẤM ĐA DẦU RỈ ĐIỂM QUY KHÁC AN TOÀN VỊ TRÍ ĐỊNH SÀN NHÀ TRẦN NHÀ TƯỜNG NHÀ • • . thường trực quản lý ISO, 5S CB-CNV thực hiện triệt để nghiêm túc. 5S là một trong những cơ sở chính để duy trì hệ thống quản lý chất lượng Phải thường xuyên duy trì công tác huấn luyện 5S Lao động. giá định kỳ 5S Đào tạo về kỹ năng đánh giá Đánh giá tập trung • Lãnh đạo luôn cam kết và hỗ trợ • Bắt đầu bằng đào tạo • Mọi người cùng tự nguyện tham gia Bước 1 Bước 4 Bước 3 • Lặp lại vòng 5S với. toàn hơn. Cán bộ công nhân viên tự hào về nơi làm việc sạch sẽ và ngăn nắp của mình. Đem lại nhiều cơ hội kinh doanh hơn. THỰC HIỆN KẾT QUẢ  Cải tiến Năng suất  Nâng cao chất lượng  Giảm chi phí  Giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn Quản trị chất lượng Tìm hiểu về 5S, Tiểu luận môn Quản trị chất lượng Tìm hiểu về 5S, Tiểu luận môn Quản trị chất lượng Tìm hiểu về 5S

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn