Đề thi hóa học dành cho ban tự nhiên

3 596 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:18

Đề thi hóa học dành cho ban tự nhiên 1 s 25 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng vi Cu(OH)2 l A. glucoz, glixerol, mantoz, axit axetic. B. glucoz, glixerol, mantoz, natri axetat. C. glucoz, glixerol, mantoz, ancol etylic. D. glucoz, glixerol, anehit fomic, natri axetat. Cõu 2: Số đồng phân của C3H9N là A. 2 chất. B. 3 chất. C. 5 chất. D. 4 chất. Cõu 3: Cht khụng phn ng vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucoz). D. HCHO. Cõu 4: Trùng hợp 5,6 lít C2H4 (điều kiện tiêu chuẩn), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lợng polime thu đợc là A. 6,3 gam. B. 4,3 gam. C. 5,3 gam. D. 7,3 gam. Cõu 5: Cht phn ng c vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH2-CHO. D. CH3 - CH2 - OH. Cõu 6: Cho các chất C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). Dãy các chất đợc sắp xếp theo chiều tính bazơ giảm dần là A. (2), (3), (1). B. (1), (2), (3). C. (2), (1), (3). D. (3), (1), (2). Cõu 7: Phân biệt 3 dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH và C2H5-NH2 chỉ cần dùng 1 thuốc thử là A. natri kim loại. B. quì tím. C. dung dịch NaOH. D. dung dịch HCl. Cõu 8: Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là A. C3H6O3. B. C5H10O5. C. C6H12O6. D. C2H4O2. Cõu 9: Cht khụng cú kh nng lm xanh nc qu tớm l A. natri hiroxit. B. anilin. C. amoniac. D. natri axetat. Cõu 10: Nhỳng mt thanh Cu vo 200ml dung dch AgNO31M, khi phn ng xy ra hon ton, ton b Ag to ra u bỏm vo thanh Cu, khi lng thanh Cu s A. tng 4,4 gam. B. tng 21,6 gam. C. gim 6,4 gam. D. tng 15,2 gam. Cõu 11: Trung hoà 1 mol - amino axit X cần 1 mol HCl tạo ra muối Y có hàm lợng clo là 28,286% về khối lợng. Công thức cấu tạo của X là A. H2N-CH2-COOH. B. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH. C. CH3-CH(NH2)-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Cõu 12: Cho 5,58 gam anilin tác dụng với dung dịch brom, sau phản ứng thu đợc 13,2 gam kết tủa 2,4,6-tribrom anilin. Khối lợng brom đã phản ứng là A. 7,26 gam. B. 9,6 gam. C. 19,2 gam. D. 28,8 gam. Cõu 13: phõn bit 2 khớ CO2 v SO2 ta dựng A. dung dch nc brom. B. dung dch BaCl2. C. dung dch Ca(OH)2. D. qu tớm. Cõu 14: Trong s cỏc loi t sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). T thuc loi poliamit l A. (1), (2), (3). B. (1), (2). C. (2), (3). D. (1), (3). Cõu 15: Cho 500 gam benzen phn ng vi HNO3 (c) cú mt H2SO4 (c), sn phm thu c em kh thnh anilin. Nu hiu sut chung ca quỏ trỡnh l 78% thỡ khi lng anilin thu c l A. 456 gam. B. 564 gam. C. 465 gam. D. 546 gam. Cõu 16: Khi trùng ngng 7,5 gam axit amino axetic với hiệu suất là 80%, ngoài amino axit d ngời ta còn thu đợc m gam polime và 1,44 gam nớc. Giá trị của m là 2A. 4,25 gam. B. 4,56 gam. C. 5,56 gam. D. 5,25 gam. Cõu 17: Nha phenolfomanđehit c iu ch bng cỏch un núng phenol (d) vi dung dch A. HCHO trong mụi trng axit. B. HCOOH trong mụi trng axit. C. CH3CHO trong mụi trng axit. D. CH3COOH trong mụi trng axit. Cõu 18: Trùng hợp hoàn toàn 6,25 gam vinyl clorua đợc m gam PVC. Số mắt xích CH2-CHCl- có trong m gam PVC nói trên là A. 6,02.1021. B. 6,02.1020. C. 6,02.1023. D. 6,02.1022. Cõu 19: chng minh amino axit l hp cht lng tớnh ta cú th dựng phn ng ca cht ny ln lt vi A. dung dch HCl v dung dch Na2SO4 . B. dung dch NaOH v dung dch NH3. C. dung dch KOH v CuO. D. dung dch KOH v dung dch HCl. Cõu 20: Trong nhóm IA, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, năng lợng ion hoá thứ nhất của các nguyên tử A. giảm dần. B. tăng dần. C. không đổi. D. tăng dần rồi giảm. Cõu 21: Từ các cặp oxi hoá khử sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu và Ag+/Ag, số pin điện hoá có thể lập đợc tối đa là A. 6. B. 3. C. 5. D. 4. Cõu 22: Mt trong nhng im khỏc nhau gia protein vi gluxit v lipit l A. protein luụn l cht hu c no. B. protein luụn cú khi lng phõn t ln hn. C. phõn t protein luụn cú cha nguyờn t nit. D. phõn t protein luụn cú nhúm chc -OH. Cõu 23: Hai cht ng phõn ca nhau l A. saccaroz v glucoz. B. fructoz v glucoz . C. glucoz v mantoz . D. fructoz v mantoz. Cõu 24: Công thức cấu tạo của alanin là A. C6H5NH2. B. CH3-CH(NH2)-COOH. C. H2N-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH2-COOH. Cõu 25: Cho s chuyn húa sau: Tinh bt X Y axit axetic. X v Y ln lt l A. ancol etylic, anehit axetic. B. glucoz, etyl axetat. C. mantoz, glucoz. D. glucoz, ancol etylic. Cõu 26: Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng A. với dung dịch NaCl. B. thuỷ phân trong môi trờng axit. C. màu với iốt. D. tráng gơng. Cõu 27: Trong phõn t ca cỏc cacbohyrat luụn cú A. nhúm chc ancol. B. nhúm chc xetụn. C. nhúm chc anehit. D. nhúm chc axit. Cõu 28: Cho m gam anilin tác dụng với dung dịch HCl (đặc, d). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu đợc 15,54 gam muối khan. Hiệu suất phản ứng là 80% thì giá trị của m là A. 13,95 gam. B. 12,5 gam C. 8,928 gam. D. 11,16 gam. Cõu 29: Cht khụng cú kh nng tham gia phn ng trựng hp l A. stiren. B. propen. C. isopren. D. toluen. Cõu 30: Nhúm cú cha dung dch (hoc cht) khụng lm giy qu tớm chuyn sang mu xanh l A. NaOH, CH3-NH2. B. NH3, CH3-NH2. C. NH3, anilin. D. NaOH, NH3. Cõu 31: un núng dung dch cha 27 gam glucoz vi dung dch AgNO3/NH3 (d) thỡ khi lng Ag ti a thu c l A. 10,8 gam. B. 32,4 gam. C. 21,6 gam. D. 16,2 gam. Cõu 32: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin. X v Y tng ng l A. C2H2, C6H5-NO2. B. CH4, C6H5-NO2. C. C2H2, C6H5-CH3. D. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. Cõu 33: Nhóm mà tất cả các chất đều tác dụng đợc với H2O (khi có mặt chất xúc tác trong điều kiện thích hợp) là A. C2H4, CH4, C2H2. B. Tinh bột, C2H4, C2H2. C. Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen. D. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột. Cõu 34: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht trong nhúm A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz). B. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. 3C. C3H7OH, CH3CHO. D. CH3COOH, C2H3COOH. Cõu 35: tỏch riờng tng cht t hn hp benzen, anilin, phenol ta ch cn dựng cỏc hoỏ cht (dng c, iu kin thớ nghim y ) l A. dung dch Br2, dung dch HCl, khớ CO2. B. dung dch NaOH, dung dch NaCl, khớ CO2. C. dung dch Br2, dung dch NaOH, khớ CO2. D. dung dch NaOH, dung dch HCl, khớ CO2. Cõu 36: Mt thanh Zn ang tỏc dng vi dung dch HCl, nu thờm vi git dung dch CuSO4 vo thỡ A. lng bt khớ H2 bay ra ớt hn. B. lng bt khớ H2 bay ra khụng i. C. bt khớ H2 khụng bay ra na. D. lng bt khớ H2 bay ra nhiu hn. Cõu 37: Cho phản ứng hoá học xảy ra trong pin điện hoá: Zn+Cu2+ ặCu +Zn2+ (Biết 200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu CuE+=0,34 V). Suất điện động chuẩn của pin điện hoá trên là A. -0,42V. B. +0,42V. C. -1,10V. D. +1,10V. Cõu 38: Cho cỏc polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Cụng thc ca cỏc monome khi trựng hp hoc trựng ngng to ra cỏc polime trờn ln lt l A. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH. B. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH. C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH. D. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH. Cõu 39: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amin mạch hở đơn chức, sau phản ứng thu đợc 5,376 lít CO2; 1,344 lít N2 và 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). Amin trên có công thức phân tử là A. C2H5N. B. C3H7N. C. CH5N. D. C2H7N. Cõu 40: Cho200/ZnZnE+=-0,76 V; 200/Cu CuE+=0,34 V; 200/Ni NiE+=-0,23 V. Dãy các cation sắp xếp theo chiều tính oxi hoá giảm dần là A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+. -----------------Ht----------------- . 1 s 25 thi mụn: Hoỏ hc (Dnh cho thớ sinh Ban Khoa hc T nhiờn) Cõu 1: Dóy gm cỏc dung dch u tỏc dng. l A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2 - COOH. C. CH3 - CH2 -CHO. D. CH3 - CH2 - OH. Cõu 6: Cho các chất C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). Dãy các
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi hóa học dành cho ban tự nhiên, Đề thi hóa học dành cho ban tự nhiên, Đề thi hóa học dành cho ban tự nhiên