SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1

25 1,791 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2015, 23:23

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1” PHẦN I. NHẬN THỨC VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài   !"#   !!$ !%&'!()!*!+,#-!%(./*0)(1 2!  3456%*&()7*-85(&&"%9'!76 '!:);<=>?"#+@!;<2&0<A%&B3-@  %!2%,0!-6!C!%+1%&+)-<#B*!@7*-@ !:69+;4@D,%E!C('!:):6& !=F%. '!:);<!(G%&(H6B$-,(H6B8$=I%(.: )JIFK;<B'!LM7*24&<*N3<E<(;!% (.N0'JIOK-N67*24JPQ9K %!& !-06R2 4A7*S%+T()2<-M@)07#:6& !U! () V#),%5:6S&345M3= @WC& %!)6#XC;6!#A (&%?30<%&M-& !U!6!331. !Y7E !6(&BZ![L!) %!L!6-8;<L!<<&%,%>< #@ %!2<U!%,0!:624J9K&0 %! <L!;!*!%+1>,% 6\!%!6%0!4!,%-& :N*"-&:C;]*5G&= 9%!4%!(;()“+,#\”%S-^!6M34576"3() “+,#!”."#&4@!)<!%+1:6%&X*!-%&+"& %!!& 4<,!\(6 /SE=“_.2W]2(”",HN6% 6#(&B'!N6%!<6,=_#. %!)6#0N0< B'!`24;<ab651:6()2U!05! ?c %!!6%3<(;!6-& !(&?0=F%.(C+d!(&!% +1,%5%24 %!& !& ):6C*_M#F'!%- N)&!!%(.&'!:)=_ %!'!:);<(G/ "\!!%(.:);<7+W+-N'!`!7*-3  )(;;<-(;5!!6%-A%9@+%E-%04EIF ;<!*#-'N,%%/,#)9\!e3'  2!E(;M#J'K!%:):6= 3A"!6%)7* %!'!7*-85!%+1,%5(& &"24f;<:)&345M3-76 2!B'! Bg(;() #,B35#.'-%.'7#3[2&MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 NĂM HỌC 2011 – 2012$(;1.>!^< !%(.:);<"!6%)7*'!85-7*-!%+1,%5 (;f!,!^!h-!^<S< A0%&+)L= 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu: X&< !!.5:#3E!&24f;<ab= 2.2. Phạm vi nghiên cứu: B)(&!6!;,-.&D< !!.5(&5! +1!(&%@3f9;<abFij:6 !_k_F6%Qa= 3. Phương pháp nghiên cứu kL!<<764F%,0!2<(&4%,<A:69= kL!<< 6_ /#)- 6%8(;IO-9-06R2 4-N,NV(&&!?:69= kL!<<8!B3B!)_6B*%\!N*N%%-8!B3&! :6& != _6B*%\!B!):6!%(.:);<B %!&  != 4. Thời gian thực hiện đề tài _H!ablbaa3!mlbal PHẦN II. TỔNG QUAN TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 I. Sơ lược Trường THPT Cao Lãnh 1 >!6# .,7E0mb(&_ !"_[ COn_2#)F6%Q= _ !_k_6%a8.0A4!:6!&!%+1#)&= _ !_k_F6%Qa5&<S%7#3[aljo_FF:6pq DX!_<!&#baoaboarst=_ *76Llt?"#+@!(&< A-_ ! _k_F6%Qa+u!<B'!BB(&5!<A& ! !45(76H!N; f!&(&,B37*6%= _H4@3E(L4f(C(&0!U!%(.- !F6%Qa<C CB'!!H!A f& !%,a= O1.!&?"#+@!(&< A& !<5!#.M!%+1:6 [6<L!-!<<M,%!"@%#.M< A:6;=&  !6!3&@)t1.3-& =X8;'!7*(&,%= =v"#+@!(&< A0!U!%(.-"(.= =k A!%+1%&+)%9= =v"#+@!(%& != =#0!!@< A= _ %! 2!"C&v"#+@!(&< A0!U!%(.-"(.=; 7#3"6%-I-<A!%(.(&9 !_k_F6%Qa! B37*(&6!3 C!M3_ !Y7E!6= II. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên 2lbaalbal !abjN0(&!%(. %!J\wrK- %! 6!)bj-!%(.rm-"(.bx= Iaj8#.'(; 0&%,%X9ksroabjJsr-lyK-_,4zaaoabj Jab-tyK-6!2F6%2joabjJb=myK=X<5!#.M!*!+,#%Laamx2 4fmb;<2-M3!%(.,Y(& .Y7#[=X"#& B) CA& !@)E#.M"!6%C!!% +1=_C*6!!6#-!<45Y#30?"#+@! !Y7E!6 %! !64;C= III. Về cơ sở vật chất .,\!(0!U!%(.L4f(C- 6!3N[<1 (1'!7*-!*!+,#.&!M %!!*<<"!6%C !!6%+1=2lbaalbal !8!4Emm</!-</!N0'% m'Q-6-9{l</!#((;8!4E#&rw#E,! |S S}q9Q<1(12<(&!.5-<5!B[<M!*!+,#-2 <:69-S%<L!"2'(;&$= ~&a</!) f!-m</!k) f!-a</!_&(1- a</!&!(;F'!%&-a</!X%&6.-a</!p Q_)6-a</!_(C2!-a</!%FQ9!-a</!% FQ_3!k<= _ !a4"BC 0!B%*!lj l -)E!"6- 6!3N[<1 (1%,0!<%! &%-!%,B6-(!)-•BE= IV. Chất lượng và hiệu quả đào tạo ~37* %!2lbablbaav3<%,2@:624€)!`-B lxy- !Njay-#3mby{€)E!)< .rby-•,2-6%Z!(&(&% 2+@N[,2, .tby=24!`C<D-N) 2&#24!`C<B(@= X,%59!-C!!%+1,%576"! .=_€)9?3<%,,BAE:6 !2lbaalbal(&  ;!?#., .rty-9,BA#33Lly= V. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1 - Số lượng và cơ cấu trong công tác chủ nhiệm _8!4E;<mb;<-8!4E24aamx24= _8!4E!%(.&'!:);<mb!%(.-_ %!BEal&r ;<-BEaa&ab;<(&BEab&aa;<=~Eabm;<}(&s;<FN%-a!%(. <"'!:)0;<=_'I<"'!&'!:) ;<abFN% j = IF08+;mt&lsJrmyK-08 .mt f.&alJaxyK= - Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp của GVCN trong nhà trường IFhB3%,:6& ! %!H!2-?"#+@!B3%,%, 0! %!*2- .L4fC#N3(+1!1A6(&%:6;<: )= P*%&+);<2-h(\!A9;<2J45B`S- 0 5-!@%,0!•K FE(C85%,0!@7*:6<A24= h:6;<(2N%%%IN3S%[B%0?C \!(CM3A& !;!!*7#3B[<= PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN I. Vài nét về nhiệm vụ của GVCN !%&'!()!*!+,##.'04E!%(./6!6&'! :);<=XM.IF;<<*A(&h(\!24(2 AN)<<85!%+14E!->^Y#4@3N0:6;<= _56&<*0!e(;!624-:0!<E<(; IO-%&6.F0!9*FO-85?0.76 %! %,0!!*!+,#(&!%+124:6;<:){_5N6&<*?g- !(&?3<%,24EB(&E2S%'!ts:60I%q1 (&X&%_,%-![BSf!(&Bn9-![9.;<Z!-<* BA 6,-<* V#).(,BA %!V-<*f,;<-%&D() !(&%48A(&2N,24{_5&<*N%%!B%0?C( :6;<(;) f!= h+64;<-?3<.24S%5@}--F• IF3&%9(3[MM?J<11aK= q@6 .L4f-IFM<*^3 FS0+)9!V%32%&*N)BB= q)!69B'!,<^F6-R+[-4E!B'!<<<-#"• X"#&SM76"L= Q<(&<"624S%[6N& ^-<"S%H!B(@= Q& T04E5!(&)(1LN*:6IFA@)'! 7*90)7*C= Q'!\E76)!M!U-"3(&ER<(;9-B#3BS  6\!!!zAC*34%,:)U!!+,#2 %*-(L(&4'8L= II. Đặc điểm lớp 10Cbo4 I%(.:)hh(A:6;<A85- 7*-<E%,0!=Q;<abFN%j8!4Emw24- %!lb6-aw \-<M;&24;#AH;<f !_F9 %!#)= !%& 6;</\!24N6H\!2 ;-.S0 +,!E!B6-24N)(&6<MS2@  !N-#3(&Bg-%.A?"#+@!0<A%&B3-2!`U! C BB-S2f!' !>!6# .7E0mb[6N&[ C. B)AS2<-#.U!B'!+•+W' ES(&%),?0-(3&;<U!\!(&B B * Thuận lợi F24M3W<g<(;M#'-N3("!6R-@6 !6<%! &%:6;<-:6 !-%&6.-%,0!?0=_0 2<(& V#):624;<abF%jBE= X4@76"D,%446%B[<:6I-(&,%B)E(L4f (C<1(1%()+,#(&2*N*%M#:-BA*!3!%2 4+@34%,+;= I\6IF-<1#24(&I'4@<E<e %! '!!%+1%S= F'!!)'!< A-.M3<1#244E) %, .!-4@.,!\6!6& !(&!%(.:)+W+&!L= * Khó khăn F24N)-M2<-5 V#),%5U! /10!6!6<%! &%:6;<S!#W_&"-qL! !2-!#W!2"• 24#AH !C<l %!#).S/ 1 V- 6M%&B3= ‚5@!2<- V#):696E-/€,= X64E9%&*!6BB0+)0!V%(&0!V% !2"-_ƒQ-_.Q-_6_C-T!2X!~%6-~"-F*%- PE}=== O04E24&f?6 !2k^-v"}-!2• O04E243E*Df(;R%NEU!04E!6 %&?6B'!!676"4%SP=}-T !2X!~%6-Onq#.-•= Fu!(;4@< A:6?0)S S-!6S%S2. !&#&!-3SB'!5^!4e+WN['E(&%),? 0= O04E<1#6 )6%-<%S%IF= III. Lập sổ chủ nhiệm I%(.:)<48:)S%G7[:6& != _ %!-<*^3()!g<3453-M#:<M 1S%#.M=9%!MN) _S%+T(29S%[B-?g1AE(;H!S= I T-1A4E)%,.,:6!624= Q<+64246S%8J[6D?K= q64M#'N0'J\!6#83K= !%&B3%,:):6H!!J3!%(.%;< 6!  .N*!B3%,M!6# %!;<2A24N3&@)K= [...]... trong công tác chủ nhiệm mà các em có sự tiến bộ rõ rệt về học lực, được thông qua ở bảng số liệu: Bảng số liệu kết quả học lực của lớp 10 CBo4 Kém Yếu Trung Xếp loại HS % Kết quả đầu 4 11 năm học Kết quả tới 1 thời điểm % tháng 3 2.7 HS % 20 55.6 Khá bình HS % HS % 12 % 14 38.9% 15 % 33.4 Tổng HS % 0 0% 36 10 0 % 6 16 .7 36 10 0 % % 41. 7 % % Đều này được thể hiện ở biểu đồ (1) và (2) như sau: - Biểu đồ (1) ... của HS lớp 10 CBo4 đầu năm học 2 011 - 2 012 Qua biểu đồ (1) cho chúng ta thấy tỷ lệ học lực của lớp 10 CBo 4 số HS xếp loại kém là 11 %, loại yếu là 55,6%, loại trung bình là 33.4%, không có loại khá - Biểu đồ (2) tỷ lệ học lực của HS lớp 10 CBo4 tới thời điểm tháng 3 năm 2 012 Qua biểu đồ (2) cho chúng ta thấy học lực của các em lớp 10 CBo 4 có sự tiến bộ rõ rệt cụ thể như: Tỷ lệ HS xếp loại kém từ 11 % giảm... cứ sự tín nhiệm của tập thể lớp qua việc bình bầu dân chủ 1. 2 Phân công nhiệm vụ cho ban cán sự lớp Ban cán sự lớp đại diện cho lớp, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về toàn bộ hoạt động học tập, rèn luyện, đời sống của lớp trong thời gian học Ban cán sự lớp do tập thể lớp bầu ra, được GVCN quyết định công nhận - Lớp trưởng: Trần Thị Trúc Linh, Nam (nữ): Nữ Nhiệm vụ: là người đại diện cho lớp nhận... hoại tài sản công, đọc sách báo đồi trụy hoặc có sai phạm khác với mức độ tương đương Khen thưởng đặc biệt: Những học sinh có thành tích cao nhất ở hội khoẻ phù đổng vòng trường, các cuộc thi do đoàn trường tổ chức… V Bài học kinh nghiệm Qua quá trình tìm hiểu và làm công tác chủ nhiệm tôi rút ra được một số kinh nghiệm thực tế sau: GVCN cần xác định rõ vai trò của công tác chủ nhiệm lớp Hoàn thành... sự thành công hay thất bại ở mỗi HS, mỗi lớp học,…đồng thời am hiểu và biết cách tổ chức giáo dục kỹ năng sống cho HS VI Kết quả đạt được Do lớp chủ nhiệm là học sinh lớp 10 CBo4 nên bước đầu đạt được những kết quả như: Về phong trào thi hàng tuần, từ là một tập thể từng về cuối trong thi đua tuần, đã tiến lên được từ 10 đến 15 bậc cụ thể trung tuần tháng 3 từ thứ hạng 30 tăng lên hạng 18 , đồng... trong lớp học Giải quyết các vần đề liên quan với tổ mình khi không có tổ trưởng - Các thành viên trong tổ cố gắng phấn đấu học tập tốt và hỗ trợ tổ trưởng, tố phó để tổ đạt được thành tích tốt về mọi mặt 1. 5 Tổ chức cho học sinh học tập nội quy của học sinh, nội quy của nhà trường (Sổ chủ nhiệm lớp 10 CBo4 trang 3) 1. 6 Phát thảo nội dung thi đua của lớp dựa trên cơ sở nội dung thi đua của nhà trường. .. phía ngoài Nhà trường không tách khỏi xã hội, không tách xa thực tiễn Thực tiễn cuộc sống, nhất là cuộc sống xã hội đang có các nhân tố kinh tế thị trường tác động đến nhà trường Xã hội ô nhiễm, luồng văn hoá ngoại lai, đồi truỵ, bạo lực len lỏi vào các tầng lớp nhân dân ảnh hưởng sâu đậm đối với các em GVCN biết kết hợp và phát huy nhằm giáo dục về tình hình và nhiệm vụ của đất nước, chủ quyền biển... biến cho lớp, quản lý tình hình chung của lớp, quản lý sổ đầu bài Giải quyết các tình hình trong lớp khi không có GVCN, là người trực tiếp tham mưu, đại diện cho lớp đề xuất với GVCN các hoạt động phong trào thi đua do trường lớp tổ chức Báo cáo khẩn cấp tình hình lớp với GVCN Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của GVCN lớp - Lớp phó học tập: Phan Văn Tài Nam (nữ): Nam Nhiệm vụ hỗ trợ lớp trưởng trong... hiện tinh thần trách nhiệm mạnh dạn phê và tự phê giúp đỡ nhau cùng tiến bộ Do đó, cần phải ổn định nề nếp tổ chức lớp ngay từ tiết sinh hoạt này như sau: 1. 1 Lực chọn ban cán sự cho lớp * Cơ cấu của Ban cán sự lớp: Các em có tinh thần trách nhiệm cao về mọi mặt, nghiêm chỉnh chấp hành tốt nội quy của trường của lớp, có năng lực tổ chức các hoạt động phong trào cho lớp * Cơ sở lựa chọn: - Căn cứ vào... nhà trường (Bảng phụ lục 2) 1. 7 Công bố các hình thức khen thưởng của lớp, của trường Căn cứ vào quy định và quyết định khen thưởng của nhà trường đầu năm 1. 8 Công bố các khoản thu đầu năm do trường quy định Đồng thời công bố chế độ miễn, giảm và những thủ tục miễn, giảm cho học sinh Thời gian hết hạn giải quyết chế độ miễn, giảm và các khoản thu nộp theo quy định của nhà trường đầu năm 2 Tổ chức họp . #,B35#.'-%.'7#3[2&MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 NĂM HỌC 2 011 – 2 012 $(; 1 .>!^< !%(.:);<"!6%)7*'!85-7*-!% +1 ,%5 (;f!,!^!h-!^<S<. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP 10 Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 PHẦN I. NHẬN THỨC VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài  . ;!?#., .rty-9,BA#33Lly= V. Công tác chủ nhiệm lớp ở trường Trung học phổ thông Cao Lãnh 1 - Số lượng và cơ cấu trong công tác chủ nhiệm _8!4E;<mb;<-8!4E24aamx24= _8!4E!%(.&'!:);<mb!%(.-_
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1, SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1, SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10 ở trường THPT Cao Lãnh 1

Từ khóa liên quan