Andehyt và phản ứng tráng gương

17 1,187 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:00

Andehyt và phản ứng tráng gương GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)Điều kiện:Phản ứng tráng gươngHợp chất hữu cơ phải có nhómCOH¾Các hchc có nhómCOH Andehyt HCOOH Este hoặc Muốicủa HCOOH  Gluxit:Glucozơ; MantozơPhản ứngCách 1:R(CHO)n+ Ag2O→ R(COOH)n+ Ag↓Phản ứng tráng gươngĐiều kiện:Hợp chất hữu cơ phải có nhómCOH2nnCH3CHO + Ag2O→→ CH3COOH + Ag↓2Ví dụ:CHOCHOCOOHCOOHCHOCHOCOOHCOOHPhản ứngCách 1:R(CHO)n+ Ag2O→ R(COOH)n+ Ag↓Phản ứng tráng gươngĐiều kiện:Hợp chất hữu cơ phải có nhómCOH2nnR(CHO)n+ AgNO3+ NH3+ H2O →→ R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n Cách 2:2n2n3n nCHOCHOCOONHCOONH44Cách 1:R(CHO)n+ Ag2O→ R(COOH)n+ Ag↓Phản ứng tráng gương2nnR(CHO)n+ AgNO3+ NH3+ H2O →→ R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n Cách 2:2n2n3n nCHOCHOCOONHCOONH44¾Cần nhớ:COH+ Ag2OCOOHAgNO3NH3,H2OCOO-NH4+ NH3+ + AgAg22OOCOOHAgNOAgNO33NHNH33,,HH22OOCOO-NH4+ NH+ NH33COH+ + AgAg22OOCOOHAgNOAgNO33NHNH33,,HH22OOCOO-NH4+ NH+ NH33Phản ứng tráng gương Ví dụ 4: Viết các pứa. HCHO + Ag2OddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))b. HCOOH + Ag2OddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))c. Glucôzơ + Ag2O Ví dụ 4: Viết các pứa. HCHO + Ag2OddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))COHH+ Ag2OddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))OHCOHOCOHCOOHddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))+Ag2O+ Ag42CO2↑+H2O+4Ag2CO2↑+H2O Ví dụ 4: Viết các pứb. HCOOH +Ag2OddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))COOHH+Ag2OddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))COHOCOHCOOHddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))+Ag2O+ Ag2CO2↑+H2O+2AgOHOHCO2↑+H2OOHOH Ví dụ 4: Viết các pức. Glucơ +Ag2OddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))ddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))COHOCOHCOOHddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))+Ag2OOHOH4CH –CH2COCH –CH2HOH4OHOHOH4CH –CH2[...]... –CH2 Phản ứng Cách 1:R(CHO)n+ Ag2O→ R(COOH)n+ Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện:Hợp chất hữu cơ phải có nhómCOH2nnCH3CHO + Ag2O→→ CH3COOH + Ag↓2Ví dụ:CHOCHOCOOHCOOHCHOCHOCOOHCOOH Điều kiện: Phản ứng tráng gương Hợp chất hữu cơ phải có nhómCOH¾Các hchc có nhómCOH Andehyt  HCOOH Este hoặc Muốicủa HCOOH  Gluxit:Glucozô; Mantozô Phản ứng tráng gương 1...nAgn hchc(pư)=2n = 2. Sốnhóm(-CHO) Phản ứng tráng gương ¾ Cần nhớ: - HCHO được xem như andehyt 2 2 chchứứcc vì :HCHO có CTCT: COHH1 mol1 mol HCHOddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))4mol4mol Ag Cách 1:R(CHO)n+ Ag2O→ R(COOH)n+ Ag↓ Phản ứng tráng gương 2nnR(CHO)n+ AgNO3+ NH3+ H2O →→ R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓2n... nhớ 2:nAgn hchc(pư)=2n = 2. Sốnhóm-CHO 1 mol1 mol X(C,H,O)ddAgNOddAgNO33NHNH33(d(dưư))4 mol4 mol Ag⇒ Bài toán có 2 trường hợp TH1X: có 2 nhóm (-CHO) TH2X: H-CHO Phản ứng tráng gương Ví dụ 3: (ĐH THUỶ SẢN – 1997)Chất hữu cơ A chứa C,H,O trong đó%O = 37,21. Achỉ chứa 1 loại chức.Khi cho 1 mol A pứ với ddAgNO3/NH3(dư) ta thu được 4 mol Ag. Tìm A?1 mol A1 mol AppứứvơvơùùiiddAgNOddAgNO33/NH/NH33((ddưư) . kiện :Phản ứng tráng gươngHợp chất hữu cơ phải có nhómCOH¾Các hchc có nhómCOH Andehyt HCOOH Este hoặc Muốicủa HCOOH  Gluxit:Glucozơ; Mantozơ Phản ứng Cách. Ag Phản ứng tráng gương Điều kiện:Hợp chất hữu cơ phải có nhómCOH2nnCH3CHO + Ag2O→→ CH3COOH + Ag↓2Ví dụ:CHOCHOCOOHCOOHCHOCHOCOOHCOOH Phản ứng Cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Andehyt và phản ứng tráng gương, Andehyt và phản ứng tráng gương, Andehyt và phản ứng tráng gương

Từ khóa liên quan