Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O

68 739 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 17:00

Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O Ñeà oân 10:CÁC Bài tập trắc nghiệmôn thi đai học - 2007NGUYỄN TẤN TRUNG( TTLT CLC VĨNH VIỄN)Phaàn 1:Các loại chức:C, H, O•Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitRượu: (-OH)Ête: (-O-)Phenol: Nhân benzen, nhóm (-OH) CH3-OH CH3-O-CH3 C6H5-OHCác loại chức:C, H, O•Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitÊte PhenolAndehytXêtôn-C -HO-C -O CH3 -CHO CH3-CO -CH3Các loại chức:C, H, O•Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitÊte PhenolAxitEste-C -OHO-C-O-O CH3 - COOH CH3-COO -CH3Các loại chức:C, H, O•Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitGluxitCn (H2 O)m•Monosacarit•Đisaccarit•Polisaccarit(Gucuzơ,Fructozơ)(Saccarôzơ, Mantozơ)(Tinhbột, Xenlulozơ) Ví dụ 1:Một số hợp chất hữu cơ chứa C, H, O có M = 74 đvC1. CTPT của các hợp chất hữu cơ trên2. Các CTCT có thể có: Bước 1: Đặt CTTQ Bước 2: Lập phương trình đại số (*) Bước 3: Giải phương trình (*)Gợi ý:-Nếu phương trình (*) có 3 ẩn dạng:B1: Cho cz < d ⇒ Miền giá trò của z.B2: Xét từng z để⇒ x,y ⇒ CTPT ax + by + cz = d. Giải ý 1:- Đặt CTTQ (A): Cx Hy Oz-Theo đềcó: MA = 74 đ.v.⇔ 12x + y + 16z = 74 ( *) ⇒ 16z < 74⇒ z < 4,625⇒ z = 1; 2; 3; 4.Với z = 1:(*) ⇔ 12x + y = 58 [...]... trên Cno b c 1:R- CH OH O H H2 O R- C O H + VVííduduïï10:10:OHViết c c phản ứng sau :a. CH2 CH2OH H 2 SO4 , đ c 170 o C b. CH3-COO-CH=CH2 + NaOHt o X H 2 SO4 , đ c 170 o C Y°Là pứ tách nư c t o lK C= C°X : C nhóm OHvà Số C ≥ 2  C c loại ch c: C, H, O •Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitRượu: (-OH)Ête:... Ví dụ:CH3-OH ; CH3 –CH2-OHCH2= CH-CH2-OHCH2-OH Ví dụ 11::Viết c c phản ứng sau:a. CH2 Cl-COO-CHCl2 + NaOHb. HCOO-CHCl2 -CH2 Cl + NaOHt o t o °R–COO–R’ + NaOHR–COONa + R’–OH°RCln + nNaOHR-(OH)n + nNaClt o t o Phaàn 2: Đề ôn 10: ⇒ y = 58 – 12xxy z = 1; 2; 3; 4. - (A): C x H y O zCoù 12x + y + 16z = 74 ( *)Với z = 1:(*)... CTTQ c a :a. Rượu đơn ch c, no.b. Rượu no. c. Rượu 3 ch c, no. C n H 2n+2–2a* O mCTTQ:a*=?m =?RRưươơïï uu đđơnơn chchứứ c c, no., no.= 0= 0= 1= 1 C Cnn H H2n+22n+2 O O Ví dụ 5: ĐĐịnhịnh nghnghóóaa(Rượu là gì?): Rượu là hchc c chứa nhóm( -OH) gắn trên C no c a g c hydrocacbon. Ví dụ:CH3-OH ; CH3 –CH2-OHCH2=... = số chẵn.1462343224105âmVới z = 1: C 4 H 10 O  C c loại ch c: C, H, O •Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitÊte PhenolAxitEste -C -OH O -C- O- O  CH3 - COOH CH3 - COO -CH3 C C Bài tập tr c nghiệmôn thi đai h c - 2007NGUYỄN TẤN TRUNG( TTLT CLC VĨNH VIỄN) ÑK: 0 < y ≤ 2.x + 2 + t – u  y + t + u = soá chẵn. Điều kiện hoá trị:Với:... C x H y O z Nt Xu ; X: Cl ; BrVới: C x H y O zĐK: 0 < y ≤ 2.x + 2  y = số chẵn. VVííduduïï99:Đem oxi hoá hoàn toàn 1 mol rượu no (A) C n 3,5 mol oxi. Vậy(A) c thểlà:A. C 3 H 7OH B. C 2 H 5OHCH2CH2OHOH C. DOHOHCH2CH CH2OHĐốt 1mol rượu no C n x,5 mol O 2⇒ S C = S O = xDD VVííduduïï55::Viết CTTQ... trên2. C c CTCT c thể coù: M( c, h, o ) =74 • C 4 H 10 O • C 3 H 6 O 2• C 2 H 2 O 3(Rượu, Ête)( Axit, Este, . . .)( Axit - Andehyt) Tóm lại: Phaàn 1: C c trường h pïï h h biebieáá nn ththưươơøø ngng gagaëë pp::TH1: Nhiều nhóm (-OH) gắn trên 1 C no Nguyên t c : Tự tách nư c biến thànhsản phẩm mới Hai nhóm (-OH) gắn... C c loại ch c: C, H, O •Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitGluxit C n (H 2 O) m•Monosacarit•Đisaccarit•Polisaccarit(Gucuzơ,Fructozơ)(Saccarôzơ, Mantozơ)(Tinhbột, Xenlulozơ) C c bài toán tìm CTPT h u c Tìm CTPTDựa trên phản ứng cháy¾ C ch giải: B1. Đặt CTTQ B2. Viết phản ứng cháy B3. Lập phương trình B4. Giải phương trình ⇒ y... Este•GluxitRượu: (-OH)Ête: ( -O- )Phenol: Nhân benzen, nhóm (-OH) CH3-OH CH3 -O- CH3 C 6 H 5-OH VVííduduïï88:Đem oxi hoá hoàn toàn 1 mol rượu no (A) C n 2,5 mol oxi . Tìm CTPT-CTCT (A)? A là rượu đơn c một liên kết C= C c KLPT không quá 60 đvC. Tìm AVVííduduïï66::A: C n H 2n-1OHGiaGiaûûii:⇔ 14n... khôngkhông quaquaùù 60 60 ññvCvC⇔ 14n + 16 m ≤ 60⇔ n ≤ 3,14⇒ n ≤ 3,14⇔ C n H 2n O m (A)? Tóm tắt:(A):Rượu no1 mol2,5 mol O 2CO2(Đốt) H 2 O Đặt CTTQ A: C n H 2n+2 O m C n H 2n+2 O m+ O 2CO2+ H 2On (n+1)3n+1-m21 mol 2,5 mol13n+1-m2  Ví dụ 1:Một số h p chất h u c chứa C, H, O c M = 74 đvC1. CTPT c a c c h p chất h u c ... CTTQ c a :a. Rượu đơn ch c, no: C Cnn H H2n+22n+2 O Ob. Rượu no. c. Rượu 3 ch c, no. C n H 2n+2–2a* O mCTTQ:a*=?m =?RRưươơïï uu no.no.= 0= 0= = khôngkhông xaxaùù c c đđịnhịnh C Cnn H H2n+22n+2 O Omm A là rượu đơn c một liên kết C= C c KLPT không quá 60 đvC. Tìm AVVííduduïï77::A: C n H 2n-m(OH)mGiaGiaûûii:KLPT . andehytCH2= CH-CHO là: A. (C2 H3 -CHO)n C. Cn H2 n+1 CHOB. Cn H2 n-3 CHOCnH2n+ 2-2 a-m(ch c) mAdehyt đề cho là chưa no c 1lk C= C, 1 ch c ° a = 1° m =1⇒CnH2n-1 CHODD. PhenolAndehytXêtôn -C -HO -C -O CH3 -CHO CH3-CO -CH3 C c loại ch c: C, H, O Rượu; Ête; Phenol •Andehyt; Xêtôn•Axit; Este•GluxitÊte PhenolAxitEste -C -OHO -C- O- O
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O, Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O, Tổng kết các nguyên tố nhóm C - H - O, h,o H, O •, H, O • H, O • H, O • CH, Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng Phản ứng