Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu

50 320 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 22:24

Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU LỜI MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính tóan mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh còn là một trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tựơng kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích dự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, hoạt động kinh doanh không chỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hoạt động kinh doanh trên em nhận thấy việc phân tích hoạt động kinh doanh đối với công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu là một đề tài phù hợp với công ty hiện nay. Nó góp phần giúp cho công ty hiểu được khả SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU năng hoạt động kinh doanh của mình từ đó có kế hoạch hoạch định chiến lược kinh doanh tốt trong thời gian tới. 2. Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Mục tiêu Hệ thống những lý luận cơ bản về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Phạm vi nghiên cứu Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu. 3. Đối tượng phương pháp nghiên cứu Đối tượng Đối tượng nghiên cứu chính là Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu. Phương pháp - Phương pháp phân tích tổng hợp. - Phương pháp so sánh. 4. Kết cấu của đề tài Chia làm 3 chương chính như sau: Chương I: Cơ sở lý luận. Chương II: Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty. Chương III: Giải pháp kiến nghị. SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. PHÂN TÍCH KINH TẾ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.1.1. Khái niệm vai trò của việc phân tích Phân tích hoạt động kinh doanh mang nhiều tính chất khác nhau phụ thuộc vào đối tượng cũng như các giải pháp quản lý mà ta áp dụng. Có nhiều loại hình phân tích kinh tế nhưng chúng đều có cơ sở chung phụ thuộc vào đối tượng phân tích. Các phương pháp phân tích kinh tế quốc dân, phân tích lãnh thổ được nghiên cứu ở các môn học khác, phân tích kinh tế của ngành, xí nghiệp, công ty… được coi là môn khoa học riêng được giảng dạy trong các trường đại học, thường được gọi là phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu, để đánh giá toàn bộ quá trình kết quả hoạt động kinh doanhdoanh nghiệp, nhằm làm rõ chất lượng hoạt động kinh doanh các nguồn tiềm năng cần khai thác, trên cở sở đó đề ra các phương án giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanhdoanh nghiệp. Phân tích hoạt động kinh tế đi sâu nghiên cứu nội dung kết cấu mối quan hệ qua lại giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng những phương pháp khoa học nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng trên cơ sở đó đề ra những phương án mới biện pháp khai thác có hiệu quả. 1.1.2. Nhiệm vụ của phân tích Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây dựng Xác định các nhân tố ảnh hưởng của các chỉ tiêu tìm ra nguyên nhân gây nên các mức độ ảnh hưởng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng khắc phục những tồn tại yếu kém của quá trình hoạt động kinh doanh. Xây dựng phương án kinh doanh căn cứ vào mục tiêu đã định. SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU 1.2.3. Ý nghĩa nội dung của việc phân tích. Nội dung của việc phân tích hoạt động kinh doanhđánh giá quá trình hướng đến kết quả hoạt động kinh doanh, với sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. Phân tích là đánh giá quá trình hướng đến kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết quả kinh doanh đã được hoặc kết quả các mục tiêu trong tương lai cần phải đạt được, như vậy kết quả hoạt động kinh doanh thuộc đối tượng của phân tích kinh tế. Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm tổng hợp của cả quá trình hình thành, do đó kết quả phải là riêng biệt trong từng thời gian nhất định, chứ không thể là kết quả chung chung. Các kết quả hoạt động kinh doanh, nhất là hoạt động theo cơ chế thị trường cần phải định hướng hteo mục tiêu dự toán. Quá trình định hướng hoạt động kinh doanh được định hướng cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế phân tích cần hướng đến kết quả của các chỉ tiêu để đánh giá. Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ dừng lại ở đánh giá biến động của kết quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế mà còn đi sâu xem xét các nhân tố ảnh hưởng tác động đến sự biến động của chỉ tiêu. Nhân tố là những yếu tố tác động đến chỉ tiêu, tùy theo mức độ biểu hiện mối quan hệ với chỉ tiêu mà nhân tố tác động theo chiều hướng thuận hoặc nghịch đến chỉ tiêu phân tích. Vậy muốn phân tích hoạt động kinh doanh trước hết phải xây dựng hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, cùng với việc xác định mối quan hệ phụ thuộc của các nhân tố tác động đến chỉ tiêu. Xây dựng mối liên hệ giữa các chỉ tiêu khác nhau để phản ánh được tính phức tạp đa dạng của nội dung phân tích 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 1.2.1. Phương pháp so sánh So sánh được dùng trong phân tích biến động chung các chỉ tiêu kinh tế giữa hai kỳ phân tích được hiểu là sự biến động( hay sự thay đổi) của chỉ tiêu( hoặc nhân tố) giữa thực hiện so với kế hoạch, hoặc giữa thực hiện năm nay so với thực hiện năm trước, hoặc giữa kế hoạch năm tới so với thực hiện năm nay… SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Có ba nguyên tắc cơ bản để có thể so sánh được: Lựa chọn tiêu chuẩn ( chỉ tiêu) để so sánh, nếu còn thiếu chỉ tiêu hay nhân tố nào thì người phân tích phải tính toán bổ sung dựa theo công thức đã biết. Điều kiện để so sánh được là: các chỉ tiêu phải thống nhất về nội dung phân tích phương pháp tính toán, phải co cùng đơn vị đo lường. Các chỉ tiêu cần phải được quy đổi cùng quy mô điều kiện kinh doanh tương tự. Kỹ thuật so sánh: quá trình phân tích theo kỹ thuật so sánh có thể thực hiện theo 3 hình thức: + So sánh theo chiều dọc: thường chọn một chỉ tiêu cơ bản làm gốc, sau đố chia giá trị của các chỉ tiêu còn lại cho chỉ tiêu gốc để thấy được cơ cấu phần trăm giữa các chỉ tiêu. + So sánh theo chiều ngang: thường dùng bảng chia cột biến động tuyệt đối tương đối. + So sánh xác định xu hướng tính liên hệ của các chỉ tiêu với quy mô chung. 1.2.2. Phương pháp phân tích chi tiết + Chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu hay còn gọi là chi tiết theo nội dung. Phương pháp chi tiết thương đi đôi với phương pháp tổng hợp theo công thức: P = ∑ P i Khi phân tích ta tính tỷ trọng của từng chỉ tiêu ( hay yếu tố) cấu thành sau đó so sánh sự biến động của các tỷ trọng trên. + Chi tiết theo thời gian ( năm, quý, tháng, tuần): Tùy theo yêu cầu phải lập dự toán, quyết định đầu tư phát triển hay tham gia chứng khoán, cổ phần hóa Ban lãnh đạo sẽ chỉ đạo công tác phân tích theo thời gian cụ thể. + Chi tiết theo địa điểm phạm vi kinh doanh ( theo phân xưởng, tổ đội hay trong sản xuất ngoài sản xuất). 1.2.3. Phương pháp bảng cân đối SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Quan hệ cân đối thu – chi, cân đối nguồn vốn – tài sản, cân đối giữa nhu cầu sử dụng vốn khả năng cung ứng vốn, nhập xuất vật tư, cung ứng sử dụng vật tư với các khoảng thời gian như kỳ gốc – kỳ phân tích, số đầu kỳ - số cuối kỳ. Mục đích của phân tích bảng cân đối là giúp ta thấy được đâu là những nhân tố làm tăng nguồn đâu là những nhân tố làm giảm nguồn. 1.3. CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH 1.3.1. Chỉ tiêu tài sản nguồn vốn • Chỉ tiêu tài sản: Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo theo cơ cấu tài sản hình thức tồn tại trong quá trình hoạt động SXKD của công ty. Các chỉ tiêu ở phần tài sản được sắp xếp theo thời gian luân chuyển của tài sản. Về mặt kinh tế, số liệu bên tài sản phản ánh quy mô kết cấu các loại vốn, tài sản của công ty có đến thời điểm lập báo cáo đang tồn tại dưới hình thái vật chất như: vốn băng tiền, tồn kho, TSCĐ… hoặc trong quan hệ thanh toán như các khoản phải thu… Căn cứ vào các chỉ tiêu bên tài sản có thể đánh giá một cách tổng quat qui mô tài sản, tính chất hoạt động trình độ sử dụng vốn. • Chỉ tiêu nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành tài sản hiện có của đơn vị tại thời điểm báo cáo. Các chỉ tiêu nguồn vốn thẻ hiện trách nhiệm pháp lý của đơn vị đối với tài sản đang quản lý sử dụng. Nguồn vốn của đơn vị bao gồm nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu. Tỉ lệ kết cấu trong tổng nguồn vốn hiện có tại đơn vị phản ánh tính chất hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn thể hiện nguồn hình thành nên tài sản của công ty, tài sản biến động tương ứng sự biến động của nguồn vốn. Vì thế phân tích tài sản phải đi đôi với nguồn vốn. 1.3.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Trong từng thời kỳ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là mục tiêu mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đây là điều kiện để tồn tại phát triển doanh nghiệp. Chính vì vậy cần phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh để tìm ra nguyên nhân tác động đến kết quả kinh doanh. SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được biểu hiện bằng hệ thống chỉ tiêu . Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp có được các thông tin cần thiết để tạo ra những quyết đinh điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý nhằm đạt được mục tiêu hoạt động kinh doanh trong quá trình điều hành kinh doanh. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm phân tích về sản lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh thu kinh doanh. Đây là một giai đoạn hết sức quan trọng bởi vì thông qua việc phân tích kết quả kinh doanh sẽ đánh giá được hiệu quả kinh doanh. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số còn lại của doanh thu thuần sau khi trừ giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: + Kết quả của hoạt động sản xuất chế biến. + Kết quả của hoạt động thương mại. + Kết quả của hoạt động lao vụ, dịch vụ. Phân tích doanh thu Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm hàng hóa, cung cấp dịch vụ khách hàng trong 1 khoảng thời gian nhất định. Doanh thu thuần = Doanh thu bán hàng – các khoản giảm trừ Phân tích doanh thu giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận tổng quát đối với tình hình biến động doanh thu, giúp doanh nghiệp phát hiện trọng tâm kinh doanh từ đó khai thác tốt tiềm năng của doanh nghiệp. Phân tích doanh thu giúp cho doanh nghiệp theo dõi sát sao đánh giá kế hoạch thực hiện doanh thu qua các kỳ kinh doanh. Làm cơ sở để doanh nghiệp đề ra kế hoạch tăng trưởng doanh thu. Hỗ trợ doanh nghiệp đạt được những khoản lợi nhuận tiềm năng. Phân tích chi phí SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 7 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Chi phí được hiểu là khoản tiền bỏ ra để mua sắm các yếu tố đầu vào để tiến hành quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm Quản lý chi phí là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác kế toán, tài chính quản trị sản xuất kinh doanh. Việc đánh giá đo lường được những khoản chi phí phát sinh giúp doanh nghiệp tìm ra những biện pháp làm giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong cơ chế thị trường các đơn vị, doanh nghiệp hàng quý năm cần tiến hành phân tích chi phí kinh doanh từ đó tìm ra các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý chi phí. Đồng thời thồn qua việc phân tích chi phí kinh doanh sẽ có những quyết định quản lý tối ưu hơn. Phân tích lợi nhuận Lợi nhuận là chỉ tiêu tổng hợp biểu hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phản ánh đầy đủ mặt lượng chất hoạt động của doanh nghiệp trong việc sử dụng các yếu tố cơ bản như lao động, vật tư TSCĐ. Lợi nhuận là mục tiêu chủ yếu của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Lợi nhuận là đòn bẩy kinh tế quan trọng khuyến khích nâng cao hiệu quả kinh tế cua rmoij đơn vị là nguồn vốn để tái sản xuất phát triển. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh là bộ phận quan trọng nhất trong tổng lợi nhuận của doanh nghiệp. Phân tích tình hình lợi nhuận là xem xét sự biến động của bộ phận lợi nhuận này, đồng thời xác đinh mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự biến động đó. Theo qui đinh của nhà nước thì lợi nhuận là khoản chênh lêch giữa doanh thu của hoạt động SXKD ( tiền bán sản phẩm – chiết khấu thanh toán – giảm giá hàng bán bị trả lại) trừ đi giá thành toàn bộ sản phẩm ( giá thành công xưởng + chi phí bán hàng + chi phí quản lý) các khoản thuế ( thuế VAT + thuế XNK) theo luật định. 1.3.3. Các tỷ số tài chính Phân tích các tỷ số tài chính là việc sử dụng những kỹ thuật khác nhau để phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp để nắm bắt được tình hình tài SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 8 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU chính thực tế của doanh nghiệp qua đó đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Tỷ số về cơ cấu tài chính: Phản ánh mức độ mà doanh nghiệp dùng nợ vay để sinh lời hay phản ánh mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Tỷ số nợ: Thể hiện trong cơ cấu nguồn tài sản của doanh nghiệp thì có bao nhiêu phần doanh nghiệp đi vay nợ bên ngoài Tỷ số tự tài trợ: Tỷ số này nói lên tỷ lệ nguồn vốn của chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần trong cơ cấu vốn kinh doanh Tỷ số hoạt động: Phản ánh tình hình sử dụng tài sản hay phản ánh công tác tổ chức điều hành hoạt động của doanh nghiệp. • Kỳ thu tiền bình quân: cho biết doanh nghiệp mất bình quân là bao nhiêu ngày để thu hồi các khoản phải thu của mình. • Vòng quay hàng tồn kho: đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp. nếu hệ số này lớn cho biết tốc độ quay vòng của hàng tồn kho trong kho là nhanh ngược lại nếu hệ số này nhỏ thì tốc độ quay vòng hàng tồn kho thấp. • Vòng quay vốn cố định: Tỷ số này phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp đã tạo ra mức doanh thu thuần ra sao trên nguồn vốn cố định. • Tỷ lệ sinh lời trên vốn cố định: Phản ánh tỷ lệ lợi nhuận được tạo ra trên vốn cố định. Tỷ lệ này càng cao thể hiện mức độ hiệu quả của nguồn vốn cố định. Vòng quay vốn lưu động là 1 trong những chỉ tiêu tổng hợp dùng để đánh giá chất lượng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. tốc độ luân chuyển vốn lưu động nhanh hay chậm nói rõ tình hình tổ chức các mặt cung cấp sản xuất tiêu thụ của doanh nghiệp hợp lý hay không, các khoản vật tư dự trữ sử dụng có hiệu quả hay không. Tỷ số doanh lợi: phản ánh hiệu quả sủa dụng các nguồn tài nguyên của doanh nghiệp hay phản ánh hiệu năng quản trị của doanh nghiệp SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 9 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ths. LÊ ĐÌNH THÁI KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU • Lợi nhuận trên tổng tài sản: ROA phản ánh tình hình tài chính hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như phương thức hoạt động của doanh nghiệp. ROA càng cao thể hiện sự sắp xếp, phân bổ quản lý tài sản càng hợp lý, hiệu quả ngược lại. • Lợi nhuận trên chi phí: chỉ tiêu này phản ánh mức độ sinh lợi trên những chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh Tỷ số về khả năng thanh toán: Các tỷ số này phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. • Hệ số thanh toán hiện thời: chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể trả nợ của doanh nghiệp bằng các tài sản lưu động có thể chuyển đổi thành tiền đến khi đến hạn trả nợ. • Hệ số thanh toán nhanh: đo lường mức độ đáp ứng nhanh của vốn lưu động trước các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này thông thường nếu lớn hơn 1 thì tình hình thanh toán của doanh nghiệp tương đối khả quan, doanh nghiệp có thể đáp ứng được yêu cầu thanh toán nhanh. SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 10 [...]... HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU 2.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu là một công ty do ông Nguyễn Thành Nhân làm giám đốc Công ty được... PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI gia dụng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với công ty Công ty có các đối thủ như: Công ty TNHH gỗ xuất khẩu Thái Bình (SAPSIMEX), Công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Thành, Công ty TNHH Quốc Tế Di Hưng… Trên đây chỉ là một trong một số đối thủ cạnh tranh tiêu biểu của công ty công ty còn nhiều đối thủ... NGUYỄN NGỌC MINH 20 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI Hình 2.3: Chà nhám Hình 2.4: Đóng gói SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 21 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI Nguồn: Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu Diễn giải quy trình sản xuất Tổ phôi: Tại tổ phôi sau khi nhận bán thành phẩm từ... cho người lao động trong công ty 2.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU 2.2.1 Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán 2.2.1.1 Đánh giá chung Hoạt động của công ty có quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình cung ứng nguyên vật liệu không thực hiện tốt, năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm giảm, sản phẩm không... HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các bộ phận Giám Đốc: Là người có quyền hạn cao nhất có quyền quyết định, điều hành công ty hoạt động theo đúng chức năng đã đăng ký đồng thời chịu trách nhiệm trước nhà nước toàn thể cán bộ công nhân viên về kết quả sản xuất kinh doanhcông ty đạt được Phó Giám Đốc sản xuất: ... hợi đồng bởi hợp đồng xuất khẩu của công ty đều xuất khẩu đến những thị trường như Mỹ, SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 15 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI Hàn Quốc… Hiện nay công ty đang tuyển thêm nhân viên đặc biệt là những công nhân có tay nghề Chế độ tiền lương Do đặc điểm về tổ chức sản xuất của công ty hiện nay, công ty áp dụng phương pháp... TY Chức năng của công ty Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu là một doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công chế biến gỗ Những năm gần đây công ty nhận đơn đặt hành của đối tác theo hình thức gia công nên phong cách sản phẩm cũng khác Nay công ty có thể tự biến cách tân cải tiến đã tạo ra sản phẩm theo phong cách riêng của công ty Nhiệm vụ của công ty Đẩy mạnh tiến độ xuất khẩu, đảm bảo chất lượng ngày càng... của công ty gặp khó khăn Ngược lại, công tác tài chính của công ty tốt SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 23 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI hay xấu sẽ tác động thúc đẩy khó khăn hay kiềm hãm quá trình SXKD, thúc đẩy tăng năng suất lao động Chẳng hạn khi có đủ vốn kinh doanh công ty sẽ chủ động thuận lợi hơn trong việc dự trữ cần thiết cho sản. .. tình hình vốn của công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu em nhận thấy: • Tổng nguồn vốn của công ty tăng 55% • Tài sản ngắn hạn tăng 86% • Tài sản dài hạn tăng 23% • Nguồn vốn chủ sở hữu tăng 7,2% Những nguyên nhân tích cực ảnh hưởng đến sự thay đổi này là do: • Tiền của công ty tăng 376% SVTH: NGUYỄN NGỌC MINH 28 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH... TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU Ths LÊ ĐÌNH THÁI 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty Kể từ khi thành lập theo quyết định của sở kế hoạch đầu tư tỉnh đến nay đã 9 năm Hiện nay công ty đã đang không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về chiều sâu lẫn chiều rộng Bước đầu hoạt động công ty gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt như vốn kinh doanh, cơ sở . hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Phạm vi nghiên cứu Công ty. ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU 2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV BẢO TRÂN CHÂU 2.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu, Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu, Đánh giá và đề xuất những kiến nghị để hoàn thiện hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu, Lí do chọn đề tài, Nhiệm vụ của phân tích Phương pháp phân tích chi tiết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Các tỷ số tài chính, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CƠNG TY Chức năng của cơng ty BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY, Cơ sở vật chất kỹ thuật Bảng 2.1: Máy móc thiết bị tại phân xưởng, ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA CƠNG TY QUY TRÌNH SẢN XUẤT, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRƯỚC MẲT VÀ LÂU DÀI CỦA CÔNG TY, Phân tích kết quả kinh doanh, Phân tích các chỉ tiêu trạng thái tài chính của cơng ty., Đánh giá thực trạng của công ty 1. Thuận lợi, Tăng nguồn vốn chủ sở hữu giảm các khoản nợ. Lập kế hoạch nguồn vốn lưu động, Giảm chi phí sản xuất nhằm tăng doanh thu tối đa hóa lợi nhuận, KIẾN NGHỊ • Đầu tư thêm tài sản cố định

Từ khóa liên quan