Tổng hợp các thì trong tiếng anh

17 854 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015, 10:35

tổng hợp 12 thì tiếng anh hayThì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra.Một hành động gì đó đang xảy ra tuần này, tháng này, hoặc năm này.Thì hiện tại tiếp diễn có thể diễn tả thời gian trong tương lai khi ý nghĩ đó là 1 sự định sẵn.Dùng thay thế cho thời tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói.The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) Form: (+) S + be (am is are) + V_ing + O () S + be + not + V _ing + O (?) Be + S + V_ing + O ? 1 1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN ( The Simple Present Tense) Form: (+): S + + O (-) : S + do/does + not + V ( inf) + O (?): Do/ Does + S + V ( Inf) + O? Usage: *Thì hiện tại đơn giản diễn tả hành động có thật trong quá khứ, hiện tại, và tương lai. Thì hiện tại đơn giản cũng diễn tả thói quen và hoạt động hàng ngày. *Thì hiện tại đơn giản có thể diễn tả thời gian trong tương lai khi ý nghĩ đó thuộc về thời khóa biểu.  Thì hiện tại đơn diễn tả một chân lý , một sự thật hiển nhiên. Ex: The sun rises in the East. Tom comes from England.  Thì hiện tại đơn diễn tả 1 thói quen , một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại, một hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại. Ex: Mary often goes to school by bicycle. I get up early every morning. Note : ta thêm "es" sau các động từ tận cùng là : O, S, X, CH, SH  Thì hiện tại đơn diễn tả năng lực của con người : Ex : He plays badminton very well  Thì hiện tại đơn còn diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu , đặc biệt dùng với *Các phó từ chỉ thời gian: today, present day, nowadays, once (a month), once in a white…… *Các phó từ chỉ tần suất : always, sometimes, The English alphabet consists of 26 letters. The sun rises in the east. She goes to school every day. The boy always wakes up at 8 every morning. They always try to help him. We study every day. The game starts in ten minutes. My class finishes next month. They understand the problem now. 1 2 often, usually, never, seldom, rarely, hardly, occasionally, every + thời gian Lưu ý: Chúng ta còn sử dụng Thì Hiện Tại Đơn cho các trường hợp sau: - Diễn tả một hành động chung chung Ex: I live in Nam Dinh. - Diễn tả một hành động kéo dài trong suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Ex: Dr Do drives a Taxi. (Đây là hành động đã diễn ra trong quá khứ Dr Do đã lái Taxi, bây giờ vẫn còn lái Taxi và sau này sẽ vẫn còn lái Taxi) - Diễn tả một hành động không chỉ đang xảy ra ngay lúc này . (giống ví dụ Dr Do) - Diễn tả một hành động luôn là sự thật không thể thay đổi. (hành động bất di bất dịch) Ex: The Moon goes round the Earth. Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) như sau: Know Smell Love Believe Wish Like Hear Hate Want See Understand Own Các từ trong danh sách trên thường cũng không bao giờ xuất hiện trong thời tiếp diễn (hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn ). (stative verb) He always swims in the evening. (Habitual action) We want to leave now. (stative verb) The coffee tastes delicious. (stative verb) Your cough sounds bad. (stative verb) I walk to school every day. (Habitual action) 2 3 2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ( The Present Continuous Tense) *Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra. *Một hành động gì đó đang xảy ra tuần này, tháng này, hoặc năm này. *Thì hiện tại tiếp diễn có thể diễn tả thời gian trong tương lai khi ý nghĩ đó là 1 sự định sẵn. *Dùng thay thế cho thời tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói.The president is trying to contact his advisors now. (present time) We are flying to Paris next month. (future time) Form: (+) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O (-) S + be + not + V _ing + O (?) Be + S + V_ing + O ? Usages :  Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra và kéo dài dài một thời gian ở hiện tại.  Thì này cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.  Thì này còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó từ ALWAYS :  Thì này còn được dùng để diễn tả một hành động sắp xảy ra ( ở tương lai gần) Note: Không dùng thì này với các động từ chỉ nhận thức chi giác như : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love. I'm typing right now. It is raining at the moment. Shhh! The baby is sleeping. She is taking ESL 107 this semester. Tammy is writing a letter to her mom tomorrow. Jack is visiting his relatives tomorrow. SAI: It is raining tomorrow. (Rain không thể là 1 sự dự định trước) The children are playing football now. - Look! the child is crying. -Be quiet! The baby is sleeping in the next room. -He is always borrowing our books and then he doesn't remember. -He is coming tomorrow 3 4 Hate, realize, seem, remmber, forget, - Hành động có thể không xảy ra chính lúc này, mà nó xảy ra từ trước thời điểm đang mô tả, tại thời điểm đang mô tả và có thể sau thời điểm đang mô tả ("Tình huống xung quanh hiện tại" ở phần b) Mô tả) - Hành động sẽ diễn ra ở một tương lai gần. Lưu ý tương lai gần không nhất thiết là sẽ xảy ra vào ngày mai, nó có thể là tháng sau, năm sau Nhưng trong kế hoạch nói, đó là điều chắc chắn sẽ xảy đến, ta có thể sử dụng Thì hiện tại tiếp diễn cho tình huống này. Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: Right now, at the moment, at present, now, nowadays, today, shhh!, listen,look!, this semester. -Where is Iceman? - He is going out with his girlfriend. (có nghĩa là trước thời điểm được hỏi anh ấy đã đi, hiện tại anh ấy đang đi và tiếp nữa anh ấy vẫn đang đi với bạn gái của mình) -I am taking my exam next month. -We're eating in a restaurant tonight. We've already booked the table. -They can play tennis with you tomorrow. They're not working. Các động từ trạng thái (stative verb) ở bảng sau không được chia ở thể tiếp diễn (bất cứ thời nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc. Know Believe Understand Hear 4 5 See Hate Love Like Have Need Appear Seem Smell Wish Want Sound Nhưng khi những từ trên quay sang hướng động từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể tiếp diễn. Ex: - He has a lot of books. - He is having dinner now. (Động từ hành động: ăn tối) - I think they will come in time. - I'm thinking of my test tomorrow. (Động từ hành động: Đang nghĩ về) - I am tired now. - She wants to go for a walk at the moment. - Do you understand your lesson?! Những lưu ý khi ta thêm _ing vào sau động từ:  Base rule (Với động từ thường cơ bản): thêm -ing bình thường. Work  working Go  going See  seeing Learn  learning Listen  listening Watch  watching  Với động từ có mang nguyên âm (a, e, i, o, u) thì nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ing. {phụ âm + nguyên âm + phụ âm} { R U N } Run  running Begin  beginning Stop  stopping Nhưng “open”  opening ( not opennning) 5 6  Với động từ thường (base verb) mà có ‘ie’ ở cuối thì đổi thành ‘ y’ rồi thêm -ing. ( ie >y + ing) Lie  lying Die  dying  Với các động từ có dạng cấu trúc: nguyên âm + phụ âm + e (chữ "e" cuối cùng)} thì bỏ "e" rồi mới thêm –ing. Come  coming Take  taking 3. Thì Hiện Tại Hoàn Thành ( The Present Perfect) Form: S + have/ has + (-) S + have/has + not + (?) Have/Has + S + ? Usages:  Dùng để chỉ hành động xảy ra trong quá khứ và hành động đó kéo dài đến hiện tại  Thì hiện tại hoàn thành diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ và không cần xác định rõ vào thời điểm nào.  Thì hiện tại hoàn thành cũng diễn tả sự lập đi lập lại của 1 hành động trong quá khứ nhiều lần.  Dùng để diễn tả một hành động xong trước một hành động khác ở hiện tại hay tương lai. I have learned English for 4 years She has never seen snow. I have gone to Disneyland several times. 6 7 Một hành động bắt đầu diễn ra trong quá khứ và vẫn còn xảy ra ở hiện tại. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng với since và for. Since + thời gian bắt đầu (1995, I was young, this morning etc. Được dùng để chỉ một điểm thời gian cụ thể trong quá khứ. For + khoảng thời gian . Được dùng để chỉ một khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: Never, ever, in the last fifty years, this semester, since, for, so far, up to now, up until now, up to the present, yet, recently, lately, in recent years, many times, once, twice, and in his/her whole life Already, not yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before *** Cách dùng ALREADY và YET: *Already dùng trong câu khẳng định, already có thể đứng ngay sau have và cũng có thể đứng ở cuối câu. *Yet dùng trong câu phủ định, câu nghi vấn. Yet thường xuyên đứng ở cuối câu. *Trong một số trường hợp ở thể phủ định, yet có thể đứng ngay sau have nhưng phải thay đổi về mặt ngữ pháp: động từ PII trở về dạng nguyên thể có to và không dùng not. ***Thì hiện tại hoàn thành thường He says that he has read this novel You will pass the test after you have taken this course We have been here since 1995. They have known me for five years. John has lived in that house for 20 years. (He still lives there.) = John has lived in that house since 1984. (Giả sử hiện nay là 2004) We have already written our reports. We have written our reports already We haven't written our reports yet. Have you written your reports yet? John has yet to learn the material = John hasn't learnt the material yet. 7 8 dược dùng với một số cụm từ chỉ thời gian như sau: - Dùng với now that (giờ đây khi mà ) - Dùng với một số phó từ như till now, untill now, so far (cho đến giờ). Những cụm từ này có thể đứng đầu câu hoặc cuối câu. - Dùng với recently, lately (gần đây) những cụm từ này có thể đứng đầu hoặc cuối câu. - Dùng với before đứng ở cuối câu. Now that you have passed the TOEFL test successfully, you can apply for the scholarship So far the problem has not been resolved I have not seen him recently. I have seen him before. 4. Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp (The Present Perfect Continuouse Tense) FORM: S + have/has + been + V_ing (-) S + have/has + not + been + V_ing. (?) Have/ Has + S + been + V_ing? Usages: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã xảy ra trong quá khứ và tiếp tục tới hiện tại (có thể tới tương lai). - Mô tả một hành động vừa dừng lại hoặc dừng lại gần đây. - Mô tả một hành động vẫn còn tiếp diễn cho đến nay. I have been waiting for you about 20 minutes. The child has been sleeping all afternoon. I'm tired [hiện tại] because I've been running. Why is the grass wet [hiện tại]? Has it been raining? I have been reading for 2 hours. [Cho đến giờ tôi vẫn còn đọc sách.] We have not been smoking. 8 9 Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: All day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far [Chúng tôi hiện tại đang không hút thuốc.] 5. Thì Quá Khứ Đơn ( The Simple Past Tense) Form: S + V_ed + O (-) S + did + Not + V (without To) + O (?) Did + S + V ( without To) + O? Usages:  Dùng để chỉ hành động đã xảy ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ.  Dùng để chỉ hành động thường làm hay quen làm trong quá khứ.  Dùng để chỉ hành động đã thực hiện trong một khoảng thời gian ở quấ khứ. Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: last night, last year, last time, etc., ago, in 1999, today, yesterday, then = at that time, in the 1800's, in the 19th century, when… He met her yesterday. I often went swimming every Sunday last year. He lived in Hanoi from 1990 to 2000. 9 10 ác * Cách đọc các động từ ở quá khứ đơn với “ ED”: + “ ED”: được đọc là /t/ khi những động từ nguyên mẫu có âmà tận cùng là /f/, /k/, /p/, /s/,/tʃ/, /ʃ/. Ex : laughed , asked , helped , watch , pushed … + “ ED”: được đọc là /id/ khi những động từ nguyên âmcó âm tận cùng là /d/ và /t/ Ex : needed , wanted , waited , …… + “ ED”: được đọc là /d/ khi những động từ nguyên mẫu có âmà tận cùng là các âm còn lại Ex : enjoyed , saved , filled ,… 6. Thì Quá Khứ Tiếp Diễn ( The Past Continuous Tense) Form: S + Was / Were + V-ing + O (-) S + Was /Were + not + V-ing + O (?) Was/ Were + S + V-ing + O? Usages:  Dùng để chỉ hành động đang diễn ra tại một thời điểm hoặc một khoảng thời gian trong quá khứ.  Dùng để chỉ hành động đang diễn ra cùng lúc với một hành I was studying at 7 o’clock last night. 10 [...]... Với thì hiện tại hoàn thành: Hành động chuyển tiếp giữa quá khứ và hiện tại Quá khứ X -Hiện tại - Với thì tương lai hoàn thành: Hành động chuyển tiếp giữa hiện tại và tương lai Hiện tại X Tương lai 12 THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ đang xảy ra trong tương lai và sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong. .. on some make-up prior to the time her boyfriend comes tonight NOTE : Thì tương lai hoàn thành được sử dụng trong trường hợp muốn nhấn mạnh một hành động diễn ra trước một hành động khác ở tương lai Chẳng hạn: Xe bus sẽ rời bến lúc 7 giờ, Ic4ndo sẽ đến bến xe lúc 7 giờ 15 Vậy lúc Ic4ndo đến trong tương lai), xe bus có thể đã đi rồi (trong tương lai) 16 17 Ex1: You can call me at work at 8am I will have... hơn 10 THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào đó trong tương lai S + will be/be going to +Ving Ex: 15 I will be watching the "Wheel of Fortune" show when you call tonight 16 Don't come to my house at five I am going to be eating Một điều cần lưu ý là hành động diễn tả này thường xảy ra trước một hành động sẽ hoàn thành tại thời điểm mô tả trong. .. 9pm toight What will you be doing at 10pm tonight? Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: In the future, next year, next week, next time, and soon 11.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH Thì tương lai hoàn thành diễn tả 1 hành động trong tương lai sẽ kết thúc trước 1 hành động khác trong tương lai S+ will/shall + have + Vp2 Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: By the time and prior to the time (có nghĩa là before) Ex1: I'm going...11 động hoặc một sự kiện khác trong quá khứ.( hành động đang xảy ra trong quá khứ, bị hành động khác chen ngang) Áp dụng trong cấu trúc: I was watching T.V when he came S1 + was/were + V-ing when S2 + V-ed/ P2  Dùng để chỉ hai hành động cùng diễn ra song song nhau trong quá khứ Áp dụng cho mẫu câu sau: S1 + was/were + V-ing while S2 + was/were +... + Been + V-ing Usages : Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước 1 hành động khác xảy ra và cũng kết thúc trong quá khứ Cụm và từ ngữ chỉ thời gian: Until then, by the time, prior to that time, before, after 12 We had been living in Santa Ana for 2 years before we moved to Garden Grove 13 9 13 Thì Tương Lai Đơn ( The... before trong cả 4 mẫu trên mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu Chúng ta vẫn biết hành động nào xảy ra trước do có sử dụng quá khứ hoàn thành  Dùng để chỉ một hành động xảy ra trước một thời điểm trong quá khứ home Before John went home, he had gone to the store The police came when the robber had gone away Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for 8 THÌ QUÁ... +be + going to +V - Diễn đạt một hành động sẽ xảy ra trong tương lai gần, thường dùng với các phó từ dưới dạng: In a moment (lát nữa), at 2 o’clock, this afternoon - Nó chỉ 1 việc chắc chắn sẽ phải xảy ra theo như dự tính cho dù thời gian là tương lai xa • sử dụng will và be going to Chúng ta nhận thấy cả "will" và "be going to" đều tả một hành động trong tương lai Tuy nhiên "will" dùng để chỉ một hành... was watching T.V Quá Khứ Hoàn Thành ( The Past Perfect Tense) Form: S + had + P2 + O (-) S + had + not + P2 + O (?) Had + S + P2 + O? Usages:  Dùng để chỉ một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ dùng với 3 phó từ chỉ thời gian là: after, before và when S+ simple past + after + S+ past perfect John went home after he had gone to the store After + S+ past perfect, S+ simple past S+... hành động trong tương lai Tuy nhiên "will" dùng để chỉ một hành động được quyết định ngay lúc ta đang nói, còn "be going to" dùng để chỉ một hành động đã được quyết định trước đó rồi và nó sẽ diễn ra trong tương lai Hơn thế nữa, "be going to" còn được dùng để làm chung ta 14 - Hold on I'll get a pen - We will see what we can do to help you - It will rain tomorrow - People won't go to Jupiter before . 1 1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN GIẢN ( The Simple Present Tense) Form: (+): S + + O (-) : S + do/does + not + V ( inf) + O (?): Do/ Does + S + V ( Inf) +. walk to school every day. (Habitual action) 2 3 2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN ( The Present Continuous Tense) *Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra. *Một hành động gì đó đang xảy ra tuần. recently. I have seen him before. 4. Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp (The Present Perfect Continuouse Tense) FORM: S + have/has + been + V_ing (-) S + have/has + not + been + V_ing. (?) Have/ Has
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các thì trong tiếng anh, Tổng hợp các thì trong tiếng anh, Tổng hợp các thì trong tiếng anh

Từ khóa liên quan