Vai trò của Luật trong sự phát triển của thị trường CHỨNG KHOÁN.doc

26 784 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:30

Vai trò của Luật trong sự phát triển của thị trường CHỨNG KHOÁN ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC----------Bài tiểu luận môn chứng khoánTên đề tài: GVHD : Lê Đắc Đạt Sinh viên: Phan Ích Khương Duy Ngô Ngọc Diếp Trần Ngọc Bảo Lê Thanh Hoa Phạm việt KiênLớp : Trung 2 k44fVai trò của Luật trong sự phát triển của thị trườngCHỨNG KHOÁNHN, tháng 8 năm 2008 Nhận xét của giáo viên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2TrangCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1I. Sự ra đời của Luật Chứng khoán 11) Nguyên nhân 12) Sự ra đời .1II. Vai trò của Luật đối với thị trường Chứng khoán 3CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM .4I. Yêu cầu của nền kinh tế đối với Luật Chứng khoán .5II. Những tác động của Luật Chứng khoán đến thị trường sau một năm thực hiện .5III. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng Luật Chứng khoán. .7IV. Sự điều tiết của Chính phủ đối với thị trường Chứng khoán .91) Các tiêu chí cơ bản nhằm đánh giá tính hiệu quả của Luật Chứng khoán 92) Quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Luật Chứng khoán .16CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ HIỆU QUẢ CỦA LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 17I. Một số thiếu sót .173II. Dự thảo Luật 184 CHƯƠNG I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRỊ CỦA LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐNI. Sự ra đời của Luật Chứng Khốn :1) Ngun nhân :Báo cáo của Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước cho biết, thị trường chứng khốn Việt Nam hiện nay đã có hơn 28.000 tài khoản chứng khốn, tăng hơn 8 lần so với năm đầu mở cửa thị trường, trong đó có 246 nhà đầu tư có tổ chức và 251 nhà đầu tư nước ngồi. Bên cạnh những yếu tố tích cực, hoạt động thị trường chứng khốn cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Ngun nhân chính là do các văn bản pháp luật hiện hành mới chỉ dừng lại ở Nghị định, chưa điều chỉnh được tồn diện hoạt động của thị trường chứng khốn. Vì vậy, nhất thiết phải có một văn bản pháp lý cao hơn để tạo cơ sở pháp lý cho thị trường chứng khốn phát triển. 2) Sự ra đời :Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, mục đích ban hành Luật Chứng khốn để tạo kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, cùng với việc tạo khung pháp lý đầy đủ về chứng khốn và thị trường chứng khốn. Tuy nhiên, cũng phải bảo đảm sự đồng bộ, phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm . Mặt khác, xây dựng Luật Chứng khốn sẽ tạo cơ sở cho thị trường chứng khốn phát triển nhanh và ổn định, tạo tâm lý n tâm cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh, đầu tư vào thị trường chứng khốn và bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; giúp cơng chúng dễ dàng hiểu biết về chứng khốn, thị trường chứng khốn và có cơ sở pháp lý để cơng chúng tham gia thị trường khi có điều kiện. Đồng thời, giúp việc phân định rõ vai trò của từng thị trường vốn trung hạn, dài hạn và ngắn hạn trong cơ cấu thị trường tài chính; bảo đảm và phát huy quyền tự chủ của doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường chứng khốn, giảm gánh nặng trong việc dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn của hệ thống ngân hàng hiện nay và góp phần tăng 5cường tính công khai, minh bạch trong cộng đồng các doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Đáp ứng yêu cầu của các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập, đặc biệt là các cam kết về hệ thống pháp luật phục vụ quá trình đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Uỷ ban Kinh tế và ngân sách cho rằng, hoạt động chứng khoán là hoạt động kinh doanh có điều kiện; do vậy trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán phải quy định cụ thể các điều kiện để được cấp phép hoạt động. Các điều kiện cơ bản phải có gồm: cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; có vốn pháp định; người hoạt động kinh doanh chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề. Về thủ tục thành lập mới, nội dung giấy phép, nội dung điều lệ . cần dẫn chiếu Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán chỉ nên quy định những đặc thù riêng của hoạt động chứng khoán. Các cụm từ sử dụng trong dự thảo Luật Chứng khoán như: đăng ký, chấp thuận, xin phép thành lập . cần thể hiện rõ ràng dưới hình thức là văn bản và đều phải có thời hạn, quy định rõ thời hạn tối đa phải trả lời. Trường hợp kéo dài thì cần quy định không quá một thời gian nhất định. Cần rà soát lại các quy định này theo nguyên tắc; phải cải cách hành chính mạnh mẽ nhưng đối với lĩnh vực mới, hoạt động kinh doanh có điều kiện như lĩnh vực chứng khoán thì phải bảo đảm các yêu cầu kiểm soát của Nhà nước. Để thị trường chứng khoán hoạt động nề nếp, quy cũ . nhất thiết phải xác định cụ thể địa vị pháp lý của Uỷ ban Chứng khoán ngay trong Luật. Việc xác định rõ mô hình tổ chức của Uỷ ban Chứng khoán là rất quan trọng, chi phối nhiều quy định trong Luật. Có thể tóm gọn 3 loại mô hình cơ quan quản lý về chứng khoán. Thứ nhất, Uỷ ban Chứng khoán là cơ quan của Chính phủ hay tổ chức dưới dạng Hội đồng trực tiếp báo cáo lên Thủ tướng, hoàn toàn độc lập trong chỉ đạo, điều hành hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, có quyền thanh tra, giám sát thị trường, điều tra và xử lý các vi phạm. Thứ hai, Uỷ ban Chứng khoán được tổ chức như một Hội đồng, có một số thành viên gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Thương mại và một số chuyên gia kinh tế, tài chính . Giúp việc cho Hội đồng này là một Văn phòng Uỷ ban Chứng khoán. Thứ ba, Uỷ ban Chứng khoán trực thuộc Bộ Tài chính hoặc một Bộ nào đó. Nhìn từ thực tiễn, mô hình tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ở Việt Nam chia làm 2 giai đoạn: từ 1997 đến tháng 3/2004, Uỷ ban chứng khoán nhà nước là cơ quan thuộc Chính phủ; từ tháng 3/2004 đến nay, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính. Được sự hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên của Bộ Tài chính, cùng với việc kết hợp thực hiện chính sách cổ phần 6hoá, kế toán, kiểm toán, chính sách thuế . nên từ năm 2005 trở lại đây, thị trường chứng khoán có xu hướng phát triển mạnh hơn, tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư. Mặc dù trực thuộc Bộ Tài chính, những chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã được quy định tương đối rõ ràng, nhằm bảo đảm tính độc lập cần thiết trong việc thực thi công tác quản lý. Theo Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách, trước mắt, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước vẫn là cơ quan trong Bộ Tài chính, nhưng trong Luật cần giao cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước một số chức năng và thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập cần thiết và thực quyền của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong việc xử lý các vấn đề nghiệp vụ chứng khoán. Về lâu dài, khi thị trường chứng khoán đã phát triển ổn định sẽ sắp xếp lại cho phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường.Tuy nhiên, trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng cần loại bỏ các thủ tục hành chính, các loại giấy phép không cần thiết, nhưng cũng phải bảo đảm yêu cầu quản lý của nhà nước để thị trường này phát triển an toàn, ổn định. Các nội dung liên quan đến việc cấp các loại Giấy phép cần phải được quy định rõ ràng, chi tiết, đặc biệt là quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục, thời hạn cấp giấy phép. Nói tóm lại, hoạt động chứng khoán là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, còn mới, nhiều rủi ro. Vì vậy, áp dụng Luật Chứng khoán ở Việt Nam làm sao phải phù hợp với điều kiện cũng như đặc thù thể chế của Việt Nam, cần chọn bước đi cởi mở, nhưng thận trọng.II. Vai trò của Luật đối với thị trường Chứng khoán :1. Luật Chứng khoán ra đời góp phần hoàn chỉnh thể chế về kinh tế thị trường ở nước ta, quán triệt tinh thần đổi mới của Đảng và Nhà nước thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX và lần thứ X. 2. Luật Chứng khoán ra đời khắc phục những khiếm khuyết, bất cập trong khuôn khổ pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 144), đồng bộ hoá với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mà Quốc hội đã thông qua. Điều này hết sức quan trọng vì tạo ra môi trường pháp luật ổn định cho các nhà đầu tư. 3. Luật Chứng khoán ra đời tạo điều kiện hình thành khuôn khổ pháp luật trong việc quản lý, giám sát thị trường, đảm bảo nguyên tắc hoạt động thị trường: công khai, công bằng, minh bạch và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư.74. Luật Chứng khoán ra đời tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển nhanh và bền vững; tăng cường khả năng huy động vốn của Chính phủ, các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán cho đầu tư phát triển; tạo cơ hội đầu tư cho công chúng nhằm tăng nhanh luồng luân chuẩn vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán phát triển sẽ làm cho các doanh nghiệp minh bạch. Điều này góp phần làm cho nền kinh tế của chúng ta minh bạch. 5. Luật Chứng khoán tạo điều kiện thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập với thị trường chứng khoán khu vực và quốc tế. Thông qua hoạt động đầu tư gián tiếp có khả năng khơi thông nguồn vốn nước ngoài vào Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.8 CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA LUẬT CHỨNG KHỐN VIỆT NAMĐược Quốc hội ban hành ngày 29/6/2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, Luật Chứng khốn đã tạo lập được khn khổ pháp lý cao cho hoạt động của TTCK; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với TTCK; tạo cơ sở pháp luật để bảo đảm các doanh nghiệp tham gia trên thị trường phải hoạt động cơng khai, minh bạch, từ đó góp phần làm minh bạch hố nền kinh tế; đồng thời tạo lập các quy định phù hợp với luật pháp, thơng lệ quốc tế nhằm tạo điều kiện cho TTCK Việt Nam có khả năng hội nhập với các thị trường vốn quốc tế và khu vực.I. u cầu của nền kinh tế đối với Luật Chứng khốn :Kinh tế phát triển cao, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển lớn, đòi hỏi thị trường chứng khốn (TTCK) phải trở thành kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu phát triển quy mơ TTCK từ 10 đến 15% GDP vào năm 2010, đồng thời tạo ra khn khổ pháp luật nhằm quản lý thị trường hoạt động có hiệu quả và lành mạnh, đáp ứng với điều kiện hội nhập, một u cầu đặt ra là cần phải hồn chỉnh thể chế về chứng khốn và TTCK. Trong đó quan trọng nhất là ban hành Luật Chứng khốn. Sau 5 năm, kể từ khi Trung tâm giao dịch chứng khốn TP.HCM chính thức khai trương, TTCK đã đạt được những kết quả bước đầu. Đến cuối năm 2005, tổng giá trị chứng khốn niêm yết và đăng ký giao dịch đạt 41.800 tỉ đồng. TTCK đã thu hút được sự tham gia của cơng chúng đầu tư trong và ngồi nước với số lượng trên 29.000 tài khoản. Đến thời điểm này, TTCK đã trở nên khá sơi động, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngồi nước. Từ thực tế đó, việc ban hành Luật Chứng khốn trở nên cần thiết vì sẽ tạo lập được khn khổ pháp lý cao cho hoạt dộng của TTCK, loại bỏ những mâu thuẫn, xung đột với các văn bản pháp luật khác có liên quan. Hơn nữa, việc ban hành Luật Chứng khốn cũng tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với TTCK, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các tổ chức tham gia thị trường, tạo cơ sở pháp luật để giám sát, cưỡng chế thực thi, bảo đảm các DN tham gia trên thị trường phải hoạt động 9công khai, minh bạch, từ đó góp phần làm minh bạch hoá nền kinh tế. Mặt khác việc xây dựng Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế nhằm tạo điều kiện cho TTCK Việt Nam có khả năng hội nhập với các thị trường vốn quốc tế và khu vực, đặc biệt là đáp ứng đươc lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định thương mại Việt -Mỹ và gia nhập WTO.II. Những tác động của Luật Chứng khoán đến thị trường sau một năm thực hiện:Qua một năm thi hành, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn là nhân tố quan trọng góp phần đạt được những kết quả của TTCK Việt Nam thời gian qua: - Thứ nhất: Luật Chứng khoán đã tạo cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi Trung tâm GDCK Hồ Chí Minh thành công ty TNHH Nhà nước một thành viên làm tăng tính chủ động trong hoạt động của Sở GDCK. - Thứ hai: Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn đã thúc đẩy các công ty niêm yết, nâng điều kiện niêm yết phù hợp với quy mô vốn và chất lượng của các công ty niêm yết (CTNY) tương xứng với các TTCK khu vực trong xu thế hội nhập. Cuối năm 2007, số lượng CTNY trên toàn thị trường là 250 CTNY (tăng 135,8% so với cuối năm 2006). Đồng thời, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn là cơ sở pháp lý trong việc xây dựng hệ thống các tổ chức trung gian hoạt động trên TTCK bao gồm các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, giao dịch chứng khoán. Trong năm 2007 đã có 103 CTCK và CTQLQ được cấp phép (tăng 41% so với cuối năm 2006). - Thứ ba: Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý các công ty đại chúng và hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng. Tính đến hết năm 2007, đã có 849 công ty đăng ký là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán. 10[...]... các bên tham gia thị trường chứng khốn để từ đó đánh giá, đo lường mức độ hiệu quả 18 TrangCHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1I. Sự ra đời của Luật Chứng khoán 11) Nguyên nhân 12) Sự ra đời 1II. Vai trò của Luật đối với thị trường Chứng khốn 3CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỦA LUẬT CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 4I. Yêu cầu của nền kinh tế đối với Luật Chứng khoán 5II.... VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁNI. Sự ra đời của Luật Chứng Khoán :1) Nguyên nhân :Báo cáo của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, thị trường chứng khốn Việt Nam hiện nay đã có hơn 28.000 tài khoản chứng khoán, tăng hơn 8 lần so với năm đầu mở cửa thị trường, trong đó có 246 nhà đầu tư có tổ chức và 251 nhà đầu tư nước ngồi. Bên cạnh những yếu tố tích cực, hoạt động thị trường. .. tác động của Luật Chứng khoán đến thị trường sau một năm thực hiện 5III. Một số thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng Luật Chứng khoán. .7IV. Sự điều tiết của Chính phủ đối với thị trường Chứng khốn 91) Các tiêu chí cơ bản nhằm đánh giá tính hiệu quả của Luật Chứng khoán 92) Quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Luật Chứng khoán 16CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ HIỆU... nhưng trong Luật cần giao cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước một số chức năng và thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập cần thiết và thực quyền của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong việc xử lý các vấn đề nghiệp vụ chứng khoán. Về lâu dài, khi thị trường chứng khoán đã phát triển ổn định sẽ sắp xếp lại cho phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, trong hoạt động chứng khoán và thị trường chứng. .. của thị trường chứng khoán đối với an ninh quốc gia. Tơi chỉ nói đến vấn đề giảm thiểu nguy cơ bởi vì những mặt tích cực của thị trường chứng khốn là đã q rõ và bản thân Dự thảo luật này cũng đã đề ra những biện pháp để phát huy tích cực của thị trường chứng khoán. Chúng ra đều đã biết nguy cơ của thị trường tiền tệ tài chính “bong bóng” hay nền kinh tế “bong bóng” ra đời và phát triển cùng thị. .. thị trường chứng khoán phát triển nhanh và ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh, đầu tư vào thị trường chứng khoán và bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; giúp cơng chúng dễ dàng hiểu biết về chứng khoán, thị trường chứng khốn và có cơ sở pháp lý để cơng chúng tham gia thị trường khi có điều kiện. Đồng thời, giúp việc phân định rõ vai trò của từng thị. .. chúng ta có quyền bày tỏ sự kì vọng vào những thành công của Việt Nam trên địa hạt kinh tế, trong nỗ lực cải cách hệ thống pháp lí hiện hành, trong đó có lĩnh vực pháp luật về chứng khoán để đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế theo hướng thị trường và hội nhập.2) Quan điểm chỉ đạo trong việc xây dựng Luật Chứng khoán:Xuất phát từ mục đích, yêu cầu của việc xây dựng Luật Chứng khoán là phải bảo... trong khn khổ pháp luật chứng khốn và thị trường chứng khoán (Nghị định 144), đồng bộ hoá với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư mà Quốc hội đã thông qua. Điều này hết sức quan trọng vì tạo ra mơi trường pháp luật ổn định cho các nhà đầu tư. 3. Luật Chứng khoán ra đời tạo điều kiện hình thành khn khổ pháp luật trong việc quản lý, giám sát thị trường, đảm bảo nguyên tắc hoạt động thị trường: công khai,... chế của Việt Nam, cần chọn bước đi cởi mở, nhưng thận trọng.II. Vai trị của Luật đối với thị trường Chứng khốn :1. Luật Chứng khốn ra đời góp phần hồn chỉnh thể chế về kinh tế thị trường ở nước ta, quán triệt tinh thần đổi mới của Đảng và Nhà nước thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX và lần thứ X. 2. Luật Chứng khoán ra đời khắc phục những khiếm khuyết, bất cập trong. .. cứu của kinh tế học pháp luật, chúng tôi cho rằng việc đo lường, đánh giá tính hiệu quả của Luật chứng khốn cần được thực hiện bằng việc tiếp cận các tiêu chí cơ bản sau đây:* Tính rõ ràng, minh bạch của các quy định trong Luật chứng khốnKhơng thể phủ nhận rằng pháp luật vốn có vai trị và bổn phận dẫn dắt hành vi xử sự của con người trong xã hội để hướng tới sự thoả mãn các nhu cầu riêng của . việt KiênLớp : Trung 2 k44fVai trò của Luật trong sự phát triển của thị trườngCHỨNG KHOÁNHN, tháng 8 năm 2008 Nhận xét của giáo viên:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2TrangCHƯƠNG. LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN....................................................1I. Sự ra đời của Luật Chứng khoán. .................................................................11)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của Luật trong sự phát triển của thị trường CHỨNG KHOÁN.doc, Vai trò của Luật trong sự phát triển của thị trường CHỨNG KHOÁN.doc, Vai trò của Luật trong sự phát triển của thị trường CHỨNG KHOÁN.doc, Một số thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng Luật Chứng khốn:

Từ khóa liên quan