SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8

33 1,178 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2015, 06:58

Lời nói đầu Qua quá trình giảng dạy bộ môn Tiếâng Anh trên lớp theo chương trình cải cách , vấn đề hạn chế nhất mà hầu hết các giáo viên còn bận tâm đó là kĩ năng ‘Listening’ của học sinh , nhất là học sinh lớp 8 .Vì thế tôi quyết định lấy vấn đề này làm đề tài tôi nghiên cứu .Làm thế nào giúp học sinh vào phần ‘While listening’ nhẹ nhàng và có hiệu quả , đồng thời giúp học sinh có thêm kinh nghiệm để thực hiện phần Listen trong một số bài kiểm tra .Với sự giúp đỡ của quí đồng nghiệp ở tổà bộ môn ,Ban Giám Hiệu nhà trường và một số giáo viên ở các trường THCS trong Huyện .Nay tôi đã hoàn thành xong đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8” Rất mong sự ủng hộ của quí đồng nghiệp . Xin chân thành cảm ơn ! Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 1 I/LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ Lí do khách quan : - Tồ chức hoạt động “ Pre- listening” có mục đích học tập và có hiệu quả là yếu tố hết sức quan trọng trong việc thực hiện tiết dạy thành công trên lớp giúp học sinh sau mỗi tiết học phải phát triển kĩ năng ngôn ngữ ra sao . - Nếu không tổ chức một cách khoa học thì học sinh khó mà thực hiện được bài nghe thành công . học sinh không chủ động được hoạt động nghe .Và kết quả là học sinh chỉ hiểu nội dung vấn đề một cách mơ hồ .Để đáp ứng được mục tiêu trên, một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong các hoạt động của bài “Listen” đó là phải biết cách tổ chức hoạt động “Pre –listening” trước khi học sinh thực hiện phần “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài “Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening ”trong mỗi kiểu bài “Listen” ở chưong trình Tiếng Anh 8” 2/ Lí do chủ quan : Chương trình đổi mới hình thức tổ chức hoạt động “ Pre-listening ” đã được triển khai và được thực hiện trong hai năm qua .Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế . +Về phương pháp : Giáo viên đi theo trình tự bài dạy có gợi mở . có hướng dẫn nhưng học sinh vẫn chưa có thể thực hiện bài nghe hoàn chỉnh và đạt hiệu quả được . + Về hình thức : Chưa sáng tạo và chưa làm quen với công tác tổ chức nên học sinh chưa thể hiện hết được kĩ năng “Listening” Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 2 Thực tiển cho thấy việc thực hiện phần “ Pre –listening” thành công , đó cũng chính là nền tảng mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện phần “While –listening”. II/ MỤC ĐÍCH TỔNG KẾTKINH NGHIỆM - Nhằm cung cấp thêm cho giáo viên một số thủ thuật để tổ chức hoạt động “Pre-listening” có hiệu quả và áp dụng được lâu dài . Góp phần nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng kịp thời xu thế đổi mới của phương pháp giáo dục hiện nay. III/ NHIỆM VỤ TỔNG KẾT KINH NGHIỆM . + Nhằm cung cấp thêm cho giáo viên một số hoạt động để tổ chức soạn giảng phần “Pre-listening” cho tiết dạy bài “Listen” ở chương trình Tiếng Anh 8. + Nhằm giúp giáo viên nắm bắt được cách phối hợp đan xen các hoạt động cần thực hiện trong một tiết dạy và sáng tạo trong hình thức tổ chức . + Thực nghiệm một số lớp theo các cách tổ chức soạn giảng “Pre-listening” ở trường Trung Học Cơ Sở để đánh giá mức độ hiểu và kết quả đạt được của học sinh . + Tổng kết những kinh nghiệm qua những giải pháp đã thực hiện . IV/ KHÁCH THỂ TỔNG KẾT. Hình thức tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre –listening” trong một tiết học bài “Listen” hình thức chuyển tải kiến thức và tổ chức một giờ dạy . V/ ĐỐI TƯỢNG TỔNG KẾT. Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre-listening” trong một tiết dạy bài “Listen” có hiệu quả trong chương trình đổi mới . Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 3 VI/ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT . Giáo viên thực hiện dạy chương trình Tiếng Anh 8 ở các trường Trung Học Cơ Sở trong Huyện. Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 4 VII/ PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT KINH NGHIỆM . 1/ Phương pháp nghiên cứu lí thuyết . a) Mục đích : Nắm vững cơ sở lí luận về phương pháp tổ chức hoạt động “Pre- listening” trong một tiết dạy bài “Listen”. b) Đối tượng : Sách Giáo Khoa + Sách Giáo Viên và một só tài liệu soạn giảng về bộ môn Tiếng Anh 8. c) Cách tiến hành : Tham khảo sách giáo khoa, sách giáo viên ,tài liệu có liên quan ghi nhận lại những vấn đề cần nghiên cứu .Đối chiếu thực tế quá trình vận dụng của giáo viên ,tìm ra những vấn đề làm được , chưa làm được và nguyên nhân của nó. 2/ Phương pháp thực nghiệm sư phạm . a) Mục đích : Trải qua những kinh nghiệm đã được chắc lọc , rút ra bài học kinh nghiệm và vận dụng những bài học kinh nghiệm đã được chọn lọc và đưa vào thực tế. b) Đối tượng : Tiết dạy tốt , các tiết thao giảng ,các tiết dự giờ kiểm tra sư phạm . c) Cách tiến hành : Tham khảo qua một số tiết dạy dự giờ và đánh giá chất lượng giảng dạy. Tổ chức dạy các tiết thao giảng để kịp thời chỉnh sửa bổ sung hoặc đưa ra một số hình thức tổ chức mới giúp học sinh định hướng sáng tạo và giúp học sinh dễ dàng nhận ra cách để ghi nhận trong tiết học bài “Listen”. 3/ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm : a) Mục đích : Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 5 Tổng kết các kinh nghiệm thành công về việc vận dụng những kinh nghiệm tổ chức có hiệu qua ûở hoạt động “Pre –listening” trong tiết dạy bài “Listen” Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 6 b) Đối tượng : Kinh nghiệm của giáo viên ,sau khi thực hiện tiết dạy tốt , các tiết hội giảng ở trường .Xin dự giờ học hỏi ,tham khảo ý kiến ở một số trường trong huyện c) Cách tiến hành : - Dự giờ , tổ chức dạy các tiết thao giảng. - Vận dụng những kiến thức đã thành công tiếp tục trãi nghiệm ra diện rộng - Khái quát thành lí luận những kinh nghiệm thành công và đối chiếu kết quả. VIII/ GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU : - Giới hạn vấn đề : Cách tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre-listening” trong mỗi kiểu bài “Listen” của chương trình Tiếng Anh 8 - Giới hạn đối tượng : Học sinh lớp 8 trường Trung Học Cơ Sở TânTây - Giới hạn không gian : Huyện Gò Công Đông Tỉnh Tiền Giang, chủ yếu là học sinh trường Trung Học Cơ Sở Tân Tây - Giới hạn thời gian : Dù nội dung đề tài đã được nghiên cứu từ hai năm qua nhưng tôi quyết định hoàn tất đề tài vào cuối tháng 12 năm 2006. IX/ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU : - Từ 01 -10 -2005 đến 15 -12 -2005 : Chọn để tài - Từ 16 - 02 - 2006 đến 15 -3 -2006 : Đọc và tham khảo các tài liệu có liên quan - Từ 01- 4 - 2006 đến 30- 4 - 2006 : Tổng kết lại kết quả việc áp dụng những nghiên cứu của đề tài và rút ra bài học kinh nghiệm . - Từ 10 - 5 -2006 đến 30 -7 -2006 : Viết nháp đề tài . Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 7 - Từ 01 -9 - 2006 đến 30- 10 -2006 : Hoàn thành bản nháp . - Từ 01- 11 -2006 đến 30 - 12- 2006 :Hoàn tất đề tài . - Ngày 10 – 01 – 2007 : Nộp đề tài . Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 8 X/ TRIỂN VỌNG CỦA SẢN PHẨM : Khi trình bài đề tài nghiên cứu khoa học này tôi mong rằng các biện pháp của đề tài sẽ góp phần cải thiện kĩ năng “Listening” của học sinh .Giúp học sinh yêu thích tiết học “Listen” hơn và nhằm giúp học sinh đạt hiệu quả cao hơn trong các kì thi có phần “Listening” XI/ DỰ KIẾN DÀN Ý CÔNG TRÌNH : A . Phần mở đầu : I. Lí do chọn đề tài . II. Mục đích tổng kết kinh nghiệm . III. Nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm . IV. Khách thể tổng kết . V . Đối tượng tổng kết . VI. Đối tượng khảo sát . VII. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. VIII. Giới thiệu nghiên cứu . I X. Tổ chức nghiên cứu . X . Triển vọng của sản phẩm . B . Phần kết quả nghiên cứu. Chương I: Cơ sở lí luận của vấn đề được nghiên cứu . 1/Tình hình vấn đề được nghiên cứu . 2/ Cơ sở khoa học của vấn đề được nghiên cứu . Chương II: Thực trạng của vấn đề được nghiên cứu. 1/ Giới thiệu đặc điểm tình hình. 2/ Nhiệm vụ chủ yếu của đề tài. 3/ Nguyên nhân của vấn đề được nghiên cứu. Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 9 Chương III: Các tổ chức hoạt động . 1. Những căn cứ đề ra các hoạt động . 2. Mô tả nhũng hoạt động đã thực hiện . 3. Kết quả của những hoạt động 4. Bài học kinh nghiệm C . Kết luận . Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 10 [...]... bước cho hoạt động Pre – listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8 2/ Mơ tả những hoạt động theo từng kiểu bài Listen khác nhau : Ưu điểm của những hoạt động theo từng kiểu bài Listen là : + Tạo điều kiện cho học sinh hoạt động ngay từ thời gian đầu của q trình luyện kĩ năng Listening + Lớp tích cực hoạt động + Tạo sự hứng thú và tự tin cho học sinh trong q trình thực hành bài Listen... Người thực hiện : Nguyễn Thị Phương Thảo Trang 28 giảng dạy và tổng hợp ở một số sách nghiêp vụ … Tơi đã viết lên kinh nghiệm Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen ‘ của chương trình Anh Văn 8 Và giúp giáo viên , đồng nghiệp có thêm nguồn tài liệu tham khảo , bổ sung vào vốn hiểu biết trong lĩnh vực soạn giảng của mình Nhằm góp phần xây dựng sự nghiệm giáo... tiết soạn giảng hoạt động Pre – listening ở chương trình Tiếng Anh 8 đã đạt được kết quả sau : - Đa số học sinh u thích tiết học Listen hơn - Sau bài học , học sinh hiểu được nội dung của bài và giải quyết được những u cầu của bài - Giáo viên có thêm tài liệu để vận dụng theo từng kiểu bài nghe 4/ Bài học kinh nghiệm Qua q trình thực nghiệm các hoạt động tơi rút ra một số kinh nghiệm là :  Tổ chức. .. chính xác dựa vào sự hiểu biết của bản thân - Tơi đã vận dụng ba bước này để soạn giảng phần Pre -listening cho kiểu bài “ listen and check the right information or item” Điển hình ở Unit 3 , Unit 10 , Unit 13 trong chương trình Tiếng Anh 8 được tổ chức phần Pre – listening cùng chung các hoạt động - Phần Pre – listening của bài Listen trong Unit 10 trang 91 là một trong ba bài tơi tâm đắc nhất và tơi... khâu quan trọng nhất đó là hoạt động Pre – listening theo từng kiểu bài Hoạt động này quyết định thời gian và chất lượng , quyết định sự thành cơng hay thất bại của tiết dạy bài Listen  Ơ chương trình Anh Văn 8 mặc dù mục đìch u cầu của mỗi bài Listen có khác nhau Nhưng kiểu bài thì giống nhau ở một số bài Sau đây là những hoạt động ở mỗi kiểu bài Listen A) Theo kiểu bài “ listen and check the... với tranh theo thứ tự được sắp xếp trong bài Listen : Hoạt động Pre – listening được tiến hành theo các bước sau: Step 1 : Pre teach Vocabulary - - stretcher (n) : cái cáng đẩy - - crutch (n) : cái nạng - - wheelchair (n) : xe lăn - - scale (n) : cái cân - - eye chart (n) ; bảng đo thị lực  Check up : slap the board Trong hoạt động này học sinh có thể gọi tên các vật trong tranh bằng tiếng Anh Người... khích học sinh suy nghĩ Tổ chức từng cơng đoạn rõ ràng giúp học sinh hiểu và cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi bước vào bài Listen CHƯƠNG III: CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG : 1/ Những căn cứ đề ra các hoạt động Xét về kĩ năng thực hành , chỉ có ở chương trình lớp 8 – 9 học sinh mới thật sự có một tiết Listen riêng biệt Vì vậy trước khi trình bài những hoạt động Pre – listening cho từng kiểu bài Listen , tơi nghĩ... 2/ Cơ sở khoa học của vấn đề được nghiên cứu 8 Chương II: Thực trạng của vấn đề được nghiên cứu 8 1/ Giới thiệu đặc điểm tình hình 8 2/ Nhiệm vụ chủ yếu của đề tài 8 3/ Ngun nhân của vấn đề được nghiên cứu 9 Chương III: Các tổ chức hoạt động 10 1 Những căn cứ đề ra các hoạt động 10 2 Mơ tả nhũng hoạt động đã thực hiện 3 Kết quả của những hoạt động 19 4 Bài học kinh nghiệm 19 10 C Kết luận Người... sinh yếu là do đâu ? Do chương trình? Do phương pháp dạy của giáo viên? Hay do cách học của học sinh? - Vì thế làm thế nào để học sinh thành cơng trong hoạt động White-listening và mang lại hiệu quả tối ưu nhất Đề tài mà tơi nghiên cứu hơm nay khơng ngồi mục đích là giải quyết vấn đề này 2/ Cơ sỏ khoa học của vấn đề nghiên cứu - Tổ chức hoạt động “Pre- listening” trong tiết dạy bài Listen có hiệu quả... tắc chỉ đạo cho việc dạy bài Listen ở lớp 8 và 9 a/ Học sinh phải chủ động , tích cực hoạt động trong q trình thực hiện hoạt động Pre - listening Học sinh là trung tâm của q trình học , các em phải thật sự làm chủ q trình hình thành phát triển kĩ năng Giáo viên chỉ đóng vai trò tổ chức , dẫn dắt học sinh làm việc Để thực hiện được u cầu trên , điều khó nhất là việc giáo viên tổ chức hoạt động Pre – . soạn giảng các bước cho hoạt động Pre – listening trong mỗi kiểu bài Listen của chương trình Tiếng Anh 8 2/ Mô tả những hoạt động theo từng kiểu bài Listen khác nhau : Ưu điểm của những hoạt. hoàn thành xong đề tài Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8 Rất mong sự ủng hộ của quí đồng nghiệp . Xin chân. “While- listening” .Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài Tổ chức soạn giảng các bước của hoạt động “Pre –listening trong mỗi kiểu bài “Listen” ở chưong trình Tiếng Anh 8 2/ Lí do chủ quan : Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8, SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8, SKKN Tổ chức soạn giảng các bước cho hoạt động “Pre - listening” trong mỗi kiểu bài ‘Listen‘ của chương trình Tiếng Anh 8

Từ khóa liên quan