trắc nghiệm l thuyết tiền tệ 2.doc

21 532 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:30

trắc nghiệm l thuyết tiền tệ 2 A-Câu hỏi trắc nghiệm:1.Chọn câu trả lời đúng nhất? a. Tiền là bất cứ những cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hoá dịch vụ hoặc để trả nợ. b. Tiền là vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi. c. Tiền là hàng hoá trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hoá,dịch vụ. d. Tiền là giấy có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt.2.Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền? a. Xã hội có sự phân chia giai cấp. b. Xuất hiện chế độ tư hữu về Tư liệu sản xuất c. Gắn kiền với quá trình trao đổi trực tiếp hàng hoá d. Nền sản xuất hàng hoá mở rộng gắn liền với quá trình trao đổi gián tiếp3.Đặc điểm của hàng hoá được chọn làm vật trung gian trong tao đổi: a. Có tần suất sử dụng nhiều b. Là hàng hoá thong dụng c. Là hàng hoá mang tính địa phương d. Cả 3 câu trên4.Điều kiện để có quan hệ trao đổi trực tiếp: a. Cần phải có thời gian đợi chờ để trao đổi b. Hàng hoá được trao đổi qua vật trung gian c. Hàng hoá được trao đổi lấy hàng hoá d. Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi5.Tiền qua ngân hàng là: a. Tiền do các NHTM tạo ra nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán của khách hàng b. Tiền do các NHTM tạo ra c. Tiền do các NHTM tạo ra thông qua hoạt động tín dụng kết hợp với thanh toán không dung tiền mặt d. Không phải 3 câu trên6.Tiền tệ có chức năng? a. Phương tiện thanh toán và phương tiện trao đổi b. Phương tiện trao đổi,phương tiện tích luỹ và đơn vị đo lường giá trị c. Phương tiện trao đổi,tiền tệ quốc tế d. Phương tiện thanh toán., đơn vị đo lường giá trị,phương tiện cất trữ7.Nội dung nào không phải là ưu điểm của tiền qua ngân hàng? a. Có thể thanh toán với khối lượng lớn b. Dễ kiểm soát được tiền trong lưu thong c. Giảm thiểu được rủi ro trong thanh toán d. Giảm chi phí,tiết kiện thời gian trong thanh toán8. Điều kiện để tiền thực hiện tốt chức năng phương tiện trao đổi: a. Đảm bảo giá trị tiền tệ được ổn định b. Phải có đủ tiền về cơ cấu và tổng số c. Mở rộng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu d. Cả a và b9.Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa: a. Ngân hàng nhà nước với các NHTM b. NHTM với các chủ thể khác trong nền kinh tế c. NHTM với các Doanh nghiệp d. NHTM với hộ gia đình10.Nhân tố nào ảnh hưởng đến tích luỹ tiền của công chúng a. Chi phí cơ hội của việc giữ tiền b. Thu nhập c. Chi phí chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền d. Cả 3 nhân tố trên11.Khả năng chuyển đổi tài sản tài chính ra tiền nhanh nhất và tiết kiệm nhất được gọi là a. Độ trể b. Tính lỏng c. Tính khả dụng d. Tính hiệu quả của việc chuyển đổi12.Thứ tự tính lỏng giảm dần của các tài sản được sắp xếp như sau: a. Tiền,Trái phiếu công ty,Trái phiếu chính phủ,Cổ phiếu b. Tiền,Cổ phiếu,Trái phiếu công ty,Trái phiếu chính phủ c. Tiền,Trái phiếu chính phủ,Trái phiếu công ty.Cổ phiếu d. Tiền,Trái phiếu chính phủ,Cổ phiếu,Trái phiếu công ty13.Cơ sở khách quan cho sự ra đời,tồn tại và phát triển của tín dụng: a. Hạn chế của quan hệ góp vốn b. Đặc điểm của quá trình tuần hoàn vốn c. Cả a và b d. Không phải 3 câu trên14.Nội dung nào không phải là đặc trưng của tín dụng: a. Tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời về giá trị b. Có hoàn trả đúng hạn cả gốc và lãi c. Dựa trên sự tin tưởng của người cho vay và người đi vay d. Không xác định thời hạn tín dụng15.Cơ sở khách quan của tín dụng thương mại; a. Sự cách biệt giữa thời gian tiêu thụ và thời gian sản xuất b. Do hạn chế của quan hệ tín dụng ngân hàng c. Nhu cầu chiếm dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp d. Thủ tục vay đơn giản nhanh gọn16.Cơ sở khách quan ra đời quan hệ tín dụng tiêu dung: a. Do nhu cầu chi tiêu quá lớn của các hộ gia đình b. Do sự không trùng khớp giữa thu nhập và chi tiêu của hộ gia đình c. Do tỉ lệ lạm phát tăng nhanh d. Do khả năng tài chính của các hộ gia đình thấp17.Nội dung nào dưới đây là quan hệ tín dụng? a. Mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán b. Quan hệ phân phối tài chính giữa các chủ thể c. Mua bán hang trả góp d. Cả 3 câu trên18. Đặc điểm của các công cụ sử dụng trong quan hệ tín dụng trực tiếp a. An toàn cao b. Tính lỏng cao c. Thu nhập cao d. Rủi ro thấp19.Nội dung nào không phải là đặc điểm của quan hệ tín dụng gián tiếp a. An toàn cao b. Tính lỏng cao c. Thu nhập thấp d. Thủ tục dơn giản20.Tiền tệ ra đời gắn liền với sự xuất hiện của: a. Quan hệ trao đổi gián tiếp b. Quan hệ trao đổi trực tiếp c. Sự xuất hiện của Nhà nước d. Nền kinh tế sản xuất hàng hoá chưa phát triển21.Lãi suất là: a. Giá của quyền sử dụng vốn vay trong một thời gian nhất định b. Phần giá trị tăng thêm khi cho vay c. Thu nhập của người có vốn đầu tư d. Tổng số tiền thu được từ cho vay vốn22.Lãi suất tái chiết khấu áp dụng khi: a. Các NHTM cho vay lẫn nhau b. Các trung gian tài chính cho vay lẫn nhau c. Các NHTM cho vay khách hang d. NHTW tái chiết khấu cho các ngân hang23.Lãi suất lien ngân hàng là: a. Lãi suất tái cấp vốn của NHTW b. Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với khách hàng c. Lãi suất mà các ngân hàng áp dụng khi cho vay lẫn nhau d. Lãi suất NHTW chỉ đạo24.Lãi suất thực là: a. Lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát b. Lãi suất có mối quan hệ với tỷ lệ lạm phát c. Lãi suất nằm trong tỷ lệ lạm phát d. Lãi suất danh nghĩa cộng với tỷ lệ lạm phát 25.NHTM A cho 1khách hàng vay với lãi suất 10%/năm.Tiền lãi NHTM A thu được là: a. 10%/năm b. 10 c. 10 nếu số tiền cho vay là 100 d. 10%26.Cho vay 100 USD,lãi suất 10%/năm,thời hạn 1năm.Tiền lãi thu được là: a. 10,1 b. 10 c. 10% d. 10,1%/năm27.Cho vay 100 USD,lãi suất 10%/năm,thời hạn 9tháng.Tiền lãi thu được là: a. 10 b. 10,1 c. 7,5 d. 0,7528.Lãi suất cao sẽ làm: a. Giảm đầu tư,giảm tiêu dùng b. Giảm đầu tư,tăng tiêu dung c. Tăng đầu tư,giảm tiêu dung d. Tăng đầu tư,tăng tiêu dung29.Lãi suất thấp sẽ làm: a. Tăng tiền gửi,tăng tiền vay b. Giảm tiền gửi,tăng tiền vay c. Giảm tiền gửi,giảm tiền vay d. Tăng tiền gửi,giảm tiền vay30.NHTM có chức năng: a. Huy động vốn b. Sử dụng vốn c. Huy động vốn,sử dụng vốn d. Đầu tư vốn31.NHTM hoạt động có mục đích: a. Tìm kiếm lợi nhuận b. Trợ giúp cho hoạt động của NHTW c. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia d. Tìm kiếm lợi nhuận và là công cụ điều hành của NHTW32.Ngân hàng phát triển chuyên: a. Đầu tư vào các dự án dài hạn b. Đầu tư vào các dự án ngắn hạn c. Đầu tư vào các dự án dài và ngắn hạn d. Đầu tư vào các dự án dài hạn do nhà nước chỉ đạo33.Ngân hàng chính sách hoạt động không: a. Vì mục đích lợi nhuận b. Tài trợ cho các đối tượng chính sách c. Có lãi d. Mang tính xã hội34.Chức năng trung gian thanh toán của NHTM là: a. Nhận tiền gửi của khách hàng b. Thu hộ tiền cho khách hàng c. Thu hộ và chi hộ tiền cho khách hàng d. Chi hộ tiền cho khách hàng35.Chức năng trung gian tín dụng của NHTM là: a. Đi vay b. Cho vay c. Đi vay để cho vay d. Thanh toán hộ cho khách hàng36.Chức năng chủ yếu của NHTM là: a. Nhận tiền gửi của khách hàng b. Thu nợ cho khách hàng c. Chi hộ cho khách hàng d. Nhận tiền gửi,bảo quản và chi tiền cho khách hàng37.Các trung gian tài chính phi ngân hàng là: a. Các NHTM b. Các trung gian tài chính được phép huy động tiền gửi c. Các trung gian tài chính chỉ huy động tiền gửi d. Các trung gian tài chính không được phép huy động tiền gửi không kì hạn38.Cầu tiền giao dịch nhằm đáp ứng: a. Các nhu cầu dự phòng của các chủ thể b. Các nhu cầu giao dịch của các chủ thể đầu tư c. Các nhu cầu giao dịch và dự phòng d. Các nhu cầu đầu tư39.Cầu tiền dự phòng là nhằm: a. Đáp ứng các khoản chi tiêu b. Đáp ứng các khoản chi tiêu theo kế hoạch c. Đáp ứng các khoản chi tiêu được dự tính d. Đáp ứng các khoản chi tiêu không dự tính trước được40.Khối tiền M1 bao gồm: a. Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng b. Tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng & tiền gửi ko kì hạn tại các ngân hàng c. Tiền gửi không kì hạn tại hệ thống ngân hàng d. Toàn bộ tiền mặt được NHTW phát hành ra41.Khối tiền M2 bao gồm: a. Toàn bộ khối tiền M1 và tiền gửi tiết kiệm tại các ngân hàng b. Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kì hạn tại các ngân hàng c. Khối tiền M1 và tiền gửi có kì hạn tại các ngân hàng d. Khối tiền M1,tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kì hạn tại các ngân hàng42.Tiền trung ương bao gồm: a. Tiền mặt phát ra và tiền gửi của các NHTM tại NHTW b. Toàn bộ tiền mặt do NHTW phát ra c. Toàn bộ dự trữ của các NHTM d. Tiền mặt trong quĩ của NHTM và tiền gửi của các NHTM tại NHTW43.Hệ số nhân tiền m1 chịu ảnh hưởng của: a. Tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi b. Tỷ lệ dự trữ bắt buộc do NHTW qui định c. Tỷ lệ dự trữ quá mức so với tổng tiền gửi d. Tất cả các yếu tố trên44.Hệ số nhân tiền m1 thay đổi do: a. Công chúng rút tiền mặt ở ngân hàng để chi tiêu b. Công chúng tăng chi tiêu bằng tiền mặt tại quĩ c. Công chúng giảm chi tiêu = tiền mặt tại quĩ d. Công chúng sử dụng phương tiện thanh toán qua ngân hàng45.Hoạt động mua của NHTW trên thị trường vàng gây ra: a. Lượng tiền trung ương giảm b. Lượng tiền trung ương tăng c. Lượng tiền cung ứng giảm d. Lượng tiền trung ương và lượng tiền cung ứng giảm46.Lạm phát do cầu kéo xảy ra do: a. Áp lực gia tăng do AD b. MD tăng vượt quá MS c. Lãi suất tăng lên d. Cả a và c47.Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra khi: a. Chi phí sx tăng đẩy giá tăng lên b. Chi tiêu của các chủ thể kinh tế tăng c. Chi đầu tư của các DN tăng d. Cả b và c48.Xu hướng gia tăng mức giá trung bình của hàng hoá và dịch vụ là biểu hiện của hiện tượng nào sau đây: a. Lạm phát b. Sự gia tăng chi phí sx c. Sự gia tăng tổng cầu d. Tất cả đều sai49.Tốc độ lưu thông tiền tệ (V) cho biết: a. Trong một khoảng thời gian nhất định,1đơn vị tiền tệ bình quân được chỉ ra bao nhiêu lần để mua hàng hoá,dịch vụ trong lưu thông b. Số lượng tiền cần thiết cho lưu thông c. Số vòng quay vốn của DN d. Tốc độ gia tăng tiền trong lưu thông50.NHTW là ngân hàng của chính phủ vì: a. Là ngân hàng thuộc sở hữu của chính phủ b. Cung cấp các sp,dịch vụ ngân hàng,làm tư vấn cho chính phủ c. Là ngân hàng do chính phủ thành lập d. Cả a và b51.Hai trong số ~ công cụ điều tiết gián tiếp mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ: a. Hạn mức tín dụng và dự trữ bắt buộc b. Khung “lãi suất tối thiểu về tiền gửi-lãi suất tối đa về tiền vay” và chính sách tái chiết khấu c. Nghiệp vụ thị trường mở và dự trữ bắt buộc d. Hạn mức tín dụng và chính sách tái chiết khấu52.Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra khi: a. Chi phí sx tăng b. Chi phí sx tăng đẩy giá lên c. Mức cung tiền tăng d. Chi tiêu của hộ gia đình tăng53.NHTW thực hiện nghiệp vụ thị trường mở thông qua cơ chế: a. Yêu cầu ngân hàng trung gian mua giấy tờ có giá b. Cơ chế thị trường c. Yêu cầu ngân hàng trung gian bán giấy tờ có giá d. Cả a và c54.Trong mô hình AD-AS,lạm phát cầu kéo xảy ra: a. Đường AD dịch chuyển sang phải b. Đường AD dịch chuyển sang trái c. Đường AS dịch chuyển sang phải d. Đường AS dịch chuyển sang trái55.Sự gia tăng của yếu tố nào sau đây làm tổng cầu AD tăng: a. Lương của công chức khu vực nhà nước b. Giá nguyên liệu (xăng dầu,sắt thép ) c. Lãi suất d. Cả a và c56.Nghiệp vụ thị trường mở được hiểu theo định nghĩa nào: a. Là hoạt động làm giảm dự trữ (R) của hệ thống ngân hàng b. Là việc NHTW quản lý việc mua,bán chứng khoán của NHTM trên thị trường tiền tệ c. Là hoạt động mua,bán giấy tờ có giá của NHTW trên thị trường tiền tệ d. Là cơ chế tác động trực tiếp tới lãi suất kinh doanh của hệ thống NHTM57. Ưu điểm của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều tiết mục tiêu trung gian: a. Linh hoạt,chủ động,chính xác b. Kiểm soát được MBn c. Tác động trực tiếp tới MS d. Cả a và b58. Ưu điểm của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều tiết mục tiêu trung gian: a. Làm thay đổi dễ dàng GDP b. Tác động trực tiếp tới MS c. Làm thay đổi ngay lãi suất cho vay đối với nền kinh tế d. Tất cả đều sai59.Lượng tiền cung ứng MS có thể tính như sau: a. MS=M1+M2+M3 b. MS=C+R c. MS=MBn+DL d. Tất cả đều sai60.Lạm phát cao và kéo dài gây nên hậu quả: a. Môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn định b. Sự không công bằng trong phân phối lại thu nhập quốc dân c. Thất nghiệp gia tăng d. Cả a,b và c61.Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra khi có sự gia tăng yếu tố: a. Chi tiêu cho đầu tư của DN b. Chi tiêu của chính phủ c. Chi tiêu của hộ gia đình d. Tất cả đều sai62.Lạm phát do chi phí đẩy xảy ra bởi áp lực của sự gia tăng: a. Chi phí tiền lương cho công nhân b. Chi phí nguyên vật liệu c. Chi lương cho ban giám đốc d. Cả a và b63.Thành phần mức cung tiền M1 gồm: a. C và R b. C và D c. C,D và T d. C,DL và MBn64.NHTW là thành viên của loại thị trường tài chính nào: a. Thị trường tiền tệ b. Thị trường chứng khoán c. Thị trường vốn d. Cả a và b65.Mục tiêu chủ yếu và dài hạn của chính sách tiền tệ: a. Tăng trưởng kinh tế b. Ổn định giá cả c. Tạo nhiều việc làm d. Cả a và c66.Cặp mục tiêu thống nhất với nhau cả trong ngắn hạn và dài hạn: a. Tăng trưởng kinh tế và tạo nhiều việc làm b. Tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả c. Tăng trưởng kinh tế và ổn định tỷ giá hối đoái d. Tất cả đều sai67.Cặp mục tiêu mâu thuẫn nhau trong ngắn hạn: a. Tăng trưởng kinh tế và tạo nhiều việc làm b. Tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả c. Ổn định giá cả và giảm thất nghiệp d. Tất cả đều sai68.Tiêu chuẩn để lựa chọn mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ: a. Có thể định lượng được nhanh và chính xác b. Có thể kiểm soát được c. Có lien hệ chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng d. Tất cả tiêu chuẩn trên69.Tiêu chuẩn nào thuộc tiêu chuẩn để lựa chọn chỉ tiêu hoạt động của chính sách tiền tệ: a. Có thể định lượng được nhanh và chính xác b. Có thể kiểm soát được c. Có lien hệ chặt chẽ với mục tiêu cuối cùng d. Cả a và b70.Công cụ nào sau đây ko thuộc loại công cụ gián tiếp trong điều hành chính sách tiền tệ a. Dự trữ bắt buộc b. Chính sách tái chiết khấu c. Nghiệp vụ thị trường mở d. Hạn mức tín dụng71.Tiền giấy là: a. Tiền được làm bằng giấy b. Là tiền không có giá trị bản thân c. Là tiền chỉ có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt d. Cả 3 câu trên72.Căn cứ vào chủ thể tham gia,tín dụng được chia thành: a. Tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng; tín dụng nhà nước; tín dụng thuê mua b. Tín dụng thương mại;tín dụng nhà nước;tín dụng ngân hàng;tín dụng thuê mua c. Tín dụng nhà nước; tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng d. Tín dụng ngân hàng; tín dụng thương mại; tín dụng tiêu dung73.Dựa vào cơ sở nào để đánh giá mức độ thiếu hay thừa tiền trong nền kinh tế: a. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm b. Sự biến động về lãi suất thị trường c. Sự biến động của chỉ số giá cả d. Tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế74.Đặc điểm của tín dụng ngân hang: a. Là quan hệ tín dụng 2 chiều b. Là quan hệ tín dụng 1 chiều c. Là quan hệ tín dụng gián tiếp 2 chiều d. Cả 3 câu dều đúng75.Tín dụng ngân hàng không có đặc điểm: a. Thủ tục vay mượn thường đơn giản,nhanh gọn b. Thời hạn tín dụng gồm có ngắn, trung và dài hạn c. Khối lượng tín dụng thường lớn d. Phạm vi tín dụng thường rất rộng76.Tín dụng thương mại là: a. Quan hệ tín dụng giữa DN và người tiêu dùng b. Quan hệ tín dụng giữa DN và ngân hàng thương mại c. Quan hệ mua bán chịu hàng hoá giữa DN trực tiếp sx kinh doanh hàng hoá với nhau d. Quan hệ mua bán chịu hàng hoá giữa DN và người tiêu dùng77.Tín dụng thương mại sử dụng công cụ: a. Trái phiếu b. Thương phiếu c. Kỳ phiếu ngân hàng d. Cả 3 câu trên78. Đặc điểm nào không phải của thương phiếu a. Tính trừu tượng b. Tính cụ thể c. Tính pháp lý d. Tính chuyển nhượng79.Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng a. Trực tiếp và 1 chiều b. Trực tiếp và 2 chiều c. Gián tiếp và 2 chiều d. Gián tiếp và 1 chiều80.Tín dụng thương mại không có đặc điểm nào a. Phạm vi tín dụng hẹp b. Thời gian tín dụng ngắn c. Khối lượng tín dụng nhỏ d. Là quan hệ tín dụng gián tiếp81.Nhận định nào là sai về thị trường thứ cấp a. Là nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất b. Là nơi luân chuyển vốn đầu tư c. Là nơi tạo cơ hội đầu tư cho công chúng d. Là nơi chuyển đổi sở hữu về chứng khoán82.Thị trường chứng khoán tập trung là thị trường a. Giao dịch thoả thuận diễn ra đồng thời với giao dịch khớp lệnh b. Giao dịch khớp lệnh c. Giao dịch tất cả các loại chứng khoán d. Giao dịch chứng khoán của công ty vừa và nhỏ83.Thị trường chứng khoán sơ cấp là a. Thị trường mua đi bán lại chứng khoán b. Thị trường tạo tính thanh khoản cho chứng khoán c. Thị trường phát hành chứng khoán d. Không câu nào đúng84.Thị trường chứng khoán thứ cấp là a. Thị trường huy động vốn b. Thị trường tạo hàng hoá chứng khoán c. Thị trường tạo tính thanh khoản cho chứng khoán d. Tất cả đều đúng85.Cơ quan quản lý Nhà nước đối vớiTTCK là a. Sở giao dịch chứng khoán b. Hiệp hội kinh doanh chứng khoán c. Uỷ ban chứng khoán nhà nước d. Uỷ ban chính quyền địa phương86.Tổ chức nào được phát hành cổ phiếu a. Công ty trách nhiệm hữu hạn b. Công ty hợp danh c. Doanh nghiệp nhà nước d. Công ty cổ phần87.Đối tượng tham gia mua-bán chứng khoán trên TTCK là a. Chính phủ b. Các NHTM c. Quĩ đầu tư chứng khoán d. Cả 3 câu trên88.Chức năng của thị trường sơ cấp là a. Luân chuyển vốn b. Làm tăng vốn cho chủ thể phát hành chứng khoán c. Kiếm lợi nhuận do kinh doanh chênh lệch giá d. Tăng tính thanh khoản của chứng khoán89.Trong trường hợp phá sản,giải thể doanh nghiệp,các cổ đông sẽ: a. Là chủ nợ chung b. Mất toàn bộ số tiền đầu tư c. Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước d. Được trả cổ phần sau cùng90.Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng a. Lãi suất cố định b. Thu nhập phụ thuộc vào hoạt động của công ty c. Được quyền bầu cử tại đại hội cổ đông d. Không câu nào đúng91.Khi phá sản giải thể công ty,người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả a. Trước các khoản vay có thế chấp và và các khoản phải trả b. Trước thuế[...]... sai117 .L i suất liên ngân hàng thường a. L n hơn l i suất tiền vay b. Nhỏ hơn l i suất tái chiết khấu c. L n hơn l i suất tiền vay và nhỏ hơn l i suất tái chiết khấu d. L n hơn l i suất tái chiết khấu và nhỏ hơn l i suất tiền vay118 .L i suất chiết khấu thường a. Nhỏ hơn l i suất liên ngân hàng b. L n hơn l i suất liên ngân hàng c. Nhỏ hơn l i suất tái chiết khấu và l n hơn l i suất liên ngân... ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng c. Các ngân hàng đi vay NHTW d. Các ngân hàng gửi tiền tại NHTW115 .L i suất chiết khấu l a. L i suất kinh doanh của các ngân hàng b. L i suất chỉ đạo của NHTW c. L i suất áp dụng khi các ngân hàng huy động vốn d. L i suất định hướng cho các l i suất khác116 .L i suất cơ bản l a. L i suất do NHTM tự xác định b. L i suất do NHTW công bố c. L i suất do NHTM... hỏi trắc nghiệm: 1.Chọn câu trả l i đúng nhất? a. Tiền l bất cứ những cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hoá dịch vụ hoặc để trả nợ. b. Tiền l vật ngang giá được chấp nhận chung trong trao đổi. c. Tiền l hàng hoá trung gian được sử dụng trong trao đổi hàng hố,dịch vụ. d. Tiền l giấy có giá trị danh nghĩa ghi trên bề mặt.2 .Tiền đề khách quan quyết định sự ra đời của tiền? ... sẽ l m cho: a. Nhu cầu nắm giữ tiền giao dịch của công chúng giảm b. Nhu cầu nắm giữ tiền của công chúng tăng c. Nhu cầu nắm giữ tiền của công chúng không đổi d. Tất cả đều sai159.Tỷ l dự trữ bắt buộc tăng sẽ dẫn đến: a. Hệ số nhân tiền m1 tăng b. Hệ số nhân tiền m1 giảm c. Hệ số nhân tiền m1 không đổi d. Tất cả đều sai160 .Tiền trung ương tăng l n sẽ dẫn đến a. L ợng tiền cung ứng tăng l n... liên ngân hàng d. Nhỏ hơn l i suất tái chiết khấu120 .L i suất danh nghĩa l l i suất a. Bao gồm l i suất thực tế và tỷ l l m phát b. L n hơn l i suất thực tế c. Hạn mức tín dụng d. Cả b và c199.Số nhân tiền m: a. Nhất thiết phải >1 b. Có thể nhỏ hơn hoặc bằng 1 c. Có thể l số dương hoặc số âm d. Tất cả đều sai200.Khách hàng đem tiền mặt gửi vào tài khoản tiền gửi có kì hạn tại NHTM,M1... nghĩa nào: a. L hoạt động l m giảm dự trữ (R) của hệ thống ngân hàng b. L việc NHTW quản l việc mua,bán chứng khoán của NHTM trên thị trường tiền tệ c. L hoạt động mua,bán giấy tờ có giá của NHTW trên thị trường tiền tệ d. L cơ chế tác động trực tiếp tới l i suất kinh doanh của hệ thống NHTM57. Ưu điểm của công cụ nghiệp vụ thị trường mở trong điều tiết mục tiêu trung gian: a. Linh hoạt,chủ... cho vay d. Thanh toán hộ cho khách hàng36.Chức năng chủ yếu của NHTM l : a. Nhận tiền gửi của khách hàng b. Thu nợ cho khách hàng c. Chi hộ cho khách hàng d. Nhận tiền gửi,bảo quản và chi tiền cho khách hàng b. L loại chứng khốn lai ghép l ỡng tính c. L loại chứng khốn vốn d. Khơng câu nào đúng111 .L i suất được trả bởi l a. Người cho vay cần vốn b. Người đi vay cần vốn c. Người cho vay... dụng vốn112 .L i suất tiền gửi thay đổi do a. Thay đổi thời hạn tiền gửi b. Thay đổi l i suất của thị trường c. Thay đổi l i suất chỉ đạo của NHTW d. Tất cả các yếu tố trên113 .L i suất tiền gửi của một ngân hàng tăng l n do a. Ngân hàng nhận gửi mất uy tín b. Ngân hàng nhận gửi có thêm dự án cho vay l n c. Ngân hàng nhận gửi có quy mơ tiền gửi nhỏ d. Tất cả ý trên114 .L i suất tiền vay được... tiền d. Đều huy động tiền gửi khơng kì hạn156.Giá cả hàng hố tăng sẽ l m cho: a. Nhu cầu nắm giữ tiền giao dịch của công chúng giảm b. Nhu cầu nắm giữ tiền của công chúng tăng c. Nhu cầu nắm giữ tiền của công chúng không đổi d. Tất cả đều sai157.Sản l ợng tăng sẽ l m cho: a. Nhu cầu nắm giữ tiền giao dịch của công chúng giảm b. Nhu cầu nắm giữ tiền của công chúng tăng c. Nhu cầu nắm giữ tiền. .. gia127 .L i tức dự tính của các cơ hội đầu tư tăng l n sẽ l m: a. Tăng nhu cầu vay vốn và giảm l i suất nếu cung vốn không đổi b. Giảm nhu cầu vay vốn và giảm l i suất nếu cung vốn không đổi c. Tăng nhu cầu vay vốn và tăng l i suất nếu cung vốn không đổi d. Giảm nhu cầu vay vốn và tăng l i suất nếu cung vốn không đổi128 .L m phát dự tính tăng l n sẽ l m: a. Tăng nhu cầu vay vốn và giảm l i suất . vay l n nhau d. L i suất NHTW chỉ đạo24 .L i suất thực l : a. L i suất danh nghĩa trừ đi tỷ l l m phát b. L i suất có mối quan hệ với tỷ l l m. dung29 .L i suất thấp sẽ l m: a. Tăng tiền gửi,tăng tiền vay b. Giảm tiền gửi,tăng tiền vay c. Giảm tiền gửi,giảm tiền vay d. Tăng tiền gửi,giảm tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm l thuyết tiền tệ 2.doc, trắc nghiệm l thuyết tiền tệ 2.doc, trắc nghiệm l thuyết tiền tệ 2.doc, Cần có sự trùng kép về nhu cầu trao đổi 5.Tiền qua ngân hàng là: NHTM với các chủ thể khác trong nền kinh tế c. NHTM với các Doanh nghiệp Tính lỏng c. Tính khả dụng, Huy động vốn,sử dụng vốn d. Đầu tư vốn Thu hộ và chi hộ tiền cho khách hàng d. Chi hộ tiền cho khách hàng, Chi phí sx tăng đẩy giá tăng lên b. Chi tiêu của các chủ thể kinh tế tăng Lạm phát b. Sự gia tăng chi phí sx Cơ chế thị trường c. u cầu ngân hàng trung gian bán giấy tờ có giá Đường AD dịch chuyển sang phải b. Đường AD dịch chuyển sang trái, Tất cả đều sai 60.Lạm phát cao và kéo dài gây nên hậu quả: C và D c. C,D và T Thị trường tiền tệ b. Thị trường chứng khoán Ổn định giá cả c. Tạo nhiều việc làm, Cả 3 câu trên 72.Căn cứ vào chủ thể tham gia,tín dụng được chia thành: Là quan hệ tín dụng gián tiếp 2 chiều d. Cả 3 câu dều đúng Quan hệ mua bán chịu hàng hố giữa DN trực tiếp sx kinh doanh hàng hố với nhau Tính cụ thể c. Tính pháp lý Trực tiếp và 1 chiề, Giao dịch khớp lệnh c. Giao dịch tất cả các loại chứng khốn Thị trường phát hành chứng khốn d. Khơng câu nào đúng Uỷ ban chứng khốn nhà nước d. Uỷ ban chính quyền địa phương Cơng ty cổ phần 87.Đối tượng tham gia mua-bán chứng khốn trên TTCK là, Xác định giá chứng khốn phát hành ở thị trường sơ cấp c, Tập trung vốn Các cơng cụ tài chính trung và dài hạn c. Chứng chỉ tiền gửi Trái phiếu chính phủ d. Tín phiếu kho bạc, Là loại chứng khốn lai ghép lưỡng tính c. Là loại chứng khốn vốn Lãi suất kinh doanh của các ngân hàng b. Lãi suất chỉ đạo của NHTW Bao gồm lãi suất thực tế và tỷ lệ lạm phát b. Lớn hơn lãi suất thực tế, Ngược chiều với nhau trên một thị trường c. Theo định hướng của NHTW, Tất cả lý do trên 135.NHTM trở thành trung gian thanh tốn vì: Tất cả lý do trên 137.Các NHTM có khả năng mở rộng tiền gửi do: Họ thực hiện cho vay và thanh tốn bằng chuyển khoản d. Tất cả đều sai Tài sản nợ,tài sản có và mục tiêu hoạt động d. Tất cả đều s, Tất cả đều đúng 146.Nghiệp vụ tài sản nợ của NHTM là: Tất cả đều đúng 150.Nghiệp vụ cho vay ngắn hạn bao gồm các hình thức: Mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu d. Khơng được cho vay tư nhân Đều là các trung gian tài chính b. Đều cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, Hệ số nhân tiền m1 giảm c. Hệ số nhân tiền m1 khơng đổi Lượng tiền cung ứng tăng lên b. Lượng tiền cung ứng giảm xuống Mua giấy tờ có giá trên thị trường tiền tệ d. Cho ngân hàng trung gian vay Lãi suất kinh doanh của NHTM b. Dự trữ dư thừa Dự trữ bắt buộ, Cả a,b và c 187.Tiền do NHTW cung ứng gồm: 2000 c. 2001 Kho bạc nhà nước c. Khơng có chủ thể nào kể trên Tăng R,tăng MB c. Giảm R,giảm MB Dự trữ bắt buộc c. Nghiệp vụ thị trường mở Nghiệp vụ thị trường mở c. Khơng có cơng cụ nào kể trên

Từ khóa liên quan