Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

276 282 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2015, 23:46

VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG Ở VIỆT NAM Những người thực hiện: TS. Nguyễn Văn Thắng GS.TS. Nguyễn Trọng Hiệu PGS.TS. Trần Thục ThS. Phạm Thị Thanh Hương CN. Nguyễn Thị Lan CN. Vũ Văn Thăng Hiệu đính tài liệu : KS. Lê Nguyên Tường KS. Trần Văn Sáp Hà Nội - 2010 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam ii MỤC LỤC MỤC LỤC ii MỤC LỤC BẢNG BIỂU viii MỤC LỤC HÌNH VẼ x LỜI GIỚI THIỆU xi THUYẾT MINH VẮN TẮT xiv PHẦN I 1 MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1 PHẦN II 72 KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 72 73 73 73 73 75 76 78 79         3     85 86 87  87 88  Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam iii      95 97                PHẦN III 111 BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 111         Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam                                  Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam                                     Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam                             PHẦN IV233 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM 233    Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam                        TÀI LIỆU THAM KHẢO 258 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam  MỤC LỤC BẢNG BIỂU    75   78     78   78   79   79              86 86 87                  Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam                   Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam  MỤC LỤC HÌNH VẼ                              [...]... Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam đang ở trong tình trạng nghiên cứu thử nghiệm hoặc mới là kết quả nghiên cứu bước đầu Chúng tôi hy vọng nhận được các ý kiến đóng góp và chỉ dẫn của các cán bộ quan tâm đến một trong những vấn đề nóng bỏng hiện nay – vấn đề biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam xv 5 Phần lớn tư liệu và thông tin trong cuốn Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt. .. tập thể và cá nhân đã giúp hoàn thành cuốn sách này Hà Nội, tháng 6 năm 2010 Các tác giả Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam xvi PHẦN I MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam 1 Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu – Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): IPCC là tổ chức quốc tế hàng đầu về đánh giá BĐKH do Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương... nhất định trong việc nâng cao hiểu biết và nhận thức về một vấn đề nóng bỏng và đang được quan tâm nhất hiện nay – vấn đề biến đổi khí hậu Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này PGS.TS Trần Thục Viện trưởng Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam xiii THUYẾT MINH VẮN TẮT 1 Cuốn Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam là một trong những sản phẩm chính... KC.08.13/06-10 do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường thực hiện trong kế hoạch 2008 – 2010 2 Tài liệu bao gồm 4 phần chính Phần I: Một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu Phần II: Một số kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu Phần III: Biến đổi khí hậu ở Việt Nam Phần IV: Phương pháp nghiên cứu biến đổi khí hậu ở Việt Nam Phần I, giới thiệu gần 300 thuật ngữ về biến đổi khí hậu (BĐKH) và các khái niệm có... Phạm vi biến đổi của nhiệt độ trong vòng 24 giờ Biến đổi khí hậu – Climate Change: Sự thay đổi của khí hậu (định nghĩa của Công ước khí hậu) được quy trực tiếp hay gián tiếp là do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và đóng góp thêm vào sự biến động khí hậu tự nhiên trong các thời gian có thể so sánh được Biến đổi khí hậu (bổ sung) – Climate Change: Biến đổi khí hậu xác... Việt Nam, kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam, tác động của biến đổi khí hậu đến các ngành, lĩnh vực và các khu vực địa lý -khí hậu trong cả nước Các nội dung của Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam là kết quả nghiên cứu của nhiều cán bộ khoa học có kinh nghiệm nhiều năm thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường Tuy nhiên, biến đổi khí hậu là một vấn đề phức tạp và có liên quan... đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và triển khai thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Các Bộ, ngành và địa phương đã và đang xây dựng kế hoạch hành động Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam xi để ứng phó với những tác động cấp bách trước mắt và những tác động tiềm tàng lâu dài của biến đổi khí hậu; nhiều nghiên cứu đã được thực hiện ở các... ở Việt Nam , thuộc chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phòng tránh thiên tai, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, KC.08” Một trong những kết quả của đề tài là cuốn Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam đã được biên soạn nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu và ở Việt Nam, kịch bản biến đổi khí hậu. .. gần đây Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam xiv Phần III, giới thiệu những kiến thức và thông tin cơ bản về BĐKH ở Việt Nam, bao gồm biểu hiện của BĐKH, kịch bản BĐKH, tác động của BĐKH và các giải pháp chiến lược ứng phó với BĐKH Phần IV, giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu BĐKH ở Việt Nam bao gồm các phương pháp nghiên cứu biểu hiện của BĐKH, phương pháp đánh giá tác động của BĐKH và phương... ở Việt Nam là kết quả nghiên cứu mới nhất của đề tài KC.08.13/06-10, đã được Hội động nghiệm thu cấp Nhà nước thông qua Riêng một số thuật ngữ về biến đổi khí hậu được trích và bổ sung từ cuốn Biến đổi khí hậu do GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ chủ biên, được xuất bản năm 2008 6 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam là thành quả lao động của nhiều cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc Viện Khoa học Khí tượng .                       Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam  PHẦN I MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam  Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu – Intergovernmental. 2010 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam ii MỤC LỤC MỤC LỤC ii MỤC LỤC BẢNG BIỂU viii MỤC LỤC HÌNH VẼ x LỜI GIỚI THIỆU xi THUYẾT MINH VẮN TẮT xiv PHẦN I 1 MỘT SỐ THUẬT NGỮ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU. VIỆN KHOA HỌC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ MÔI TRƯỜNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG Ở VIỆT NAM Những người thực hiện: TS. Nguyễn Văn Thắng GS.TS.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam, Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam, Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam

Từ khóa liên quan