TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á.doc

45 962 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁCHƯƠNG 2TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI ÁNiên Khóa 2004 - 2008SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 20CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁCHƯƠNG 2 : TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á2.1 Đánh Giá Nguồn vốn huy động và sử dụng vốn.2.2 Hoạt động tín dụng tại Đại Á Ngân hàng.2.2.1 Chính sách và quy định tín dụng của Đại Á Ngân hàng.2.2.1.1 Những nguyên tắc trong hoạt động tín dụng.2.2.1.2 sở của chính sách tín dụng.2.2.1.3 Áp dụng chính sách tín dụng.2.2.1.4 Thị trường mục tiêu2.2.1.5 Điều kiện cấp tín dụng2.2.1.6 Những trường hợp không được cấp tín dụng và hạn chế cấp tín dụng2.2.1.7 Tài sản đảm bảo.2.2.1.8 Mục đích vay vốn, thời hạn vay, mức cho vay, lãi suất2.2.1.9 Thẩm định và ra quyết định cho vay2.3 Quy chế cho vay sản xuất kinh doanh của Đại Á Ngân hàng Hồ sơ vay vốn sản xuất kinh doanh2.4 Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh của Đại Á Ngân hàng2.4.1 Trước khi cho vay.2.4.2 Trong khi cho vay.2.4.3 Giai đoạn sau khi cho vay.2.5 Thực trạng cho vay sản xuất kinh doanh của Đại Á Ngân hàng2.5.1 Thực trạng2.6 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của Đại Á Ngân hàng – Sở giao dịch 1/TP. HCM2.6.1 Thuận lợi2.6.1.1 Đối với NHTM nói chung 2.6.1.2 Đối với Đại Á Ngân hàng nói chung và sở giao dịch của Đại Á tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng.2.6.2 Khó khănSVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 21CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁCHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á2.1 Đánh Giá Nguồn vốn huy động và sử dụng vốn.Để đáp ứng nhu cầu cho vay đòi hỏi ngân hàng phải nguồn vồn tương xứng thể đủ dùng để cho vay. Vốn của Ngân hàng nhiều nguồn gốc như: tự huy động, vốn hội sở, vay từ các tổ chức tín dụng khác, .trong đó vốn tự huy động đóng vai trò quan trọng nhất, bởi vì bất kì tổ chức kinh tế nào cũng điều mong muốn từ một số tiền tương đối thể tạo ra được số tiền lớn hơn.Điều này được thể hiện ở hoạt động tự huy động vốn với lãi phải trả thấp hơn so với lãi được từ hoạt động cho vay. Tuy nhiên nói như vậy không phải phủ nhận vai trò của các nguồn vốn nguồn gốc khác, vốn ngân hàng là tập hợp của tất cả các nguồn vốn và tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của Ngân hàng Đại Á được thể hiện như sau:Hoạt động huy động tiền gửi: Nguồn vốn huy động của Ngân hàng Đại Á tính đến 30/06/2007 là 763,750 triệu đồng (kể cả các khoản ký quỹ), bằng 147% so với cùng kỳ năm 2006, tăng 98.344 triệu đồng (14.77%) so với đầu năm, đạt 46.28% so với kế hoạch năm 2007. Trong đó: Nguồn vốn huy động ngắn hạn là 538,755 triệu đồng (đạt 70.5%), nguồn vốn huy động dài hạn là 224,995 triệu đồng (đạt 29.5%)SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 22CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁBiểu đồ 1: tình hình huy động vốn 200771%29%ngắn hạndài hạnHoạt động tín dụng:- Dư nợ cho vay đến cuối 30/06/2007 là 930,421 triệu đồng (dư nợ sau khi trích dự phòng rủi ro là 926,548 triệu đồng, bằng 194% so cùng kỳ năm 2006; tăng 191,331 triệu đồng (26.02%) so với đầu năm, đạt 46.06% so với kế hoạch năm 2007.- Dư nợ quá hạn trong toàn hệ thống là 1,299 triệu đồng (chiếm 0.14% tổng dư nợ), giảm 586 triệu đồng (31%) so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 291 triệu đồng, chiếm 0.03%.SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 23CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁBiểu đồ 2:tình hình dư nợ cuối tháng 6/2007930,421, 100%1,299, 0%dư nợ cho vaydư nợ quá hạnBảng 2: Phân loại nợ quá hạn đến cuối 30/06/2007 như sau:Đơn vị tính: Triệu đồng.STTNỢ QUÁ HẠNSỐ TIỀN1 Nhóm 2 1,0062 Nhóm 3 1043 Nhóm 4 1084 Nhóm 5 79(nguồn: www.daiabank.com.vn)SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 24CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á02004006008001,0001,200nhóm 2 nhóm 3 nhóm 4 nhóm 5Biểu đồ 3: phân loại Nợ quá hạnNợ quá hạnHoạt động dịch vụTổng thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2007 là: 645 triệu đồng bằng 256% so với cùng kỳ năm 2006, tăng 147.14 triệu đồng (29.54%) so với số thu năm 2006 và đạt được 11% so với kế hoạch năm 2007.Trong đó: Doanh số dịch vụ thanh toán chuyển tiền trong nước: 448.455 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 69.5% trong tổng thu dịch vụ.Nhìn chung hoạt động dịch vụ của ngân hang tuy bước đầu tăng hơn so với cùng kỳ năm 2006, nhưng vẫn chưa đa dạng, phong phú, công nghệ chưa cao chủ yếu là đạicho các ngân thương mại, tổ chức tài chính khác.Hoạt động đầu tư:6 tháng đầu năm 2007, doanh số đầu tư của Ngân hang là 168,653 triệu đồng. Trong đó, đầu tư trái phiếu, chứng khoán 123,653 triệu đồng, đầu tư góp vốn liên doanh 45,000 triệu đồng, chuyển nhượng trái phiếu, chứng khoán 34,979 triệu đồng. Số dư đầu tư tính đến 30/6/2007 là 155,700 triệu đồng. Trong đó: đầu tư trái phiếu, chứng khoán 110,700 triệu đồng, góp vốn 45,000 triệu đồng.SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 25CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁHoạt động đầu tư 6 tháng đã mang lại hiệu quả bước đầu với lợi nhuận là 6,234 triệu đồng, thu nhập về cổ tức 232 triệu đồng, lãi trái phiếu 1,010 triệu đồng.2.2 Hoạt động tín dụng tại Đại Á Ngân hàng.2.2.1 Chính sách và quy định tín dụng của Đại Á Ngân hàng.2.2.1.1 Những nguyên tắc trong hoạt động tín dụng.Ngân hàng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quyết định trong hoạt động cấp tín dụng của mình, không chịu sự chi phối, can thiệp trái pháp luật của bất cứ tổ chức, cá nhân nào vào quyền tự chủ trong quá trình cho vay và thu hồi nợ của ngân hàng.Việc phân tích và quyết định cấp tín dụng, trước hết phải được dựa trên sở khả năng quản lý, thị trường tiêu thụ sản phẩm, hoạt động kinh doanh, khả năng phát triển trong tương lai, tình hình tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng, sau đó mới dựa vào tài sản đảm bảo của khách hàng.Khách hàng vay vốn của ngân hàng phải sử dụng vốn vay đúng mục địch và hoàn trả vốn gốc và tiền lãi đúng hạn đã thỏa thuận.2.2.1.2 sở của chính sách tín dụng.Chính sách tín dụng được xây dựng trên sở định hướng chiến lược phát triển, mục tiêu quản lý rủi ro của nhà nước cùng các quy định của pháp luật, của ngành ngân hàng và các quy định trong nội bộ ngân hàng về hoạt động cấp tín dụng.2.2.1.3 Áp dụng chính sách tín dụng.Chính sách tín dụng chỉ nêu ra những nguyên tắc và chuẩn mực căn bản trong hoạt động tín dụng, do vậy nó sẽ được bổ trợ bằng những quy định, quy trình, thủ tục chi tiết để các đơn vị trực thuộc ngân hàng thể áp dụng chính sách tín dụng vào thực tế công việc hàng ngày.SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 26CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁChính sách tín dụng là sở để thực hiện việc cấp tín dụng cho khách hàng, do vậy những người làm công tác tín dụng và liên quan đến hoạt động tín dụng – bao gồm: cán bộ tín dụng, người kiểm soát tín dụng và những người ra quyết định cấp tín dụng phải biết rõ và hiểu rõ chính sách tín dụng của ngân hàng.Tất cả nhân viên được tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, tham khảo chính sách tín dụng của ngân hàng.Khối tín dụng trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện chính sách tín dụng và không ngừng bổ sung điều chỉnh để chính sách tín dụng của ngân hàng ngày càng hoàn chỉnh phù hợp với hành lang pháp luật và môi trường kinh tế trong từng thời kỳ.2.2.1.4 Thị trường mục tiêua) Đối tượng khách hàng:Khách hàng vay tại Đại Á Ngân hàng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống ở trong nước bao gồm: Các pháp nhân: Doanh nghiệp Nhà nước, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác đủ điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự. Cá nhân Hộ gia đình Tổ hợp tác Doanh nghiệp tư nhân Công ty hợp danhSVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 27CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Áb) Phân đoạn thị trường mục tiêu:Nguyên tắc chung trong việc xác định thị trường mục tiêu là ngân hàng hướng hoạt động của mình đến các phân đoạn thị trường 1 hoặc những đặc tính sau:• Ngân hàng đã hiểu biết và đã kinh nghiệm về đoạn thị trường này.• tiềm năng phát triển.• Nhu cầu tín dụng phù hợp với khả năng đáp ứng của ngân hàng.• Sử dụng nhiều sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng trong trước mắt và lâu dài.• Chi phí cho vay, thu nợ thấp.Phân đoạn thị trường mục tiêu chủ yếu của ngân hàng bao gồm:• Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chú trọng đến các doanh nghiệp hoạt động và khả năng cạnh tranh lâu dài, sử dụng nhiều sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng.• Các cá nhân đăng ký kinh doanh, chú trọng đến cá nhân sản xuất kinh doanh nhỏ và tiểu thương chợ tại khu vực ngân hàng hoạt động và các vùng lân cận.• Các cá nhân thuộc tầng lớp trung lưu tại các đô thị.• Cán bộ, công nhân viên nghề nghiệp chuyên mông và công tác trong các ngành thu nhập ổn định.c) Thị trường phân theo khu vực địa lý:Thị trường của ngân hàng bao gồm tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngân hàng ưu tiên hướng hoạt động cấp tín dụng đến các thành phố, đô thị, thị xã và các khu công nghiệp, nơi trụ sở của các đơn vị trực thuộc ngân hàng trú đóng và là địa bàn hoạt động của các nhóm khách hàng mục tiêu của ngân hàng.SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 28CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Ád) Sản phẩm cung ứng cho khách hàng:Ngân hàng cung ứng cho khách hàng các sản phẩm sau:Các sản phẩm tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh đối với khách hàngdoanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đăng ký kinh doanh, tiểu thương và cá nhân, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp.• Cho vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động để thực hiện các chi phí sản xuất kinh doanh trong nước.• Cho vay trung hạn để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.• Thực hiện bảo lãnh ngân hàng.Các sản phẩm tín dụng phục vụ sinh hoạt, tiêu dùng đối với cá nhân và cán bộ - công nhân viên.• Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn để sửa chữa, xây dựng, mua sắm nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở.• Cho vay ngắn trung hạn tiêu dùng, sinh hoạt: mua sắm hàng hóa dịch vụ, phương tiện phục vụ sinh hoạt, đời sống, du lịch, khám chữa bệnh .Phương thức cho vay: Cho vay từng lần: Mỗi lần vay vốn, khách hàngngân hàng thực hiên các thủ tục theo quy định và ký kết hợp đồng tín dụng. Cho vay theo hạn mức tín dụng: Ngân hàng và khách hàng xác định và thỏa thuận một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoản thời gian nhất định, lập hồ sơ vay và ký hợp đồng tín dụng một lần.Thời hạn duy trì hạn mức cho vay được tính từ thời điểm hạn mức cho vay bắt đầu hiệu lực, cho đến thời điểm hạn mức cho vay đó hết hiệu lực hoặc được thay thế bằng một hạn mức cho vay khác.SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 29[...]... chủ quan từ phía khách hàng sẽ làm cho ngân hàng gặp nhiều rủi ro hơn.c) Cho vay sản xuất kinh doanh phân tích theo tình trạng nợSVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 57 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Ád) Sản phẩm cung ứng cho khách hàng: Ngân hàng cung ứng cho khách hàng các sản phẩm sau:Các sản phẩm tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác... xuất kinh doanh của Đại Á Ngân hàng Hồ sơ vay vốn sản xuất kinh doanh Đối với pháp nhân: Giấy đề nghị vay vốn, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, dự án đầu tư, kế hoạch trả nợ.Các tài liệu chứng minh tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ.Báo cáo tài chính, báo cáo quyết tốn thuế.Hồ sơ về tài sản đảm bảo nợ vay. SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 40 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG... bước đầu làm cho hiệu quả cho vay của ngân hàng dường như xấu đi nhưng thực chất nó giúp ngân hàng cái nhìn chính xác về tình hình thực tế, để từ đó chủ trương và biện pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả của việc cho vay. Lành mạnh hóa tình hình cho vay của ngân hàng. 2.6 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động trong hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh của Đại Á Ngân hàng – Sở giao... Kim Hồng 59 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁSVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 64 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á2) mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp: Ngân hàng cho khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, dịch vu trong phạm vi ngành nghề được phép của khách hàng và phục vụ nhu cầu đời sống hợp pháp của khách hàng. 3) khả năng tài... liệu chứng minh tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống và việc sử dụng vốn vay 2.4 Quy trình cho vay sản xuất kinh doanh của Đại Á Ngân hàng Quy trình thực hiện từ khi khách hàng đến Đại Á liên hệ (hoặc do CBTD tiếp thị) đến khi tất toán bộ hồ sơ vay vốn, gồm ba cơng đoạn chính:- Trước khi cho vay. - Trong khi cho vay. - Sau khi cho vay 2.4.1 Trước khi cho vay. 1. Tiếp xúc khách hàng.  Mục đích:... sử dụng vốn. Ngân hàng sẽ từ chối cho vay nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến mục đích của khoản vay. b) Thời hạn vay. Thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận. Việc thỏa thuận thời hạn cho vay phải căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng và khả năng nguồn vốn cho vay của ngân hàng.  Ngắn... CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Áthời điểm này chỉ để làm sở xác định mức cho vay, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu nợ. Đại Á Ngân hàng không nhận cầm cố bằng cổ phiếu do chính ngân hàng phát hành. Ngân hàng thể xem xét cho vay không đảm bảo bằng tài sản. Tuy nhiên, khách hàng vay phải đủ điều kiện sau:- Sử dụng vốn vay hiệu quả và trả nợ gốc, lãi vốn vay đúng... Tìm hiểu nhu cầu vay vốn. Tìm hiểu sơ bộ về tình hình sản xuất kinh doanh hoặc thu nhập gia đình.SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 41 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁĐể giải quyết những khó khăn tài chính đầu tư cho sản xuất của loại hình kinh tế hợp tác xã, về phía Hợp tác xã phải đạt được các mục đích, yêu cầu, nhu cầu lợi nhu cầu lợi ích sản xuất kinh doanh của mình ngay từ... cáo doanh số cho vay của Đại Á Ngân hàng) SVTH: Nguyễn Thị Kim Hồng 56 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á Khả năng trả nợ của khách hàng: - Thẩm định về mục đích vay vốn: xem mục đích vay vốn của khách hàng phù hợp với thực tế không?- Xác định hiệu quả của phương án, nguồn trả nợ từ hiệu quả của phương án, thị trường hiện tại, tương lai đủ tiêu thụ sản phẩm sản xuất. .. các khoản vay thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên.c) Mức cho vay. Ngân hàng căn cứ vào nhu cầu vốn của phương án, dự án sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của khách hàng, giá trị tài sản đảm bảo tiền vay, khả năng nguồn vốn của ngân hàng để quyết định cho vay. Ngoài ra, mức cho vay cũng được xác định dựa vào một số yếu tố khác như: Vốn chủ sở hữu, doanh thu bán hàng, lưu . 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁCHƯƠNG 2 : TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á2 .1 Đánh Giá. CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI ÁCHƯƠNG 2TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI ÁNiên Khóa
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á.doc, TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á.doc, TÌNH HÌNH CHO VAY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI Á.doc, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á, 2: TÌNH HÌNH CHO VAY SXKD CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á

Từ khóa liên quan