Các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

92 744 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 22:56

Trường đại học ngoại thương Khoa kinh tế ngoại thương Khoá luận tốt nghiệp Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU Giáo viên hướng dẫn :Th.s Nguyễn Thanh Bình Sinh viên thực hiện : Nghiêm Quỳnh Nga Lớp A2 – K38A – KTNT Hà Nội, năm 2003 Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Th.s Nguyễn Thanh Bình - người đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em trong quá trình viết khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại Thương đã dạy dỗ em kiến thức, cách nghiên cứu, giúp em có thể hiểu và xử lý đề tài với khả năng của mình. Đồng thời, xin chân thành cảm ơn các cán bộ thư viện, các cán bộ chuyên môn trong ngành và các bạn cùng khóa đã giúp tôi thu thập tài liệu để hoàn thành khóa luận này Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Mục lục Danh mục cụm từ viết tắt Lời nói đầu Ch ng I: Các tiêu chu n v ch t l ng, môi tr ng và xã h i c a EU i v i ươ ẩ ề ấ ượ ườ ộ ủ đố ớ hàng hoá l u thông trên th tr ngư ị ườ 1 .I Gi i thi u chung v th tr ng EUớ ệ ề ị ườ 1 .1 Liên minh Châu Âu (EU) 1 .2 c i m v t p quán tiêu dùng c a th tr ng EUĐặ để à ậ ủ ị ườ 1 .II Các quy nh v tiêu chu n v ch t l ng c a th tr ng EU i v i h ng hoá l uđị à ẩ ề ấ ượ ủ ị ườ đố ớ à ư thông trên th tr ng.ị ườ 4 .1 V n tiêu chu n hoá v b tiêu chu n ENấ đề ẩ à ộ ẩ 4 .2 Tiêu chu n qu n lý ch t l ng ISO 9000ẩ ả ấ ượ 6 .3 Các quy nh v m b o s c kho v an to n cho ng i tiêu dùngđị ềđả ả ứ ẻ à à ườ 7 .III Các tiêu chu n v môi tr ng c a EU i v i h ng hoá l u thông trên th ẩ ề ườ ủ đố ớ à ư ị tr ng.ườ 15 .1 Tiêu chu n qu n lý môi tr ngẩ ả ườ 15 .2 Bao bì v ph th i bao bìà ế ả 17 .3 Nhãn hi u sinh thái EU (Eco-label)ệ 19 .4 Các quy nh v an to n v sinh th c ph m có liên quan n b o v môi đị ề à ệ ự ẩ đế ả ệ tr ngườ 20 .IV V n trách nhi m xã h i c a th tr ng EU i v i các doanh nghi p xu t ấ đề ệ ộ ủ ị ườ đố ớ ệ ấ kh uẩ 23 .1 Các b quy t c ng xộ ắ ứ ử 23 .2 B tiêu chu n SA 8000ộ ẩ 24 Ch ng II: Th c tr ng xu t kh u hàng hoá vi t nam sang eu d i tác ng ươ ự ạ ấ ẩ ệ ướ độ c a các tiêu chu n v ch t l ng, môi tr ng, và xã h i.ủ ẩ ề ấ ượ ườ ộ 26 .I ánh giá th c tr ng chung c a h ng xu t kh u Vi t Nam sang EU d i tác ng Đ ự ạ ủ à ấ ẩ ệ ướ độ c a các quy nh/ tiêu chu n c a EU v ch t l ng, môi tr ng v xã h iủ đị ẩ ủ ề ấ ượ ườ à ộ 26 .3 Th c tr ng quan h th ng m i Vi t Nam - EUự ạ ệ ươ ạ ệ 26 .4 ánh giá th c tr ng c a các doanh nghi p xu t kh u Vi t Nam trong vi c Đ ự ạ ủ ệ ấ ẩ ệ ệ áp ng các tiêu chu n c a EU v ch t l ng, môi tr ng & xã h i.đ ứ ẩ ủ ề ấ ượ ườ ộ 34 .V ánh giá th c tr ng c a m t s ng nh xu t kh u ch y u c a Vi t Nam sang EUĐ ự ạ ủ ộ ố à ấ ẩ ủ ế ủ ệ d i tác ng c a các quy nh/ tiêu chu n c a EU v ch t l ng, môi tr ng v xã ướ độ ủ đị ẩ ủ ề ấ ượ ườ à h i.ộ 47 Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 .1 H ng gi y dépà à 47 .2 H ng d t mayà ệ 51 .3 H ng nông s nà ả 56 .4 H ng thu s nà ỷ ả 59 Ch ng III: M t s gi i pháp nh m áp ng các quy nh/tiêu chu n c a eu vươ ộ ố ả ằ đ ứ đị ẩ ủ ề ch t l ng, môi tr ng & xã h iấ ượ ườ ộ 62 .VI Tri n v ng xu t kh u h ng hoá Vi t Nam sang th tr ng EUể ọ ấ ẩ à ệ ị ườ 62 .1 Chi n l c xu t kh u c a Vi t Nam sang EU giai o n 2001- 2010ế ượ ấ ẩ ủ ệ đ ạ 62 .2 Tri n v ng xu t kh u h ng hoá Vi t Nam sang th tr ng EUể ọ ấ ẩ à ệ ị ườ 65 .VII Nh ng gi i pháp ch y u nh m áp ng các quy nh v tiêu chu n c a EU v ữ ả ủ ế ằ đ ứ đị à ẩ ủ ề ch t l ng, môi tr ng v xã h iấ ượ ườ à ộ 71 .1 Gi i pháp v phía Nh n cả ề à ướ 71 .2 Gi i pháp v phía các doanh nghi pả ề ệ 74 K t lu nế ậ 79 Danh mục tàI liệu trích dẫn và tham khảo Phụ lục Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Danh mục cụm từ viết tắt Ký hiệu Tiếng Anh Tiếng Việt Nam BS British Standard Tiêu chuẩn của Anh CE European Conformity Nhãn hiệu CE CEEC Centre and Eastern European Countries Các nước Trung và Đông Âu CEN Comité Européen de Normalisation - European Committee for Standardization Uỷ ban tiêu chuẩn hoá châu Âu CENELEC Comité Européen de Normalisation - European Committee for Electrotechnical Standardization Electrotechnique Uỷ ban tiêu chuẩn hoá kỹ thuật điện tử châu Âu CODEX Theo tiếng Latin là “Food Code” ủy ban quốc tế về thực phẩm CoC Code of Conduct Quy tắc ứng xử CSR Corporation Social Responsibility Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp DIN (Deutsches Institut fuer Normung - German Institute for Standardisation) Tiêu chuẩn của Đức ECB European Central Bank Ngân hàng Trung Ương châu Âu ECSC European Coal and Steel Community Cộng đồng than thép châu Âu EEA European Economic Area Khu vực kinh tế châu Âu EEC European Economic Community Cộng đồng kinh tế châu Âu EFTA European Free Trade Association Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu EMAS Ecological Management and Audit Scheme Chương trình kiểm định và quản lý sinh thái. EMU European Monetary Union Liên minh tiền tệ châu Âu EN European Standard Tiêu chuẩn châu Âu ETSI the European Telecommunications Standards Institute Viện tiêu chuẩn viễn thông châu Âu EU European Union Liên minh châu Âu EURATOM European Atomic Energy Community Cộng đồng nguyên tử châu Âu EUREP Euro-Retailer Produce Working Group Tổ chức các nhà bán lẻ hàng đầu châu Âu Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 EVA Ethyl Vinyl Acetate Nhựa EVA FRZ Frizzy Kháng sinh FRZ FAO Food and Agriculture Organization Tổ chức nông lương quốc tế GAP Good Agriculture Practice Quy trình canh tác nông nghiệp đảm bảo GMP Good Manufacturing Practice Hệ thống thực hành sản xuất tốt. GOST Gosstandart of Russia Tiêu chuẩn của Liên Xô GSP Generalised Scheme of Preferences Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point Hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các mối nguy trọng yếu. IEC International Electrotechnical Commission Uỷ ban điện quốc tế ILO International Labour Organization Tổ chức lao động quốc tế ISO International Organisation for Standardization Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá. ITU International Telecommunication Union Tiêu chuẩn quốc tế về viễn thông. LEFASO Vietnam Leather and Footwear Association Hiệp hội da giày Việt Nam NAFTA North American Free Trade Agreement Khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ NF Necrotizing Fasciitis Kháng sinh NF PU Polyurethane Nhựa PU SAI Social Accountability International Tổ chức về tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SAI TPU Thermoplastic Polyurethane Nhựa TPU Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Lời nói đầu Đẩy mạnh xuất khẩu là chủ trương kinh tế lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ trương này đã được khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nghị quyết 01 NQ/TW của Bộ Chính trị và một lần nữa khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, nhằm thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Để thực hiện chủ trường của Đảng, chúng ta cần phải tiếp tục tăng cường mở rộng và đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Liên minh châu Âu hiện là một trong những đối tác thương mại quan trọng, là khu vực thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ (theo số liệu ước tính năm 2003, xuất khẩu sang EU chiếm 19,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước) [1] . Tuy nhiên quy mô buôn bán giữa Việt Nam - EU hiện nay vẫn còn nhỏ (mới chiếm 0,12% tổng kim ngạch ngoại thương của EU và chiếm 13,7% tổng kim ngạch ngoại thương của Việt Nam) [2] . Đặc biệt trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang EU lại có xu hướng giảm sút. Một trong những nguyên nhân là do hàng xuất khẩu của Việt Nam còn nghèo nàn về chủng loại, tập trung cao vào một số ít mặt hàng, chất lượng hàng thấp, không đạt độ đồng đều Đồng thời EU lại là một trong những thị trường khó tính trên thế giới với hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật rất cao và nghiêm ngặt. Hơn nữa trong xu thế hiện nay, việc tiếp cận thị trường châu Âu sẽ còn khó khăn hơn do số lượng các yêu cầu của thị trường về an toàn, sức khoẻ, chất lượng, môi trường và các vấn đề xã hội đang tăng lên nhanh chóng, thay thế cho các biện pháp bảo hộ bằng thuế quan, hạn ngạch đang dần bị cắt giảm với quá trình tự do hoá thương mại diễn ra sôi nổi khắp mọi nơi. Xuất phát từ những lý do nêu trên, em đã chọn “Vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang EU” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu của khoá luận: - Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá khi nhập khẩu vào thị trường EU - Mục tiêu cụ thể: + Làm rõ các yêu cầu về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hoá của các nước thứ ba (trong đó có Việt Nam) vào thị trường EU + Đánh giá khả năng đáp ứng các quy định trên của hàng Việt Nam xuất khẩu sang EU. + Đề xuất giải pháp đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam vào thị trường này. Đối tượng nghiên cứu: Việc tuân thủ các quy định về chất lượng, môi trường và xã hội của hàng Việt Nam khi xuất khẩu sang EU Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Phạm vi nghiên cứu: Hàng hoá của Việt Nam xuất khẩu sang EU (giới hạn đi sâu vào 4 nhóm hàng chủ lực: giày dép, dệt may, nông sản và thuỷ sản) Nội dung của khoá luận: Ngoài lời mở đầu, kết luận và các phụ lục, khoá luận được chia làm 3 chương: Chương I: Các quy định/ tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường. Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang EU dưới tác động của các quy định/tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, và xã hội. Chương III: Một số giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn của EU về chất lượng, môi trường và xã hội. Đây là một đề tài có tính thời sự và mới mẻ cả về lý luận cũng như thực tiễn, đồng thời do kinh nghiệm và trình độ bản thân còn hạn chế nên khoá luận không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung cũng như hình thức. Em rất mong nhận được sự đánh giá góp ý của các thầy cô giáo, bạn bè và những ai quan tâm đến vấn đề này để đề tài nghiên cứu được hoàn chỉnh hơn. Hà Nội, tháng 12 năm 2003 Nghiêm Quỳnh Nga Khoa Kinh Tế Ngoại Thương Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Chương I: Các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường .I Giới thiệu chung về thị trường EU .1 Liên minh Châu Âu (EU) Ngày 18/4/1951 tại Paris, 6 nước: Pháp, Đức, Italia, Bỉ, Hà Lan, Lúcxămbua đã ký Hiệp ước thành lập Cộng đồng than thép châu Âu (ECSC) điều hành việc sản xuất và tiêu thụ than thép của các nước thành viên nhằm đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phân phối, tiêu thụ và nâng cao năng suất lao động. Dựa vào kết quả hợp tác đạt được, các quốc gia này đã mở rộng liên kết sang các lĩnh vực khác. Tháng 7 năm 1957, Cộng đồng nguyên tử châu Âu (EURATOM) và Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) được chính thức thành lập, trong đó EURATOM điều hành sản xuất năng lượng nguyên tử và EEC điều hành toàn bộ các lĩnh vực sản xuất ở 6 nước. Tuy nhiên, nhằm tránh sự chống chéo trong hoạt động của 3 cộng đồng, đến năm 1967, các quốc gia này lại nhất trí hợp nhất các thiết chế của cả 3 cộng đồng trên thành Cộng đồng châu Âu (EC) Trong quá trình hoạt động, EC lần lượt kết nạp thêm 6 thành viên nữa là Anh, Ailen, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. EC cũng đã xúc tiến việc phát triển sâu hơn nữa liên kết kinh tế và ký Hiệp ước Maastricht vào tháng 2/1992 nhằm làm châu Âu thay đổi một cách căn bản, đồng thời đổi tên EC thành Liên Minh Châu Âu (EU). Năm 1995, EU kết nạp thêm 3 thành viên mới: áo, Phần Lan và Thụy Điển, trở thành cộng đồng 15 quốc gia. Các quốc gia thành viên EU chia sẻ chính sách chung về Nông nghiệp, An ninh, Đối ngoại, Hợp tác tư pháp và Nội vụ, áp dụng một chế độ thương mại chung. Ngoài ra còn có 12 quốc gia thành viên tham gia Liên minh tiền tệ (EMU) với đồng tiền chung Euro được chính thức lưu hành từ 1/1/2000. Hiện nay, EU là một trung tâm kinh tế hùng mạnh trên thế giới với GDP chiếm khoảng 20% GDP toàn thế giới, đứng sau Mỹ (~ 11.200 tỷ USD) và trên Nhật Bản (~ 4.500 tỷ USD). Từ 1997 đến nay, EU vẫn giữ được ổn định và duy trì tăng trưởng GDP ở mức độ tương đối cao (8.700 tỷ USD năm 2002) [3] . Giá trị thương mại của EU cũng chiếm khoảng 22.6% giá trị thương mại thế giới (nếu tính cả thương mại trong khối, EU chiếm 40% lượng hàng hoá xuất nhập khẩu trên toàn thế giới), vượt chỉ tiêu tương ứng của Mỹ và Nhật Bản (20,47% và 8,1%). Vai trò quan trọng của EU như một khối thương mại sẽ còn tăng lên với việc mở rộng diễn ra trong vòng 5 - 10 năm tới, khi mà một vài nước Đông Âu được kết nạp làm thành viên mới của EU. .2 Đặc điểm và tập quán tiêu dùng của thị trường EU EU là một thị trường rộng lớn bao gồm 15 quốc gia với khoảng 380 triệu dân. Điều này có nghĩa rằng thị trường EU lớn gấp ba lần thị trường Nhật Bản (với ~ 127 triệu dân), lớn hơn thị trường Mỹ khoảng 40% (với ~ 280 triệu dân) và xấp xỉ toàn bộ khu vực mậu dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA), với khoảng 400 triệu dân [3] . Thêm vào đó, thị trường này còn mở rộng sang các nước thuộc “Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu”(EFTA) gồm Na Uy, Ai-len, Thụy Sĩ và Liechtenstein, tạo Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 thành khu vực kinh tế châu Âu (EEA). EU là một thị trường thống nhất cho phép tự do di chuyển hàng hoá, dịch vụ, vốn và lao động giữa các nước thành viên. Trong thị trường thống nhất này, hàng hoá được sản xuất tại hoặc được nhập khẩu vào một quốc gia thành viên thì cũng có thể được di chuyển sang các quốc gia thành viên khác mà không gặp phải một hạn chế nào. Tiền đề cho sự di chuyển tự do này là sự thống nhất về luật lệ và quy định liên quan đến hàng hoá sản xuất trong nước hoặc hàng hoá nhập khẩu. Với đặc điểm trên, không chỉ thương mại nội khối có điều kiện phát triển mà các nước bên ngoài cũng gặp nhiều thuận lợi hơn trong việc thâm nhập thị trường của các nước thành viên EU. Bên cạnh đó, đồng tiền chung Euro và các chính sách tiền tệ do Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) chỉ đạo cho thấy sự hội nhập và gắn kết vững chắc ở đỉnh cao của nền kinh tế châu Âu. Mặc dù Liên minh châu Âu được xem là một thị trường thống nhất nhưng về phương diện địa lý, khí hậu, nhân khẩu học, các nét đặc trưng văn hoá xã hội, nhu cầu tiêu dùng và hành vi tiêu dùng thì lại hoàn toàn không phải là như vậy. Khu vực bên trong và xung quanh vùng Rhine- Ruhr thường được coi là trung tâm kinh tế của EU - gồm Hà Lan, Pháp, Bỉ và Đức - là nơi tập trung chủ yếu dân số, công nghiệp và cơ sở hạ tầng. Một số khu công nghiệp được đặt tại các khu vực khác như: miền trung và nam nước Đức, miền bắc Tây Ban Nha, miền bắc nước ý, trung tâm nước Anh (bên trong và xung quanh Luân Đôn). ở những vùng khác như miền nam Tây Ban Nha, miền nam nước ý, nước Hy Lạp, nước Bồ Đào Nha có nền sản xuất công nghiệp tương đối thấp, hoạt động chủ yếu là nông nghiệp và du lịch. Về mặt khí hậu cũng có sự khác biệt đáng kể. Các nước vùng Scandinavia có khí hậu lạnh, trong khi các nước Địa Trung Hải lại có khí hậu cận nhiệt đới. Giữa hai vùng này là các nước tây bắc EU nằm trong vùng khí hậu ôn hoà. Những đặc điểm về khí hậu là yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng EU, đặc biệt đối với những mặt hàng như may mặc, đồ đạc nội thất Một sự khác biệt lớn về dân số và quy mô thị trường cũng đang tồn tại ngay chính trong bản thân EU. Các khu vực có mật độ dân số cao nằm ở vùng tây bắc của nước Đức, Hà Lan, tây nam nước Anh và miền bắc nước ý. Các quốc gia vùng tây bắc EU đồng thời là những quốc gia được đô thị hoá cao độ, với mật độ dân số tại thủ đô khá lớn. Trái lại, Bồ Đào Nha và áo là hai quốc gia có mật độ dân số ở nông thôn cao nhất. Thị trường EU đa văn hoá, đa sắc tộc. Hiện tại có tất cả khoảng 10 triệu người không có nguồn gốc EU, phần lớn đến từ Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Tư cũ, đang sinh sống tại đây. Sự đa dạng tương đối về văn hoá không chỉ giữa các quốc gia thành viên mà còn nằm trong chính nội bộ mỗi quốc gia. Ví dụ như những người ở miền Nam nước Đức có nếp sống và tư duy khác với người sống ở vùng công nghiệp Ruhr, và những người này lại khác với người ở vùng Đông Đức cũ. Tại Tây Ban Nha cũng vậy, người xứ Bascơ miền bắc có nền văn hoá khác căn bản với những người ở các xứ khác Cùng với sự khác biệt về nhân khẩu học và văn hoá, thói quen tiêu dùng và hành vi mua sắm cũng khác nhau giữa các nước thành viên EU. Tại những khu vực ở phần tây bắc EU, do [...]... quan tâm lớn của thị trường Khoá luận tốt nghiệp II Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Các quy định và tiêu chuẩn về chất lượng của thị trường EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường .1 Vấn đề tiêu chuẩn hoá và bộ tiêu chuẩn EN Thông thường chúng ta không nghĩ đến tiêu chuẩn, trừ khi việc thiếu vắng tiêu chuẩn gây ra những bất lợi Nhưng trong thực tế rất khó có thể hình dung được cuộc sống hàng ngày... đến môi trường nữa Chính vì vậy, EU yêu cầu sự giám sát việc sử dụng các loại phụ gia thực phẩm rất chặt chẽ Các nước thành viên EU cũng đã và đang hợp nhất các Chỉ thị này với luật thực phẩm của họ Trên đây là các quy định và tiêu chuẩn về chất lượng chung nhất, phổ biến nhất của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường Ngoài ra còn nhiều tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể khác đối với từng ngành hàng, ... để các nước đang phát triển thâm nhập được vào thị trường khó tính này là thu hẹp khoảng cách về chất Khoá luận tốt nghiệp Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 lượng giữa hàng xuất khẩu của nước mình và hàng hoá do các nước EU sản xuất bằng cách tìm hiểu và đáp ứng tối đa các yêu cầu chất lượng của họ Khoá luận tốt nghiệp III Nghiêm Quỳnh Nga – Anh2 K38 Các tiêu chuẩn về môi trường của EU đối với hàng hoá lưu. .. cầu của thị trường đối với hàng hoá tiêu thụ, nên việc đáp ứng các tiêu chuẩn EN sẽ tạo thuận lợi cho hàng hoá nước ngoài muốn thâm nhập và cạnh tranh được trên thị trường EU Việc hoà hợp tiêu chuẩn EN với tiêu chuẩn quốc tế cũng được tiến hành mạnh mẽ trong khối Liên minh châu Âu “90% tiêu chuẩn của EU trong lĩnh vực kỹ thuật điện đã được xây dựng trên cơ sở của Tiêu chuẩn Quốc tế IEC, 40% tiêu chuẩn. .. 40% tiêu chuẩn EU là phù hợp với tiêu chuẩn ISO, còn các tiêu chuẩn EU về viễn thông thì hầu như hoàn toàn phù hợp với ITU” [5] Những tiêu chuẩn quốc tế mà EU lấy lại nguyên thành tiêu chuẩn của mình mà không sửa đổi sẽ mang các tên như EN ISO, EN IEC cùng với số hiệu của tiêu chuẩn Còn các quốc gia thành viên khi đưa nguyên các tiêu chuẩn này vào thành tiêu chuẩn của mình thì các tiêu chuẩn này lúc... nhiễm môi trường Chính vì vậy nếu sử dụng 04 chất này trong chế biến thực phẩm, hàng hoá sẽ bị coi là vi phạm quy định về bảo vệ môi trường IV Vấn đề trách nhiệm xã hội của thị trường EU đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Bên cạnh các tiêu chí quan trọng về chất lượng, vệ sinh, độ an toàn và môi trường đã đề cập ở trên, các vấn đề xã hội ngày càng có tầm quan trọng cao hơn trong thương mại Các vấn đề xã. .. nam sang eu dưới tác động của các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường, và xã hội .I Đánh giá thực trạng chung của hàng xuất khẩu Việt Nam sang EU dưới tác động của các quy định/ tiêu chuẩn của EU về chất lượng, môi trường và xã hội 3 Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam - EU Mở đầu cho quan hệ hợp tác về thương mại giữa khối EU và Việt Nam là Hiệp định buôn bán hàng dệt may được ký tắt ngày 15/12/1992... số tiêu chuẩn của EU đạt con số khoảng 22.000 tiêu chuẩn Điều đó cũng có nghĩa rằng 80% (22.000 trong số 27.500) các tiêu chuẩn của Đức là tiêu chuẩn châu Âu .1.2 Bộ tiêu chuẩn EN Bộ tiêu chuẩn EN của Liên minh châu Âu do ba cơ quan tiêu chuẩn hoá châu Âu cùng nhau xây dựng, đó là: CEN (Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá châu Âu), CENELEC (Uỷ ban Tiêu chuẩn hoá Kỹ thuật điện tử châu Âu), và ETSI (Viện Tiêu chuẩn. .. không tồn tại Các quốc gia bên ngoài khối muốn thâm nhập hiệu quả vào các thị trường thành viên EU không thể không tính đến những nét đặc trưng của từng thị trường EU là thị trường có mức sống cao, yếu tố chất lượng, sức khoẻ và an toàn cho người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu thông qua việc đặt ra những yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường Có thể lấy ví dụ về quy chế... thường được tiến hành rất quy củ và chặt chẽ .1.1 Hoạt động tiêu chuẩn hoá tại thị trường EU Với thị trường EU, tiêu chuẩn hoá có ý nghĩa mới từ khi Cộng đồng châu Âu bắt đầu quá trình hoà hợp các tiêu chuẩn liên quan đến pháp luật để đảm bảo sự an toàn, sức khoẻ người tiêu dùng, đảm bảo sản xuất thân thiện với môi trường và trách nhiệm xã hội Kết quả là việc đáp ứng các tiêu chuẩn đã trở thành một điều . cứu các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá khi nhập khẩu vào thị trường EU - Mục tiêu cụ thể: + Làm rõ các yêu cầu về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với. I: Các quy định/ tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường. Chương II: Thực trạng xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang EU dưới tác động của các. Anh2 K38 Chương I: Các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường .I Giới thiệu chung về thị trường EU .1 Liên minh Châu Âu (EU) Ngày 18/4/1951
- Xem thêm -

Xem thêm: Các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, Các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường, Các tiêu chuẩn về chất lượng, môi trường và xã hội của EU đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm