SKKN Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề dưới cờ tổ quốc, em hứa làm theo lời Bác

18 1,169 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2015, 15:19

    ! !"#$%!"&$'  !()*)*+, -./.! -+($0  !"#$ %&'()*"+,-,./010%'2 345678,97 ")0&'()*"+,-,./010%'2 340:0.;$ %<7!!=>.?"@A0.;#7BCD7>5E:F8,BGH A!09.I("#010%9+<AJ.K+7LMA5 'NB C07L$E>9O<9D7<9 0.P%()*"+,-,./010%'2 39 01QA,'75L,1O10#R7-0.7=0#BG 7010%0#S&T.?K$D7U,%+,+KA40C"? G(!.K9LD7V<77W)"#A5 !I>R:9A!010%9<A9+BL  ?!XY!0W*Z0L+(!07$*$L[0W#7 .?\OV+O]^"0.7=0#BG701 0%"?0#S&T.?K$D7U,%+,+KA40C"?( !!.K*$L+"+,C%ZC90W +>*A*  _,<7D7>AO]010%(!!.K*$ L5 -*1$0 `\K9'2 3!-\!(0C"I2O.a"R< OV.KR:b5!#7I"C9IW7 ,^J.K0#7-,1S  5.K,?R:b+V.KW01 0%"!%9+V.K"H2"H&7=4"/C!.?+\0 RA'2W0G+1E>9O<,I>O\"LcD7dIA79 !0WA<ZO1I>"D7<,0CC!X5AO1!_S  !!"!! #$%&'() *+ ,**(-!.! /(#")0&,&1) #,$ &!,$!2*.!3 3435 546!.%)#,&7"#!%8!9$9:!/ !.!; +KO1A"0GW**Zc"?!.K<- +.;AO]010%(">O1AI,L"8W9 ()*ABC%"#B(9R:9+e!=+?*9(N*>7 O.a"!f+7"#010%9Bg89Bg8N)*"?029 Bg8%Re9h!0W!7O2!f+7010%+"-0#0Z79"^01 0%+#>0^9#>R:"^,i7A,( ()* +-,./AK"#010%<A+ A'2B =7'2 35 Ej,1"AO]010%(LD7V<77BGW )"#70K9*"#<A010%A+,10  !!!.K*$LW**Z7GIC)%(9D7 0W\*A,Wd%!H"+,9H09\*A, W+d.P9W.?,/I:9)%0.;A!75k^+ O0W9L (0#S&Q>*A*<AO]010%(!!.K *$LD77=0#BG7010%0#&T.?K$D7U,% +,+KA4 -22(3#!0 '(l-*(!.Km$L'!,Q,!C !!78,(no"o0G=%7A*./ *A*AO](D7()*"+,-,./010%'2 3LD7^%101BW5 2-4#!0 0#&Q>*A*<7D7>AO]010%( !!.K*$L4D77=0#BG7010%0#S &T.?K$p7U,%+,+KA4BL,]0 W**Z c"?!.K0j,1"AO]010%("?,,70.; -..P9010%J.KO-7!..P(9D70W( Wd%HV"+,9"(9"%Re"?,(.K7D7 (V.K./+0-.?5 Q?7V0% >O9,i7,q.<A+ A0CZ(9D70WA,!(+1I><,^5 2-%'#!0  E<+,7=0#!-,?, <"8<7r0.;^H "C*7V0#70:(0.;HV0;()*I2O.a  !"")O],AB("LA7=,L,A sI_V"+,]GS '(.7Z,!>9+79V<77BG"#A'25 '(!7(/P"(!7(*$L"C0#./ "0.!=7"#()*9+0CB,+:*  ./A,A]G\*A,010%,^5 QA"=G7(10#./"0.=707]G( G7(5  7=0#BG7010%0#&T.?K$D7U,%+, +KA4+,")O]A1I><D7"0.;I2O.a()* +,-,./010%'2 35 67KK 0Z77Z( t BGV <77"# A9 !.?ZL9!.?)*GI1If"/C+!.?K$D7A,0:% "?At()*)t!7O2010%<A9+)0GR% 0A"?,,7A5 +-5! -6/*1*!70 u:*A!GBv#7+].Ic$LL9 )*#7#"8WA.?*./<9+O]hQ 0^9,w*>I./>!7,.79IMD7=A9Oi0CI7L +M!D7>+d90G,+0^0"?A,BLNV5 E:WK\!("O1"8W(() M,D7=00#7D7!(+O1(&'(+,J.K49D7=0"1 A,W,</"?A!N/,0),I>r"8WO<9A ,BL0.;7-*VBg89Bg8N)*025 J"("8W9KN+1,,+"A!N/"LI$9I1 +9N+1^BLD7<,0C,("R>!7D79+1+c9"L >,IC!=,^5E:WV+K>IAHIA0+=C ! 9*=*A+A,9C7=5A,xA 7"^,A^+BL>,9A,C1R,.KI19 "^I18,@BL0\,O9h1/A,N79ZL A!=I]>h->V0-0:W+=27L> V.K+,LAAO]5  !"#$%&'()* "+,-,./010%'2 34"L"8ly' QTE"#BC1!GB*!07&u<O!.K(< 9( 4.,+W,?,0C+1D7"+B, ,0GL\Ld.P$%R<OBG701 0%0#S&T.?K$D7U,%+,+KA4G( !.K5 -8&29$0 !.?!1-9!0K7=0#BG7010% 0#S&T.?K$D7U,%+,+KA4+,"+,ZC 0G\*A,^,+1A& 4xW.KD7^,i7A K"#010%9"#<A"+,i7,A'2B =75 !D7A!^0#0:WVBWB897)+;-05  -k8I>016PQAT]zE1C!9mNQA T]*C!9QA,'7!.K.?Oi"#()*" +,-,./010%'2 35 ><+A"=7=!A9*]!AA101BW !.K5 QA"=,+?*{!;^!"R<O0#./ q.A=7070:0#!5 ."!.K{!;7-*A0Z7AW+=D70C7=0# (,B>5 6027)-! 01O,w(5 E!.K9EC7=#*0L0BG,!" R<O0#./A+?*0\O790\K5  !.Km$L'!,Q,!+!.KWl-*(=B 7=0#L*>R<OBC1H07$l-*(5` 7=0#,?9+1R7=7!8,(=*>A( 0GrP90"=(5'(.D7"?"R<O0# ./"iN, (.)%"N)*" BLB 5 -+:% !"29$0 !8,(no"oL0:R<OBC1 7=0#"!GB!G(H+?*0C+?*O.?^ %BG7O.?K"0Z77Z,{I7$A%5 p7A!^S  !"#$%&' 3{+?*(,<77BGW)"#-,./010%'2 3 0GR<O,0#./9W08Bd=707 ./A]G5yC10.0190.; R7=7!(B|8,(5 2;<=>?@ABC< Q012,F+?*SH}on0Con Q012,+?*SH}o0CFo5 2;<=DEA<=FG@0 (o0#./R7-r-II)(0G"N7BC90.;$ %")Ao}o ( )*++S EG7=0#W%+M<7!0C(9LCAI.?7 0<S ~L7=!7#SE.O7!=I>LE9 E9'!.K5 ~`2v*"A./!^*AVK!.K.S*A 38J9*A''(E.K5 , )-. ~m;*"?EJ=6>'2 39EC7=# *!.K0Gc5 ~m;*"?."!.K?7VD7GA"#G7e9< C970K10A,1q.V<77BG"#A'2 B =75 ~QA"=,+?*0G+2v*"AI7$1+?* 07=70#!5 ~01O,w(!.K5 / 0.12"#$%*3'45 ~'.?OiA+?*0C."^,.+79^>"#70K* A9V<77BG"#A5 ~'.?OiA+?*R<O0#./"#O7"^ %5 ~E#./W08Bd=7-,./010%A "#010%9<A9CB,+:* ./A, A]G5 ~'.?OiA+?*((W(BG9<7+r9WB> 8Os01!.?)*G0G7G>O7<770C.K5 6 47"'89'"'#: EG17\"+r0(/.K9"0.<,1"! ,{<77+C%ZC5JO7VIA;E>9 ;A'20.;R"!+\BG<0.;7D7>9IP<,10: W**Z7G>V^>,=7./"#A0C"?.K5 2-! !0 p78,7=0#AO]010%(LD7 BG7010%0#S&T.?K$D7U,%+,+KA40: @A0.;VL-057=0#0:W%+M<7! 0CH)*G+?*9HA<(97=0#0:!P* !07L$!G(HA,+?*,0CA(+?* ,.K5A,0:R<OBC1)70A"5A0# ./0.;!^I0w*"?>A'20.;0@!!(/! I^9^%0w*9O7**\"?H,i77BGW)"#-, ./AKA9,{<77A,(+,I( <7r9D7dIA7"#010%<A9+,i7,A5A ,0:G+NLB J.KI_D7C<,,^D7BCD7>. 7S  ;<&=>'?**4' ~WFF+?*08Bd,01•=70#!5 ~€"N/BC9A+?*!7(*$L"!7(/PR<O F0#./W08B =7+,+KA,A ]G9A"=G7(R<O0#./(G7(5 ~kN7BC9A+?*R<Oo0#./lI)(9 A0#./0.;A,79I!.K"E>+=/0AA R7-r5 HID@JKLM<ENO0A+?*A=7,+?*0:08Bd"# K(9(5 H*OPQR<=SLT>U<EVWU@XYZ<=0A,0:W**Z+?""I>"9 ^V>D7,L!.KR9190w*9,+0L 9A L!^=9L!^,8.!2<R98,W".K 9R<I2h H[PQ\D0k"*1,D7!.K9D7+?*(0:0.;Bv>, 0ABGA,+s*v*"?ZL9.K+?7$9<A9X"?I1If9 .K<5WZ./<./A9+A+0c,+A!AI_V" +,]G"0Zdb.S&Qe@A!r4"?I02*](9 "?*!&p7G"P@I140:W}D7G"P"O]]()* 0:0.;!@)A,(W>BWB85 HE]DE^<E@UG@FUTVDE_<=`a<=KEb0./A!.K0:L $!D7<!*!BC1M5m!0:!P10 [...]... KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Qua 2 năm triển khai đề tài giải pháp nâng cao hiệu qua giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức Chủ đề dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác” tại trường phổ thông Hermann Gmeiner Bến Tre rất hiệu qua , từ những kinh nghiệm đạt được trong qua trình thực hiện, tôi có mấy ý nhỏ đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo... CỦA ĐỀ TÀI: Như đã trình bày ở phần hiệu qua của sáng kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu qua giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức đã được ứng dụng một cách rộng rãi cho các trường trong Thành phố và các huyện Mô hình này sẽ dễ dàng thực hiện cho học sinh các trường theo nhiều hình thức phong phú hơn, sao cho các em. .. ngày sinh nhật Bác 19/5/2010 Chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh thông qua hội thi kể chuyện đạo đức là mô hình hoạt động mang tính lâu dài và bền vững, bởi giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay là một hoạt động thiết thực mang tính cấp bách Trong hai năm thực hiện, chuyên đề đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể học. .. qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác”, mang một ý nghĩa rất quan trọng và là việc làm hết sức cần thiết, bởi lẽ các em sẽ học được ở Bác những đức tính tốt qua những câu chuyện kể về Bác Các em học được ở Bác lòng yêu thương sự đồng cảm, chia sẻ nỗi đau của đồng bào, đồng chí qua câu chuyện: “Chú ngã có đau không?” Hay học. .. đề để cùng tháo gỡ những vướng mắc của học sinh - Bám sát giáo viên chủ nhiệm lớp vì GVCN là người có vai trò quan trọng trong việc nhắc nhở động viên học sinh lớp mình tham gia và các chỉ tiêu đề ra của lớp mình thực hiện II- Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Sáng kiến kinh nghiệm về giải pháp nâng cao hiệu qua giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua. .. của Bác từ đó sẽ hướng các em đến những việc làm tốt Cụ thể hơn, hiện nay nhiều trường học phổ thông từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở, Trung học phổ thông đều có hoạt động kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu vào những buổi chào cờ đầu tuần và thực tế hiện nay tại trường phổ thông Hermann Gmeiner học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã bước vào năm... toàn thể học sinh, chuyên đề đã phần nào cùng với nhà trường hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, cách ứng xử, cách quan tâm, chia sẻ và lòng nhân ái của học sinh qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Chuyên đề có được sự thành công trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa người thực hiện đề tài với Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, thư... thể học sinh trường PT Hermann Gmeiner Bến Tre và hơn hết là sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Ban Giám Hiệu nhà trường Điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh, sự tự tin, chủ động sáng tạo trong công việc của người làm công tác ngoại khóa để góp phần cùng với nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh một cách toàn diện IV- NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT Qua. .. ghi và phát hình - Mô hình kể chuyện đạo đức chủ đề: “Dưới cờ Tổ quốc - Em hứa làm theo lời Bác” được Tỉnh Đoàn Bến Tre chọn và phát hình giới thiệu trong Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009 và được UBND Tỉnh tặng bằng khen - Mô hình kể chuyện đạo đức là thương hiệu riêng biệt của Trường PT Hermann Grneiner Bến Tre đã được phổ biến và nhân rộng 2- Những kinh... giáo viên mà chưa tổ chức cho học sinh Thiết nghĩ Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục nên tạo điều kiện cho học sinh các trường gặp nhau qua hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đấy chính là động lực góp phần chuyển biến nhận thức về cách sống, cách học tập của các em học sinh MỤC LỤC A – PHẦN MỞ ĐẦU I – Bối cảnh chọn đề tài Trang 1 II – Lý do chọn đề tai 1
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề dưới cờ tổ quốc, em hứa làm theo lời Bác, SKKN Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề dưới cờ tổ quốc, em hứa làm theo lời Bác, SKKN Giải pháp nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyên đề kể chuyện đạo đức chủ đề dưới cờ tổ quốc, em hứa làm theo lời Bác

Từ khóa liên quan