THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB – CHI NHÁNH PHÚ THỌ.doc

15 1,265 16
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:29

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB – CHI NHÁNH PHÚ THỌ CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB CHI NHÁNH PHÚ THỌ2.1 Giới thiệu chung về phòng tín dụng----------------------------------------------------------252.1.1 Nguyên tắc---------------------------------------------------------------------------------252.1.2 Cơ cấu tổ chức ----------------------------------------------------------------------------252.2 Các phương thức cho vay của ACB- Phú thọ.----------------------------------------------252.2.1 Cho vay từng lần: (vay món) ----------------------------------------------------------252.2.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng ------------------------------------------------------262.2.3 Cho vay theo dự án đầu tư -------------------------------------------------------------26 2.2.4 Cho vay hợp vố--- ------------------------------------------------------------------------262.2.5 Cho vay trả góp: -------------------------------------------------------------------------262.2.6 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: ----------------------------------------272.3. Các hình thức hoạt động tín dụng của ACB-Phú Thọ.-----------------------------------272.4.Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Phú Thọ------------282.4.1. Quy trình thực hiện ---------------------------------------------------------------------28Bước 1 : Tiếp nhận nhu cầu khách hàng -------------------------------------------------28Bước 2: Kiểm tra sơ bộ, thủ tục ban đầu; Đối chiếu với quy định trong chính sách tín dụng, lập hồ sơ vay cho khách hàng----------------------------------------------------------29 Bước 3: Chấm điểm, xếp hạng tín dụng ---------------------------------------------------30Bước 4 : Tham khảo thông tin từ bên ngoài: ---------------------------------------------30Bước 5 : Phân tích phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của KH ----31Bước 6 : Giải ngân: Xét duyệt của trưởng phòng và Ban giám đốc.------------------32Bước 7 : Theo dõi , kiểm tra, giám sát -----------------------------------------------------32Bước 8 : Thu nợ Đối chiếu dư nợ ---------------------------------------------------------32SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 24 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….Bước 9 : Thanh lý hợp đồng tín dụng -----------------------------------------------------33Bước 10 : Xem xét, đánh giá lại quá trình -------------------------------------------------332.4.2. Phân tích dư nợ cho vay theo loại hình cho vay ----------------------------------352.4.3. Phân tích tình hình nợ quá hạn -----------------------------------------------------372.1 Giới thiệu chung về phòng tín dụng2.1.1 Nguyên tắcViệc vay vốn là nhu cầu tự nguyện của khách hàng và là cơ hội để ngân hàng cấp tín dụng và thu lợi từ hoạt động của mình. Tuy nhiên, cấp tín dụng liên quan đến việc sử dụng vốn huy động của khách hàng nên phải tuân thủ theo những nguyên tắc: nhất định. Nói chung khách hàng vay vốn của ngân hàng phải đảm bảo hai nguyên tắc:- Sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.Việc sử dụng vốn vay vào mục đích gì cho hai bên, ngân hàng và khách hàng, thoả thuận ghi vào hợp đồng tín dụng. Đảm bảo sử dụng đúng mục đích thỏa thuận nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và khả năng thu hồi nợ vay sau này. Do vậy, về phía ngân hàng trước khi cho vay cần tìm hiểu rõ mục đích vay vốn của khách hàng cos sử dụng vốn vay đúng như mục đích đã cam kết hay không có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thu hồi nợ sau này.Về phía khách hàng, vịêc sử dụng vốn vay đúng mục đích góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay đồng thời giúp doanh nghiệp đảm bảo khả năng trả nợ cho ngân hàng. Từ đó, nâng cao uy tín của khách hàng đối với Ngân hàngvà cũng cố quan hệ vay vốn giữa khách hàng và Ngân hàng sau này.- Hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay là một nguyên tắc không thể thiếu trong hoạt động cho vay. Điều này xuất phát từ tính chất nhàn rỗi của nguồn vốn mà Ngân hàng sử dụng để cho vay. Đại đa số mà Ngân hàng sử dụng để cho vaylà vốn huy động từ khách hàng gởi tiền, do đó, sau khi cho vay trong một thời hạn nhất định khách hàng vay tiền phải hoàn trả lại cho Ngân hàng để Ngân hàng hoàn trả lại cho khách hàng gởi tiền. Hơn nữa, bản chất trong quan hệ tín dụng là quan hệ chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng vốn vay nên sau một thời gian nhất định vốn vay pahỉ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi.2.1.2 Cơ cấu tổ chức.Cơ cấu tổ chức phòng tín dụng ACB-Phú Thọ bao gồm:SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 25 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….- Trưởng / Phó phòng tín dụng.- A/O.- Loan CSR.- Bộ phận pháp lý chứng từ.2.2 Các phương thức cho vay của ACB- Phú thọ.ACB thỏa thuận với khách hàng về phương thức cho vay phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn vay và khả năng kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng theo một hoặc một số các phương pháp sau:2.2.1 Cho vay từng lần: (vay món).Mỗi lần vay vốn, khách hàng và ACB điều ký HĐTD ( hợp đồng tín dụng). Việc rút vốn vay có thể thực hiện một lần hay nhiều lần phù hợp với tiến độ sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng. Trong trường hợp khoản vay được thực hiện nhiều lần, mỗi lần rút vốn khách hàng phải ký khế ước nhận nợ và gởi kèm theo các bản sao tài kiệu chứng minh mục đích sử dụng vốn ( nếu không có quy định nào khác trong hợp đồng tín dụng). Tuỳ trường hợp cụ thể, ACB có thể đồng ý cho khách hàng bổ sung các bản sao tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn sau khi giải ngân. Tổng số tiền các lần rút vốn không được cao hơn số tiền ghi trong HĐTD.2.2.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng:Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn bổ sung vốn lưu động thường xuyên, quá trình vay vốn trả nợ diễn ra nhiều lần trong thời hạn cho vay của HĐTD.2.2.3 Cho vay theo dự án đầu tư: Áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu vay để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án phục vụ đời sống. Tổng nhu cầu vốn của dự án được tài trợ cho tài sản cố định và nhu cầu vốn lưu động của dự án.2.2.4 Cho vay hợp vốn:Áp dụng khi:- Số tiền cho vay tối đa của ACB đối với một khách hàng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu vay vốn của khách hàng để thực hiện dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh .- ACB và ( các) TCTD khác tham gia muốn phân tán rủi ro khi cho vay một dự án.SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 26 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….2.2.5 Cho vay trả góp: Áp dụng đối với khách hàng có thu nhập định kỳ ( hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc định kỳ khác).2.2.6 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Áp dụng đối với khách hàng cần dự phòng nguồn vốn tín dụng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đảm bảo khả năng chủ động về tài chính khi thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống.2.3. Các hình thức hoạt động tín dụng của ACB-Phú Thọ.- Cho vay trả góp mua nhà ở, nền nhà.- Cho vay hoán đổi nhà.- Cho vay trả góp mua nhà, nền nhà ở Việt Nam đối với Việt kiều và thân nhân của Việt kiều.- Cho vay trả góp xây dựng sửa chữa nhà.- Cho vay trả góp sinh hoạt tiêu dùng.- Cho vay hỗ trợ tiêu dùng.- Cho vay cầm cố cổ phiếu lưu ký.- Cho vay cầm cố cố phiếu ngày T.- Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh làm dịch vụ.- Cho vay sản xuất kinh doanh trả góp.- Cho vay mua xe ô tô cầm cố bằng chính xe mua.- Cho vay du học.- Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá do ACB phát hành.- Cho vay phát triển kinh tế nông thôn.- Cho vay thẻ tín dụng.- Phát hành thư bảo lãnh trong nước.SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 27 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….2.4.Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Phú Thọ2.4.1. Quy trình thực hiện* Ý nghĩa:Quy trình tín dụng là bảng tổng hợp miêu tả các bước cụ thể từ khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn đến khi ra quyết định cho vay, giải ngân và thanh lý hợp đồng. Các Ngân hàng thương mại đều tự thiết kế cho mình một quy trình tín dụng cụ thể và không ngừng hoàn thiện. Quy trình tín dụng có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động tín dụng của Ngân hàng. - Về mặt hiệu quả, quy trình tín dụng góp phần nâng cao chất lượng và giảm thiểu rủi ro tín dụng.- Về mặt quản trị, quy trình tín dụng có các tác dụng sau:• Quy trình tín dụng làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng.• Là cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ tục vay vốn về mặt hành chính.• Quy trình tín dụng chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng.Quy trình tín dụng tại ACB Phú Thọ :- Đảm bảo hoạt động nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.- Đảm bảo hoạt động cho vay tại chi nhánh an toàn, phù hợp với quy định của Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, Quy chế cho vay của ACB, và các quy định của pháp luật Việt Nam.- Đảm bảo cho nhân viên dễ dàng và thuận tiện áp dụng.* QUY TRÌNH CHO VAYBước 1 : Tiếp nhận nhu cầu khách hàng: Trưởng phòng (phó phòng) dịch vụ khách hàng gặp gở tiếp xúc với khách hàng có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng Á Châu Phú Thọ- Tìm hiểu nhu cầu vay vốn của khách hàng, phương án sản xuất kinh doanh cũng như xem xét triển vọng phát triển của ngành nghề mà khách hàng có kế hoặc đầu tư, mở rộng phát triển bằng số vốn vay khách hàng định vay của ngân hàng.- Đồng thời trưởng/phó phòng cũng xem xét về khả năng cấp tín dụng của ngân hàng.SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 28 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….- Nếu mục địch vay vốn của khách hàng là hợp pháp và trong giới hạn cho phép của ngân hàng, trưởng/phó phòng đàm phán về những điều kiện cơ bản về việc cấp vốn tín dụng: Lãi suất, thời hạn cho vay, điều kiện đảm bảo nợ .Bước 2: Kiểm tra sơ bộ, thủ tục ban đầu; Đối chiếu với quy định trong chính sách tín dụng, lập hồ sơ vay cho khách hàng: Sau khi thỏa thuận sơ bộ về các điều kiện trên, trưởng/phó phòng hướng dẫn cho khác hàng làm các giấy tờ cần thiết ban đầu như đơn đề nghị vay vốn .Để chuẩn bị cho các bước tiếp theo.Trưởng/phó phòng sau khi tiếp nhận nhu cầu của khách hàng sẽ phân công cho cán bộ tín dụng phụ trách thực hiện các bước tiếp theo.=> Giai đoạn này giúp ngân hàng có căn cứ lựa chọn khách hàng, bước đầu giúp ngân hàng hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay).Đây là bước hình thàng các giấy tờ đáp ứng thủ tục vay vốn theo quy định của ngân hàng và pháp luật nhà nước: CBTD sau khi tiếp nhận hồ sơ từ trưởng/phó phòng nhanh chóng kiểm tra những thông tin có được ban đầu, xác định nhu cầu khách hàng, điều kiện và những quy định của ngân hàng khoản vay đó liên hệ với khách hàng lập hồ sơ vay vốn.Khi trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, CBTD sẽ khai thác những thông tin như: Đối với doanh nghiệp: Thời gian hoạt động, kinh nghiệm quản lý; Bộ máy tổ chức công tác hoạt động chiến lược phát triển, hệ thống hạch toán kế toán; Kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong ba năm gần nhất < thị trường tiêu thụ sản phẩm, tình hình bảo hiểm; chi trả thu nhập cho người lao động; mức ảnh hưởng của hạt động sản xuất kinh doanh đối với môi trường .Đối với cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh ;Mục đích vay vốn ; thời gian và lĩnh vực kinh doanh, tài sản đảm bảo ; thời gian quan hệ với Ngân hàng; tình trạng chỗ ở; độ tuổi ; tình trạng hôn nhân ; số người ăn theo .CBTD hướng dẫn khách hàng bổ sung các giấy tờ cần thiết cho từng khoản mục trong hồ sơ :Tài liệu pháp lý :SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 29 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….Bản sao CMND ; hộ khẩu thường trú ; giấy đăng ký kết hôn ( giấy chứng nhận độc thân) ; giấy phép đăng ký kinh doanh ( chứng chỉ hành nghề).Tài liệu về sản xuất kinh doanh :Các tài liệu về tài sản thế chấp cầm cố : hợp đồng thế chấp, giấy chứng nhận về sở hữu nhà xưởng / giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bản vẽ , Tờ khai trước bạ .Tài liệu về giao dịch khách hàng:Đơn đề nghị vay vốn ; giấy chứng minh mục đích sử dụng vốn ; phương án sản xuất kinh doanh; hợp đồng tín dụng .Tất cả các yếu tố có liên quan đến khoản vay đều phải tuân theo quy định cụ thể của Ngân hàng, các trường hợp ngoại lệ phải trình bày, xin ý kiến của các cấp có thẩm quyền để giải quyết.Trong quá trình lập hồ sơ, CBTD tiến hành xác minh thực tế, thẩm định các tài sản có liên quan một cách chính xác và khách quan.Bước 3: Chấm điểm, xếp hạng tín dụng: Bước này là bước cán bộ tín dụng điền đầy đủ thông tin đã thu thập được vào mẫu chấm điểm, xếp hạng tín dụng và chấm điểm này thực hiện chủ động trên máy. Kết quả chấm điểm là một trong những căn cứ hổ trợ cho việc xác định mức cho vay của ngân hàng đối với khách hàng.Bước 4 : Tham khảo thông tin từ bên ngoài: Ngoài các thông tin mà khách hàng đã cung cấp thì việc tham khảo thông tin từ bên ngoài là một điều cần thiết. Bởi vì khi khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể khách hàng chỉ cung cấp những thông tin có lợi để được Ngân hàng cho vay, điều này khiến cho Ngân hàng gặp rủi ro cao hơn nếu Ngân hàng cho khách hàng vay mà chua nắm những thông tin bên ngoài :Thông tin từ khách hàng được cung cấp từ CIC ( Trung tâm thông tin tín dụng)- Đây là tổ chức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập làm đầu mối thu nhập và xử lý các thông tin đối với các tổ chức tín dụng thành viên và khách hàng khác đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.Cán bộ tín dụng lập phiếu hỏi thông tin gởi đến CIC qua mạng, phiếu hỏi tin sẽ được trả lời trong ngày. Nội dung trả lời từ CIC là thông tin về việc khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác ( có vay ở các tổ chức tín dụng khác hay không; có nợ quá hạn hay không).SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 30 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….Bước 5 : Phân tích phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng.Đây là bước rất quan trọng quyết định việc khách hàng có vay được hay không. Để thực hiện bước này, cán bộ tín dụng thu thập và xử lý thông tin tài chính, phi tài chính về khách hàng, về phương án sản xuất kinh doanh mà khách hàng sẽ thực hiện. Từ đó đánh giá và xác định khả năng hoàn trả nợ của khách hàng nếu được vay vốn.Cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định phương án vay vốn trên các khía cạnh: • Môi trường hoạt động dự án ( phương án ) vay vốn.• Thị trường cung cấp nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm ; giá cả sản phẩm.• Quản lý : tính chất hoạt động kinh doanh có hớp lý không.• Kỹ thuật: kiểm tra tính bảo đảm sản xuất sản phẩm mô tả trong dự án.• Tài chính: Vốn tự có tham gia phương án; lưu chuyển tiền tệ cảu doanh nghiệp; khả năng sinh lời và khả năng thanh toán nợ; tiến hành phân tình hình tài chính trong hai năm gần nhất trên các mặt; chất lượng tài sản có, tài sản nợ, hiệu quả kinh doanh .Dự kiến rủi ro có thể xảy ra khi thực hiện phương án và đề xuất biện pháp phòng ngừa.Trưởng (phó) phòng chịu trách nhiệm kiểm tra lại các thông tin nêu lại các báo cáo thẩm định hoặc là đề nghị cán bộ tín dụng làm rõ hoặc bổ sung một số nội dung còn thiếu. Nếu nhất trí với đề xuất của cán bộ tín dụng, trưởng phòng cho ý kiến và kí tên vào báo cáo thẩm định. Sau đó trình lên giám đốc, phó giám đốc chi nhánh.Sau khi hoàn tất các bước trên, cán bộ tín dụng tiến hành lập các tờ trình thẩm định ( Tờ trình lập riêng cho từng khách hàng ) gồm các nội dung: giới thiệu khách hàng vay vốn; tình hình tài chính; mục đích sản xuất kinh doanh; hiệu quả sau khi kinh doanh ; tài sản tài chính bảo đảm nợ vay; ý kiến nhận xét của cán bộ tín dụng;Đối với trường hợp đề xuất không cho vay:Qua các bước trên , khách hàng có các khoản vay không đạt yêu cầu sẽ bị từ chối ngay và Ngân hàng sẽ thốn kê và lưu trữ môt cách đầy đủ để tham khảo khi cần thiết.Đối với các trương hợp đề xuất cho vay :Căn cứ vào điểm xếp hạng tín dụng tài sản đảm bảo, khả năng trả nợ của khách hàng . Cán bộ tín dụng sẽ xác định mức cho vay, lãi xuất, thời hạn vay, phương thức trả nợ Và thông báo cho khách hàng biết để chuẩn bị các thủ tục giải ngân.SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 31 Không hợp lệ Không đạt Không duyệt Không đủ Không đủ Mất khả năng thanh toán Còn đủ khả năng thanh toán CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….Cán bộ tín dụng lập hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo trả nợ theo quy định.Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho tài sản, cầm cố, thế chấp .Bước 6 : Giải ngân: Xét duyệt của trưởng phòng và Ban giám đốc.Sau khi nhận được quyết định chấp thuận của Ban giám đốc, cán bộ tín dụng nhanh chóng làm thủ tục giải ngân cho khách hàng.Bước 7 : Theo dõi , kiểm tra, giám sát: Cán bộ tín dụng có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, phân tích các khoản cho vay phát hiện và kịp thời báo cáo các yếu tố bất lợi có thể dẫn đến rủi ro tín dụng, đề xuất các biện pháp ngăn chặn.Thời hạn xem xét ra quyết định tín dụng:Thời gian tối đa phải ra quyết định cấp hoặc không cấp tín dụng kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ vay vốn và tông tin cần thiết khác của khách hàng được quy định như sau:• Đối với hồ sơ thuộc quyền quyết định của giám đốc chi nhánh, trưởng các đơn vị trực thuộc chi nhánh: tối đa là năm ngày làm việc.• Đối với hồ sơ vượt thẩm quyền quyết định của giám đốc, trưởng các đơn vị trực thuộc chi nhánh: tôi đa là bảy ngày làm việc (đối với vay ngắn hạn) và mười tám ngày làm việc ( đối với cho vay trung và dài hạn).• Đối với trường hợp cho vay trung và dài hạn để thực hiện các dự án lớn, thời gian giải quyết hồ sơ có thể dài hơn nhưng không vuợt qua một tháng.Bước 8 : Thu nợ Đối chiếu dư nợHàng tháng theo đúng ngày đã quy định trong hợp đồng tín dụng, khách hàng phải đến Ngân hàng trả nợ vay ( gốc và lãi).Trước khi đến hạn trả nợ 7 ngày, nhân viên tín dụng liên lạcvới khách hàng qua điện thoại hay thư báo nhắc nhở về việc trả nợ hàng tháng .Cuối tháng, cán bộ tín dụng tiến hành đối chiếu số liệu với phòng giao dịch ngân quỹ.Nếu khách hàng trả nợ góp hàng tháng trễ 2 kỳ trở lên, nhân viên tín dụng có nhiệm vụ gởi thư báo hoặc trực tiếp xuống nhà khách hàng để nhắc nhở họ đến Ngân hàng trả nợ. Khi đó khách hàng phải chịu một khoản tiền phạt trễ hạn được tính theo số dư nợ, số ngày trễ hạn và lãi suất phạt.SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 32 Không hợp lệ Không đạt Không duyệt Không đủ Không đủ Mất khả năng thanh toán Còn đủ khả năng thanh toán CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….Bước 9 : Thanh lý hợp đồng tín dụngKhi khách hàng trả hết nợ vay gồm cả vốn và lãi, nhân viên tín dụng tiến hành thanh lý hợp đồng tín dụng cho khách hàng đồng thời lập biên bản giải chấp đối với tài sản đã thế chấp trước đó, trao trả lại tài sản cho khác hàng theo đúng quy địnhTrường hợp khách hàng lam đơn xin gia hạn nợ, nhân viên tín dụng sẽ xem xét tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng và lập tờ trình lên ban lãnh đạo quyết định. Việc gia hạn được thực hiện theo nguyên tắc :- Thời gian gia hạn tối đa không vượt quá thời hạn cho vay trước.- Bên vay có khó khăn chính đáng và đã trả hết lãi vayKhi tài khoản vay được tất toán, nhân viên tín dụng phải tạo hồ sơ tín dụng để lưu ghi rõ ngày tháng thanh lý các hợp đồng tín dụng ngoài bìa và đưa vào bộ hồ sơ khách hàng và lưu trữ tại phòng tín dụng quản lý theo chế độ bảo mật.Bước 10 : Xem xét, đánh giá lại quá trìnhVới mục đích không ngừng hoàn thiện qui trình phục vụ khách hàng tốt hơn, tiện ích hơn, phát hiện và phòng ngừa rủi ro, đảm bảo an toàn cho hệ thống, việc xem xét, đánh giá lại qui trình là một khâu quan trọng trong suốt quá trình hoạt động.Công việc của nhân viên tín dụng :- Tham khảo ý kiến khách hàng.- Tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng của khách hàng.- Thu nhập các ý kiến phàn nàn của khách hàng.- Thực hiện việc kiểm tra nội bộ, đánh giá việc thực hiện các qui trình trong hệ thống* Sơ đồ III : Quy trình cho vay của ACB chi nhánh Phú ThọSVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 33 Hồ sơ xin vay của khách hàngKhách hàngKiểm tra tính hợp lệThẩm định hồ sơ vayTT nợ quá hạnĐến hạn thu vốn gốc và lãiTheo dõi tiền vayXin gia hạn nợGiải chấp TSĐB nợ vayPhát tiền vayNợ quá hạnTừ chối vayThu hồi tiền vayTrình trưởng phòng tín dụng/ Giám đốc xét duyệtĐến ngày thanh toán nợPhát mãi TSTCThanh toán nợ quá hạnKhông hợp lệ Không đạt Không duyệt Không đúng mục đíchKhông đủ Không đủ Mất khả năng thanh toán Còn đủ khả năng thanh toán [...]... dụng vốn vay nên sau một thời gian nhất định vốn vay pahỉ được hoàn trả cả gốc lẫn lãi.2.1.2 Cơ cấu tổ chức.Cơ cấu tổ chức phòng tín dụng ACB- Phú Thọ bao gồm:SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 25 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….2.4.Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Phú Thọ2.4.1. Quy trình thực hiện* Ý nghĩa:Quy trình tín. .. nhân lên 574 tỷ và hạn chế nợ quá hạn dưới 0.5% ( khoản 2.87 tỷ ) để có thể cạnh tranh với các Ngân hàng trong và ngồi nuớc. Góp phần nâng cao vị thế của Ngân hàng Á Châu lên tầm thế giới .SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 38 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB CHI NHÁNH PHÚ THỌ2.1 Giới thiệu... ro tín dụng. - Về mặt quản trị, quy trình tín dụng có các tác dụng sau:• Quy trình tín dụng làm cơ sở cho việc phân định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng. • Là cơ sở cho việc thiết lập các hồ sơ và thủ tục vay vốn về mặt hành chính.• Quy trình tín dụng chỉ rõ mối quan hệ giữa các bộ phận liên quan trong hoạt động tín dụng. Quy trình tín dụng tại ACB Phú. .. tín dụng 252.1.1 Ngun tắc 252.1.2 Cơ cấu tổ chức 252.2 Các phương thức cho vay của ACB- Phú thọ 252.2.1 Cho vay từng lần: (vay món) 252.2.2 Cho vay theo hạn mức tín dụng 262.2.3 Cho vay theo dự án đầu tư 26 2.2.4 Cho vay hợp vố 262.2.5 Cho vay trả góp: 262.2.6 Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phịng: 272.3. Các hình thức hoạt động tín dụng của ACB- Phú Thọ 272.4.Tình hình hoạt động tín dụng. .. sát 32Bước 8 : Thu nợ Đối chi u dư nợ 32SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 24 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….-50000050000100000150000200000250000300000350000+/-' % +/-' %2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Cho vay cơng thươngCho vay tieu dùngKhácTổng dư nợNguồn : Phịng tín dụng Ngân hàng ACB Chi nhánh Phú ThọDựa vào bảng... vay tiêu dùng vẫn chi m tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng. Điều này cho thấy, hoạt động tín dụng cá nhân nói riêng và hoạt động tín dụng tiêu dùng nói chung vẫn là nguồn cho vay lớn nhất của ngân hàng. Để thực hiện tốt một trong những mục tiêu do Hội sở đề ra là ACB trở thành Ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam” , Chi nhánh Phú Thọ cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với... yếu tố an tồn trong tín dụng. Bởi dư nợ tăng sẽ kéo theo nợ quá hạn tăng, dẫn đến làm ăn không hiệu quả khó cạnh tranh với các ngân hàng khác. 2.4.3. Phân tích tình hình nợ q hạn. Bảng III : Tình hình nợ quá hạn trong 3 năm 2005-2007SVTH : KHỔNG LÊ MẠNH DŨNG NIÊN KHÓA 2004-2008 TRANG 36 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….Bước 9 : Thanh lý hợp đồng tín dụng 33Bước 10 :... ACB Phú Thọ :- Đảm bảo hoạt động nghiệp vụ tín dụng tại chi nhánh được thực hiện thống nhất, chặt chẽ, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.- Đảm bảo hoạt động cho vay tại chi nhánh an toàn, phù hợp với quy định của Ban kiểm tra kiểm soát nội bộ, Quy chế cho vay của ACB, và các quy định của pháp luật Việt Nam.- Đảm bảo cho nhân viên dễ dàng và thuận tiện áp dụng. * QUY TRÌNH CHO VAYBước... 98.44% 98.74% 98.77%Nợ trễ hạn 1.35% 1.09% 1.07%Nợ quá hạn 0.22% 0.17% 0.16%Tổng nợ 100% 100% 100%Biểu đồ III : Tình hình nợ quá hạn trong 3 năm 2005-2007ĐVT: Triệu đồng.-50000050000100000150000200000250000300000350000+/-' % +/-' %2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006Nợ trong hạn Nợ trễ hạn Nợ q hạn Tổng nợNguồn :Phịng tín dụng Ngân hàng ACB Chi nhánh Phú ThọDựa vào bảng phân... động tín dụng của ACB- Phú Thọ 272.4.Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ACB Chi nhánh Phú Thọ 282.4.1. Quy trình thực hiện 28Bước 1 : Tiếp nhận nhu cầu khách hàng 28Bước 2: Kiểm tra sơ bộ, thủ tục ban đầu; Đối chi u với quy định trong chính sách tín dụng, lập hồ sơ vay cho khách hàng 29 Bước 3: Chấm điểm, xếp hạng tín dụng 30Bước 4 : Tham khảo thơng tin từ bên ngồi: 30Bước 5 : Phân . CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB – CHI NHÁNH PHÚ THỌ2.1. CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ……………………….2.4.Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng ACB – Chi nhánh Phú Thọ2 .4.1. Quy trình thực hiện*
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB – CHI NHÁNH PHÚ THỌ.doc, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB – CHI NHÁNH PHÚ THỌ.doc, THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI ACB – CHI NHÁNH PHÚ THỌ.doc, Giới thiệu chung về phòng tín dụng .1 Ngun tắc, Cho vay từng lần: vay món. Cho vay theo hạn mức tín dụng: Cho vay theo dự án đầu tư: Cho vay hợp vốn: Cho vay trả góp: Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng:

Từ khóa liên quan