Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc

16 1,027 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam I.Khái niệm tín dụng Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời 1lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụngvà sau 1 thời gian nhất định được quay trở lại người sở hữu 1 lượng giá trị lớn hơn ban đầu.II.nguyên tắc vay vốn Điều 6 QD 1627: Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo: - Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. - Hoàn trả nợ gốc lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.III.Điều kiện vay vốn Điều 7 (Qđ 1627):Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật:a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân cá nhân Việt Nam:- Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự;- Cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật năng lực hành vi dân sự;- Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật năng lực hành vi dân sự;- Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật năng lực hành vi dân sự;- Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật năng lực hành vi dân sự;b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định của pháp luật.5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều kiện này trước đây là 1 nguyên tắc vay vốn, nhưng luật mới chỉ quy định là điều kiện. Trước đây TSĐB là 1 tiêu chí quan trọng nhất để cho vay, nhưng theo luật mới TSĐB chỉ là 1 điều kiện để ngân hàng cho vay.IV.Phân loại tín dụng 1/ Theo mục đích:- cho vay bất động sản: cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở,đất đai,bất động sản công nghiệp,thương mại,dịch vụ- cho vay công nghiệp thương mại: cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho DN trong lĩnh vực công nghiệp,thương mại,dịch vụ- cho vay nông nghiệp: cho vay để trang trải các chi phí như phân bón,thuốc trừ sau,giống cây,thức an gia súc, - cho vay các định chế tài chính: cấp tín dụng cho các ngân hàng,công ty tài chính,công ty cho thuê tài chính,công ty bảo hiểm,quỹ tín dụng, - cho vay cá nhân: cho vay đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng,như mua sắm vật dụng đắt tiền,cho vay để trang trải các chi phí thông thường thông qua phát hành thẻ tín dụng- cho thuê: bao goòm cho thue vận hành cho thuê tài chính.Tài sản cho thuê bao gồm bát động sản động sản,trong đó chủ yếu là máy móc thiết bị 2/ Thời hạn cho vay:- cho vay ngắn hạn: thời hạn đến 12 tháng. sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động cua các doanh nghiệp các nhu càu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân- cho vay trung hạn:từ 1 đến 5 năm,theo quy định của NHNN. Sử dụng để đầu tư mua sắm tài sản cố định,cải tiến máy móc thiết bị,công nghệ,mở rộng sản xuất kinh doanh,xây dựng các dự án mới có quy mô nhỏ,thời gian thu hồi vốn nhanh.Ngoài ra cho vay trung hạn còn là nguồn hình thành vốn lưư động thường xuyên của các DN(thường là mứi thành lập)- cho vay dài hạn : ch vay trên 5 năm,tối đa có hể lên đến 20-30 năm,cá biệt có thể lên đến 40 nămSử dụng để đáp ứng các nhu cầu dài hạn như xây nhà,xây xí nghiệp mới,các thiết bị,phương tiệnquy mô lớn 3/ Mức độ tín nhiệm đói với khách hàng:- cho vay không đảm bảo: không có tài sản hế chấp,cầm cố,bảo lãnh của người thứ ba mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân ngân hàng.đó là những khách hàng tốt,trung thực trong kinh doanh,cókhả năng ài chính lành mạnh,quản trị hiệu quả.- cho vayđảm bảo: cho vay dựa trên các bảo đảm như thế chấp,cầm cố,hoặc phải có sự bảo lãnh của nười thứ 3.đối với các khách hàng không có uy tín cao với ngân hàng,đây là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm 1 nguồn thứ hai,bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất thiéu chắc chắn. 4 Phương pháp hoàn trả:- Cho vay có thời hạn: có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thểtheo hợp đồng + Cho vay chỉ có 1 kì hạn trả nợ: thanh toán 1 lần theo thời hạn đã thoả thuận + Cho vay có nhiều kì hạn trả nợ(cho vay trả góp) khách hàng phải hoàn trả gốc vàlĩa tưng định kì.thường áp dụng trong cho vay bất đông sản nhà ở thương mại,cho vay tiêu dùng.cho vay với nhũng người kinh doanh nhỏ để mua sắm máy móc thiêt bị + Cho vay hoàn trả nợ nhiều lần nhưng không có kì hạ nợ cụ thể,việc trả nợ phụ thuộc vào khả năngtài chính của người đi vayKhách hàng có thể trả nợ trước hạn nhưng ngân hàng có quyền thu lái toàn bộ kì hạn trả nợ theo hợp đồng,trừ khi có thoả thuận khác - cho vay không có thời hạn cụ thể: NH yêu cầu hay người đi vay tự nguyenẹ trả nợ bất kì lúc nào,nhưng phải báo trước 1 thời gian hợp lí,có thể thoả thuận trước trong hợp đồng 5/ Xuất xứ tín dụng- Cho vay trực tiếp: cấp vốn trực tiép cho người có nhu cầu,người đi vay trực tiếp hoàn trả cho NH - Cho vay gián tiếp: Khoản vay được thực hiện thông qua việc mua lại các khế ước,chứng từ nợ đã phát sinhvà còn trong thời hạn thanh toán. + chiét khấu thương phiếu(GT/26) +Mua các phiếu bán hàng V. Vai trò của tín dụng VI. Quy trình tín dụng : 6 bước1/ Lập hồ sơ 1.1 cơ sở lập hồ sơ: Số lượng giấy tờ trong hồ sơ được lập ở giai đoạn này phụ thuộc vào loại khách hàng, loại kỹ thuật câp tín dụng,quy mô nhu cầu tín dụng 1.2 Nội dung hs : 3 a/ giấy đề nghị vay vốn : Nhằm chứng minh rằng KH tự nguyện đến vay vốn. Nội dung cho biết : ai vay, mục rich sử dụng vốn (hợp lý hay không), thời gian. b/ Tài liệu chứng minh năng lực pháp lý:- Đối với pháp nhân : + Quyết định thành lập + Giấy phép đầu tư(đối với DN nước ngoài phải có giấy phép hoạt động tại VN do cơ quan có thẩm quyền của VN cấp) + Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh + Giấy phép hành nghề của cơ quan quản lý ngành chuyên môn (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của NN) + Điều lệ hoạt động + Quyết định bổ nhiệm CTHĐQT,người đại diện pháp nhân,kế toán trưởng + Biên bản góp vốn hoặc chứng nhận góp đủ vốn pháp định(DN cổ phần,TNHH,liên doanh) + Nghị quyết của HĐQT về việc vay vốn uỷ nhiệm người đi vay vốn(nếu không được dề cập trong điều lệ) + Các VBPL khác liên quan tư cách pháp nhân của khách hàng- Đối với thể nhân: + Giấy CMND +Hộ khẩu thường trú + Hộ chiếu,giấy phép cư trú có thời hạn được phép cư trú tại VN dài hơn thời hạn vay vốn + Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (nếu có) + Giấy xác nhận của chính quyền địa phương,của hiệp hội .c/ Tài liệu thuyết minh vay vốn - Các báo cáo tài chính: + Bảng cân đối kế toán + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ + Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong thời gian tới + Báo cáo các nguồn thu nhập(đối với cho vay cá nhân)- Các giấy tờ phản ánh phương án,dự án vay vốn đối với vay vốn lưu động: + Phương án sản xuất kinh doanh + kế hoach vay vốn trả nợ + Giấy tờ có liên quan: đơn hàng.hợp đồng kinh tế về mua bán hàng hoá dịch vụ,hợp đồng bao tiêu sản phẩm,hợp đồng xuất nhập khẩu,hoá đơn chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hoá,dịch vụ + thông báo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao + Giấy phép XNK,thư tín dụng, thư bảo lãnh + các tliệu khác liên quan đến nhu cầu vay vốn sử dụng vốnđối với các khoản vay trung dài hạn + Dự án đầu tư,quyết định phê duyệt DAĐT + Các văn bản liên quan đến đấu thaùa,chọn thầu + Thiết kế kĩ thuật,các tài liệu liên quan đén việc thi công công trình,thực hiện DA + tổng dự toán.văn bản phê duyệt tổng dự toán + Các loại giấy phép cần thiết: giấy phép xây dựng,giấy phép vệ sinh môi trường,giấy cấp đất hoặc thuê đất(thời hạn còn lại của giấy thuê đất phải bằng hoặc dài hơn đời dự án) + Các hợp đồng: hợp đồng thi công,hợp đồng xây dựng,hợp đồng thuê đất thuê nhà xưởng,hợp đồng cung cấp vạt tư thiết bị,hợp đồng bao tiêu sản phẩm, + các tài liệu liên quan đến thị trường của sản phẩm,nguồn cung cấp nguyên vật liệu các tài liệu liên quan khác(nếu có)- Các giấy tờ phản ánh tài sản đảm bảo tiền vay(nếu có) + Hợp đồng thế chấp cầm cố,bảo lãnh,và các giấy tờ chứng nhận quyền sở hứu tài sản quyền sử dụng đất .2/ Phân tích tín dụng2.1 Mục đích phân tích tín dụng - hạn chế tình trạng thông tin không cân xứng - đánh giá chính xác nhu cầu vay của khách hàng,để xác định mức cho vay hợp lý,tránh cho vay thừa hoặc thiếu,dẫn đến sử dụng vốn không hiệu quả, lãng phí vốn, sử dụng vốn sai mục đich => rủi ro không trả được nợ. - đánh giá chính xác mức độ rủi ro của khách hàng,nếu rủi ro ở mức vẫn chấp nhận được thì có thể cho vay,nhưng phải trích lập quý dự phòng rủi ro => Tạo cơ sở định giá tín dụng : lãi suất Lãi suất cho vay = lãi suất huy động + chi phí hoạt động + bảo hiểm tiền gửi + phần bù rủi ro + lợi nhuận kỳ vọng. Phần bù rủi ro được lượng hóa dựa vào việc chấm điểm tín dụng => xếp hạng tín dụng => xếp hạng khách hàng vào 1 hạng rủi ro nào đó. Tương ứng với mỗi mức độ rủi ro thì có 1 mức bù rủi ro tương ứng.2.2 Nguồn thông tin: - HS đề nghị cấp TD của KH - HS lưu giữ tại ngân hàng,hoặc từ các ngân hàng,TCTD khác - đặc biệt từ trung tâm thông tin phòng ngừa rủi ro của hệ thống các định chế tài chính trung gian, - Các cơ quan chức năng như thuế,pháp luật, . - Các ấn bản kinh tế,báo chí,phương tiện thônng tin đại chúng, - trực tiếp phỏng vấn khách hàng nhân viên của họ,đối thủ cạnh tranh - Thẩm tra tại cơ sở2.3 Cơ sở phân tích tín dụng a/ Hồ sơ tín dụng + CBTD kiểm tra hồ sơ của khách hàng về số lượng, tính hợp lý, hợp lệ, sự phù hợp về nội dung hình thức giữa các hồ sơ do khách hàng cung cấp với các quy định hiện hỡnh có liên quan. Lưu ý các dấu hiệu sửa chữa, mâu thuẫn hay trái quy luật thông thường của các hồ sơ giữa các hồ sơ do khách hàng cung cấp. + Phân tích năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự của khách hàng vay vốn thông qua các hồ sơ, tài liệu được cung cấp thông tin từ các nguồn khác (nếu có). + Kiểm tra các phương pháp tính toán, kết quả tính toán cũng như các nội dung trong hồ sơ. Đối chiếu với các chuẩn mực, tiêu chuẩn đã được công bố thừa nhận (nếu có). Đặc biệt chú ý tới các khoản tăng đột biến, bất thường, hoặc lớn/nhỏ hơn giá trị, quy mô thông thường, hoặc các khoản mục khó hiểu, không rõ ràng. + Đối với hồ sơ vay vốn của các doanh nghiệp, CBTD cán bộ tái thẩm định phải đánh giá được năng lực tài chính năng lực sản xuất kinh doanh của đơn vị từ nguồn báo cáo tài chính báo cáo sản xuất kinh doanh của đơn vị trong ba năm gần nhất (nếu có) + Đối chiếu nội dung hồ sơ do khách hàng cung cấp với các thông tin thu thập được. + Lên danh mục các vấn đề cần quan tâm, các mâu thuẫn trong nội dung hồ sơ để chuẩn bị cho việc khảo sát thực tế. =>Qua hồ sơ tín dụng : hiểu qua về khách hàng : lãnh đạo , lịch sử, nhân viên, …từ đó xác ddinghj những thông tin phải tìm hiểu thêm. b/ Phỏng vấn khách hàng vay vốn: Các thông tin cần tìm hiểu khi tiếp xúc với KH - Thông tin chung về doanh nghiệp + Lịch sử hình thành doanh nghiệp + Cơ cấu tổ chức + Tình hình nhân sự ( CBCNV , Ban lãnh đạo,kế toán trưởng_) + Thu nhập + Mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu + Thị trường tiêu thụ chính/ mạng lưới phân phối + Khách hàng chính + Đối thủ cạnh tranh chủ yếu + Điểm mạnh/điểm yếu của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề - Tình hình tài chính kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu + Tình hình công nợ của doanh nghiệp (lưu ý công nợ khó đòi) + Tình hình sử dụng vốn vay Ngân hàng ( bao gồm các khoản vay từ các NHTM khác) + Lãi /lỗ qua các năm - Về phương án/dự án vay vốn lần này + Các thông tin chung về phương án/dự án vay vốn + Tính nổi trội của phương án dự án kinh doanh lần nỡy so với các phương án kinh doanh lần trước hoặc so với các doanh nghiệp khác hoặc so với các dự án tương đương ( lợi thế về giá cả, công nghệ, thị trường tiêu thụ) + Kế hoạch tiêu thụ sản phẩm. + Hiệu quả dự tính - Về tài sản bảo đảm (nếu có) + Các thông tin chung về tài sản bảo đảm + Xem xét trực tiếp tình hình tài sản bảo đảm . + Các căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm. - Các thông tin khác liên quan + Các chính sách liên quan của Chính phủ + Sự hỗ trợ/phối hợp của Cơ quan chủ quản + Các thông tin chung về thị trường, sản phẩm, giá cả_ + Chiến lược kinh doanh/ kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn tới - Một số lưu ý + Nên tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo kế toán trưởng của doanh nghiệp,những người biết rõ nhất nhiều loại mảng thông tin vì vậy có thể trả lời đầy đủ các câu hỏi do phía ngân hàng đặt ra. + Chủ động tạo không khí lỡm việc cởi mở, gần gũi nhằm mục đích có thể thu thập được càng nhiều thông tin càng tốt. + Kết thúc buổi tiếp xúc, CBTD phải khẳng định được : ◊ Đánh giá chung về doanh nghiệp: Sự thiện cảm, độ tin cậy, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, quy mô sản xuất, kinh doanh_ ◊ tư chất của Ban lãnh đạo kế toán trưởng : Tuổi tác,trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo, đối xử với cán bộ nhân viên_ ◊ Các thông tin thu thập được tại buổi tiếp xúc có khớp đúng với các thông tin thu thập được trên giấy tờ trước đó?Các thông tin nào cần xác định lại c/ Điều tra cơ sở sxkd của khách hàng: d/ Nguồn thông tin bên ngoài - trung tâm thông tin tín dụng CIC (cơ quan chuyên định giá tín dụng) - Thông tin tại chính ngân hàng : HS lưu giữ tại ngân hàng.Hiện nay thông tin tại ngân hàng được quản lý bằng core- banking, giữa các chi nhánh của 1 ngân hàng có thể tra cứu thông tin của nhau. - Từ các ngân hàng, TCTD khác - Các ấn bản kinh tế,báo chí,phương tiện thônng tin đại chúng, - Các cơ quan chức năng như thuế, kiểm toán, pháp luật, trung tâm đăng kí giao dịch bảo đảm,công chứng nhà nước, hải quan, quản lý thị trường, quản lý nhà đất, địa chính,… - Tổ chức, người thường xuyên có quan hệ với KH: nhà cung cấp, chủ nợ, người tiêu thụ,đ ối thủ cạnh tranh - Trường hợp cần thiết, CBTD có thể đề xuất mua thông tin nhằm bảo đảm thu thập đủ thông tin có chất lượng. Khi khai thác từ các nguồn thông tin khác, CBTD tập trung đánh giá tính khớp đúng so với thông tin được khách hàng cung cấp ; uy tín của khách hỡng/sản phẩm của khách hàng trên thị trường; mối quan hệ , đặc biệt là quan hệ tín dụng của khách hàng với NHTM khác CBTD nên ghi chép lại nội dung các buổi làm việc với các cơ quan liên quan ( trường hợp phỏng vấn trực tiếp) hoặc sao chụp lại các thông tin in trên báo chí, sách . lưu hồ sơ cho vay như các căn cứ thuyết minh cho Báo cáo thẩm định. 2.4 Nội dung phân tích : 7ND về phân tích định tính phân tích định lượng Phân tích định tính a/ Năng lực pháp lý: Đối với cá nhân: + Năng lực pháp luật dân sự : (điều 14-luật dân sự) Là khả năng của công dân có quyền dân sự nghĩa vụ dân sự Đối với cá nhân nước ngoài ( điều 761,760- luật dân sự) + Năng lực hành vi dân sự : (điều 17-luật Ds) Là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Đối với cá nhân nước ngoài : điều 762,760- luật DS Đối với DN(điều 84-luật DS) Năng lực pháp luật dân sự: điều 86-luật DS Đối với DN nước ngoài : điều 765-luật DS,trường hợp pháp nhân nước ngoài thực hiện giao dịch tại VN thì áp dung Đ86-LDS + Được thành lập hợp pháp + Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ + Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác chịu trách nhiệm bằng tài sản đó VD : Nếu DN là công ty con không độc lập thì không là 1 pháp nhân => HĐ vô hiệu + Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật 1 cách độc lập VD : Giám đốc được ủy quyền của TGĐ, nhưng phải còn thời hạn ủy quyền, người ủy quyền cũng như người dược ủy quyền đều pải còn năng lực PLDS năng lực HVDS. b/ Uy tín tính cách KH vay vốn- Cá nhân : cách sống, mối quan hệ , thái độ với những người xung quanh- DN : Kiểu kinh doanh được thể hiện, phẩm chất đạo đức của người đứng đầu, văn hóa DN. c/ Năng lực kinh doanh của khách hàng vay• Thị trường sản phẩm :- Mức độ đa dạng hóa thị trường- Biến động thị trường- Danh mục sản phẩm + Đa dạng hay hạn hẹp+ Thiết yếu hay xa xỉ+ Có giá cạnh tranh+ có rủi ro về thị hiếu hay không.- Phát triển sản phẩm- Kênh phân phối + Kênh phân phối riêng hay phụ thuộc vào các nhà bán buôn độc lập + Lực lượng bán hàng riêng hay sử dụng các đại lý• Nguồn nhân lực - Số lao động - Chất lượng bộ máy lãnh đạo các quản trị viên- Chất lượng nhân viên về chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, đạo đức nghề nghiệp• Nguồn lực vật chất :- Cơ sở vật chất kỹ thuật : TSCĐ, công nghệ- Nguồn cung ứng NVL + Nlmua trực tiếp hay gián tiếp + Nhiều nhà cung ứng hay chỉ 1 + Những nhân tố ảnh hưởng đến giá cả NVL + Có NL thay thế ? + Tác động của NL thay thế đến chi phí sản xuất, chất lượng nhu cầu đối với sản phẩm.• Đánh giá khả năng quản lý :- Kết quả kinh doanh của DN- DS bán hàng- Lợi nhuận- Kiểm soát chi phí- Gia tăng vốn tự có• Đánh giá ban điều hành- Thành tích trong quá khứ- Trình độ của BLĐ :+ Kinh nghiệm+ Lĩnh vực thể hiện tài năng+ Quan trọng nhất là sự chính trực d/ Môi trường kinh doanh :• Môi trường vĩ mô : Mô hình PESLT- P : chính trị- E : kinh tế- S : xã hội- L : pháp lý[...]... đáp ứng các nhu cầu dài hạn như xây nhà, xây xí nghiệp mới ,các thiết bị,phương tiệnquy mơ lớn 3/ Mức độ tín nhiệm đói với khách hàng: - cho vay khơng đảm bảo: khơng có tài sản hế chấp,cầm cố ,bảo lãnh của người thứ ba mà chỉ dựa vào uy tín của bản thân ngân hàng. đó là những khách hàng tốt,trung thực trong kinh doanh,cókhả năng ài chính lành mạnh,quản trị hiệu quả.- cho vayđảm bảo: cho vay dựa... Cho vay có nhiều kì hạn trả nợ(cho vay trả góp) khách hàng phải hồn trả gốc vàlĩa tưng định kì.thường áp dụng trong cho vay bất đông sản nhà ở thương mại,cho vay tiêu dùng.cho vay với nhũng người kinh doanh nhỏ để mua sắm máy móc thiêt bị - trung tâm thơng tin tín dụng CIC (cơ quan chun định giá tín dụng) - Thơng tin tại chính ngân hàng : HS lưu giữ tại ngân hàng .Hiện nay thông tin tại ngân hàng. .. thương mại: cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho DN trong lĩnh vực công nghiệp,thương mại,dịch vụ- cho vay nông nghiệp: cho vay để trang trải các chi phí như phân bón,thuốc trừ sau,giống cây,thức an gia súc, - cho vay các định chế tài chính: cấp tín dụng cho các ngân hàng, cơng ty tài chính, cơng ty cho th tài chính, cơng ty bảo hiểm,quỹ tín dụng, - cho vay cá nhân: cho vay đáp ứng các nhu cầu... banking, giữa các chi nhánh của 1 ngân hàng có thể tra cứu thơng tin của nhau. - Từ các ngân hàng, TCTD khác - Các ấn bản kinh tế,báo chí,phương tiện thơnng tin đại chúng, - Các cơ quan chức năng như thuế, kiểm toán, pháp luật, trung tâm đăng kí giao dịch bảo đảm, cơng chứng nhà nước, hải quan, quản lý thị trường, quản lý nhà đất, địa chính, … - Tổ chức, người thường xuyên có quan hệ với KH: nhà cung... nào : thông tin về khách hàng có đúng khơng + Khách hàng có thiện chí trả nợ hay khơng : đánh giá uy tín tính cách + Khách hàng có đủ khả năng trả nợ cả gốc lẫn lãi theo kỳ hạn đề nghị? + Khoản vay có đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định cho vay của pháp luật? + Khoản vay có mang tính khả thi hiệu quả ? + Trường hợp xấu nhất xảy ra, rủi ro dự kiến ở mức nào? - Các hệ số tài chính cơ bản... được ủy quy n của TGĐ, nhưng phải còn thời hạn ủy quy n, người ủy quy n cũng như người dược ủy quy n đều pải còn năng lực PLDS năng lực HVDS. b/ Uy tín tính cách KH vay vốn- Cá nhân : cách sống, mối quan hệ , thái độ với những người xung quanh- DN : Kiểu kinh doanh được thể hiện, phẩm chất đạo đức của người đứng đầu, văn hóa DN. c/ Năng lực kinh doanh của khách hàng vay • Thị trường sản... hoạch nhà nước giao + Giấy phép XNK,thư tín dụng, thư bảo lãnh + các tliệu khác liên quan đến nhu cầu vay vốn sử dụng vốnđối với các khoản vay trung dài hạn + Dự án đầu tư ,quy t định phê duyệt DAĐT + Các văn bản liên quan đến đấu thaùa,chọn thầu + Thiết kế kĩ thuật ,các tài liệu liên quan đén việc thi cơng cơng trình ,thực hiện DA + tổng dự toán.văn bản phê duyệt tổng dự toán + Các loại... trên các bảo đảm như thế chấp,cầm cố,hoặc phải có sự bảo lãnh của nười thứ 3.đối với các khách hàng khơng có uy tín cao với ngân hàng, đây là căn cứ pháp lý để ngân hàng có thêm 1 nguồn thứ hai,bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất thiéu chắc chắn. 4 Phương pháp hoàn trả:- Cho vay có thời hạn: có thoả thuận thời hạn trả nợ cụ th theo hợp đồng + Cho vay chỉ có 1 kì hạn trả nợ: thanh tốn 1 lần theo thời... sao chụp lại các thông tin in trên báo chí, sách lưu hồ sơ cho vay như các căn cứ thuyết minh cho Báo cáo thẩm định. 2.4 Nội dung phân tích : 7ND về phân tích định tính phân tích định lượng Phân tích định tính a/ Năng lực pháp lý: Đối với cá nhân: + Năng lực pháp luật dân sự : (điều 14-luật dân sự) Là khả năng của công dânquy n dân sự nghĩa vụ dân sự Đối với cá nhân nước ngoài (... thẩm quy n của VN cấp) + Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh + Giấy phép hành nghề của cơ quan quản lý ngành chuyên môn (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của NN) + Điều lệ hoạt động + Quy t định bổ nhiệm CTHĐQT,người đại diện pháp nhân,kế toán trưởng + Biên bản góp vốn hoặc chứng nhận góp đủ vốn pháp định( DN cổ phần,TNHH,liên doanh) + Nghị quy t của HĐQT về việc vay . vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều kiện này trước đây là 1 nguyên tắc vay vốn, nhưng luật mới chỉ quy định. dụng của ngân hàng, những quy định hoạt động tín dụng của NHNN- Nguồn cho vay của ngân hàng khi ra quy t định- Kết quả thẩm định bảo đảm tín dụng b/ Quy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc, Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc, Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.doc, Nguồn thơng tin: Cơ sở phân tích tín dụng a Hồ sơ tín dụng

Từ khóa liên quan