Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng

85 698 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2013, 14:04

Đây là một đặc điểm cần phải hết sức chú ý để quản lý vốn sao cho thích nghi với hoàn cảnh kinh tế - xã hội Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Lời nói đầu ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, pháp luật luôn đóng một vai trò rất quan trọng. Nó là tiêu chuẩn pháp cho mọi hoạt động trong đời sống xã hội. Trong hệ thống pháp luật đópháp luật về hợp đồng kinh tế, nó điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Hiện nay, khi đã chuyển đổi sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trờng, có sự quản của Nhà nớc theo định hớng XHCN thì pháp luật về hợp đồng kinh tế đã đang là một vấn đề hết sức phức tạp . Nền kinh tế càng phát triển thì các quan hệ kinh tế càng đa dạng phức tạp hơn nhiều, nó không chỉ dừng lại ở các quan hệ kinh tế trong nớc mà còn có sự tham gia bởi các nhân tô nớc ngoài. Song cho đến nay, pháp luật hiện hành về chế độ hợp đồng kinh tế của chúng ta vẫn là pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 cùng với các văn bản cụ thể hoá hớng dẫn thi hành pháp lệnh. Thực tế cho thấy pháp lệnh này còn có nhiều điểm cha phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của nền kinh tế hiện nay. Những hạn chế thiếu sót đó đã gây khó khăn cho các chủ thể kinh doanh trong quá trình ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế đồng thời cũng gây trở ngại cho h của các cơ quan quản về hợp đồng kinh tế. Bên cạnh đó, trong điều kiện nớc ta hiện nay, Bộ luật dân sự Luật th- ơng mại là hai văn bản rất quan trọng đã đợc thông qua có hiệu lực đã đáp ứng đợc những đòi hỏi trong đời sống xã hội. Trong khi đó pháp lệnh hợp đồng kinh tế sau mọt thời gian dài không còn phù hợp, không còn đáp ứng đợc yêu cầu thực tiễn sôi động của nền kinh tế thị trờng. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm ra những điểm hạn chế đa ra phơng hớng sửa đổi bổ sung là rất cần thiết. Xuât phát từ những đòi hỏi đó, bằng những kiến thức đã đợc trang bị cùng với nhận thức về thực tiễn trong quá trình thực tập tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI), tôi chọn đề tài : "Hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRT), chế độ pháp thực tiễn áp dụng" để làm đề tài chuyên đề thực tập cho mình, nhằm nghiên cứu góp phần vào công cuộc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng kinh tế. Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 1 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đề tài đợc kết cấu thành 3 chơng : Chơng I : Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế. Chơng II : Thực trạng ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) Chơng III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) Để hoàn thành đề tài này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc các anh chị trong công ty quan hệ quốc tế - đầu t sản xuất cùng với các thầy cô giáo trong Bộ môn Luật kinh tế, đặc biệt chất lợng là thầy giáo TS. Nguyễn Hợp Toàn cô giáo Phạm Thị Phơng Thuỷ đã nhiệt tình giúp đỡ hớng dẫn tôi hoàn thành bài viết này. Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 2 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng I Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế I. Đặc điểm hình thành phát triển của hợp đồng kinh tế Do đặc điểm của nền kinh tế ở các giai đoạn khác nhau mà đặc điểm hình thành phát triển của hợp đồng kinh tế cũng khác nhau trong các giai đoạn sau : 1. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ khôi phục nền kinh tế cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân (1954 - 1959) Thời kỳ này nền kinh tế gồm nhiều thành phần kinh tế hoạt động đan xen lẫn nhau. Vì thế, chế độ pháp về hợp đồng kinh tế đợc thực hiện theo nghị định số 738/TTg ngày 10/4/1956 của Thủ tớng Chính phủ ban hành Điều lệ tạm thời về lập hợp đồng kinh doanh, qui định mối quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh giữa các đơn vị kinh doanh của Nhà nớc, hợp tác xã, công ty hợp doanh t doanh. Đặc điểm của hợp đồng kinh doanh là rất coi trọng ý chí tự do, tự nguyện, bình đẳng, thật thà, cùng có lợi của các đơng sự tham gia hợp đồng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan Nhà nớc nh : hợp đồng phải đăng ký tạiquan Nhà nớc có thẩm quyền, quyền huỷ bỏ hợp đồng bị hạn chế.v.v 2. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ bớc đầu xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung (1960 - 1974) Là thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa nền kinh tế quốc dân đã căn bản hoàn thành. Nhà nớc chủ trơng phát triển nền kinh tế theo kế hoạch , chịu sự điều hành của Nhà nớc. Vì thế, chế độ hợp đồng kinh doanh cũng đợc thay đổi. Điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế do Chính phủ ban hành theo Nghị định số 004/TTg ngày 4/1/1960 quy định một kiểu hợp đồng mới, hợp đồng đợc ký kết trên cơ sở kế hoạch Nhà nớc. Đặc điểm của điều lệ tạm thời là nhằm tăng cờng mối quan hệ kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nớc. Coi ký kết hợp đồng kinh tế Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp là kỷ luật Nhà nớc trong quan hệ kinh tế chỉ đợc ký kết hợp đồng kinh tế trong phạm vi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nớc, đồng thời cũng không đợc tự ý thơng lợng điều chỉnh hợp đồng kinh tế nếu không có sự đồng ý của cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền Do đó, chế độ hợp đồng kinh tế đợc chia làm hai loại : hợp đồng nguyên tắc hợp đồng cụ thể. Bên cạnh đó, Điều lệ tạm thời - cũng qui định việc thành lập Hội đồng trọng tài với t cách là cơ quan tài phán Nhà nớc có chức năng giải quyết các tranh chấp trong việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế. Nh vậy, chế độ hợp đồng kinh tế thờng kỳ này là công cụ pháp của việc thực hiện kế hoạch Nhà nớc, với bản chất mang đậm yếu tố kế hoạch còn yếu tố tài sản là thứ yếu. 3. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ thực hiện chủ trơng cải tiến quản kinh tế (1975 - 1988) Đây là thời kỳ nền kinh tế thực hiện việc quản theo phơng thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Để tơng ứng với nó chính phủ đã ban hành Điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 10/3/1975 của Hội đồng Chính phủ, qui định kiểu hợp đồng kinh tế mới, thay thế cho bản điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế trớc đó. Đặc điểm chế độ hợp đồng kinh tế thời kỳ này là : Hợp đồng kinh tế đợc ký kết ngay sau khi có sổ kiểm tra kế hoạch sau đó đợc điều chỉnh lại khi Nhà nớc gao chỉ tiêu kế hoạch chính thức, việc ký kết hợp đồng kinh tế căn cứ vào phơng hớng, nhiệm vụ , kế hoạch hoặc văn bản chỉ đạo, hớng dẫn của cơ quan quản Nhà nớc cấp trên, bên cạnh đó các đơn vị kinh tế còn có thể ký kết các hợp đồng kinh tế ngoài chỉ tiêu pháp lệnh, vì thế mà chủ thể của hợp đồng kinh tế đợc mở rộng hơn, thể loại hợp đồng cũng đợc đa dạng hơn nhiều 4. Hợp đồng kinh tế trong thời kỳ đổi mới cơ chế quản kinh tế (từ năm 1989 đến nay) Sau đại hội VI, Đảng Nhà nớc ta chủ trơng đổi mới nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa, cơ chế quản kinh tế cũng đợc chuyển đổi hoàn toàn theo nền kinh tế. Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chính vì thế, chế độ hợp đồng kinh tế - cũng đợc chuyển đổi. Tren cơ sở đó, pháp lệnh hợp đồng kinh tế do Hội đồng Nhà nớc , thông qua ngày 25/9/1989 đợc ban hành. Đặc điểm của pháp lệnh hợp đồng kinh tế gồm : + Hợp đồng kinh tế đợc xác lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng về quyền nghĩa vụ, cùng có lợi không trái pháp luật. + chủ thể tham gia hợp đồng kinh tế là tất cả các pháp nhân, cá nhân có đăng ký kinh doanh, ngoài ra còn đợc mở rộng trong một số trờng hợp đặc biệt + Chủ thể có quyền tự quyết trong việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế + Thể loại hợp đồng kinh tế đợc đa dạng hoá, bên cạnh đó còn qui định một số hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh áp dụng đối với các doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh Nhà nớc giao chính phủ cũng có văn bản qui định riêng (Quyết định số 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trởng) Nh vậy, những điểm đổi mới của chế độ hợp đồng kinh tế thời kỳ này đã đáp ứng yêu cầu của cơ chế quản nền kinh tế nhiều thành phần, bớc đầu xây dựng nền kinh tế thị trờng có sự quản của Nhà nớc theo định hớng XHCN. Sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu chế độ hợp đồng kinh tế theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989. II. Khái quát về hợp đồng kinh tế 1. Khái niệm hợp đồng kinh tế Trong các mối quan hệ xã hội có những quan hệ đợc các bên thoả thuận thiết lập nhằm mục đích làm phát sinh những đổi thay chấm dứt quyền nghĩa vụ - giữa các bên với nhau. Những mối quan hệ thuộc loại này đợc gọi chung là quan hệ hợp đồng. Cũng nh vậy quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế đợc gọi là quan hệ hợp đồng kinh tế . Trong khoa học pháp lý, hợp đồng kinh tế th- ờng đợc hiểu theo hai nghĩa. Đó là nghĩa khách quan chủ quan. - Theo nghĩa khách quan (tức là dới góc độ ý chí Nhà nớc ) : hợp đồng kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do Nhà nớc ban hành để điều chỉnh Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 5 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp các quan hệ kinh tế phát sinh trên cơ sở tự nguyện bình đẳng giữa các bên chủ thể kinh doanh với nhau (còn gọi là chế độ hợp đồng kinh tế hay pháp luật về hợp đồng kinh tế). Chế độ hợp đồng kinh tế của nớc ta mang đặc thù của pháp luật xã hội chủ nghĩa nó bao gồm các quy phạm pháp luật về nguyên tắc ký kết t cách chủ thể tham gia; trình tự thủ tục ký kết hợp đồng kinh tế; các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cũng nh các nguyên tắc nội dung thực hiện; các điều kiện cách thức giải quyết hậu quả của việc thay đổi, huỷ bỏ, đình chỉ thanh hợp đồng kinh tế; quyền nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hợp đồng kinh tế; trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế , sự thay đổi của quan hệ kinh tế, chế độ hợp đồng kinh tế cũng đợc thay đổi phát triển. - Theo nghĩa chủ quan (tức là theo ý chí của các bên ký kết hợp đồng) : "Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu , ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng về quyền nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng thực hiện kế hoạch của mình" (Điều 1 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989). Theo nghĩa này, hợp đồng là sự thống nhất ý chí của các chủ thể hợp đồng kinh tế. Nh vậy, xét về thực chất hợp đồng kinh tế , cũng nh các loại hợp đồng khác, đều là sự thay đổi giữa các chủ thể về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ của các chủ thể trong các quan hệ cụ thể. Tuy nhiên, có một số điểm khác nhau giữa hợp đồng kinh tế với các loại hợp đồng khác về t các chủ thể, mục đích, hình thức ký kết, thực hiện Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 6 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2. Đặc điểm hợp đồng kinh tế Những thay đổi cơ bản trong nền kinh tế cũng nh chế độ quản kinh tế theo sự thay đổi những qui định của chế độ hợp đồng kinh tế để phù hợp với tình hìh diễn biến mới trong các quan hệ kinh tế. Vì thế, những qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế hiện nay có các đặc điểm để chúng ta phân biệt với những qui định hợp đồng kinh tế trớc đây. Đồng thời cũng phân biệt với các loại hợp đồng khác. Những đặc điểm đó là : 2.1 Đặc điểm về mục đích của hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế đợc ký kết nhằm mục đích kinh doanh. Mục đích này đợc thể hiện trong nội dung công việc mà các bên thoả thuận trong hợp đồng nh là : thực hiện hoạt động sản xuất , trao đổi hàng hoá, dịch vụ Điều đó có nghĩa là hợp đồng kinh tế phải gắn với quá trình sản xuất tái sản xuất của các chủ thể kinh doanh, trong đó ít nhất một bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh còn bên kia có thể không có mục đích kinh doanh nhng không có mục đích đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt. Đặc điểm này dùng để phân biệt hợp đồng kinh tế với hợp đồng dân sự, hơn nữa mục đích kinh doanh là đặc trng của các quan hệ kinh tế. 2.2 Đặc điểm về chủ thể hợp đồng kinh tế : Theo Điều 2 - pháp lệnh hợp đồng kinh tế, thì hợp đồng kinh tế đợc ký kết giữa các bên : pháp nhân với pháp nhân; pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo qui định của pháp luật. Nh vậy theo qui định này thì chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế phải là chủ thể có điều kiện tổ chức, phải là pháp nhân luôn phải là một bên ký kết, còn bên kia có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh. Cá nhân có đăng ký kinh doanh đợc hiểu là cá nhân đợc cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2.3 Đặc điểm về hình thức hợp đồng kinh tế Hợp đồng kinh tế có thể ký kết dới hình thức văn bản hợp đồng hoặc tài liệu giao dịch (nh công văn, điện báo, đơn chào hàng, đặt hàng). Ngoài ra các bên có thể ký kết các văn bản phụ lục hợp đồng cụ thể hoá các điều kiện trong Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 7 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hợp đồng hoặc biên bản bổ sung những điều khoản mới thoả thuận vào văn bản hợp đồng. Phụ lục hợp đồng biên bản bổ sung có giá trị pháp nh hợp đồng kinh tế. 3. Phân loại hợp đồng kinh tế Dựa trên những căn cứ khác nhau mà hợp đồng kinh tế đợc phân thành nhiều loại khác nhau. 3.1 Căn cứ tính chất của quan hệ hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm các loại sau: * Hợp đồng kinh tế mang tính chất đền bù : Là loại hợp đồng mà theo đó quyền nghĩa vụ của các bên tơng xứng nhau (quyền của bên này là nghĩa vụ của bên kia ngợc lại). Trong quan hệ hợp đồng, một bên có nghĩa vụ giao hàng hoá, thực hiện dịch vụ hoặc kết quả công việc đã thoả thuận, bên kia có nghĩa vụ nhận hàng hoá hoặc kết quả đó thanh toán tiền. Đây là loại hợp đồng phản ánh quan hệ hàng hoá - tiền tệ với bản chất là quan hệ ngang giá đợc sử dụng trong các lĩnh vực nh la trao đổi hàng hoá; vận chuyển hàng hoá . * Hợp đồng kinh tế mang tính tổ chức : Là loại hợp đồng đợc xác lập trên cơ sở sự đồng ý của cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền, các chủ thể kinh doanh có thể thoả thuận với nhau lập ra một cơ sở kinh tế - kỹ thuật mới để thực hiện mục đích chung. Hợp đồng này không phản ánh quan hệ hàng hoá tiền tệ, không mang tính chất đền bù. Các bên chủ thể có thể thoả thuận góp vật chất, góp sức lao động để lập ra cơ sở kinh doanh mới. Song chủ thể của loại hợp đồng này phải có t cách pháp nhân đầy đủ. Tuỳ theo tính chất của tổ chức, hợp đồng không chỉ có 2 bên chủ thể mà có nhiều bên cùng tham gia. 3.2 Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng, hợp đồng kinh tế chia làm 2 loại : * Hợp đồng kinh tế dài hạn : Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở lên nhằm thực hiện kế hoạch dài hạn Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 8 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * Hợp đồng kinh tế ngắn hạn : Là những hợp đồng kinh tế có thời hạn thực hiện từ 1 năm trở xuống, gồm hợp đồng năm, nửa năm, quý, tháng để thực hiện kế hoạch năm những phần kế hoạch trong năm. Nh vậy, tuỳ theo đối tợng của hợp đồng, tính chất của mối quan hệ, giá cả thị trờng mà các chủ thể có thể ký kết hợp đồng ngắn hạn hay dài hạn. 3.3. Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm: * Hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh : Là những hợp đồng kinh tế đợc ký kết nhằm thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh doquan Nhà nớc có thẩm quyền giao cho các doanh nghiệp Nhà nớc. Việc ký kết hợp đồng kinh tế giữa những đơn vị kinh tế đợc giao nhiệm vụ kế hoạch là nghĩa vụ, là kỷ luật của Nhà nớc. Hợp đồng này mang tính kế hoạch cao, vì thế, tính tự nguyện bình đẳng giữa các chủ thể của hợp đồng bị hạn chế. Tuy nhiên, trong cơ chế mới loại hợp đồng này không còn đợc áp dụng phổ biến nữa mà chỉ những doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích mới thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nớc giao. * Hợp đồng kinh tế thông thờng : Loại hợp đồng này đợc ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi . Việc ký kết hợp đồng là quyền tự do ý chí của các đơn vị kinh tế , không một tổ chức hay cá nhân nào đợc áp đặt ý chí của mình cho các đơn vị kinh tế khác. Trong cơ chế mới này, loại hợp đồng này đợc áp dụng rất phổ biến. 3.4 Căn cứ vào nội dung giao dịch của quan hệ hợp đồng gồm: * Hợp đồng mua bán hàng hoá Là hợp đồng mà theo đó bên bán có nghĩa vụ chuyển giao hàng hoá quyền sở hữu đối với hàng hoá đó cho bên mua theo đúng điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng, còn bên mua có nghĩa vụ nhận hàng hoá thanh toán tiền hàng. Quan hệ hợp đồng này là quan hệ trao đổi hàng hoá, gọi là quan hệ hàng hoá - tiền tệ * Hợp đồng vận chuyển hàng hoá Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 9 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Là hợp đồng mà theo đó bên vận tải hàng hoá có nghĩa vụ vận chuyển hàng hoá nhất định đến địa điểm đã ấn định để giao cho bên nhận hàng, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cho bên vận tải một khoản tiền nhất định gọi là cớc phí vận chuyển. * Hợp đồng xây dựng cơ bản : Là hợp đồng kinh tế trong đó bên nhận thầu có nghĩa vụ xây dựng bàn giao cho bên giao thầu toàn bộ công trình theo đúng đồ án thiết kế thời hạn nh đã thoả thuận trong hợp đồng, còn ben giao thầu có nghĩa vụ bàn giao mặt bằng xây dựng , các bản thiết kế đầu t xây dựng đúng tiến độ đồng thời có nghĩa vụ nghiệm thu công trình thanh toán cho bên nhận thầu. Hợp đồng này mang tính chất đền bù. * Hợp đồng dịch vụ : Là hợp đồng kinh tế theo đó bên cung cáp dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện hành vi nhất định phù hợp với ngành nghề đã đăng ký để thoả mãn nhu cầu của bên thuê dịch vụ đợc hởng khoản tiền công nhất định gọi là phí dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ tiếp nhận kết quả dịch vụ thanh toán cho bên thuê dịch vụ phí nh đã thoả thuận. Tóm lại, trên đây là những hợp đồng kinh tế cụ thể đợc áp dụng phổ biến trong thực tiễn đời sống kinh tế của nớc ta hiện nay. 4. Nguồn văn bản hiện hành của chế độ hợp đồng kinh tế 1- Nghị định số 735/TTg ngày 10/4/1960 ban hành điều lệ về hợp đồng kinh doanh. 2- Nghị định 04/TTg ngày 04/1/1960 ban hành điều lệ tạm thời về chế độ hợp đồng kinh tế giữa các xí nghiệp quốc doanh quan Nhà nớc. 3- Nghị định 54/CP ngày 10/3/1975 ban hành điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế 4- Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 5- Nghị định 17/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trởng qui định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 10 [...]... sau đây là thực trạng áp dụng những quy định đó trong hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty Quan hệ Quốc tế đầu t sản xuất (CIRI) Nguyễn Đức Cảnh 34 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chơng II Thực trạng ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế áp dụng với việc thuê nhà xởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) I Khái quát chung về Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất... đề thực tập tốt nghiệp 6- Quyết định 18/HĐBT ngày 16/1/1990 của Hội đồng bộ trởng về việc ký kết thực hiện hợp đồng kinh tế theo chỉ tiêu pháp lệnh Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chế độ pháp về hợp đồng kinh tế III Chế độ pháp về hợp đồng kinh tế 1 Chế độ ký kết về hợp đồng kinh tế 1.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 3 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế : "Để bảo vệ quyền và. .. trong hợp đồng kinh tế 3.1 Khái niệm căn cứ xác định 3.1.1 Khái niệm trách nhiệm tài sản Trách nhiệm tài sản là biện pháp pháp áp dụng cho các hành vi vi phạm hợp đồng kinh tế đã quy định sẵn trong pháp lệnh hợp đồng kinh tế các văn bản hớng dẫn thi hành Điều 19 pháp lệnh hợp đồng kinh tế quy định: "Các bên phải chịu trách nhiệm tài sản trực tiếp với nhau về việc không thực hiện hoặc thực hiện... nhận thôngqua chứng từ, văn bản hoặc đợc cơ quan Nhà nớc có kết luận bằng văn bản - Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế đó không đem lại lợi ích bên bị vi phạm nh mực đích ký kết hợp đồng kinh tế 2.4.2 Thanh hợp đồng kinh tế Thanh hợp đồng kinh tế là hành vi pháp của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng kinh tế Khi thanh hợp đồng kinh tế các bên phải gựp nhau để giải quyết những... sự mệnh mục tiêu đó, Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI) đã ra đời Nguyễn Đức Cảnh 35 Lớp: Luật Kinh doanh 41A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.2 Sự hình thành của công ty Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (sau đây gọi là công ty) là Doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thơng mại, đầu t sản xuất các ngành nghề đợc phép kinh doanh Công ty đợc thành lập theo... hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì những loại hợp đồngpháp luật qui định phải đăng ký hoặc công chứng thì các bên phải thực hiện những quy định đó Khi đó các bên sẽ đợc cấp chứng th hợp đồng kinh tế, là sự xác nhận các bên đã ký kết hợp đồng kinh tế tại một cơ quan công chứng Nhà nớc (nếu không có cơ quan công chứng thì làm chứng th cơ quan có đăng ký kinh doanh) Hợp đồng kinh tế đợc ký kết mà pháp. .. hình thành hợp đồng kinh tế mà chỉ là các điều khoản nhằm kích thích hoàn thiện về nghĩa vụ hợp đồng kinh tế Nh vậy, nội dung của hợp đồng kinh tế thể rhiện ý chí tự nguyện của các bên nhng không đợc trái với quy định của pháp luật Những hợp đồng kinh tế rơi vào trờng hợp sau đây là hợp đồng trái pháp luật coi là vô hiệu - Nội dung của hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật - Một trong... đủ hợp đồng kinh tế Bên vi phạm phải trả cho bên bị vp tiền phạt vp hợp đồng trong trờng hợp có thiệt hại thì phải bồi thờng thiệt hại theo quy định của pháp luật" Về mặt khách quan: Trách nhiệm tài sản trong hợp đồng kinh tế là tổng hợp các quy định pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội phát sinh của các chủ thể tham gia hợp đồng kinh tế do vi phạm chế độ hợp đồng kinh tế Về mặt chủ quan: ... ca thể nếu nội dung của hợp đồng không nhằm mục đích sinh hoạt tiêu dùng, thuê lao động Để hình thành quan hệ hợp đồng kinh tế thì phải có sự tham gia ký kết của các bên chủ thể hợp đồng kinh tế Thay mặt cho các bên chủ thể hợp đồng kinh tế đó cần phải có một ngời đại diện để ký kết hợp đồng kinh tế Theo điều 9 - Pháp lệnh hợp đồng kinh tế thì đại diện ký kết hợp đồng kinh tế có hai loại : * Đại diện... sản theo qui định của pháp luật Đây là căn cứ rất quan trọng đối với việc đảm bảo hiệu lực của hợp đồng kinh tế , tránh tình trạng vi phạm hợp đồng, chiếm dụng vốn của nhau 1.4 Nội dung của hợp đồng kinh tế Nội dung của hợp đồng kinh tế là toàn bộ những gì mà hai bên thoả thuận, thể hiện nghĩa vụ của các bên ràng buộc với nhau trong quan hệ hợp đồng Thông thờng về mặt pháp lý, nội dung của hợp đồng . hơn về chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế III. Chế độ pháp lý về hợp đồng kinh tế 1. Chế độ ký kết về hợp đồng kinh tế 1.1 Nguyên tắc ký kết hợp đồng. thực tiễn trong quá trình thực tập tại Công ty quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất (CIRI), tôi chọn đề tài : " ;Hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty Quan hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng, Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng, Hợp đồng thuê nhà xưởng tại công ty Quan hệ quốc tế - đầu tư sản xuất, chế độ pháp lý và thực tiễn áp dụng, Đặc điểm hình thành và phát triển của hợp đồng kinh tế, Khái niệm hợp đồng kinh tế, Căn cứ và tính chất của quan hệ hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm các loại sau: Căn cứ vào thời hạn thực hiện hợp đồng, hợp đồng kinh tế chia làm 2 loại : Căn cứ vào tính kế hoạch của hợp đồng, hợp đồng kinh tế gồm :, Nguồn văn bản hiện hành của chế độ hợp đồng kinh tế, Căn cứ ký kết hợp đồng kinh tế, Nội dung của hợp đồng kinh tế, Thực hiện hợp đồng kinh tế, Sửa đổi, đình chỉ , thanh lý hợp đồng kinh tế, Giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế, Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty, Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Thẩm quyền ký kết hợp đồng thuê nhà xởng Nội dung hợp đồng thuê nhà xởng, Cách thức ký kết hợp đồng thuê nhà xởng, Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà xởng, Những thuận lợi Những khó khăn, Sự không rõ ràng trong phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Những hạn chế trong quy định về chủ thể hợp đồng kinh tế, Yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế, Chủ thể hợp đồng kinh tế, Kiến nghị với Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông, Điều kiện thanh toán: Trách nhiệm của bên thuê

Từ khóa liên quan