tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN Tố sinh thái chủ đao theo các đai ở dãy nui hoang liên sơn

26 479 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/04/2015, 13:24

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ********* Trương Ngọc Kiểm NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI CHỦ ĐẠO THEO CÁC ĐAI ĐỘ CAO Ở DÃY HOÀNG LIÊN SƠN (THUỘC TỈNH LÀO CAI) PHỤC VỤ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TÓM TẮT DỰ THẢO LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hà Nội, 2014 1 MỞ ĐẦU Các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước đều đánh giá, khu vực Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) có giá trị bảo tồn đặc biệt bởi tính ĐDSH cao, các HST đặc trưng. Đây cũng là vùng đất giầu tiềm năng để phát triển du lịch bền vững. Việc bảo tồn đa dạng thực vật hài hoà với mục tiêu sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên đang là vấn đề có tầm chiến lược ở khu vực Hoàng Liên Sơn (thuộc tỉnh Lào Cai) trong bối cảnh các hoạt động nông - lâm nghiệp và du lịch hiện nay ở khu vực này vẫn dựa chủ yếu vào điều kiện tự nhiên. Với mục tiêu bảo tồn đa dạng thực vật thì việc xem xét sự thay đổi của thảm thực vật theo độ cao địa hình trong mối tương quan với các nhân tố khí hậu - thổ nhưỡng (các nhân tố sinh thái chủ đạo tác động đến sự hình thành và phân hoá thảm thực vật) là điều hết sức cần thiết. Vì vậy, luận án được tiến hành với mục tiêu:  Nghiên cứu sự phân hoá các yếu tố khí hậu, thổ nhưỡng, thảm thực vật theo các đai độ cao ở dãy Hoàng Liên Sơn (thuộc tỉnh Lào Cai).  Tìm hiểu bản chất mối quan hệ giữa khí hậu, đất với sự hình thành và phát triển của thảm thực vật từ đó xây dựng bảng danh lục phân bố các loài thực vật theo các đai độ cao phục vụ việc bảo tồn các loài đặc hữu, các loài quý hiếm…  Đề xuất định hướng bảo tồn đa dạng thực vật, phát triển du lịch theo hướng bền vững. Luận án gồm 3 chương với 155 trang, 36 bảng, 29 hình và biểu đồ, 20 bản đồ chuyên đề minh hoạ bao gồm: Mở đầu (5 trang), Chương 1. Tổng quan tài liệu (36 trang), Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu (14 trang), Chương 3. Kết quả và thảo luận (85 trang), Kết luận và Kiến nghị (2 trang), Tài liệu tham khảo (13 trang), Phần phụ lục (200 trang). 2 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUY LUẬT ĐAI CAO 1.1.1. Trên thế giới Bản chất của quy luật đai cao mang tính đặc thù địa phương phụ thuộc vào đai cơ sở chân núi cùng các yếu tố khác nên ở mỗi vùng trên thế giới đều có những công trình khác nhau liên quan đến quy luật này. Một số công trình tiêu biểu của các tác giả như A.Hensen (1920), Meusel (1943), Stearn (1960), Stainton (1972), Dobremer (1972), Hara et al. (1978-1982), Kapos et al. (2000), Rainer W. Bussmann (2006), J.M.Ninot & A.Ferré (2008) Các nghiên cứu này đều tập trung vào việc phân chia các đai độ cao trên cơ sở phân hoá điều kiện tự nhiên, hướng phơi địa hình, 1.1.2. Ở Việt Nam Do đồi núi ở Việt Nam phân hoá liên tục từ Bắc vào Nam nên sự phân hoá lãnh thổ chịu sự chi phối rất rõ nét của quy luật đai cao. Thái Văn Trừng (1978) chia các đai: nhiệt đới ẩm (dưới 700m ở miền Bắc và dưới 100m ở miền Nam), á nhiệt đới úi thấp tầng dưới (từ 700m - 1600m ở miền Bắc và từ 1000m - 1800m ở miền Nam), ôn đới ấm núi thấp tầng trên (từ 1600m - 2400m ở miền Bắc và từ 1800m – 2600m ở miền Nam), ôn đới lạnh núi vừa tầng dưới: trên 2400m ở miền Bắc và 2600m ở miền Nam. V.M. Friđlanđ chia theo ranh giới đất tương quan so sánh giữa 2 miền Bắc - Nam. Vũ Tự Lập (1976) chia thành 3 đai: Từ 0 - 600m (đai nội chí tuyến gió mùa chân núi, gồm các á đai), Từ 600 - 2.600m (đai á chí tuyến gió mùa trên núi, gồm các á đai), Trên 2.600m (đai ôn đới gió mùa trên núi). 1.2. NGHIÊN CỨU VỀ SINH KHÍ HẬU 1.2.1. Trên thế giới W.Koppen (1936) chia 5 đới khí hậu phù hợp với 5 lớp phủ thực vật chính dựa trên chỉ tiêu nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất và lượng mưa năm. Ivanôp (1948) đã dùng hệ số ẩm ướt để phân chia ra 6 loại khí hậu cơ bản. Gaussen 3 (1945) đã khái quát hoá mối quan hệ nhiệt - ẩm và coi đây là nhân tố quan trọng nhất để xây dựng phương trình cân bằng nước cho thực vật. Hầu hết các công trình nghiên cứu về sinh khí hậu thảm thực vật khác, các tác giả đều lựa chọn phức hệ nhiệt - ẩm làm chỉ tiêu phân đới, phân loại, phân kiểu sinh khí hậu. 1.2.2. Ở Việt Nam Vấn đề nghiên cứu, đánh giá tài nguyên khí hậu Việt Nam còn được đề cập đến trong nhiều tài liệu về tự nhiên, kinh tế sinh thái, cơ sở sinh khí hậu của các tác giả: Phạm Ngọc Toàn, Phạm Tất Đắc (1967), Vũ Tự Lập (1976), Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (1985), Lê Bá Thảo (1998), Nguyễn Khanh Vân (1999). Mặt khác, tài nguyên khí hậu rất đa dạng và phức tạp nên việc nghiên cứu và đánh giá tài nguyên khí hậu cho một khu vực hẹp mang lại ý nghĩa thực tiễn cao. Các công trình tiêu biểu của Nguyễn Văn Đông, Đặng Ngọc San, Lâm Công Định, 1.3. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI CẤU TRÚC THẢM THỰC VẬT THEO ĐAI CAO 1.3.1. Trên thế giới Trên thế giới có 5 hệ thống phân loại thảm thực vật chính dựa theo các tiêu chí khác nhau: lấy hệ thực vật (thành phần loài) làm tiêu chuẩn (hệ thống Braun-Blanquet, 1928); lấy đặc điểm ngoại mạo làm tiêu chí chủ đạo (Schmithüsen, 1959); dựa vào phân bố không gian làm tiêu chuẩn; dựa vào các yếu tố phát sinh quần thể thực vật làm yếu tố chủ đạo; dựa trên ngoại mạo và cấu trúc thảm thực vật làm tiêu chuẩn (hệ thống phân loại của UNESCO, 1973). Nghiên cứu của Edward W. Beals (1969) là nghiên cứu đầu tiên có vai trò định hướng cho các nghiên cứu sự thay đổi thảm thực vật theo đai cao sau này. Tiếp đó, nhiều công trình ở các khu vực khác nhau đánh giá sự thay đổi cấu trúc, thành phần loài, nhóm loài ưu thế, mật độ quần xã thực vật theo các đai độ cao. 4 1.3.2. Ở Việt Nam Những nghiên cứu đầy đủ về sự phân hoá thảm thực vật theo đai cao không nhiều mà thường chỉ là một trong các nội dung nghiên cứu về hệ thực vật. Một số nghiên cứu tiêu biểu như: Loschau (1960) đưa ra khung phân loại 4 trạng thái rừng ở Quảng Ninh, Trần Ngũ Phương (1970, 1995) đã chia các đai độ cao dựa vào điều kiện địa hình, tính chất sinh thái và thành phần thực vật. Trên quan điểm sinh thái phát sinh, Thái Văn Trừng (1978) chia thảm thực vật Việt Nam thành hai nhóm: Nhóm I - Các kiểu thảm ở độ cao dưới 1000m ở miền Nam, dưới 700m ở miền Bắc. Nhóm II - Các kiểu thảm vùng núi có độ cao trên 1000m ở miền Nam và trên 700m ở miền Bắc. Vũ Tự Lập (1976) sử dụng độ ưu thế của các loài cây trong ô tiêu chuẩn để xác định các quần hợp, ưu hợp và phức hợp của thảm thực vật. Phan Kế Lộc (1985) [80] đã vận dụng khung phân loại thảm thực vật của UNESCO (1973) để đưa ra khung phân loại thảm thực vật ở Việt Nam theo thứ bậc: 1. Lớp quần hệ > 1.A. Phân lớp quần hệ > 1.A1. Nhóm quần hệ > 1.A1.1. Quần hệ > 1.A1.1.1. Phân quần hệ với 5 lớp quần hệ như sau: Lớp quần hệ rừng rậm, Lớp quần hệ rừng thưa, Trảng cây bụi, Trảng cây bụi lùn, Trảng cỏ. Bảng phân loại này được một số tác giả áp dụng để tiến hành phân loại thảm thực vật trong nghiên cứu của mình . Nguyễn Vạn Thường (1995) đã chia 4 vùng sinh thái Bắc Trung Bộ căn cứ vào độ cao so với mặt biển. 1.4. NGHIÊN CỨU SINH THÁI HỌC ĐẤT TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI THẢM THỰC VẬT, ĐỘ CAO ĐỊA HÌNH VÀ SINH KHÍ HẬU 1.4.1. Trên thế giới Hađi (1936), Monin (1937), Baur (1946) và P. W Richards (1952), A.Giacốp (1956), P.W.Richards (1964) là những nhà khoa học đầu tiên nghiên cứu mối quan hệ qua lại giữa cấu trúc thảm thực vật rừng nhiệt đới tới khả năng cấp nước, không khí, các đặc tính lí hóa của đất. Gần đây, các nghiên cứu của S. McG-Wilson và cộng sự (2001), Zhang, J T., Zhang, F (2007), Jiří Doležal 5 và Miroslav Šrůtek (2002), M. Kappelle và J G. Van Uffelen (2006) tập trung làm rõ sự tương tác qua lại giữa thảm thực vật và các đặc tính lý hoá của đất trong các điều kiện thời tiết, địa hình khác nhau. 1.4.2. Ở Việt Nam Ở Việt Nam có rất nhiều công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của đất đến thảm thực vật như A.Chavalier (1918), Thái Văn Trừng (1978), Nguyên Vi và Trần Khải (1978), Nguyễn Thoan (1986), Đặng Ngọc Anh (1993), Nguyễn Thế Hưng, Hoàng Chung (1995) Theo đó, điều kiện đất và loại đất có ảnh hưởng lớn tới khả năng tái sinh của cây rừng, tổ thành rừng. Trần Đình Lý, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn (1995) nghiên cứu quá trình tái sinh phục hồi thảm thực vật sau nương rẫy tại Sapa đã nhận định: đất thoái hóa nhẹ thì quá trình diễn thế thứ sinh phục hồi thảm thực vật diễn ra nhanh, nếu đất xấu thì quá trình diễn ra ngược lại. Khi nghiên cứu các loại đất rừng Việt Nam trên nhiều kiểu rừng tự nhiên phân bố theo nhiều độ cao khác nhau, Hoàng Xuân Tý, Nguyễn Đức Minh (1978), Nguyễn Tử Xiêm, Thái Phiên (1999) cũng xem xét mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau giữa tính chất, độ phì của đất với sự phân bố của thảm thực vật. Gần đây có các nghiên cứu của Lê Ngọc Công, Hoàng Chung về sự thay đổi các đặc tính lý-hoá-sinh học của đất theo các trạng thái thảm thực vật. 1.5. CÁC NGHIÊN CỨU Ở DÃY HOÀNG LIÊN SƠN (TỈNH LÀO CAI) 1.5.1. Nghiên cứu về các yếu tố sinh khí hậu: được nêu khái quát trong các công trình nghiên cứu của Vũ Tự Lập (1976). Đặng Kim Nhung, Nguyễn Khanh Vân (1996, 2005) nghiên cứu phân loại sinh khí hậu phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp, du lịch và nghỉ dưỡng ở Sapa. 1.5.2. Nghiên cứu về sinh thái học đất: có công trình của Fridland và Vũ Ngọc Tuyên (1959), Phạm Gia Tu và Vũ Ngọc Tuyên (1962), Tôn Thất Chiểu (1992), Kemp et al (1995). Nguyễn An Thịnh (2007) đưa ra hệ thống phân loại dất khu vực SaPa gồm 6 nhóm với 10 loại đất. 6 1.5.3. Nghiên cứu về thảm thực vật: bắt đầu từ các nghiên cứu của các nhà thực vật người Pháp Pê-tê-lô, Pierre,…đến các tác giả Võ Văn Chi (1970), Kem, L.M Chan và M.Dilger (1994), Nguyễn Nghĩa Thìn, Daniel Harder (1996), Trần Đình Lý (1996), Trần Đình Lý, Đỗ Hữu Thư, Lê Đồng Tấn (1997); Nguyễn Nghĩa Thìn, Nguyễn Thị Thời (1998), Andrew T., Steven Sw./ Mark G., Hanna S. (1999), Trương Ngọc Kiểm (2007), Nguyễn Quốc Trị (2009) và Trần Minh Hợi (2012). Các nghiên cứu này tập trung đánh giá tính đa dạng về thành phần loài, các chỉ số đa dạng, mô tả và hệ thống hoá các trạng thái thảm thực vật ở các phần khác nhau của khu vực Hoàng Liên Sơn phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững. 1.5.4. Luận điểm phân đai cao ở khu vực Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) Trước đây, có nhiều nhà khoa học đã phân đai độ cao theo những tiêu chuẩn khác nhau nên có sự chênh lệch về các mốc độ cao địa hình giữa các đai theo các quan điểm khác nhau. Nguyễn Vạn Thường (1995) chia 4 vùng sinh thái căn cứ vào độ cao so với mặt nước biển. Thái Văn Trừng (1999) phân đai theo các nhân tố sinh thái phát sinh thảm thực vật. Vũ Tự Lập (2006) phân đai dựa trên sự phân hóa chế độ nhiệt ẩm của khí hậu. Nguyễn Quốc Trị (2009) chia cố định các đai chênh lệch mỗi 500m để xem xét sự biến đổi trong cấu trúc thảm thực vật theo độ cao. Nguyễn An Thịnh (2007) phân tích những biến đổi trong điều kiện tự nhiên, thảm thực vật theo độ cao dựa trên quan điểm phân đai tự nhiên của Vũ Tự Lập và quan điểm sinh thái phát sinh của Thái Văn Trừng đã chia 05 đai: dưới 700m; từ 700 - 1700m; từ 1700 - 2200m; từ 2200 - 2800m và trên 2800m. Trên cơ sở sự phân hoá các đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng, địa hình theo độ cao cùng với những quan sát ngoài thực địa về thay đổi trạng thái thảm thực vật, chúng tôi nhận thấy cách phân chia của Nguyễn An Thịnh (2007) là phù hợp. 7 1.6. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC HOÀNG LIÊN SƠN (THUỘC TỈNH LÀO CAI) 1.6.1. Điều kiện tự nhiên 1.6.1.1. Ranh giới hành chính: Dãy Hoàng Liên nằm trong khu vực tỉnh Lào Cai với tổng diện tích đất tự nhiên là 366.005,39 ha bao gồm toàn bộ huyện Bát Xát, Sapa, Văn Bàn và một phần huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Thành phố Lào Cai. 1.6.1. 2. Địa hình: là một hệ thống các đỉnh núi cao trên 2000m chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Mức độ chia cắt theo chiều ngang và chiều thẳng đứng rất mạnh tạo ra sự phức tạp của địa hình và độ dốc lớn. 1.6.1.3. Địa chất và Thổ nhưỡng: cấu tạo từ các loại đá nguồn gốc mắc ma như granit, amphilolit, filit, đá vôi. Khu vực có 2 nhóm, 5 nhóm phụ, 8 loại và 29 loại phụ, 8 loại đất chính. 1.6.1.4. Khí hậu: chia thành hai mùa rõ rệt: mùa nóng kéo dài từ tháng V đến tháng X, và mùa lạnh kéo dài từ tháng XI cho đến tháng IV năm sau. Nhiệt độ trung bình từ 15 0 C đến 24 0 C, số giờ nắng trung bình năm trong khoảng 1.400 - 1.460 giờ. Mùa mưa bắt đầu từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 10 với lượng mưa trung bình khá cao. Độ ẩm không khí trung bình năm khoảng 86%. Sương mù tập trung chủ yếu từ tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau. Số ngày mưa phùn trong năm khoảng 65 đến 72 ngày. 1.6.1.5. Thủy văn: hệ thống thủy văn khá dày đặc, gồm hệ thống sông Hồng và các hệ thống suối lớn: Nậm Tha, Ngòi chăn, Ngòi Nhủ, suối Đun, suối Bo và suối Mường Hoa. 1.3.1.6. Tài nguyên rừng: gồm 168.156,93 ha đất có rừng. 1.3.2. Điều kiện kinh tế - xã hội dãy Hoàng Liên 1.3.2.1. Dân số: 203.448 người thuộc nhiều dân tộc khác nhau trong đó chiếm ưu thế là người Kinh, Mông, Dao. 8 1.3.2.2. Lao động và tập quán: người dân sống chủ yếu bằng nông nghiệp, nghề rừng và những ngành nghề thủ công truyền thống. Tập quán canh tác chủ yếu dụa vào độ phì tự nhiên sẵn có của đất, không sử dụng bón phân, kể cả phân hữu cơ là nguồn tại chỗ, năng suất thấp, đời sống chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên. Giống mới chưa được sử dụng rộng rãi. 1.3.2.3. Văn hóa xã hội: cộng đồng dân cư gồm nhiều dân tộc khác nhau công việc tuyên truyền giáo dục, bài trừ các hủ tục, phát huy thuần phong mỹ tục còn hạn chế. Nạn thất học, mù chữ và trẻ em không được đến lớp vẫn còn tồn tại. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đội ngũ giáo viên ít. Cơ sở y tế nghèo nàn, thuốc men thiếu thốn, đội ngũ mỏng, không đáp ứng được nhu cầu phòng và chữa bệnh cho đồng bào vùng cao. Công tác vệ sinh, phòng bệnh chưa được chú ý đúng mức, các loại bệnh như bướu cổ, sốt rét,…còn tồn tại. 1.3.2.4. Tình hình giao thông và cơ sở hạ tầng: được đầu tư nâng cấp và làm mới bằng nhiều nguồn vốn khác nhau nhưng xét một cách tổng thể ở dãy Hoàng Liên thì điều kiện giao thông của khu vực còn gặp nhiều khó khăn. Các đường liên xã, liên thôn chủ yếu là đường mòn. Chương 2. PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. Phạm vi nghiên cứu 2.1.1. Địa điểm: dãy Hoàng Liên Sơn thuộc địa phận tỉnh Lào Cai (giới hạn bởi sông Hồng chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam). 2.1.2. Thời gian: từ 5/2010 - 9/2013 với 8 đợt khảo sát (120 ngày) thực địa. 2.1.3. Đối tượng: các nhân tố sinh thái phát sinh thảm thực vật gồm: khí hậu, thảm thực vật, thổ nhưỡng. 2.2. Nội dung nghiên cứu  Khảo sát, thu thập, phân loại mẫu; xây dựng danh lục phân bố các loài thực vật bậc cao có mạch, loài đặc hữu, các loài quý hiếm theo các đai độ cao phục vụ khoanh vùng bảo tồn đa dạng thực vật.  Mô tả và hệ thống hoá các trạng thái thảm thực vật theo thang phân loại của 9 UNESCO (1973) được Phan Kế Lộc (1985) vận dụng vào thực tế Việt Nam; phân tích sự biến đổi về trạng thái và cấu trúc thảm thực vật theo các đai cao.  Phân tích sự thay đổi các yếu tố khí hậu, tính chất lý - hoá học đất theo các đai độ cao và theo trạng thái thảm thực vật phục vụ việc phục hồi thảm thực vật, bảo vệ các hệ sinh thái.  Phân tích mối quan hệ giữa các nhân tố khí hậu, đất với sự thay đổi cấu trúc TTV theo các đai độ cao khác nhau để đề xuất định hướng bảo tồn đa dạng thực vật và phát triển du lịch bền vững. 2.3. Phương pháp nghiên cứu 2.3.1. Phương pháp kế thừa: kế thừa có chọn lọc và phát triển các kết quả nghiên cứu trước đây của các tác giả khác nhau ở khu vực Hoàng Liên Sơn. 2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu điều tra thực địa (ngoại nghiệp) + Xác định tuyến nghiên cứu: dựa vào bản đồ địa hình, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, ảnh vệ tinh của dãy Hoàng Liên Sơn. + Lựa chọn điểm nghiên cứu: sử dụng la bàn, GPS và bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh để xác định vị trí của các điểm nghiên cứu ngoài thực địa. 2.3.2.1. Nghiên cứu thảm thực vật: Áp dụng theo phương pháp được Nguyễn Nghĩa Thìn giới thiệu trong Cẩm nang nghiên cứu Đa dạng sinh vật (1997) và Hệ sinh thái rừng nhiệt đới (2004). 2.3.2.2. Quan trắc các số liệu sinh khí hậu Thiết lập 5 trạm quan trắc để đo đồng thời các chỉ tiêu khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm của đất, tốc độ gió, hướng gió, cường độ ánh sáng) theo 05 đai độ cao với các thiệt bị hiện đại. 2.3.2.3. Nghiên cứu thổ nhưỡng Đào, quan sát và mô tả phẫu diện đất ở các đai độ cao khác nhau và đại diện cho các trạng thái thảm thực vật khác nhau; thu mẫu đất theo các tầng, bảo quản để phân tích các đặc tính lý - hoá của đất. [...]... tâm đến đai độ cao từ 700 -1700m, nhất là trong bối cảnh ở đai độ cao này các trạng thái thảm thực vật tự nhiên đang bị tác động mạnh bởi con người Hiện ở đai độ cao này của dãy Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) chỉ còn những mảnh nhỏ rừng nguyên sơ ở KBTTN Hoàng Liên - Văn Bàn 3.3.4.2 Mức độ phân hoá số loài theo độ cao Bảng 3.25 Sự phân hóa số loài theo độ cao ở dãy Hoàng Liên Sơn TT 1 2 3 4 5 Đai độ... hưởng sâu sắc, đôi khi có tính quyết định Trên cơ sở bảng hệ thống chỉ tiêu sinh khí hậu thảm thực 13 vật tự nhiên ở khu vực Hoàng Liên Sơn (bảng 3.5), thành lập bản đồ phân vùng sinh khí hậu khu vực nghiên cứu làm cơ sở cho việc xác định vùng phân bố mở rộng của các cây quý hiếm phục vụ mục đích bảo tồn đa dạng sinh học 3.2 SỰ PHÂN HOÁ CÁC NHÂN TỐ THỔ NHƯỠNG THEO ĐAI CAO 3.2.1 Phân bố các loại đất ở. .. 24,4 87 86 92 Các nhân tố khí hậu có sự thay đổi rõ nét theo độ cao Chính sự phân hoá này tạo nên các vành đai khí hậu theo độ cao là cơ sở cho việc hình thành các lớp phủ thực vật và phân hoá thổ nhưỡng theo độ cao 3.1.8 Phân vùng sinh khí hậu khu vực Hoàng Liên Sơn (tỉnh Lào Cai) Sự tồn tại và phát triển của thực vật phụ thuộc vào tổ hợp các điều kiện môi trường, trong đó khí hậu là nhân tố quan trọng... đa dạng sinh học cũng như các kiểu thảm thực vật nguyên sinh, đặc trưng cho các đai độ cao khác nhau 24 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1) Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa Thìn, Vũ Anh Tài (2009), Một số kết quả bước đầu về sự thay đổi trạng thái thảm thực vật theo các đai độ cao ở VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, Kỷ yếu HNKH toàn quốc lần thứ 3 về Sinh thái và Tài... 7,26 Các loài quý hiếm phân bố không đều trên các đai độ cao, tập trung nhiều nhất ở đai 700-1700 m với 203 loài (chiếm 7,27% số loài của đai và 86,02% tổng số loài quý hiếm của toàn khu vực) Thấp nhất là đai trên 2800m chỉ có 6 loài (chiếm5,17% số loài của đai và 2,54% tổng số loài quý hiếm của khu vực) 3.1.4.5 Sự thay đổi về thành phần các loài đặc hữu Bảng 3.28 Phân hoá các loài đặc hữu theo các đai. .. khác các mốc độ cao này là phù hợp để phân chia ranh giới cho sự biến đổi về thành phần loài của hệ thực vật theo chiều cao địa hình ở Hoàng Liên Sơn 3.1.4.4 Sự thay đổi thành phần các loài quý hiếm Bảng 3.27 Phân hoá số loài quý hiếm theo các đai độ cao ở Hoàng Liên Sơn Đai độ cao < 700m Tổng số loài 1988 Loài quý hiếm 125 (%) (52,97) % tổng số loài 6,29 7001700m 2790 203 (86,02) 7,27 17002200m 1023... phẫu diện đất ở các đai độ cao Qua các phẫu diện đất rừng - đất trống và trảng cỏ, thấy có sự khác biệt về hình thái của đất theo độ cao cũng như ở các trạng thái thảm phủ thực vật Đa số các loại đất có sự chuyển lớp rõ ràng theo mầu sắc, ở trên mặt có mầu xám, nâu đến đen xuống các lớp dưới dần chuyển sang vàng nhạt đến vàng đậm Các trạng thái rừng, đất có lớp mùn dày hơn Càng lên cao, sự tích luỹ lớp... Trên 2800m Số loài/ ha 89 116 168 109 29 Mức độ biến thiên + 2,7 + 10,3 - 11,8 -13,3 Sự thay đổi độ cao và sự tác động của con người là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của khu vực nghiên cứu Từ đai độ cao dưới 700m lên đến đai 1700-2200m số lượng loài/ hecta tăng lên do tác động của con 18 người giảm đi còn từ đai 1700 -200m đến đai trên 2800m, số loài /hecta giảm đi do sự thay đổi độ... QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ KHÍ HẬU - THỔ NHƯỠNG THẢM THỰC VẬT THEO CÁC ĐAI ĐỘ CAO Mối quan hệ thảm thực vật – khí hậu – đất là một hệ thống động, luôn biến động theo hướng tạo lập một mối cân bằng giữa các thành phần, đây là một mối quan hệ đặc trưng giữa thành phần vô sinh và hữu sinh trong hệ sinh thái Cùng với sự phát triển của thảm thực vật, thì dần dần thảm thực vật như là một nhân tố trung gian... kéo theo các điều kiện bất lợi về khí hậu và thổ nhưỡng 3.1.4.3 Mối quan hệ giữa các đai độ cao Chỉ số Sorensen thể hiện mức độ quan hệ giữa 2 quần xã thực vật, xác định mức độ phân hóa về thành phần loài giữa các đai Ở khu vực Hoàng Liên Sơn, giữa các đai chỉ số này dao động từ 0,22 đến 0,35 Điều này phản ánh sự phân hoá về thành phần loài thực vật giữa các đai là rất rõ nét hay nói cách khác các . NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI CHỦ ĐẠO THEO CÁC ĐAI ĐỘ CAO Ở DÃY HOÀNG LIÊN SƠN (THUỘC TỈNH LÀO CAI) PHỤC VỤ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI . Chung về sự thay đổi các đặc tính lý-hoá -sinh học của đất theo các trạng thái thảm thực vật. 1.5. CÁC NGHIÊN CỨU Ở DÃY HOÀNG LIÊN SƠN (TỈNH LÀO CAI) 1.5.1. Nghiên cứu về các yếu tố sinh khí hậu:. phân tích sự biến đổi về trạng thái và cấu trúc thảm thực vật theo các đai cao.  Phân tích sự thay đổi các yếu tố khí hậu, tính chất lý - hoá học đất theo các đai độ cao và theo trạng thái thảm
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN Tố sinh thái chủ đao theo các đai ở dãy nui hoang liên sơn, tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN Tố sinh thái chủ đao theo các đai ở dãy nui hoang liên sơn, tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ NHÂN Tố sinh thái chủ đao theo các đai ở dãy nui hoang liên sơn

Từ khóa liên quan