Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Tây Hà Nội của NHNo&PTNT Việt Nam.doc

75 414 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Tây Hà Nội của NHNo&PTNT Việt Nam Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhLI M U M ca v giao lu thng mi ó tr thnh xu hng phỏt trin ca hu ht cỏc quc gia trờn th gii hin nay. Mi quc gia u tham gia tớch cc hn vo thng mi quc t tn dng mi ngun lc bờn trong cng nh bờn ngoi nhm phc v cho mc tiờu phỏt trin kinh t. Bi vy, khi thng mi quc t cng phỏt trin thỡ vai trũ ca ngõn hng cng ln. Ngõn hng ó tr thnh cu ni vụ cựng quan trng, nú l trung gian ti chớnh, thanh toỏn cho cỏc ch th khi tham gia vo hot ng ngoi thng. Hot ng thanh toỏn quc t ca ngõn hng tr nờn vụ cựng cn thit trong kinh t i ngoi, c bit i vi hot ng xut nhp khu. Ngy nay hot ng thanh toỏn c coi l mt ch tiờu khỏ rừ nột ỏnh giỏ mc phỏt trin, hi nhp i vi hot ng ngoi thng ca mt quc gia núi chung v ca tng ngõn hng thng mi núi riờng. Tuy nhiờn, trong bi cnh hi nhp v ton cu hoỏ hin nay, khi hot ng ngoi thng cng phc tp bao nhiờu thỡ hot ng thanh toỏn quc t cng phc tp v cha ng nhiu ri ro hn. Vi tc phỏt trin ca hot ng thanh toỏn quc t trờn th gii núi chung v ca Vit Nam núi riờng, Ngõn Hng Nụng Nghip v Phỏt Trin Nụng Thụn Vit Nam ó tham gia tớch cc v luụn luụn chỳ trng n vic m rng hon thin nghip v ca mỡnh. Chớnh vỡ vy hot ng ca ngõn hng luụn ỏp ng tt nhu cu ca khỏch hng trong thanh toỏn quc t v Ngõn Hng Nụng Nghip v Phỏt Trin Nụng Thụn Vit Nam ó tr thnh mt trong nhng trung tõm thanh toỏn quc t ln ca nc ta, ng thi nú luụn khng nh vai trũ ch lc ca mỡnh trong h thng ngõn hng thng mi Vit Nam. L mt mt xớch quan trng trong mng li hot ng, NHNo&PTNT chi nhỏnh Tõy H Ni ngay t khi thnh lp cng luụn coi Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C1Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhthanh toỏn quc t l mt trong nhng nghip v quan trng hng u v luụn dnh s u t thớch ỏng. Do vy, ngõn hng ó t c mt s kt qu kh quan quan trng trong hot ng kinh doanh nhng bờn cnh ú cng cú nhng tn ti cn khc phc. Chớnh vỡ vy sau khi thc tp vi mc ớch tỡm hiu thc t hot ng thanh toỏn quc t ti chi nhỏnh v nhng tn ti nhm tỡm ra gii phỏp khc phc, phỏt trin hn na hot ng ny, ti: Phỏt trin hot ng thanh toỏn quc t ti chi nhỏnh Tõy H Ni ca NHNo&PTNT Vit Nam c em chn lm chuyờn tt nghip. Chuyờn gm ba chng: Chng 1: Nhng vn c bn v hot ng thanh toỏn quc t ca h thng ngõn hng thng mi. Chng 2: Thc trng hot ng thanh toỏn quc t ca ngõn hng nụng nhip Tõy H Ni. Chng 3: Mt s gii phỏp phỏt tin hot ng thanh toỏn quc t ti ngõn hng nụng nghip Tõy H Ni.Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C2Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhCHNG 1: CC VN C BN V HOT NG THANH TON QUC T CA H THNG NGN HNG THNG MI.1.1. Hot ng c bn ca cỏc ngõn hng thng mi. bt kp vi s phỏt trin ca nn kinh t quc t, th trng ti chớnh ca cỏc nc trờn th gii ó dn hỡnh thnh hng lot cỏc trung gian ti chớnh nh cụng ty bo him, cụng ty ti chớnh, cụng ty chng khoỏnCỏc trung gian ti chớnh ny ó lm cho th trng tr nờn sụi ng hn, bờn cnh ú chỳng cng chim gi th phn ln vn l c quyn ca cỏc ngõn hng thng mi. Tuy nhiờn khụng th ph nhn rng vi vai trũ l mt trung gian ti chớnh lõu i, cỏc ngõn hng thng mi vn luụn gi mt v th vụ cựng quan trng trờn th trng ti chớnh. Ngõn hng thng mi l mt t chc kinh t kinh doanh trờn lnh vc tin t, cung cp cỏc danh mc ti chớnh a dng nht c bit l tớn dng, tin gi v cỏc dch v thanh toỏn. Mt ngõn hng t c thnh cụng l mt ngõn hng cung cp y nhng dch v ti chớnh m xó hi cn, ng thi thc hin cỏc dch v ú mt cỏch cú hiu qu nht. Cỏc dch v m ngõn hng cung cp cho khỏch hng bao gm: nhn tin gi, mua bỏn ngoi t, cho vay, bo qun ti sn h, cung cp cỏc khon giao dch v thc hin thanh toỏn, qun lý ngõn qu, bo lónh, cho thuờ, ti tr cỏc d ỏn ca chớnh ph, cung cp cỏc dch v u thỏc, cung cp cỏc dch v bo him, dch v u t chng khoỏn, Dch v m ngõn hng cung cp rt a dng bi vy luụn ỏp ng mi nhu cu cú liờn quan ti vic s dng ng tin ca khỏch hng, ng thi to ra thu nhp cho chớnh ngõn hng. Trong nhng dch v ca mỡnh ngõn hng Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C3Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhquan tõm nhiu nht l thc hin thanh toỏn õy khỏch hng u thỏc cho ngõn hng thanh toỏn h hoc thu h giỏ tr hng hoỏ v dch v. Thụng qua ú ngõn hng m rng c mi quan h i vi khỏch hng, va cú thờm mt lng vn cho vay hoc u t vo cỏc d ỏn, ti tr thanh toỏn cho khỏch hng va tng thu t phớ hot ng giao dch. Ngoi ra, ngõn hng cũn thay mt khỏch hng thc hin giao dch vi cỏc i tỏc nc ngoi v hot ng ny chớnh l hot ng thanh toỏn quc t. Do tớnh cht phc tp ca hot ng thanh toỏn quc t ũi hi s cht ch, chớnh xỏc m vai trũ ca ngõn hng ngy cng tr nờn quan trng.1.2. Hot ng thanh toỏn quc t ca ngõn hng thng mi.1.2.1. Khỏi nim v c im ca thanh toỏn quc t. Thanh toỏn quc t l vic thc hin cỏc ngha v chi tr v quyn hng li v tin t phỏt sinh trờn c s cỏc hot ng kinh t v phi kinh t gia cỏc t chc, cỏ nhõn nc ny vi t chc, cỏ nhõn nc khỏc hay gia mt quc gia vi t chc quc t thụng qua quan h gia cỏc ngõn hng ca cỏc nc cú liờn quan. Khỏc vi hot ng thanh toỏn trong nc thanh toỏn quc t cú mt s c im riờng sau: Mt l, ch th tham gia vo hot ng thanh toỏn quc t ti cỏc quc gia khỏc nhau. Thụng thng mi giao dch thanh toỏn quc t cú liờn quan ti ti thiu l hai quc gia. Hai l, hot ng thanh toỏn liờn quan ti h thng lut phỏp ca cỏc quc gia khỏc nhau thm chớ l i nghch nhau. Do tớnh phc tp ú cỏc bờn tham gia vo thanh toỏn thng la chn cỏc quy phm phỏp lut mang tớnh thng nht v theo thụng l quc t. Ba l, ng tin dựng trong giao dch thanh toỏn quc t thụng thng tn ti di hỡnh thc cỏc phng tin thanh toỏn nh: hi phiu, sộc, th, chuyn Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C4Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhkhon, cú th l ng tin ca nc th ba v thng l loi ngoi t c t do chuyn i. Bn l, ngụn ng c s dng trong thanh toỏn quc t ph bin l ting Anh. Nm l, thanh toỏn quc t ũi hi trỡnh chuyờn mụn cao, trỡnh cụng ngh tng xng vi trỡnh quc t. Sỏu l, hot ng thanh toỏn quc t cha ng nhiu ri ro tim n. Khụng gian thanh toỏn rng, thi gian tng i di, c s vt cht k thut phc v khụng ng u, trỡnh ngun nhõn lc tham gia thanh toỏn quc t gia cỏc quc gia chờnh lch rt ln. Bi vy, cú th coi ú l mt trong nhng nguyờn nhõn phỏt sinh ri ro trong hot ng thanh toỏn quc t. 1.2.2. Cỏc phng thc thanh toỏn quc t. i vi mt hp ng thanh toỏn quc t thỡ phng thc thanh toỏn l mt trong nhng iu kin quan trng nht. Phng thc thanh toỏn l mt cỏch thc nht nh ngi bỏn thu c tin thanh toỏn nhanh, an ton v ngi mua tr c tin nhn c hng chun xỏc v s lng ỳng v cht lng, thi hn nh trong hp ng ó ký. Tu vo mi quc gia, hon cnh c th, cỏc bờn i tỏc trong quan h thanh toỏn s la chn v tho thun v cỏch s dng phng thc thanh toỏn.1.2.2.1. Thanh toỏn bng phng thc chuyn tin. - Khỏi nim: Thanh toỏn bng chuyn tin l phng thc thanh toỏn trong ú khỏch hng (ngi nhp khu) yờu cu ngõn hng phc v mỡnh chuyn mt s tin cho ngi khỏc (ngi th hng) mt a im nht nh bng phng tin chuyn tin do khỏch hng yờu cu. - Cỏc bờn tham gia vo thanh toỏn:Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C5Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chính Ngi yờu cu chuyn tin (remitter): l ngi yờu cu ngõn hng thay mỡnh thc hin chuyn tin cho i tỏc nc ngoi thng l ngi mua, ngi tr n hoc nh u t yờu cu chuyn vn, kinh phớ ra nc ngoi. Ngi th hng (beneficiary): l ngi c nhn s tin chuyn ti thụng qua ngõn hng, thng l nh xut khu hoc ngi tip nhn u t do ngi chuyn tin ch nh. Ngõn hng nhn u nhim chuyn tin (remitting bank): l ngõn hng phc v ngi chuyn tin. Ngõn hng tr tin (paying bank): l ngõn hng trc tip tr tin cho ngi th hng thụng thng l ngõn hng i lý. - c im: Trong phng thc chuyn tin th tc n gin, phớ thanh toỏn cao thng c ỏp dng vi nhng lụ hng cú giỏ tr nh hoc phớ dch v ngoi thng nh phớ vn ti, bo him hoc hoa hng. Ngõn hng khi thc hin chuyn tin hoc tr tin ch úng vai trũ trung gian thanh toỏn hng hoa hng ( õy l phớ dch v) v khụng b rng buc vi ngi mua v ngi bỏn. Vic chuyn tin c hon tt khi thanh toỏn ht s tin cho ngi th hng; trc thi im thanh toỏn, s tin ny trong ti khon vn thuc quyn s hu ca ngi chuyn tin v h cú quyn hu b lnh chuyn tin m ngi th hng khụng th khiu ni vi ngõn hng. Nh vy, vic trong hỡnh thc thanh toỏn ny ph thuc vo thin chớ ca ngi mua nờn lỳc ny quyn li ca ngi bỏn khụng c m bo. Ngi mua cng cú th gp ri ro trong trng hp thanh toỏn trc tin hng cho ngi bỏn, vỡ ngi mua buc phi cú mt lng vn lu ng b ghim gi trong mt thi gian di. Hn na nu hng hoỏ kộm cht lng hay Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C6Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhngi sn xut b phỏ sn hoc tỡnh hỡnh chớnh tr ca nc ngi bỏn bt n thỡ ngi bỏn khụng cũn kh nng giao hng cho ngi mua. - Hỡnh thc chuyn tin: thanh toỏn theo phng thc chuyn tin c thc hin di hai hỡnh thc. + Chuyn tin bng th: l hỡnh thc trong ú lnh thanh toỏn ca ngõn hng chuyn tin c th hin trong ni dung 1 bc th m ngõn hng ny yờu cu ngõn hng thanh toỏn thc hin. Th chuyn tin l ch th ca ngõn hng chuyn tin i vi ngõn hng thanh toỏn yờu cu ngõn hng ny chi tr mt khon tin c n nh cho ngi th hng c ch nh trong th. + Chuyn tin bng in: l hỡnh thc chuyn tin trong ú lnh thanh toỏn ca ngõn hng chuyn tin c th hin trong ni dung ca mt bc in m ngõn hng ny gi cho ngõn hng thanh toỏn thụng qua truyn tin ca mng vin thụng nh SWIFT. - u, nhc im ca phng thc chuyn tin. + u im: Phng thc thanh toỏn chuyn tin l phng thc tng i n gin, th tc nhanh gn. + Nhc dim: Phng thc ny ũi hi quan h giao dch gia ngi mua v ngi bỏn l hon ton tin tng ln nhau nờn mc ri ro l cao nu mt trong hai phớa cú ý khụng trung thc trong quan h giao dch. 1.2.2.2. Phng thc thanh toỏn m ti khon. - Khỏi nim: Nh xut khu m ti khon ghi n nh nhp khu sau khi nh xut khu ó hon thnh giao hng húa dch v, nh k sau khi kim tra, i chiu theo tho thun gia hai bờn nh hp khu tr tin cho nh xut khu. - c im ca phng thc: õy l phng thc khụng cú s tham gia ca ngõn hng vi chc nng l ngi m ti khon v thc thi thanh toỏn.Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C7Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chính Ch m ti khon n biờn khụng m ti khon song biờn. Nh nhp khu m ti khon thỡ ti khon ny ch l ti khon theo dừi khụng cú giỏ tr thanh quyt toỏn. Ch cú hai bờn tham gia thanh toỏn l nh xut khu v nh nhp khu. Do nhng c im trờn m phng thc m ti khon ch ỏp dng trong trng hp ngi mua v ngi bỏn thc s tin tng ln nhau hoc dựng trong mua bỏn hng i hng nhiu ln, thng xuyờn trong mt thi gian nht nh, thanh toỏn tin gi bỏn hng nc ngoi, thanh toỏn phi mu dch.1.2.2.3. Phng thc thanh toỏn nh thu. - Khỏi nim: l phng thc thanh toỏn m nh xut khu sau khi giao hng hoc cung ng dch v cho nh nhp khu tin hnh u thỏc cho ngõn hng thu h tin trờn c s hi phiu hoc chng t do nh xut khu lp. - Cỏc bờn tham gia vo thanh toỏn: Ngi cú yờu cu u nhim thu: ngi cung ng dch v. Ngõn hng nhn u thỏc thu: ngõn hng phc v bờn bỏn. Ngõn hng xut trỡnh: ngõn hng thu h. Ngi tr tin: ngi nhp khu. - Cỏc hỡnh thc nh thu: + Nh thu trn: l phng thc thanh toỏn trong ú nh xut khu u thỏc cho ngõn hng phc v thu h tin t nh nhp khu cn c vo hi phiu do chớnh nh xut khu lp, cỏc chng t thng mi cú liờn quan giao dch nh xut khu ó chuyn giao trc tip cho nh nhp khu khụng qua ngõn hng. Phng thc ny khụng c ỏp dng nhiu trong thanh toỏn mu dch do phng thc ny khụng m bo quyn li cho nh xut khu khi nh nhp khu cú th nhn hng m khụng tr tin hoc tr chm tin. Tuy nhiờn, nh nhp khu cng cú ri ro khi hi phiu n sm hn chng t thỡ h s phi Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C8Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhtr tin ngay m khụng chc vic giao hng ca nh xut khu cú ỳng hp ng khụng. + Nh thu kốm chng t: l phng thc thanh toỏn, nh xut khu u nhim cho ngõn hng thu h tin t nh nhp khu khụng ch cn c vo hi phiu m cũn cn c vo b chng t hng hoỏ gi kốm theo vi iu kin nu nh xut khu tr tin hoc chp nhn tr tin s trao b chng t cho nh nhp khu nhn hng. Trong nh thu kốm chng t nh xut khu u thỏc cho ngõn hng ngoi vic thu h tin cũn nh ngõn hng khng ch chng t gi hng i vi nh nhp khu, õy l s khỏc bit c bn ca hai phng thc nh thu trn v nh thu kốm chng t. Vi iu kin ny quyn li ca nh xut khu c m bo hn. Nh xut khu thụng qua ngõn hng khng ch quyn nh ot hng hoỏ ca nh nhp khu nhng khụng th khng ch vic tr tin ca h. Nh nhp khu vn cú th kộo di vic tr tin bng cỏch cha nhn c chng t hoc cú th khụng tr tin nu cú nhng vn v kinh t, chớnh tr bt li cho h. Vic tr tin ụi khi cũn chm cú th kộo di t vi thỏng n mt nm khụng nhng vy ngõn hng ch cú vai trũ trung gian ch khụng cú trỏch nhim trong vic tr tin ca nh nhp khu. - u, nhc im ca phng thc nh thu. + u im: Trong thanh toỏn mu dch phng thc nh thu trn ớt c s dng vỡ khụng m bo quyn li cho ngi bỏn do quỏ trỡnh nhn hng tỏch khi khõu thanh toỏn khin ngi bỏn cú th khụng nhn c tin do ngi mua chm tr thanh toỏn khi ó nhn c hng hoc ngc li ngi mua nu nhn c hi phiu sm cng phi thanh toỏn m khụng chc vic giao hng cú ỳng nh cỏc iu khon tho thun hay khụng. Chớnh vỡ vy, phng thc nh thu kốm chng t c s dng nhiu hn trong TTQT nú Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C9Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhcú u im hn l qua ngõn hng, ngõn hng khng ch chng t vn ti i vi ngi mua do vy quyn li ca c ngi mua v bỏn cng c m bo hn. + Nhc im: Tuy c ỏp dng nhiu hn nhng phng thc nh thu kốm chng t cú mt s nhc im nh: Vic tr tin ụi khi cũn qu chm khong thi gian t lỳc giao hng v nhn tin kộo di nờn gõy rt nhiu khú khn. Ngõn hng trong phng thc ny ch úng vai trũ trung gian thu tin h cũn li khụng cú trỏch nhim gỡ nu ngi mua khụng tr tin. Do vy, ngi mua cú th kộo di thi gian tr tin nu thy tỡnh hung bt li cho mỡnh, iu ny gõy bt li cho ngi bỏn nu ó giao hng cho ngi mua.1.2.2.4. Phng thc thanh toỏn tớn dng dng chng t (L/C). - Khỏi nim: l phng thc thanh toỏn quc t c s dng rng rói nht v u vit trong thanh toỏn quc t, l mt s tho thun trong ú ngõn hng (ngõn hng phỏt hnh th tớn dng) theo yờu cu ca khỏch hng (ngi yờu cu m th tớn dng) s tr mt s tin cho ngi th hng hoc chp nhn hi phiu do ngi ny ký phỏt trong phm vi s tin ú khi ngi ny xut trỡnh cho ngõn hng mt b chng t thanh toỏn phự hp vi nhng quy nh trong th tớn dng. Th tớn dng l mt cam kt thanh toỏn ca ngõn hng cho nh xut khu nu nh h xut trỡnh c b chng t phự hp vi cỏc iu khon v iu kin ca L/C. - Cỏc bờn tham gia: Ngi m th tớn dng l ngi mua, nh nhp khu hng hoỏ hoc l ngi mua u thỏc cho mt ngi khỏc. Ngõn hng phỏt hnh th tớn dng l ngõn hng i din cho ngi mua v ngõn hng cp tớn dng cho ngi mua.Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C10[...]... khắc phục, phát triển hơn nữa hoạt động này, đề tài: Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Tây Nội của NHNo&PTNT Việt Nam” được em chọn làm chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động thanh toán quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng nông nhiệp Tây Nội. Chương... mua của các đơn vị tiền tệ và tốc độ lạm phát của các nước hữu quan; mức chênh lệch lãi suất giữa các nước, giữa thị trường tiền tệ nội địa và thị trường tiền tệ của quốc tế; trạng thái cán cân thanh toán quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến cung cầu ngoại tệ;…1.3. Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại.1.3.1. Quan điểm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế. Theo đà phát triển. .. qua hoạt động đa năng, ngân hàng thương mại đã thiết lập nên mối quan hệ không chỉ với khách hàng trong nước mà còn thiết lập quan hệ với các tổ chức kinh tế quốc tế khác và đã trở thành một chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế đã trở thành chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại. Trong thanh tốn quốc tế, ngân hàng khơng chỉ đóng vai trị trung gian thanh. .. vai trị của ngân hàng ngày càng trở nên quan trọng.1.2. Hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế. Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hưởng lợi về tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá nhân nước này với tổ chức, cá nhân nước khác hay giữa một quốc gia... gia với tổ chức quốc tế thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nước có liên quan. Khác với hoạt động thanh tốn trong nước thanh tốn quốc tế có một số đặc điểm riêng sau: Một là, chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế tại các quốc gia khác nhau. Thơng thường mỗi giao dịch thanh tốn quốc tế có liên quan tới tối thiểu là hai quốc gia. Hai là, hoạt động thanh toán liên quan tới... ngân hàng mở rộng được mối quan hệ đối với khách hàng, vừa có thêm một lượng vốn để cho vay hoặc đầu tư vào các dự án, tài trợ thanh toán cho khách hàng vừa tăng thu từ phí hoạt động giao dịch. Ngồi ra, ngân hàng còn thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch với các đối tác nước ngoài và hoạt động này chính là hoạt động thanh tốn quốc tế. Do tính chất phức tạp của hoạt động thanh toán quốc tế địi... trạng của hàng hố và sự tách biệt này đã tạo ra khe hở, rủi ro đạo đức vẫn có cơ sở để tồn ti.Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng 45C17 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chính - Thanh toán điện tử: để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, chi nhánh đã triển khai kết nối thanh toán điện tử với thanh toán với khách hàng, triển khai dịch vụ internet banking. - Thanh toán quốc tế: chi nhánh. .. quả của việc tung ra thị trường các sản phẩm kích thích Ngun Thu Hơng Ngân hàng 45C31 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chínhCHNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.1.1. Hoạt động cơ bản của các ngân hàng thương mại. Để bắt kịp với sự phát triển của nền kinh tế quốc tế, thị trường tài chính của các nước trên thế giới đã dần hình thành... dịch vụ thanh toán, cung cấp ngày càng nhiều tiện ích thanh tốn qua ngân hàng dựa trên mức phí linh hoạt và hợp lý. Do thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế đối với hoạt động kinh doanh ngân hàng trong thời đại ngày nay. Chính vì thế mà chi nhánh Tây Nội đã thu hút được một lượng khách hàng không nhỏ trong việc tập trung đầu t phỏt trin hot ng TTQT.Nguyễn Thu Hơng Ngân hàng... hàng phát hành thư tín dụng là ngân hàng đại diện cho người mua và ngân hàng cấp tín dụng cho người mua.Ngun Thu H¬ng Ngân hàng 45C10 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Ngân hàng - Tài chính Để duy trì và phát triển mọi mặt hoạt động của ngân hàng nói chung hoạt động thanh tốn quốc tế nói riêng, ngân hàng cần phải có tầm nhìn chi n lược trong xây dựng chính sách khách hàng. Lựa chọn đối tượng khách hàng, . thương mại, một nhà sản xuất có thể mua chịu hàng hố của một nhà cung cấp làm đầu vào để sản xuất khi nhà sản xuất được thanh tốn họ sẽ trả cho nhà cung cấp,. mình cung cấp hàng hố, khi đó họ có thể thoả thuận với ngân hàng của mình phát hành một L/C thứ hai với nội dung tương tự cho người cung cấp hàng hố.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Tây Hà Nội của NHNo&PTNT Việt Nam.doc, Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Tây Hà Nội của NHNo&PTNT Việt Nam.doc, Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh Tây Hà Nội của NHNo&PTNT Việt Nam.doc, Các phương thức thanh toán quốc tế., Các nhân tố tác động tới phát triển hoạt động thanh toán quốc tế., Sự hình thành và phát triển của NHNoPTNT Tây Hà Nội. Mơ hình tổ chức quản lý., Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu. Hoạt động huy động vốn., Hoạt động sử dụng vốn., Kết quả kinh doanh. Chức năng, nhiệm vụ của phòng thanh tốn quốc tế., Những thuận lợi và kết quả đạt được., Những khó nhăn, tồn tại và nguyên nhân., Về tình hình con người. Thực hiện tốt chính sách khách hàng., Một số kiến nghị. 1. Kiến nghị đối với NHNoPTNT Tây Hà Nội., Phát triển bộ phận quản lí rủi ro. Kiến nghị đối với NHNoPTNT Việt Nam.