Giải pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

136 512 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2015, 22:45

LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều thầy cô giáo, cá nhân, các cơ quan và các tổ chức. Tôi xin được bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả các thầy cô giáo, cá nhân, các cơ quan và tổ chức đã quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn cụ giáo GS.TS. Nguyễn Phương Thụy, cụ đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, Bộ môn kinh tế và tài nguyên môi trường, các thầy cô giáo Khoa Sau đại học, khoa Kinh tế và PTNT đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi về nhiều mặt trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện uỷ, UBND, các phòng ban chức, trạm thuỷ nông, Cụng ty KTCTTL huyện Nghĩa Hưng, chính quyền địa phương các xã trong Huyện, các HTXDVNN và bà con nông dân đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra thực tế để nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn những người thân và bạn bè đã chia sẻ cùng tôi những khó khăn, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn! BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ VÒNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ SỬ DỤNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60.31.10 Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN PHƯƠNG THỤY HÀ NỘI – 2012 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là của riêng tôi, trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ trong việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Vũng 1 LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn này tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của rất nhiều thầy cô giáo, cá nhân, các cơ quan và các tổ chức. Tôi xin được bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả các thầy cô giáo, cá nhân, các cơ quan và tổ chức đã quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này. Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn cụ giáo GS.TS. Nguyễn Phương Thụy, cụ đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Khoa Sau đại học, Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn, Bộ môn kinh tế và tài nguyên môi trường, các thầy cô giáo Khoa Sau đại học, khoa Kinh tế và PTNT đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi về nhiều mặt trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Huyện uỷ, UBND, các phòng ban chức, trạm thuỷ nông, Cụng ty KTCTTL huyện Nghĩa Hưng, chính quyền địa phương các xã trong Huyện, các HTXDVNN và bà con nông dân đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong quá trình điều tra thực tế để nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn những người thân và bạn bè đã chia sẻ cùng tôi những khó khăn, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2012 Tác giả Nguyễn Thị Vũng 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQ Bình quân BQC Bình quân chung CC Cơ cấu CĐ Chủ động CS Công suất CT Công trình DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất GTSXCN&XD Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng GTSXNN Giá trị sản xuất nông nghiệp GTSXTM&DV Giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ HTXDVNN Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp KTCTTL Khai thác công trình thủy lợi KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định LĐ Lao động NN Nông nghiệp NTTS Nuôi trồng thuỷ sản HTX Hợp tác xã SD Sử dụng SS So sánh 4 SL Số lượng TK Thiết kế TS Thuỷ sản TT Thực tế Tr.đ Triệu đồng UBND Uỷ ban nhân dân 5 PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Hiện nay, Việt Nam phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và theo định hướng XHCN. Trong những năm cuối của thập kỷ 90, có nhiều dự án xây dựng công trình thuỷ lợi lớn, vừa và nhỏ đã được xây dựng và chuẩn y thực hiện. Để thực hiện tốt dự án thuỷ lợi, cần phải nâng cao hiệu quả của từng dự án đầu tư nói riêng, sử dụng và quản lý các công trình thuỷ lợi nói chung. Mặt khác, chuyển từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN, các chủ thể kinh tế ở nông thôn nước ta đã có những thay đổi căn bản; từ vị trí là đối tượng bị điều hành trong quá trình sản xuất hộ nông dân đã trở thành chủ thể kinh tế độc lập. Một vấn đề mới nảy sinh là cơ chế quản lý hệ thống các công trình thủy nông mà Nhà nước và nhân dân đã đầu tư xây dựng. Phục vụ sản xuất nông nghiệp như thế nào cho phù hợp, vừa đảm bảo lợi ích của người hưởng lợi vừa khuyến khích họ cùng tham gia quản lý. Trong những năm gần đây, Nam Định nói chung và huyện Nghĩa Hưng nói riêng đã tập trung chỉ đạo công tác nâng cấp và quản lý các công trình thủy nông. Đã có một số mô hình thu được kết quả tốt góp phần nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, cải thiện được môi trường sinh thái và điều kiện sống của người dân. Tuy nhiên, hiệu quả nâng cấp, quản lý và sử dụng khai thác các công trình thủy nông còn thấp, chỉ mới tập trung cho đầu tư mà chưa coi trọng công tác nâng cấp, quản lý khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình; việc phân cấp quản lý các công trình thuỷ nông còn chồng chéo bất cập, hệ thống cơ chế, chính sách quản lý công trình thuỷ lợi phần lớn đã lạc hậu, chưa đổi mới kịp thời phù hợp với cơ chế kinh tế mới. Các doanh nghiệp quản lý khai thác các công trình thuỷ nông luôn nằm trong tình trạng thua lỗ và thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, luôn bị động và vẫn chưa thoát khỏi cơ chế bao cấp. Các công ty này vận hành công trình và cung cấp nước cho nông dân. Nông 6 dân trả thủy lợi phí theo vụ cho các dịch vụ thủy nông mà họ được nhận. Một thực tế là hiệu quả tưới tiêu của các công trình thủy lợi chưa cao, thủy lợi phí thu được mới chỉ đáp ứng 30% tổng chi phí vận hành và sữa chữa thường xuyên. Nhiều công trình không đủ kinh phí để sữa chữa thường xuyên và sữa chữa định kỳ nên xuống cấp nghiêm trọng. Mặt khác, là chưa làm rõ vai trò của người dân trong việc xây dựng, vận hành và quản lý công trình thuỷ nông, nhiều nông dân thậm chí chưa hiểu được ý nghĩa của việc đóng thủy lợi phí, họ coi công trình thủy nông trên đồng ruộng của họ là của Nhà nước chứ không phải là tài sản chung của cộng đồng mà trong đó họ là người trực tiếp hưởng lợi. Tuy nhiên, quan điểm đánh giá hiệu quả đầu tư cho các công trình thuỷ nông vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn như sau: Một là công trình thuỷ nông vừa có tác dụng trực tiếp (tăng diện tích được tưới, tăng năng suất cây trồng) lại vừa có tác dụng gián tiếp (như phát triển nghành nghề, cung cấp nước sạch cho đời sống, phát triển chăn nuôi, cải thiện môi trường môi sinh…) vậy nên tính toán lợi ích của thuỷ nông như thế nào để có thể phản ảnh hết các tác dụng đó. Hai là, đầu tư vào thuỷ nông mang tính dài lâu. Vì thế, hiệu quả của các công trình phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng, sử dụng và quản lý các công trình thuỷ nông ấy như thế nào. Ba là,công trình thuỷ nông mang tính xã hội cao cả trong đầu tư, xây dựng và sử dụng nhiều người và nhiều cộng đồng được lợi từ công trình thuỷ nông. Vì thế, có hàng loạt những câu hỏi được đặt ra cần trả lời như: nên quan niệm như thế nào về kết quả một công trình thuỷ nông? Kết quả đó được đánh giá như thế nào và bằng phương pháp nào? Làm thế nào để nâng cao kết quả đầu tư cho các công trình thuỷ nông…. Từ thực tế trên câu hỏi chính cần đặt ra cần giải quyết đó là: - Dựa vào cơ sở khoa học nào để làm nền tảng cho thực hiện nghiên cứu đề tài? - Thực trạng hệ thống công trình thuỷ nông và kết quả sử dụng công trình thuỷ nông tại huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định như thế nào? - Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông tại 7 huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định như thế nào? - Phương hướng hoàn thiện hệ thống thủy nông và nâng cao kết quả sử dụng công trình thủy nông ở huyện Nghĩa Hưng như thế nào? - Các giải pháp hữu hiệu nào đảm bảo để xây dựng củng cố công trình thuỷ nông góp phần nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Giải pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định”. 1.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động và kết quả sử dụng các công trình thủy nông trên địa bàn. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông trên địa bàn góp phần phát triển nông nghiệp của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về vấn đề nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông - Đánh giá thực trạng thực hiện giải pháp kết quả sử dụng các công trình thủy nông ở huyện Nghĩa Hưng. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông ở huyện Nghĩa Hưng. - Đề xuất định hướng và giải pháp nhằm nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông trên địa bàn huyện, góp phần phát triển nông nghiệp của huyện Nghĩa Hưng. 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Đối tượng nghiên cứu - Chủ thể nghiên cứu: nghiên cứu hệ thống các công trình và sử dụng hệ 8 thống công trình thuỷ nông từ cấp 1 đến cấp 4. Nghiên cứu các hoạt động cung cấp và sử dụng nước từ các công trình thuỷ nông của huyện Nghĩa Hưng. - Khách thể nghiên cứu: là các vấn đề liên quan đến sử dụng và kết quả sử dụng công trình thuỷ nông. 1.3.2. Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề nâng cao kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. - Phạm vi không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu công tác thủy nông trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. - Phạm vi thời gian: + Các tài liệu phục vụ đánh giá thực trạng được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, các cơ chế, chính sách, định hướng giải pháp xây dựng, đề xuất cho các năm đến 2020. + Thời gian thực hiện đề tài:Từ tháng 10/2011 đến tháng 10/2012 9 PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN 2.1.Cơ sở lý luận của đề tài 2.1.1. Lý luận về thủy nông và sử dụng các công trình thuỷ nông 2.1.1.1.Các khái niệm * Thuỷ lợi: Thủy lợi được hiểu là những hoạt động liên quan đến ý thức con người trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước để phục vụ lợi ích của mình. Những biện pháp khai thác nước bao gồm khai thác nước mặt và nước ngầm thông qua hệ thống bơm hoặc cung cấp nước tự chảy. Thủy lợi trong nông nghiệp là các hoạt động kinh tế - kỹ thuật liên quan đến tài nguyên nước được dùng trong nông nghiệp. Điểm quan trọng của thủy lợi trong nông nghiệp là sử dụng hợp lý nguồn nước để có năng suất cây trồng và năng suất vật nuôi cao. Các nội dung của thuỷ lợi trong nông nghiệp bao gồm: - Xây dựng hệ thống thủy lợi: + Tạo nguồn nước thông qua việc xây đập làm hồ chứa hoặc xây dựng trạm bơm. + Xây dựng trạm bơm tưới và hệ thống kênh mương dẫn nước. - Thực hiện việc tưới và tiêu khoa học cho đồng ruộng. Làm tăng năng suất cây trồng vật nuôi và phát triển các ngành kinh tế khác. - Quản lý hệ thống thủy lợi (tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và quy mô phục vụ từng công trình mà áp dụng các biện pháp quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công trình về mặt tưới tiêu cũng như tính bền vững của công trình). Cho đến nay chưa có một quy định thống nhất về quy mô các công trình thuỷ lợi. Theo quy mô phục vụ, mức vốn đầu tư, người ta thường phân chia thuỷ lợi thành 3 cấp: lớn, vừa và nhỏ. * Thủy nông: Hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được gọi là thủy nông. Sản phẩm của công trình thủy nông là nước tưới, nước tưới là yếu tố hàng đầu và không thể thiếu đối với xản xuất nông nghiệp. 10 [...]... tiêu các công trình đó thông qua các biện pháp: Tu sửa, nâng cấp các công trình thủy nông, lắp đặt thêm thiết bị, mở rộng thêm hệ thống tưới, tiêu b Mục đích nâng cấp sử dụng công trình thủy nông Nâng cấp sử dụng công trình thủy nông nhằm mục đích nâng cao năng lực tưới tiêu các công trình thủy nông đáp ứng cho nhu cầu của sản xuất nông nghiệp Nâng cấp công trình thủy nông khác với xây dựng mới nghĩa. .. hiệu quả đầu tư cho phép đánh giá toàn diện hơn các tác động do công trình thủy nông mang lại, phù hợp với chủ trương tăng cường dân chủ cấp cơ sở và chiến lược tăng trưởng và phát triển bền vững của nước ta hiện nay 2.1.2.2 Sự cần thiết nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông a Kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông - Kết quả trong nâng cấp công trình thủy nông được thể hiện bằng các chỉ... thi công: Các công trình thủy nông vô cùng phức tạp, địa điểm xây dựng thường là ở ngay lòng sông, lòng suối, luôn luôn bị nước lũ, nước ngầm uy hiếp, vấn đề dẫn dòng, tháo lũ, giải quyết nước ngầm, hố móng ở sâu xử lý nền móng phức tạp kéo dài, nên có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả khai thác và sử dụng công trình 2.1.2.4 Các giải pháp cơ bản nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy nông a Giải pháp. .. dài: Là công trình sử dụng thường xuyên, thời gian sử dụng không hạn chế hoặc ít nhất là 5 năm - Công trình tạm thời: Là những công trình chỉ sử dụng trong thời gian thi công hay sửa chữa công trình chính hoặc những công trình nếu thời gian sử dụng của nó bị hạn chế không quá một năm, như đê quây, công trình thời vụ * Theo quy mô và tính chất quan trọng của công trình - Dựa vào quy mô công trình mà... việc phân cấp các công trình thủy nông cũng góp phần quan trọng để đưa ra các hình thức cũng như cách thức quản lý và sử dụng các công trình thủy nông phù hợp với khả năng trình độ của từng cấp quản lý, cũng như để xác định các công trình thủy nông như thế nào thì có thể huy động được cộng đồng hưởng lợi tham gia Như vậy, phân loại công trình thủy nông để chúng ta đưa ra các hình thức 16 quản lý sao... giữa người quản lý và người sử dụng công trình * Yếu tố xã hội: Bao gồm các đặc điểm và các yếu tố xã hội liên quan đến người sử dụng như tính cộng đồng, trình độ kỹ thuật, tập quán canh tác của nông dân Đặc biệt những người dễ bị tổn thương có ảnh hưởng lớn đến kết quả quản lý 33 và sử dụng công trình thủy nông * Yếu tố kỹ thuật: Bao gồm công nghệ được áp dụng vào công trình thủy nông như tưới tiêu tự... vào đầu tư của bên ngoài; nâng cao ý thức làm chủ của người dân đối với công trình - Kết quả về môi trường sinh thái thể hiện việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất, tài nguyên nước, tác động của yêu cầu phát huy hiệu quả công trình đến việc bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái b Những vấn đề cần lưu ý khi tính toán kết quả sử dụng các công trình thủy nông Do công trình thủy nông có những nét đặc... nghiệp & PTNT huyện chỉ quản lý gián tiếp Vì vậy để các công trình mang lại hiệu quả kinh tế cao cần phải có cơ chế quản lý chặt chẽ Các công trình đầu mối và kênh cấp I-II thì chịu sự quản lý của xã, huyện Còn kênh cấp III & nội đồng thì giao cho các hộ dùng nước quản lý Để hiệu quả khai thác ngày càng cao trong các xã nên thành lập các nhóm hộ dùng nước Các nhóm này thành lập trên cơ sở: các hộ tham... thác tiềm năng của cộng đồng trong huy động đóng góp các nguồn lực (số vốn và nguồn nhân lực có thể đóng góp); nâng cao nhận thức của các thành viên trong cộng đồng về quản lý sử dụng, khai thác công trình thủy nông - Kết quả trong khai thác, sử dụng công trình thủy nông được thể hiện bằng các chỉ tiêu: Tổng diện tích tưới; giá thành của công trình tính trên một hecta được tưới; mức tăng về năng suất cây... ra các điều kiện cơ bản để đảm bảo việc thực hiện các phương châm tiêu nước “rải, chôn nước” đã nêu ở trên Đây là một nhiệm vụ quan trọng của công tác quản lý tiêu nước Nhiệm vụ này đòi hỏi phải có một mạng lưới kênh mương, công trình thật hoàn chỉnh và một kế hoạch tháo nước thật chi tiết 2.1.1.8 Yêu cầu nội dung nâng cấp sử dụng các công trình thủy nông a Khái niệm Nâng cấp sử dụng các công trình thủy . ngành thủy lợi trong sản xuất nông nghiệp và trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm cuối của thế kỷ XX và nhưng năm đầu của thế kỷ XXI, loài người trên trái đất cần phải quan tâm và giải. vệ tính mạng và tài sản của nhân dân Xây dựng thuỷ lợi là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt, nó sản xuất trực tiếp ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Ngành thuỷ lợi góp phần trực. vừa và nhỏ. * Thủy nông: Hệ thống công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp được gọi là thủy nông. Sản phẩm của công trình thủy nông là nước tưới, nước tưới là yếu tố hàng đầu và
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, Giải pháp nâng cao kết quả sử dụng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ, PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIÊN, PHẦN 3:ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Năng suất các loại cây trồng chính ở các điểm nghiên cứu trong những năm qua tăng lên đáng kể và có sự khác nhau giữa các xã: Xã Nghĩa Thắng năng suất của cây ngô năm 2009 là 4,19 tấn/ha đến năm 2011đã tăng lên 5 tấn/ha và các loại cây rau màu cao hơn hẳn, Ngành chăn nuôi thủy sản đã có bước phát triển đáng kể, thể hiện tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản và diện tích nuôi trồng tăng lên qua các năm, cụ thể sản lượng năm 201 0là 2734,5 tấn, năm 2011 đã tăng lên là 3050,6 tấn., Hộ sử dụng nước, - Sử dụng quản lý chung theo xã, PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, Mức tăng giá trị sản lượng ngành chăn nuôi, 3 Định hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao kết quả sử dụng các công trỡnh thủy nụng trờn địa bàn huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm