PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.doc

30 3,350 42
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2012, 15:28

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG Chương IIPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG(DRC)I/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG(DRC)1. Phân tích kết cấu :a.Bảng cân đối kế toán:Ta có số liệu báo cáo tài chính của công ty như sau:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY DRC - (BẢNG THU GỌN) (ĐVT: Triệu đồng)Chỉ tiêu 2009 2008 2007TÀI SẢN NGẮN HẠN 546,819 429,046 437,693Tiền và các khoản tương đương tiền 77,969 14,761 36,039Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 9,000 Các khoản phải thu ngắn hạn 125,948 120,864 151,670Hàng tồn kho 337,387 281,718 240,137Tài sản ngắn hạn khác 5,515 2,703 9,847TÀI SẢN DÀI HẠN 238,229 185,472 146,714Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 233,420 179,166 142,813Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 716Tài sản dài hạn khác 4,809 6,306 3,185TỔNG TÀI SẢN 785,048 614,518 584,407NGUỒN VỐN NỢ PHẢI TRẢ 226,560 398,490 375,874Nợ ngắn hạn 183,213 303,161 261,802Nợ dài hạn 43,347 95,329 114,072VỐN CHỦ SỞ HỮU 558,488 216,028 208,533Vốn và quỹ 557,253 216,686 208,596Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,235 -658 -63TỔNG NGUỒN VỐN 785,048 614,518 584,407PHÂN TÍCH KẾT CẤUTài sản2009 2008 2007SỐ TIỀNTỶ TRỌNGSỐ TIỀNTỶ TRỌNGSỐ TIỀNTỶ TRỌNGTÀI SẢN NGẮN HẠN 546,819 69.65% 429,046 69.82% 437,693 74.90%Tiền và các khoản tương đương tiền 77,969 9.93% 14,761 2.40% 36,039 6.17%Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0.00% 9,000 1.46% 0.00%Các khoản phải thu ngắn hạn 125,948 16.04% 120,864 19.67% 151,670 25.95%Hàng tồn kho 337,387 42.98% 281,718 45.84% 240,137 41.09%Tài sản ngắn hạn khác 5,515 0.70% 2,703 0.44% 9,847 1.68%TÀI SẢN DÀI HẠN 238,229 30.35% 185,472 30.18% 146,714 25.10%Các khoản phải thu dài hạn 0.00% 0.00% 0.00%Tài sản cố định 233,420 29.73% 179,166 29.16% 142,813 24.44%Bất động sản đầu tư 0.00% 0.00% 0.00%Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0.00% 0.00% 716 0.12%Tài sản dài hạn khác 4,809 0.61% 6,306 1.03% 3,185 0.54%TỔNG TÀI SẢN 785,048 100.00% 614,518 100.00% 584,407 100.00%NGUỒN VỐN 0.00% 0.00% 0.00%NỢ PHẢI TRẢ 226,560 28.86% 398,490 64.85% 375,874 64.32%Nợ ngắn hạn 183,213 23.34% 303,161 49.33% 261,802 44.80%Nợ dài hạn 43,347 5.52% 95,329 15.51% 114,072 19.52%VỐN CHỦ SỞ HỮU 558,488 71.14% 216,028 35.15% 208,533 35.68%Vốn và quỹ 557,253 70.98% 216,686 35.26% 208,596 35.69%Nguồn kinh phí và quỹ khác 1,235 0.16% -658 -0.11% -63 -0.01%TỔNG NGUỒN VỐN 785,048 100.00% 614,518 100.00% 584,407 100.00%Trong khi đó, Công ty DRC:Tài sản: Tài sản ngắn hạn trong các năm đều chiếm tỷ trọng cao hơn so với tài sản dài hạn.Cụ thể là:DRC_TÀI SẢN 0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002007 2008 2009NĂMTRIỆU ĐỒNG TỔNG TÀI SẢN TÀI SẢN DÀI HẠNTÀI SẢN NGẮN HẠN1.Tài sản ngắn hạn: Trong cả 3 năm thì hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là các khoản phải thu ngắn hạn, sau đó là tiền và các khoản tương đương tiền còn tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.Cụ thể:Năm 2007: tài sản ngắn hạn chiếm 74,9 %, tài sản dài hạn chiếm 25,1%Năm 2008: TSNH chiếm 69,82%, TSDH chiếm 30,18%Năm 2009: TSNH chiếm 69,65%, TSDH chiếm 30,35% Trong đó:Năm 2007 hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất là 41,09% ttrong tổng tài sản và chiếm 54,86% trong TSNH, tương ứng vơi lượng tiền là 240,137 tr đồng, ở đây chủ yếu là tồn kho nguyên vật liệu : 119,149 tr đồng chiếm 49,617% trong tổng hàng tồng kho. Đây là dấu hiệu tốt của công ty Năm 2008 hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất là 45,84% trong tổng tài sản và chiếm 65,66% trong tổng TSNH, tương ứng vơi lượng tiền là 281,718 tr đồng, ở đây chủ yếu là tồn kho thành phẩm : 182,167 tr đồng chiếm 64.66 % trong tổng hàng tồng kho. Điều này chứng tỏ việc tiêu thụ sản phẩm của công ty không đạt hiệu quảNăm 2009 hàng tồn kho vẫn chiếm 42,98% và chiếm 61.67% trong tổng TSNH tương ứng với 337,387 tr đồng, ở đây chủ yếu lầ tồn kho nguyên vật liệu 57,709% trong tổng hàng tồn kho.Đây là dấu hiệu tốt. 2. Tài sản dài hạn: Tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất trong phần TSDH chiếm 24,44%(2007), 29,16%(2008), 29,73%(2009) trên tổng TSDH. Qua 3 năm ta có thể thấy có một sự chuyển đổi cơ cấu tài sản, tỷ trọng của tài sản cố định tăng dần qua các năm, vì công ty có nhiều chính sách mở rộng quy mô sản xuất, cụ thể là xây dựng dự án nhà mấy sản xuất lốp radian.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty qua các năm chiếm tỷ trọng thấp nhất trong tài chính dài hạn, năm 2007 là 0.12%, tuy nhiên năm 2009 và 2008 thì công ty không đầu tư vào các khoản đầu tư tài chính dài hạn vì công ty đang dồn nguồn lực vào việc xây dựng nhà máy sản xuất lốp radian.Nguồn vốnDRC_NGUỒN VỐN0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002007 2008 2009NĂMTRIỆU ĐỒNG TỔNG NGUỒN VỐNVỐN CHỦ SỞ HỮU NỢ PHẢI TRẢ Tổng nguồn vốn qua các năm của công ty đang có xu hướng chuyển sang sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu.Nhưng vào năm 2007 và 2008 thì nợ phải trả vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn 64,32%(2007), 64,85%(2008), 28,86%(2009).Nợ phải trả :qua 3 năm nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể: năm 2009 chiếm 23,34%; năm 2008 là 35,26%; năm 2007 là 44,08% trong tổng nguồn vốn.Nguyên nhân là vay để phục vụ cho việc mua nguyên vật liệu và đặc trưng chung cảu ngành sản xuất lốp xe.Nguồn vốn chủ sở hữu :vào năm 2007 chiếm 35,68% trong tổng nguồn vốn, năm 2008 chiếm 35,15%, năm 2009 71,14% trong tổng nguồn vốn.Nguyên nhân là do nguồn quỹ từ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính tăng.Nguồn kinh phí và quỹ khác nặc dù chiếm tỷ trọng không đáng kể nhưung vào năm 2009 lại tăng lên v01,6% tổng nguồn vốn do quỹm khen thưởng phúc lợi từ hiệu quả của hoạt động kinh doanh.TRONG ĐÓ TRCTài sản: Tài sản ngắn hạn trong các năm đều chiếm tỷ trọng thấp hơn so với tài sản dài hạn.Cụ thể là:Tài sản ngắn hạn: Trong cả 3 năm thì hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là tiền và các khoản tương đương tiền, sau đó là các khoản phải thu ngắn hạn còn tài sản ngắn hạn khác chiếm tỷ trọng không đáng kể.Tiền và các khoản tương đương tiền: Nếu năm 2007 chiếm 36.67% thì 2008 giảm còn 22.72 %, tuy nhiên có sự gia tăng đáng kể khi 2009 chiếm 80.45% trong tổng tài sản . Công tysự dự trữ tiền mặt biến động, giảm ở 2008 nhưng lại tăng đột biến vào 2009, điều này chứng tỏ TRC đang sử dụng chính sách dự trữ một số lượng lớn tiền.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: Công ty chỉ sử dụng đầu tư ngắn hạn mà không có các khoản dự phòng và tỷ trọng trong lĩnh vực này cũng tăng dần qua các năm, cụ thể là 2.20%(2007), 1.31%(2008), 1.18%(2009), điều này dễ gây ra nhiều rủi ro chảng hạn khi các khoản đầu tư tài chính không đạt hiệu quả sẽ không có các khoản dự phòng để bù đắp vào. Hàng tồn kho còn chiếm tỷ trọng khá cao trong tài sản ngắn hạn, cao hơn cả tỷ trọng của các khoảng đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, . điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vì tồn kho cao sẽ không tốt.Tài sản ngắn hạn khác: Các khoản mục trong tài sản ngắn hạn không trải đều qua các năm, vì vậy việc so sánh sự biến động qua cả 3 năm không thực hiện được.Tài sản dài hạn:Tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất trong phần TSDH chiếm 37.73%(2007), 47.97%(2008), 40.92%(2009) trên tổng TSDH, tiếp đó là các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 10.54%(20070, 15.44%(20080, 1.64%(2009) trong tổng TSDH. Qua 3 năm ta có thể thấy có một sự chuyển đổi cơ cấu tài sản, tỷ trọng của tài sản cố định tăng lên ở năm 2008 nhưng lại giảm xuống ở năm 2009. Tuy nhiên, TSCĐ vẫn tăng về mặt giá trị nhưng tốc độ tăng có giảm xuống.Nguồn vốnTrong tổng nguồn vốn thì vốn sở hữu ở các năm 2007, 2008 chiếm tỷ trọng ít nhưng vào năm 2009 thì tỷ trọng của vốn chủ sở hữu lại chiếm tỷ trọng cao hơn 70%Phần nợ phải trả: Nợ ngắn hạn giảm mạnh qua 3 năm, từ 37.50%(2007) còn 32.86%(2008) và đến năm 2009 chỉ đạt 15.25% trong tổng nợ phải trả, nhưng nợ dài hạn tăng lên (4.94%(07), 4.41%(08), 5.31%(09)), tuy nhiên tốc độ tăng không đáng kểPhần vốn chủ sở hữu: Vốn đầu tư của chủ sở hữu chiếm tỷ trọng cao nhất chiếm 57.56%(07), 76.36%(08), 79.43%(09) và có xu hướng tăng lên. Việc vốn chủ sử hữu tăng lên do cty phát hành cổ phiếu vào năm 2006Nguồn kinh phí và quỹ khác: 1.15%(07), 2008 đạt 4.03% nhưng đến năm 2009 lại giảm rất nhanh chỉ còn 2.77%SO SÁNH DRC TRCTổng tài sản (09-08-07)785,048 429,046 437,693 790,846 660,672 817,170Tài sản ngắn hạn (09-08-07)546,81 614,518 584,407 304,843 209,649 387,145 Tài sản dài hạn (09-08-07)238,229 185,472 146,714 486,003 451,023 430,025VỀ TÀI SẢN Trong khi DRC tập trung vào đầu tư tài sản ngắn hạn, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng từ 40% / tổng tài sản trở lên thì TRC lại đầu tư vào tài sản dài hạn, tập trung vào tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng tài sản dài hạn, mà đầu tư vào tài sản dài hạn thường có khả năng sinh lợi cao hơn khi đầu tư tài sản ngắn hạn, hơn nữa tỷ lệ rủi ro của đầu tư tài sản dài hạn thấp hơn so với đầu tư bằng tài sản ngắn hạn. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy công ty DRC đang tập trung đầu tư vào các tài sản ngắn hạn, có nghĩa là đang hướng tới các mục tiêu ngắn hạn hơn là các lợi ích trong dài hạn.VỀ NGUỒN VỐN Về cơ cấu sử dụng nguồn vốn đều giống nhau,những năm gần đây công ty đểu sử dụng nguồn vốn sở hữu là chủ yếu và nợ phải trả giảm dần. Điều này cho thấy rằng, càng về sau công ty càng sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu nhiều hơn các nguồn vốn đi vay.Điều này được chứng minh bằng những con số,ở công ty DRC :năm 2007 vốn chủ sở hữu :208,533 triệu đồng đến năm 2009 tăng lên đến 558,488 triệu đồng, trong khi đó xu hướng nợ phải trả lại giảm từ 375,874 tr đồng (2007) còn 226,560 tr đồng (2009)Cũng tương tự , bên công ty TRC, nợ phải trả cung có xu hướng giảm từ 306,433 tr đồng (2007) còn 130,635 tr đồng (2009).=> Từ việc phân tích cơ cấu vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn và Nguồn VCSH/Tổng nguồn vốn ta thấy rằng cả hai công ty đều có xu hướng là giảm các khoản phải vay và tăng cường vốn bằng cách huy động vốn chủ sở hữu để đầu tư vào sản xuất kinh doanh.b. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DRC(ĐVT: Triệu đồng)Khoản mục 2009 2008 2007Doanh thu thuần 1,815,041 1,290,518 1,169,781Giá vốn bán hàng 1,292,760 1,133,436 1,029,411Lợi nhuận gộp 522,281 157,081 140,370Chi phí bán hàng 45,460 34,020 25,905Chi phí quản lý doanh nghiệp 39,744 19,842 17,379Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 392,133 48,101 73,769Thu nhập hoạt động tài chính 2,450 10,089 1,705Chi phí hoạt động tài chính 47,394 65,206 25,022Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -44,944 -55,117 -23,317Thu nhập bất thường 2,750 3,838 4,030Chi phí bất thường 357 150 6,931Lợi nhuận bất thường 2,393 3,688 -2,901Lợi nhuận trước thuế 394,527 51,789 70,868Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,252 Lợi nhuận sau thuế 393,275 51,789 70,868PHÂN TÍCH KẾT CẤU CỦA BẢNG DOANH THU THUẦNKhoản mục2009 2008 2007SỐ TIỀNTỶ TRỌNGSỐ TIỀNTỶ TRỌNGSỐ TIỀNTỶ TRỌNGDoanh thu thuần 1,815,041 100.00% 1,290,518 100.00% 1,169,781 100.00%Giá vốn bán hàng 1,292,760 71.22% 1,133,436 87.83% 1,029,411 88.00%Lợi nhuận gộp 522,281 28.78% 157,081 12.17% 140,370 12.00%Chi phí bán hàng 45,460 2.50% 34,020 2.64% 25,905 2.21%Chi phí quản lý doanh nghiệp 39,744 2.19% 19,842 1.54% 17,379 1.49%Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 392,133 21.60% 48,101 3.73% 73,769 6.31%Thu nhập hoạt động tài chính 2,450 0.13% 10,089 0.78% 1,705 0.15%Chi phí hoạt động tài chính 47,394 2.61% 65,206 5.05% 25,022 2.14%Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -44,944 -2.48% -55,117 -4.27% -23,317 -1.99%Thu nhập bất thường 2,750 0.15% 3,838 0.30% 4,030 0.34%Chi phí bất thường 357 0.02% 150 0.01% 6,931 0.59%Lợi nhuận bất thường 2,393 0.13% 3,688 0.29% -2,901 -0.25%Lợi nhuận trước thuế 394,527 21.74% 51,789 4.01% 70,868 6.06%Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,252 0.07% 0.00% 0.00%Lợi nhuận sau thuế 393,275 21.67% 51,789 4.01% 70,868 6.06%Dựa vào bảng phân tích kết cấu của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty DRC:Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể: 88%(2007), 87,83%(2008), 71,22%(2009). Vì công ty hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh bán hàng nên yếu tố tác động trực tiếp làm cho doanh thu tăng là từ giá bán hàng. Mà giá bán lại phụ thuộc trực tiếp từ giá vốn hàng bán nên yếu tố này ảnh hưởng quyết định đến doanh thu thuần. Nguyên nhân giá vốn tăng cao là do trong thời gian qua công ty gặp nhiều khó khăn trong vấn đề thuê lao động, số lao động giảm nên công ty phải tăng khoảng tiền lương cho công nhân; bên cạnh đó chi phí cho nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí, mà nguyên liệu phục vụ chủ yếu cho sản xuất của DRC là dầu thô và mủ cao su trong một thời gian dài tăng mạnh dẫn đến chi phí tăng.Tỷ trọng của các khoản lợi nhuận so với doanh thu thuần khá thấp. Trong đó,lợi nhuận gộp chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể: 12%(2007), 12,17%(2008), 28,78%(2009); nguyên nhân là do lợi nhuận gộp phụ thuộc vào doanh thu thuần và giá vốn hàng bán(LNG= DTT – GVHB), khi giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng chính thì kéo theo lợi nhuận gộp cũng chiếm tỷ trọng cao. Tiếp theo đến tỷ trọng của lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm 6,31%(2007), 3,73%(2008), đặc biệt vào năm 2009 chiếm 21,6%, nguyên nhân là do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong khi đó tỷ trọng lãi gộp cao.Tỷ trọng của lợi nhuận từ hoạt động tài chính so với doanh thu thuần là thấp nhất , cụ thể: (-) 1.99%(2007), (-) 4,27%(2008), (-) 44,944%(2009) trong khi đó chi phí cho hoạt động này lại rất cao điều đó chứng tỏ công ty đầu tư cho hoạt động này không hiệu quá. Chi phí từ hoạt động hoạt động tài chínhtỷ trọng cao hơn các chi phí khác là do chi phí từ lãi vay nhiều, nguyên nhân la cho lạm phát phi mã.Vì công ty DRC thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo chỉ thị của nhà nước vào năm 2006 nên công ty được miễn hoàn toàn thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007, 2008 và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009, điều này làm cho tỷ trọng của lợi nhuận trước và sau thuế so với doanh thu thuần tương đương nhau, năm 2007: 6,06%; 2008: 4,01%; năm 2009 lợi nhuận trước thuế: 21,74%, sau thuế: 21,67%. [...]... cơng ty. - Vịng quay khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân.2009 2008 2007 Chênh lệch 2009/2008Chênh lệch 2008/2007Vòng quay khoản phải thu14,41 10,68 7,71 34,97% 38,44% Chương IIPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG(DRC)I/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CƠNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG(DRC)1. Phân tích kết cấu :a.Bảng cân đối kế tốn:Ta có số liệu báo cáo tài chính của cơng ty như... 659,38% năm 2009, tổng tài sản tăng lên, nguyên nhân là do công ty thu được lợi nhuận cao số vốn bỏ ra. Tỷ số của công ty hiện đang ở mức cao hơn so với TRC nên có thể kết luận cơng ty DRC đã sử dụng nhiều chính sách đầu tư hợp lý và hiệu quả. -Tỷ số ROE:Qua bảng trên ta thấy, thông số su t sinh lợi trên vốn chủ sở hữu ROE năm 2008 giảm so với năm 2007, nhưng đSến năm 2009 lại tăng cao. Sở dĩ như vậy... TRC lại đầu tư vào tài sản dài hạn, tập trung vào tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng tài sản dài hạn, mà đầu tư vào tài sản dài hạn thường có khả năng sinh lợi cao hơn khi đầu tư tài sản ngắn hạn, hơn nữa tỷ lệ rủi ro của đầu tư tài sản dài hạn thấp hơn so với đầu tư bằng tài sản ngắn hạn. Rõ ràng, chúng ta có thể thấy cơng ty DRC đang tập trung đầu tư vào các tài sản ngắn hạn, có... hạn khi các khoản đầu tư tài chính khơng đạt hiệu quả sẽ khơng có các khoản dự phòng để bù đắp vào. Hàng tồn kho còn chiếm tỷ trọng khá cao trong tài sản ngắn hạn, cao hơn cả tỷ trọng của các khoảng đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, điều này gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp vì tồn kho cao sẽ không tốt. Tài sản ngắn hạn khác: Các khoản mục trong tài sản ngắn hạn không trải... cố định của TRC kém hiệu quả hơn. Trong khi đó, Cơng ty DRC: Tài sản: Tài sản ngắn hạn trong các năm đều chiếm tỷ trọng cao hơn so với tài sản dài hạn.Cụ thể là:DRC_TÀI SẢN 0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002007 2008 2009NĂMTRIỆU ĐỒNG TỔNG TÀI SẢN TÀI SẢN DÀI HẠNTÀI SẢN NGẮN HẠN1 .Tài sản ngắn hạn: Trong cả 3 năm thì hàng tồn kho ln chiếm tỷ... thời gian gian giải tỏa hàng tồn kho cao sẽ làm ứ đọng vốn và làm cho khả năng chuyển hóa thành tiền của hàng tồn kho thấp.Bên cạnh đó chi phí hàng tồn kho sẽ ảnh hưởng đên doanh thu của cơng ty. Vì thế ta cần có chính sách hàng tồn kho hợp lý nhằm tạo được doanh thu cao nhất cho công ty. Đối với TRC , thời gian giải tỏa kho thấp hơn DRC, ở cơng ty này cơng ty có chính sách dự trữ hàng tồn kho ít,... tài sản cố định tăng, nhưng tài sản ngắn hạn cũng tăng đáng kể, kéo theo đó doanh thu thuần tăng nên vịng quay tài sản cố định tăng, từ 7.02 năm 2008 lên 7.78 năm 2009.Vì trong năm 2009 cơng ty DRC phải mở rộng quy mô sản xuất đồng thời chuẩn bị cho dự án đàu tư vào tài sản cố định là rấ lớn.So với DRC thì ta thấy hiệu su t sử dụng tài sản cố định của TRC kém hiệu quả hơn. Trong khi đó, Cơng ty. .. tốt. 2. Tài sản dài hạn: Tài sản cố định chiếm tỷ trọng cao nhất trong phần TSDH chiếm 24,44%(2007), 29,16%(2008), 29,73%(2009) trên tổng TSDH. Qua 3 năm ta có thể thấy có một sự chuyển đổi cơ cấu tài sản, tỷ trọng của tài sản cố định tăng dần qua các năm, vì cơng ty có nhiều chính sách mở rộng quy mơ sản xuất, cụ thể là xây dựng dự án nhà mấy sản xuất lốp radian.Các khoản đầu tư tài chính dài... trọng thấp trong khi đó tỷ trọng lãi gộp cao. Tỷ trọng của lợi nhuận từ hoạt động tài chính so với doanh thu thuần là thấp nhất , cụ thể: (-) 1.99%(2007), (-) 4,27%(2008), (-) 44,944%(2009) trong khi đó chi phí cho hoạt động này lại rất cao điều đó chứng tỏ cơng ty đầu tư cho hoạt động này không hiệu quá. Chi phí từ hoạt động hoạt động tài chínhtỷ trọng cao hơn các chi phí khác là do chi phí từ... giảm dần làm gia tăng nguồn vốn chủ sở hữu cảu công ty, và điều này rất tốt cho chiến lược mở rộng kinh doanh của TRCb. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Dựa vào bảng phân tích kết cấu của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty DRC:Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng cao nhất, cụ thể: 88%(2007), 87,83%(2008), 71,22%(2009). Vì cơng ty hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh . Chương IIPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG(DRC)I/ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG(DRC)1. Phân tích kết cấu. chủ sở hữu cảu công ty, và điều này rất tốt cho chiến lược mở rộng kinh doanh của công tyCông ty TRCTài sản:Nhìn chung, tổng tài sản của công ty TRC có xu
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.doc, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG.doc, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:, Tỷ số nợ: II, Tỷ số khả năng sinh lời: - Thông số lợi nhuận gộp biên:

Từ khóa liên quan