Kế hoạch thành lập trường mầm non tư thục Ánh Dương

34 4,994 100
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2015, 15:59

    !"    !"# $%&'()*+, /,012,,,. # 34,4,56,7($/8#()9:.;.,(9(<=9> ?@#(6(A34,4, B2(C/B+DEFAB(.$2.G((HIJK&JLM(N+DEF AO($2$LK&P.3QJ9RE)$(),*,'(&S(T0()UJ /$/O3QL&;&J9R,(6#"373VW(&S$#4(()X4.FY& B()9:JZ*[JA"()\I3QE]'.(@23&^46&E&F( $2_Y&Y&`33F.aI3$$,JG0(&S4#<&2(9:L &;&J93Q("4()9:.;., 5J6()9:I3QJ9R,(6#(."373VI4,"4(?4 J+7E]O#3QK&JK&.",$)IJD2[/$J,7Y&()JX ()\&`3(D./bJU38(X&6&*J9R.;.,I()\L(X (6&*cHdGI*cHY&B"37I(;22*cH(8#IJe3B( /$*'H,(6# G(3G#8#&&2*4ZJ/$.*(XU$H.EL43QI E](Z.("4()9:.;.,9B24()9:.;.,* J4#MJA&;&A#<&2(),BH.EL43Q,e.G(EFJZ +,*LG*`&U*&f()9:.;.,.$.&Fg43Q$,hG*`& (_IG*`&*JO(&26I*8()(MI,$:$?ij T&;&(f(6())9:;.,=9>J9R($/8#"., .&FJ4#M&;&(),.I+72+kIH.EL43Q(),JG(&S.;., A4JZ(),*&f/D8 0<J?M&A34,4, Z.X&I#D(?(()9:()9:4,+<.;.,JX($/8#)9: ;.,(9(<=9> l4,4,(f(8#mP,n0   m7.$JF(9RM&A34,4, m7.M&&;&$*'HJ4#M&;&B(7K@JK g43Q$,()9:.;.,A*&fY&8I^o? pF(9RM&4,+<.;., $%&'()*++,-.&/ 01 2, "1+, 345  $66 6 0789$ :; :<7=>?$:@>A$  qrq ;; :B  &  !  C  D    0 qrq 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tưởng 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tưởng 1.1.3 Sơ lược về tính khả thi của ý tưởng kinh doanh ;E F+G!6.H+  qrq ;I 0.JK+L  qrq ;M 2,"&!6+!,L   qrq 0789$ :E NO7PQ072ARNS$: qq E; :B&TU&   qrq 2.1.1 Tổng quan marketing giáo dục Việt Nam 2.1.2 Tổng quan marketing dự án trương mầm non tư thục EE V-+W   qrq 2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.2.2 Khách hàng 2.2.3 Thị trường tiêu thụ 2.2.4 Phân tích SWOT 2.3 Chiến lược marketing 2.3.1 Phân tích thị trường 2.3.2 Xác định thị trường mục tiêu 2.3.3 Định vị sản phẩm trên thị trường 2.3.4 Chiến lược sản phẩm l4,4,(f(8#mP,n0   2.3.5 Chiến lược phân phối 2.3.6 Chiến lược xúc tiến 2.3.7 Chiến lược giá EIX Ngân quỹ marketing 0789$ :I NO7PQ07Y07Z$7 r  qq I; [6-L   qq 3.1.1 Doanh thu, chi phí, giá thành và lợi nhuận 3.1.1.1 Doanh thu 3.1.1.2 Chi phí 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm 3.1.1.4 Lợi nhuận 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn 3.1.3 Các báo cáo tài chính 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 3.1.3.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 3.1.3.3 Bảng cân đối kế toán (bảng cân đối tài sản) 3.1.4 Dòng tiền và giá trị hiện tại thuần IE $%&(\6-   qq 0789$ :M NO7PQ07$7]$3^ r qq M; :B&!(\.  qq ME $%&(\.  qq 4.2.1 Xác định nhu cầu nhân sự 4.2.2 Xác định cơ cấu tổ chức 4.2.3 Xác định đội ngũ cán bộ quản lý chủ chốt 0789$ :_ `^V7a$:RbRP  qq iiii l4,4,(f(8#mP0,n0   [cde$[f B2(C/B+DEFAB(.$2.G((HIJK&JLM(N+D EFAO($2$LK&P.3QJ9RE)$(),*,'(&S (T0()UJ/$/O3QL&;&J9R,(6#"373VW(&S$#4(()X 4.FY&B()9:JZ*[JA"()\I3QE]'.(@2 3&^46&E&F($2_Y&Y&`33F.aI3$$,JG0(&S 4#<&2(9:L&;&J93Q("4()9:.;., 5J6()9:I3QJ9R,(6#(."373VI4,"4(? 4J+7E]O#3QK&JK&.",$)IJD2[/$J,7 Y&()JX()\&`3(D./bJU38(X&6&*J9R .;.,I()\L(X(6&*cHdGI*cHY&B"37I(;22 *cH(8#IJe3B(/$*'H,(6# G(3G#8#&&2*4ZJ/$.*(XU$H.EL43QI E](Z.("4()9:.;.,9B24()9:.;., l4,4,(f(8#mP,n0   *J4#MJA&;&A#<&2(),BH.EL43Q ,e.G(EFJZ+,*LG*`&U*&f()9:.;.,.$ .&Fg43Q$,hG*`&(_IG*`&*JO(&26I*8 ()(MI,$:$?ij T&;&(f(6())9:;.,=9>J9R($/8#" .,.&FJ4#M&;&(),.I+72+kIH.EL43Q(),JG(&S .;.,A4JZ(),*&f/D8 0789$:/:<7=>?$:@>A$ ;;:B&!CD ;;; $&*G6CD/ )\P./$7#OA.kJZI/$(9>/AJ@(9"I/$/"# 9:*6(<EfB#dD2+f$3',BSY&FB(.dGA s(:IoA(^o?J+72 Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người oH.ELI4,+<I3',B()\P./$(fBEfB#()^9:IZ /R?/D&+$AJ@(9"TK&H.Y&I()\P.9"(J$J 9UEfH./,&J4,t+$,()\P.uZ(F(Ja#@(v7*w# /;(M%&FG*LxxxILuật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ emJJ9R (Y&p'$$9"(JE"..*6("GJ^%&F(6(f B9"!%KY&2K()\P.o?Z82I+W(),,$'$,()\ P.O(yJ9R9UEf#4(()XK4,+<IH.EL2(6IEfY& (D.'(BJ:EFI8(@(I((;$2$J9RD,o4>EU &>I'()?J9RD@#IdD2."$#4(()X(.K&JX.UG J^ l4,4,(f(8#mP,n0   ()9:4,+<hJZI$()9:IdGjJK&&,()4 B.H.ELI4,+<$3',B()\P.6B.H,AJ@(9"J $J(XB/$/"#9:(K.HK()?(&BId&@(B$2$K& ($H9R(*L9>/I36(EFD4(A2&&2I@JK 3',BIH.EL()\P.B2JLK&@JK3@(8#IZ[K& ()\P.J#'&@('*6.EFIy[()\P.3NI()\3E&2+ +9z Z()7()\P.39RJI33L/G(EM/,JGI3/*Q,$, u@JK(&fI(B7dGI37,/f3@(/9>()U($(G#7.J +{)#M(7#pX'.3"(u*L*HI(7,JK&*BJX()\P.9> /(),(8#I(4I(TK&H.Y&$A2IpI|l$ #FJLK&A()9>I?E4(H9:(43',BIH.ELI 4,+<()\P.o43I$IJ,$(XIY&8&2B$>EUJLK& #,()$,(6((f9!8#Y&ctZ()\(>v(),3S,E 9R(*LINI()\P.3(B(([i8JzJ;&&+9z()\P.L*L *H&2()&2KED&)Gu#9>#4#&+9z()\I#[F E&2++9zI#[T4HL#`.JG7IJe3B(He(B 7.(O2J9:io4>Y&#4#/&8(J(8#()&dg/b4<dD. 7()\P.I/4uB/$.Iu$JG(37,"()\P.Tháng hành động vì trẻ em$H.JJ9R4@#A2p'I?Y&2KIJ,$(X (?f()X*$$JGB&Y&'"((;ED&E}$b(M()4 B."(6B(9>/I$GJ#4(&2G/fI&2JGEM.7 (SR#A.kJZIGJ^$(,$dG(.3',BH.EL ()\P. ),>rH.Y&I@(/$(T*(fBJ9:/FJS."hH.  rj$()X*(fBY&26(J#+&2B(o9>()Z$JG Y&FZ()\P.B(.J,7AA(9"o?#A h%&26(JEF0qq%pAA(9"o?#AjI(43',BI H.EL$4,+<()\P.J9Rp'$$9"I4@#$Je3B( Y&(D.:u?E4JOJ}I'#4#J+7$#WR#I (4H.EL()\P.AO(J7(K&($(f&IJ9RGJ^Y&F(6 J44, oO(J7(C/BE&2++9z()\P.(T()~H.0 d&F[~B2H.IB(.(JJ7(&`Y&FKdL .Wu$#S8#(X&IK()9"<(&*CA!R# Y&FH.TH.IO(J(fB*4.u3B.{#? ,()\+9"r(&SpL/$u($(f&J9R(6"J44/$L(63G >E,"#;/"49"L(&8#(@# e+WJ7(u($(?J4*X9829O(•(@2 )€(43',BIH.ELI4,+<()\P.[K&@JK*N pL/$(C/BE&2++9zoO(."'.J9RE&2++9z$2[. @#(?I9(C/B(@#[$(6&@(y)@(,I@(/$U*&f (IWJ^3$,+D(G(X&EFIWOIWED&IWdI*& l4,4,(f(8#mPr,n0   fJe3B(*L*HpD2/$Ef76(K.($I'9UJ6K&, ()9U($IHE&@(/,JGI#4(()X()?(&B pL/$JK&*B(8#A()\P.U(I.KOIWJ^ 3$,+D(G(X&EFI*&fJe3B(*L*H[(@#,J:EF*(6 [*L*HK&JZ9Y&(D.J6BA,P..Z pK&$2'9U/"("@(/9R&^D/f,&GdD2 +fI#4(()X*(6•dGAJ#9>L)$J@(9"L & pL[/$B&>A()\2U($(I>>EU8(@( (9>JF,$(B(Z&>A()\•9J4#MJ9R&;&'K JJX.$G+&pK&$2'9U("#4(()X()?(&BA()\pL[ /$B()\P.337,$I33&34Ib*6A()\9J9RY&(D. JO.MIy[(^(7UK&JZIK&J#9> )\P./$.;.,I/$(9>/AJ@(9"6&.;.D2* *NP(Z/$.E,LD2/"*NP.7oD2**NP.7/$.E,, K&()4,pF"JZ$J@(9"•82I()\P.**NP .7K()?/f$(X/f(Z/$.E,dD2+fJ@(9"$&.7pX ()\P.I@(/$()\P.V,I()\P.U.KOIWJ^3$,+D(G(X&EF LJ;2JAJK&*B#4(()X(,$+BI'JZ$GJ^dG#' &(2L#EM l4,4,(f(8#mP,n0   ;;E 0.DCD G(/"#.y&4,/b(9U_*,' P.q4,$+B(?*& E,7((&&`,P./$I.),*JLI#;/"()9: o!AO(B23Y&4('"P.q4,$#[F9 J'.3',K(&&`+B(? o7IA.G(g$(:()()J9:!HcI%, 36(I+WJE&$(&;/$.Y&P"/"#(7.G(()9:o!I, y*&J&JLI&2X,E.G(()9:!; $(Z*6(Y&'J9R/7_E&.G((&; ‚5(,I&2(D./b()\P.I(&G(8#J,$ƒ.IE&* (H..G(EF()9:o!(7B(.hjJ8dQ(I#;/"G+& 4,+<9.(?E4(7,$R.U.$)8#*&.G(K&(P,*X& 3',4&PIE,E,JL/$4,y9L#9>#4#JXX& (D./b()\P,IJX.G($2L@(/9RI()\#'J9R(. K&()[>JGL.I(f*4.#4@JKIE&JLJe(D&N$4, #'LB.<*?(?()\*4.#4.(Md&Y& &2I.G(EF/J7,A4()9:o!,36(I+,uY&2 J&A.Z()9:o!3&G.G(4,#'H./,hH &FIA_IE,7(j,)@(K&()\*(XLJK&*B.U )G,7(JG4,+< „yp7(I4.JF.G((2E'd&@($()PJ•J9).G( E,E4(f(66&(g,.ZJ6.G(()9:o!(7.J9RdP./$ l4,4,(f(8#mP ,n0   L@(/9RI?(@((•#'(TJ6J^q(4 ),*JLI#?L(X,>.G(O(I*,' J6 J^q(4U()9:+D/8#9,(E]J9R(<9U.G(.()9: E,7(I(8#(F(>"4,()Z$<(&&`sJD2 *#'/$EfE,E4A).Z oL/]*_)p7(.$$2$K&#<&2.&F(Z. ,,.G(.()9:4,+<(8((F(UJ,7#4(()XJ;&J:A OZ(6I&;&g,J64()9:!(),(9>//$)@(/" $JK&$2J.U)>G(F(,4$J;&(9 P,J44AK&$J;&(9$,4,+<I(:("IJ;&(9 ()9:!E]J(P,d&9"/*6(9",$(P,4(M 9RY&2K(9>B&$(f4DJ;&(9 o!IB&()9U()9:!@&)OI%,36(Kd& 9"9RY&2K(9>B&P,(IJD2/$.Z/b(9U$B& Y&'6&J9R4#+<(7oO((TLbJR#(4".G(()9: .y&4,(7$%&F(P,4(M9RY&2K(9>B&,JK& $2Y&'(f*+{Z#'(F)@(K&#?$JK&JLE]/$.(H .M#?J;&$,AEW82I!yJ&`3. *6JX/*6("JF(49",$P,J44A$K&$ J;&(9(Z.Z9RY&2K(9>B&L(X./7/R?()f(6# ,@(/9R4,+<I+,4,()ZJJ9RM&)@(*,I. (?B&Y&',$+{4#+<(7>uI*J:EFJ9R(H/ (Z#?*[/$@JKAK&38#<&2Z(6I()9: !$,L26&(FY&F(6E]J9R9&(/f ,E,".Z()9:!#4(()X(T9RY&2K(9> B&(Z()9:.y&4,@(/9R,L~F$4(MY&'/b(9 D•#4(()X.7(P,&;&dG9,+W/$.Z$, JuI$J;&(9y#'7,.Z*6,7J;&(9R#/b$M .J9R(?9R(()G(),.ZA.ZE,"4()9:/8# G($J;&(9,36()9:!(fEf/$>GJ;&(99_ +$,u*y G($J;&(9J*XK*6,7dD2+f()9:.y&4,3€~ FA4D(),H.J;&((_J^*#'/$Y&4/"9?() •O#(dD2+fJ9R.G(()9:!Y&2.T$L@(/9R h(P,.G(EF(&?((.*',(7K&…P3E(P()9:.y&4,U*& f$(6"j"+B(?()&3Z.q#[IEMMI.qP. $4,_Y&'/b(FJP./,7#?(F*Q.@(*J;&(9 .G(()9:!JL/$(&.e(3€$dD2+f#[I36#H(P, Y&2()Z*Q#*?(&&`G(JJX.(F(JXdD2+f()9:.y&4, h€.(),*&f2(sI(,4I;()&(D.($#Fj#'(F #?(&J6|q(4l7JLIBdD2+f#[F $36#•/$.,O(32JM(()B&J^(),(4J;& l4,4,(f(8#mP,n0   &2FK&#?(),J,7J;&9*+,()9:.y& 4,Y&'(fy./7K&/R&8,$J;&(9B2I& (M*+,.$u$J;&(9()9:!(9:4#+<I(8# ()&$,J,7?3W/k$(H()9U/R&8$*+, ()9:!L)$()9:(9L&#'@#8&/k3 J;&I?(@(/$H.+,(D./bA#<&2I.G($J;&(9,36(pK& $2d&@(#4((TB()9:A#<&2Z*?(9:[Y& JX.d$(g()9"*Y&26(J+W/D&+$ G(EF()9:!@(/9R,B2•*()4*NJK& $2o4uDE((9:/$*&26*?#<&2JL #?(P,Y&bJXJ9R'.4,e2&;&JL#?'.G(*L 9()6(I$J;&(9y,)€IB$2_(fEfu&B&*4 ()9:!(fB(F(0G+&>3'(),J$,(7,G(/$(7,J9R ,()\K.&/D&+$(Y&3$/$*'H723Q$. X&(D./b()\AJG•4,l/$(4JGH.EL&J4,$/ /7(9:d&2A()9:"#<&2KB(8#A()\P,JEF $J;&(9IBuDB&Y&'982L(XO#*_(Z. J9R*'H3W/k@(.$[(7,JK&*B,E/(), J,7E& M/<(X(),*+,()9:!/$,EF*(X9" T$(W2(&G$,EF/9RE(P,(7()9:U4@#/"#(6# (P,o)IAJ;&(9)9:(9(<lI%0,36(6&.G( E}3L"()9:(),@#/"#J;&(I#<&2E](6#(<, ,&2X/@#/"#(6#(P,982I*.G(E(./"#J;& (IO(+W#?JX3W/kp6H.(6#(P,I6&E$2y (6#(<IO(E]L/82I$uJ9RK&EI()9:E] E/$K&oLK&()9:(P,(36(J/$.$&Z(7,J9R&2(? ,#<&2 !$.$&Z(7,J9R&2(?IJLL(XJ9RdP./$6/9R* +,,u$J;&(9&`3*UB#(),.()9:4,+< K&(K.H$2),(9>/I".M(H+DEF()\I@(/9R&G EF,$4,+<J9R*&26*?#4(()XI()9:!@(/9R ,E]/$.ZJ;&(96/9R,K&$*+, pL/$u&2D(OJ`2B($/8#)9:;.,9 <=9>)9:J9R($/8#(&GEfY&'/bAo(2 =9>)9:L.G(()?)@(/b(9U(7J9:!bm<Im9: D&8D2I%pD2/$*&fJ+D9IRI3BBI*&6d&@( l4,4,(f(8#mP,n0 [...]... yên tâm hơn hẳn khi gửi con tại đây Trong khi các trường công lập chỉ bắt đầu nhận trẻ từ 24 tháng, cá biệt một số trường nhận trẻ từ 18 tháng trở lên, thì các trường tư thục sẵn sàng nhận trẻ từ 8 tháng, thậm chí 5 tháng tuổi Đây là những lý do chủ yếu khiến rất nhiều phụ huynh tìm đến các trường mầm non tư thục chất lượng cao Hầu hết các trường tư thục đã nhanh chóng nắm bắt tâm lý của các gia đình... chất lượng trong việc chăm sóc, dạy dỗ các bé ở lứa tuổi mầm non để làm chất lượng cho chính sản phẩm của mình Đồng thời giải quyết sự quá tải với các trường mầm non công lập Giúp đỡ cho quý phụ huynh sự yên tâm khi đi làm vì đã có người chăm sóc, dạy dỗ con em của họ Khẳng định về chất lượng của giáo dục mầm non tư thục không thua kém mầm non công lập Xây dựng cơ sở, chuẩn Nhận học bị nhân lực viên Bán... thấy toàn cảnh bức tranh về hệ thống mầm non tư thục Trăm hoa đua nở Nếu như ở các trường mầm non công lập, trung bình sĩ số mỗi lớp thường khoảng 40 - 45 cháu với 2 cô phụ trách (khối mẫu giáo) hoặc 35 - 40 cháu/lớp và 3 cô phụ trách (khối nhà trẻ) thì ở các trường tư thục, dân lập, đặc biệt là những trường mầm non tư thục chất lượng cao, sĩ số này chỉ ở trong khoảng 10 Báo cáo thực tập Page 19 of 34... đào tạo giữa các vùng miền Đó là những lý do để Trường Mầm Non Tư Thục Ánh Dương được thành lập Với tất cả những dự định tốt đẹp ban đầu, trường sẽ giúp giải quyết một phần nào các vấn đề trên của giáo dục mầm non hiện tại 1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh Ai trong chúng ta cũng biết “trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” là câu nói bao hàm đầy đủ ý nghĩa về trẻ em .Tư ng lai của nhân loại, của thế giới, của mỗi... nghiệm và sự chăm sóc dạy dỗ trẻ của chúng tôi.Chúng tôi tin rằng Trường mầm non Ánh Dương luôn là ngôi nhà thứ 2 của bé Về liên lạc giữa gia đình và Ánh Dương : - Bộ phận văn phòng sẽ thường xuyên gửi các thông báo và bản in trên Website để phụ huynh nắm được những sự kiện diễn ra ở Ánh Dương - Sổ liên lạc: + Ánh Dương sẽ gửi bản kế hoạch thong báo lịch học tới với các hoạt động theo từng chủ đề, thực... của đối tư ng lao động có thu nhập thấp, các nhóm trẻ gia đình cũng "trăm hoa đua nở", chủ yếu trông các cháu nhiều hơn là dạy Tuy nhiên, ở các trường mầm non ngoài công lập, phụ huynh phải chấp nhận mức tiền đóng hàng tháng cao gấp nhiều lần so với các trường công lập Nếu như ở các trường công lập, tiền học phí, tiền ăn, bán trú của trẻ trung bình 200.000đ - 300.000đ/tháng thì ở các trường tư thục chất... những trường thu học phí rất cao như O'Hana: 160USD + 60USD xe đưa đón, Smart Kids: 140USD/tháng; Wonderland: 120USD/tháng (lớp trẻ 9 - 18 tháng) hay những trường quốc tế như Morning Star, mức học phí là hơn 400USD/tháng (chưa kể tiền ăn và xe đưa đón) Tại các trường hoặc nhóm lớp mầm non tư thục bình dân, mức đóng này cũng phải từ 600.000đ trở lên Hiện TPHCM có 246 trường mầm non, mẫu giáo tư thục. .. phẩm trên thị trường: Trường mầm non Ánh Dương được thành lập với tiêu chí “bé vui, bé khỏe, ba mẹ yên lòng”, đã đưa ra các mục tiêu sau : - Đưa đến một chế độ an toàn , đầy đủ dinh dưỡng theo đặc điểm và thời kỳ sinh trưởng nhằm phát triển tốt nhất về thể chất của bé - Chú trọng đào tạo kỹ năng, phát triển tư duy sang tạo , trí tư ng tư ng , năng khiếu , ngôn ngữ giao tiếp Tạo môi trường tự do cho... nghiệp Tại trường mầm non Ánh Dương, chúng tôi tin rằng những trải nghiệm và ký ức tuổi thơ sẽ tồn tại mãi mãi Những gì trẻ học được ở tuổi ấu thơ sẽ là nền tảng cơ sở cho tư ng lai Sự tự tin của trẻ, cách trẻ ứng xử và hiểu biết của chúng về thế giới xung quanh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng môi trường giáo dục mầm non và mối quan hệ tư ng hỗ giữa giáo viên và trẻ Mục tiêu của Ánh Dương: Phát... giao tiếp… 2.3.2 Xác định thị trường mục tiêu: Thị trường mà chúng ta muốn nhắm đến ở đây là khu vực lân cận với trường học ( khu vực quận 7) Đây là một khu vực có khu chế xuất Tân Thuận nên số lượng công nhân viên ở đây rất nhiều Nhu cầu của những gia đình trẻ muốn gửi con vào trường mầm non để yên tâm làm việc là không ít Nhưng với số lượng trường mầm non công lập, tự thục như hiện nay thì nhu cầu . trương mầm non tư thục EE V-+W   qrq 2.2.1 Đối thủ cạnh tranh 2.2.2 Khách hàng 2.2.3 Thị trường tiêu thụ 2.2.4 Phân tích SWOT 2.3 Chiến lược marketing 2.3.1 Phân tích thị trường 2.3.2.  D    0 qrq 1.1.1 Nguồn gốc hình thành ý tư ng 1.1.2 Cơ sở thực hiện ý tư ng 1.1.3 Sơ lược về tính khả thi của ý tư ng kinh doanh ;E F+G!6.H+  qrq ;I 0.JK+L . phí, giá thành và lợi nhuận 3.1.1.1 Doanh thu 3.1.1.2 Chi phí 3.1.1.3 Giá thành sản phẩm 3.1.1.4 Lợi nhuận 3.1.2 Phân tích điểm hòa vốn 3.1.3 Các báo cáo tài chính 3.1.3.1 Báo cáo kết quả hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch thành lập trường mầm non tư thục Ánh Dương, Kế hoạch thành lập trường mầm non tư thục Ánh Dương, Kế hoạch thành lập trường mầm non tư thục Ánh Dương, Đó là những lý do để Trường Mầm Non Tư Thục Ánh Dương được thành lập. Với tất cả những dự định tốt đẹp ban đầu, trường sẽ giúp giải quyết một phần nào các vấn đề trên của giáo dục mầm non hiện tại.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm