Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”

81 2,395 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2015, 00:10

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” MỞ ĐẦU 1. Xuất xứ của dự án Cà Mau là một trong những tỉnh trọng điểm về sản xuất lương thực, thực phẩm. Ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh là thủy sản, với bờ biển dài hơn 254 km trải dài từ Đông sang Tây, gồm nhiều cửa sông lớn như: Bồ Đề, Sông Đốc, Ông Trang, ; thời tiết thuận lợi, ít mưa bão nên nghề khai thác đánh bắt thủy sản có thể tiến hành quanh năm. Trữ lượng khai thác lớn, đa dạng nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao như: tôm, cá, cua, mực, Ngành kinh tế thủy sản có giá trị kim ngạch xuất khẩu chiếm trên 97% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Trong những năm sắp tới, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh nuôi trồng và chế biến thủy sản trên cơ sở giải quyết đồng bộ về giống, thức ăn, kỹ thuật, chế biến, xuất khẩu, phấn đấu đạt 1 tỷ USD vào năm 2010. Theo điều tra, tính đến năm 2009 toàn tỉnh có 27 công ty chế biến thủy sản với 35 xí nghiệp trực thuộc; trong đó có 29 xí nghiệp chế biến Tôm, 04 xí nghiệp chế biến bột cá, 02 xí nghiệp chế biến chả cá; với tổng công suất 172.700 tấn/năm (tôm:150.000 tấn/năm, bột cá: 22.500 tấn/năm, chả cá: 17.300 tấn/năm). Công ty TNHH CB XNK TS Quốc Ái đã hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nguyên liệu và thuê gia công chế biến thủy sản xuất khẩu. Nay nhu cầu khách hàng và thị trường ngày càng tăng, đòi hỏi đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu thị trường và điều kiện của Công ty, nay Công ty TNHH CB XNK TS Quốc Ái đã đầu tư xây dựng mới “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” với công suất 3.500 tấn/năm. Trong đó mặt hàng chủ yếu là Tôm xuất khẩu với chủng loại hàng cao cấp có giá trị cao. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án là Chủ đầu tư - Công ty TNHH CB XNK TS Quốc Ái. Dự án này phù hợp với quy hoạch, phát triển chung của thành phố Cà Mau đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 163/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008 và Quyết định số 242/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) * Các văn bản pháp luật và văn bản kỹ thuật làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM và lập báo cáo ĐTM cho dự án, gồm có: - Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 1 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” - Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP; - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 35/2002/QĐ-KHCNMT ngày 25/06/2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc công bố danh mục Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường bắt buộc áp dụng; - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 và số 16/2008/QĐ- BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường. * Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng bao gồm: - TCVN 5937-2005: Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh; - TCVN 5938-2005: Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh; - TCVN 5949-1998: Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép; - QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; - QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; - QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản; - QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. * Nguồn tài liệu, dữ liệu sử dụng bao gồm: + Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo: - Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau, Hiện trạng môi trường tỉnh Cà Mau 2005; - Cục thống kê tỉnh Cà Mau, Niên giám thống kê 2007; Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 2 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” - Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, NXB KHKT 2000; - Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT 2003; - Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí & xử lý khí thải, tập 1, 2, 3, NXB KHKT 2004; - Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga, Giáo trình công nghệ xử lý nước thải, NXB KHKT, 2005; - Lê Huy Bá, Độc học môi trường; - Các tài liệu kỹ thuật đánh giá tác động môi trường, phương pháp đánh giá nhanh thông qua các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới; - Ngoài ra còn tham khảo thêm một số báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án tương tự khác. + Nguồn tài liệu do chủ dự án tạo lập: - Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái; - Các sơ đồ, hồ sơ thiết kế xây dựng các hạng mục công trình, mặt bằng tổng thể nhà máy. 3. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM Để thực hiện báo cáo này, các phương pháp sau được sử dụng: - Phương pháp thống kê và tổng hợp số liệu: thu thập, lựa chọn, tổng hợp các số liệu liên quan phục vụ cho ĐTM từ các tài liệu và các nghiên cứu đã được công bố. - Phương pháp khảo sát thực địa: khảo sát, đo đạc ngoài hiện trường, lấy mẫu phân tích nhằm xác định các thông số về hiện trạng môi trường không khí, tiếng ồn, nước xung quanh khu vực thực hiện dự án. - Phương pháp so sánh: được sử dụng để đánh giá chất lượng môi trường dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành. 4. Tổ chức thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Nhận thấy tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của công tác đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư là Công ty TNHH CB XNK TS Quốc Ái đã kết hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau tổ chức thực hiện. Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện là Ông Đỗ Văn Kiêu, chức vụ Giám đốc. Địa chỉ trụ sở tại số 174 Phan Ngọc Hiển - P6 - TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Công tác thực hiện đánh giá tác động môi trường được tiến hành như sau: Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 3 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” - Nghiên cứu dự án đầu tư, thu thập và chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến khu vực triển khai dự án. - Tổ chức quan trắc, lấy mẫu ngoài hiện trường các yếu tố môi trường tự nhiên. - Phân tích, xử lý, đánh giá các số liệu, bổ sung số liệu đầy đủ theo yêu cầu chuyên môn. - Viết và thông qua báo cáo với chủ dự án và hoàn chỉnh báo cáo trình hội đồng thẩm định để phê duyệt báo cáo. Danh sách thành viên tham gia lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái, công suất 3.500 tấn/năm, như sau: * Về phía chủ dự án: - Bà Nguyễn Ngọc Ánh: Giám đốc công ty. * Về phía đơn vị tư vấn: - Ông Đỗ Văn Kiêu: Kỹ sư QLĐĐ - Giám đốc; - Ông Phan Văn Thanh: Kỹ sư QLĐĐ - Phó giám đốc; - Ông Dương Xuân Tần: Kỹ sư QLĐĐ - Trưởng phòng kỹ thuật dịch vụ; - Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt: Kỹ sư QLĐĐ - Phó phòng kỹ thuật dịch vụ; - Bà Ngô Kim Thoa: Kỹ sư môi trường. Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 4 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Dự án xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái. 1.2 CHỦ DỰ ÁN Công ty TNHH CB XNK TS Quốc Ái. - Địa chỉ trụ sở chính: Số 289A, đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. - Điện thoại: 0918336381 Fax: - Người đại diện pháp luật: Bà Nguyễn Ngọc Ánh Chức vụ: Giám đốc. 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái có tổng diện tích 6.965,2 m 2 , được xây dựng trên khu đất thuộc ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Huyện Thới Bình nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Cà Mau, với diện tích tự nhiên là 625,4 km 2 , không có bờ biển và đường biên giới quốc gia. Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Kiên Giang, chiều dài tiếp giáp 46,5km; Phía Đông tiếp giáp với tỉnh Bạc Liêu, chiều dài tiếp giáp 22,7km; Phía Tây tiếp giáp với huyện U Minh, chiều dài tiếp giáp 47,6km; Phía Nam tiếp giáp với thành phố Cà Mau, chiều dài tiếp giáp 23,5km. Xã Hồ Thị Kỷ là xã nằm về hướng Đông Bắc và tiếp giáp với TP Cà Mau; do vị trí gần thành phố hơn là trung tâm huyện nên các điều kiện địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội chịu nhiều ảnh hưởng bởi các điều kiện của thành phố. Loại hình kinh doanh chủ yếu của xã là trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Tuy thuộc địa phận huyện Thới Bình nhưng vị trí nhà máy chỉ cách trung tâm thành phố Cà Mau - nơi phát triển kinh tế xã hội trọng điểm của tỉnh - khoảng 6,5 km; thuận lợi cả đường bộ lẫn đường Sông cho việc vận chuyển nguyên liệu, hàng hoá,….Cơ sở hạ tầng thuận lợi, có thể khai thác nước ngầm bằng giếng khoan; thông tin liên lạc thuận tiện, địa điểm cách xa nội ô thành phố nên thuận tiện trong việc xử lý chất thải và bảo vệ môi trường. Tuyến đường giao thông chính là đường lộ giao thông nông thôn (GTNT) Cà Mau - U Minh (lộ cũ); và giao thông thủy là Sông Tắc Thủ. Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 5 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Khu đất có ranh giới như sau: + Phía Bắc giáp lộ nhựa Cà Mau - U Minh; + Phía Nam giáp Sông Tắc Thủ; + Phía Tây và Phía Đông giáp đất của dân. Hình 1.1: Hình hiện trạng khu đất xây dựng nhà máy Khu vực xây dựng dự án dân cư thưa thớt. Tuy nhiên, cặp khu đất dự án có nhà dân sinh sống. Ngành nghề chủ yếu ở khu vực này là nuôi tôm, cá nước mặn và nước lợ; còn ít cơ sở kinh doanh. Khu vực này không có các công trình văn hoá, tôn giáo, di tích lịch sử. 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN - Tổng diện tích khu đất của dự án: 6.965,2 m 2 (theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất - chưa trừ phần đất bảo lưu, nhưng trong chứng chỉ quy hoạch của UBND huyện Thới Bình thì diện tích thấp hơn là do đã trừ phần đất bảo lưu ven sông và lộ). - Công suất: 3.500 tấn SP/năm. - Sản phẩm: + Sú Nobashi: từ 300 tấn đến 500 tấn; + Sú PTO: 1.000 tấn; + Sản phẩm đông Block: 2.000 tấn. Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 6 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” - Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới nhằm đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn của nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn HACCO, ISO,….và bảo vệ môi trường. - Năng lực sản xuất: a. Băng chuyền IQF: số lượng 01 + Công suất thiết kế: 500 kg/giờ/tủ + Công suất thực tế: 400 kg/giờ + Số giờ hoạt động trong ngày: 12 giờ + Số ngày hợt động trong năm: 240 ngày. Công suất đông trung bình của băng chuyền IQF là 1.152.000 kg/năm. b. Tủ đông block: số lượng 02 + Công suất thiết kế: 1.000 kg/giờ/tủ + Công suất thực tế: 700 kg/giờ + Số mẻ trong ngày: 6 mẻ + Số ngày hợt động trong năm: 240 ngày. Công suất đông trung bình của tủ đông block là 2.000.000 kg/năm. c. Tủ đông gió: số lượng 01 + Công suất thiết kế: 500 kg/h/mẻ + Công suất thực tế: 350 kg/mẻ + Số mẻ trong ngày: 6 mẻ + Số ngày hoạt động trong năm: 240 ngày. Công suất trung bình của tủ đông gió là 500.000 kg/năm. - Thị trường: Bước đầu thâm nhập các thị trường dễ tính như: Nhật, Malaysia, Hàn Quốc, Hồng Kông,….khi có đầy đủ thực lực như được cấp Code, ISO sẽ thâm nhập thị trường EU, Mỹ, Pháp,…. 1.4.1 Khối lượng, quy mô các hạng mục công trình Các công trình thuộc dự án dự kiến sẽ là các nhà xưởng công nghiệp kiểu dáng hiện đại, phù hợp với công năng của dây chuyền sản xuất, hệ thống văn phòng nhà làm việc và các công trình phụ trợ khác.  Quy hoạch bố trí tổng mặt bằng: Diện tích quy hoạch và xây dựng nhà máy là: 6.965,2 m 2 , bao gồm: Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 7 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” + Nhà xưởng chế biến chính + Các công trình phụ trợ khác * Nhà xưởng chế biến chính có diện tích: 2.700 m 2 . Đó là toàn bộ khối nhà thống nhất, có phân ra từng khu chức năng; các khu được bố trí liên hoàn phù hợp với quy trình sản xuất của nhà máy và đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng như HACCP, ISO,……. Diện tích các hạng mục trong nhà xưởng chính như sau: Bảng 1.1: Bảng thống kê diện tích của từng hạng mục trong nhà xưởng chính STT Nội Dung Diện tích (m 2 ) 1 Khu tiếp nhận nguyên liệu, kho đá 132 2 Các phòng ban trực tiếp quản lý sản xuất 192 3 Khu sơ chế, khu phế liệu 264 4 Khu bảo hộ lao động 70 5 Khu phân cở 300 6 Phân xưởng Nobashi 297 7 Khu chẻ cở 384 8 Khu IQF 288 9 Khu cấp đông 160 10 Khu xếp hộp 80 11 Khu phòng máy 96 12 Khu đóng gói, bao bì 108 13 Kho thành phẩm 200T + 100T 324 Nguồn: Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” * Công trình phụ khác: Ngoài các hạng mục trên, nhà máy còn xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sau: Bảng 1.2: Bảng thống kê diện tích các công trình phụ trợ STT Nội Dung Diện tích (m 2 ) 1 Trạm hạ thế 16 2 Máy phát điện 20 3 Khu xử lý nước cấp 80 4 Kho vật tư 40 Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 8 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” 5 Văn phòng 200 6 Nhà bảo vệ 8 7 Căn tin 200 8 Nhà tập thể 800 9 Khu xử lý nước thải (600 m 3 /ngày.đêm) 10 Hệ thống thoát nước 11 Cây xanh, giao thông nội bộ 12 Hệ thống PCCC 13 Hệ thống điện toàn xí nghiệp Nguồn: Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”  Kết cấu một số hạng mục công trình chính: - Khu nhà xưởng sản xuất chính gồm: Khu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, phân cở, xếp hộp,cấp đông, phân xưởng IQF, phân khu lắp đặt tủ đông, kho thành phẩm. Tất cả có kết cấu như sau: + Móng, đà bêtông cốt thép. + Khung sườn thép dạng nhà tiền chế. + Mái tol sóng vuông. + Trần đóng tấm nhựa cách nhiệt. + Tường xây gạch ống, ốp gạch men; nền lát đá mài. - Nhà ăn, bếp, kho vật tư, phòng vận hành,….cũng có kết cấu giống nhà xưởng sản xuất. 1.4.2 Công nghệ sản xuất Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 9 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” a. Quy trình chế biến tôm đông Block (PD-PUD): Hình 1.2: Sơ đồ quy trình chế biến Tôm đông Block * Thuyết minh quy trình: Tiếp nhận nguyên liệu, rửa và lột vỏ; tiếp tục rửa lại lần 2 và kiểm tra tạp chất; phân cỡ và rửa lại lần 3; sau đó cân, xếp khuôn để đưa vào cấp đông; đóng gói và nhập kho bảo quản. Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 10 Bảo quản thành phẩm Tôm nguyên liệu Rửa Lột vỏ Rửa, kiểm tra tạp chất RT - Phân cỡ Rửa, cân Xếp khuôn, lựa tạp chất Cấp đông Mạ băng Đóng gói Nước thải Chất thải rắn: đầu, vỏ tôm,… Nước thải Nước thải Bao bì hỏng [...]... trò hoạt động của hội khuyến học, chất lượng và hiệu quả nền giáo dục của toàn xã đang được nâng lên một tầm cao mới Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 30 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 3.1 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 3.1.1 Đánh giá tác động của dự án tới môi trường tự... Trang 16 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” 11 Dầu Diesel lít 40 12 Nhớt Diesel lít 0,8 13 Nhớt lạnh lít 0,4 14 Các dụng cụ phụ khác Nguồn: Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Với qui hoạch và phát triển cho nuôi trồng thủy sản trong giai đoạn 2006 ÷ 2010 thì lượng nguyên liệu của tỉnh đáp ứng được yêu cầu sản xuất của... sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 23 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” a Môi trường không khí khu vực dự án Để đánh giá chính xác sự thay đổi chất lượng không khí trước và sau khi thực hiện dự án hay đúng hơn là mức độ ảnh hưởng của dự án đến môi trường không khí, chúng tôi đã tiến hành đo đạc tại khu vực dự án được kết quả như sau: Bảng 2.3:... Diesel lít 0,8 13 Nhớt lạnh lít 0,4 14 Các dụng cụ phụ khác Nguồn: Dự án đầu tư “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 15 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Bảng 1.5: Bảng vật liệu, nhiên liệu dùng cho sản xuất 1 tấn thành phẩm Tôm Sú vỏ đông Block STT Tên nguyên - nhiên... 28 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Sản lượng gia cầm toàn xã là 29.384 con + Hoạt động sản xuất công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn xã Hồ Thị Kỷ còn hạn chế, hầu như không có các cơ sở công nghệp lớn nhưng dọc tuyến lộ Cà Mau đi U Minh (lộ cũ) cũng có rải rác một vài cơ sở sản xuất quy mô nhỏ như: nhà máy chế biến. .. nước phục vụ cho 1 năm sản xuất là: 138.100 m3 Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 17 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” 1.4.6 Tiến độ thực hiện các hạng mục công trình của dự án Toàn bộ các hạng mục công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng mới - Lập, thẩm định dự án và công tác chuẩn bị đầu tư trong quý... quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 13 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” 1.4.3 Các loại máy móc, thiết bị cần có của dự án Nhà máy được trang bị máy móc chất lượng cao với công nghệ mới phù hợp quy trình chế biến thủy sản đông lạnh Danh mục các máy móc, thiết bị: Bảng 1.3: Bảng danh mục các loại máy móc, thiết bị THÔNG SỐ ĐƠN VỊ SỐ STT... Phòng kinh doanh - Kế toán Phòng tổ chức Giám đốc Phòng điều hành PGĐ sản xuất Phòng kỹ thuật Phòng KCS Phân xưởng sản xuất Hình 1.6: Sơ đồ tổ chức của nhà máy Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 18 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Nhân lực: Căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật sản xuất, các hoạt động điều hành, khối... biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Các thiết bị được bảo trì, kiểm tra thường xuyên và theo định kỳ để đảm bảo nhà máy hoạt động theo kế hoạch đề ra Đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 14 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” 1.4.4 Các loại nguyên - nhiên - vật liệu đầu vào và sản phẩm Nguyên liệu chính của nhà máy. .. quyền sử dụng đất tỉnh Cà Mau Trang 22 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái” Chế độ thủy văn tại khu vực dự án chịu ảnh hưởng chung của chế độ thủy văn vùng Cà Mau và có đặc điểm như sau: Từ biển Đông với chế độ bán nhật triều không đều, biên độ triều lớn từ 2,53m Trong thời kỳ triều cường có hai dao động triều chênh lệch đỉnh triều không . phép; - QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; - QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; - QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật. 05/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; - Quyết định số 35/2002/QĐ-KHCNMT. định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”, Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”, Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng “Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Quốc Ái”, Bảng 3.9: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

Từ khóa liên quan