Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa_SKKN loại A cấp tỉnh

18 2,331 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2015, 22:21

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 1 Phần I. PHẦN MỞ ĐẦU I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Giáo dục và đào tạo muốn đạt được mục tiêu đề ra nhất định phải có một đội ngũ giáo viên vừa “hồng”, vừa “chuyên”, vì chất lượng giáo dục phụ thuộc vào đội ngũ giáo viên “Giáo viên là nhân tố quyết định giáo dục” (Văn kiện hội nghị lần thứ 2 BCH TW Đảng, khóa VIII. Tr 38). Chính vì lẽ đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục của bậc trung học, bậc học nối tiếp của bậc tiểu học nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở là nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học, có học vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động. Vì vậy, để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển giáo dục phổ thông cần phải có một đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực cần thiết. Trong những năm thực hiện chặng đường đổi mới, tôi nhận thấy những khó khăn, vất vả và nan giải, bởi Trường THCS Bum Nưa là một trong những trường thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè nói riêng, của tỉnh Lai Châu nói chung. Phần lớn đội ngũ giáo viên ở dưới xuôi lên công tác, điều kiện xa nhà nên còn chưa yên tâm công tác, bên cạnh đó với nhịp độ phát triển của xã hội thì đời sống của giáo viên vùng cao còn gặp nhiều khó khăn nên một số giáo viên còn chưa thật sự tâm huyết với nghề, chưa thường xuyên tìm tòi các giải pháp để nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp. Với cương vị là cán bộ quản lý phụ trách chuyên môn, tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng giờ dạy, nhằm thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục, tạo niềm tin vững chắc cho các bậc phụ huynh đối với nhà trường. Chính vì lẽ đó mà tôi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa” với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của trường tạo nên sự chuyển biến về chất lượng, đáp ứng Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 2 được những yêu cầu mới của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: 1. Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng, biện pháp nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa - huyện Mường Tè năm học 2011 – 2012 và năm học 2012 - 2013. 2. Đối tượng nghiên cứu: Giáo viên trường THCS Bum Nưa. III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu thực trạng chất lượng giờ dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên trường trung học cơ sở trong giai đoạn hiện nay. IV. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Nâng cao chất lượng tiết dạy là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của một nhà trường. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo án, chất lượng giờ dạy, tạo động lực cho giáo viên cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, coi trọng giải pháp đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, giúp giáo viên yên tâm công tác. Qua đó chất lượng đội ngũ giáo viên được từng bước nâng lên rõ rệt. Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 3 Phần II. PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Giáo dục và đào tạo luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Nhận thức đúng tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển kinh tế, chính trị – xã hội, khi bàn về giáo dục C.Mác cho rằng nhiệm vụ của giáo dục trong xã hội chủ nghĩa gồm ba nội dung chính là "Giáo dục trí tuệ", "Giáo dục thể lực", "Giáo dục kỹ thuật". Việc kết hợp giữa lao động sản xuất, giáo dục trí lực, giáo dục thể lực và huấn luyện bách khoa sẽ nâng giai cấp công nhân lên cao hơn rất nhiều so với trình độ của giai cấp quý tộc và tư sản ” ( Lê Nin: Toàn tập, nhà xuất bản tiến bộ Maxcơva 1997- Tập 38, trang 118). Như vậy, ý thức được tầm quan trọng trong việc nâng cao dân trí, ngay sau cách mạng tháng Mười Nga thành công, Lê nin đã nêu rõ ý tưởng: “Toàn dân tham gia giáo dục". Từ quan điểm trên của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng và Nhà nước ta cũng đề ra những quan điểm về giáo dục - đào tạo và xã hội hoá giáo dục nhằm xây dựng một nước Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh. Chủ Tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc ta. Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Người khẳng định: đất nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh phụ thuộc phần lớn vào sự nghiệp giáo dục, Người đã nói “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương phấn đấu hết lòng vì sự nghiệp giáo dục và Người đã có những cống hiến to lớn. Trong những năm đấu tranh gian khổ giành độc lập cho dân tộc, Người đã trực tiếp mở nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhiều học trò của người đã trở thành lãnh tụ đầy tài năng, cống hiến sức mình cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong buổi khai trường đầu tiên của nền giáo dục cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư động viên các cháu học sinh trong cả nước : “ Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”. (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB, Chính trị quốc gia, trang 329). Trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng và Bác Hồ luôn quan tâm và đề ra những chủ trương đúng đắn, nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khai sinh nền giáo dục cách mạng Việt Nam và đưa nó phát triển Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 4 theo phương châm khoa học gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, nhà trường phối hợp với gia đình và xã hội, nhằm tạo nên những công dân có ích cho đất nước. Đến những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong điều kiện cách mạng ác liệt, Bác vẫn hết sức quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. Trong bức thư cuối cùng gửi cho ngành giáo dục ( 16/10/1968) Bác đã viết: “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua học tốt, dạy tốt” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2002, T.13, Trang96). Bác cũng đề nghị các cấp, các ngành phải thực sự quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, để không ngừng đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của ta từng bước đi lên. Những quan điểm đó đã trở thành tư tưởng chỉ đạo thúc đẩy khí thế cách mạng trên mặt trận giáo dục, đào tạo thành động lực mạnh mẽ, góp phần tích cực vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp, chống Mỹ và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đội ngũ giáo viên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, bởi họ là những người hoạt động chính và trực tiếp biến các chủ trương, mục tiêu giáo dục thành hiện thực cuộc sống. Nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi mà yêu cầu của công cuộc đổi mới phát triển đất nước đòi hỏi ngành giáo dục phải có trách nhiệm cao trong việc “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” nhằm phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Chính vì vậy, đội ngũ giáo viên phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nhằm không ngừng hoàn thiện nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất năng lực, nghiệp vụ. Có thể nói, Đảng và nhà nước ta luôn luôn quan tâm đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Đội ngũ giáo viên được coi là một nguồn lực quan trọng của việc thực hiện đổi mới giáo dục, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong điều kiện mới. * TRƯỜNG TRUNG HỌC TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO : + Vị trí của trường trung học: Trường trung học là cơ sở giáo dục của bậc trung học, bậc học nối tiếp bậc tiểu học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm hoàn chỉnh học vấn phổ thông. Trường trung học có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. + Nhiệm vụ và quyền của người giáo viên trung học cơ sở: Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường. * Nhiệm vụ của người giáo viên (Điều 29 Luật giáo dục): Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 5 - Giảng dạy và giáo dục theo đúng chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, soạn giảng, chuẩn bị thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định, vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ - Tham gia công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở địa phương. - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, giáo dục. - Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục. - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ các bạn đồng nghiệp. - Phối hợp với các đoàn thể trong trường trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh. * Quyền của giáo viên(Điều 30 Luật giáo dục): - Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh. - Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được châưm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định với nhà giáo. - Được trực tiếp hoặc thông qua tổ chức của mình tham gia quản lý nhà trường. - Được hưởng nguyên lương và phụ cấp(nếu có) khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành. - Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và nghiên cứu nếu bảo đảm thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ quy định tại Điều 29 của Điều lệ này. - Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. + Tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên: Chất lượng giờ dạy quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường, chất lượng đội ngũ giáo viên. Giờ dạy hay, giờ dạy tốt thì sẽ có một thế hệ học trò phát triển tốt đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội, của đất nước. Chính vì vậy, cần phải xậy dựng, phát triển, nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên, Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 6 giáo viên phải không ngừng học tập và tự rèn luyện mình để bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực giảng dạy đáp ứng yêu cầu của đất nước. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ: Tỉnh Lai Châu là một tỉnh miền núi của đất nước, bên cạnh đó huyện Mường Tè là một trong những huyện khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu, đường giao thông không thuận tiện, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn thấp. 1. Đặc điểm tình hình: Trường Trung học cơ sở Bum Nưa được xây dựng mới năm 2005, trường tương đối khang trang, có một điểm trường, giao thông đi lại tương đối khó khăn, đối tượng học sinh phần lớn là con em dân tộc, chủ yếu làm nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. 1.1. Quy mô trường lớp năm học 2012-2013: - Lớp 6 : 2 lớp, với số học sinh là 48 em. - Lớp 7: 2 lớp, với số học sinh là 55 em. - Lớp 8 : 2 lớp, với số học sinh là 51 em. - Lớp 9 : 3 lớp, với số học sinh là 78 em. - Tổng số học sinh : 232 em. 1.2. Về cơ sở vật chất: - Trường có 10 phòng học kiên cố, 01 phòng học tạm. - Trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt, học tập, vui chơi tương đối đầy đủ. - Chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên: (Bảng 1) Bảng 1: Trình độ đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên Văn hoá Trình độ chuyên môn CB giáo viên Tổng số Biên chế Cấp II Cấp III ĐH CĐ Ban giám hiệu 2 2 2 1 1 Giáo viên 22 22 22 16 6 Cộng 24 24 24 17 7 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 7 Qua bảng trên ta thấy: 100% đội ngũ cán bộ giáo viên là người trong biên chế nhà nước, nên có mức lương tương đối ổn định, có đầy đủ các chính sách của cán bộ công chức. Trình độ văn hoá đồng đều, trình độ chuyên môn đều đạt chuẩn trở lên, trong đó tỉ lệ giáo viên trên chuẩn tương đối cao (chiếm 70,8%). Qua khảo sát về năng lực chuyên môn đã bộc lộ những hạn chế: + Một số giáo viên nắm bắt các kiến thức khoa học, các yêu cầu, nội dung, phương pháp mới còn thiếu linh hoạt, lúng túng, thiếu sáng tạo trong công việc và vận dụng chương trình, chưa nhận thức hết phương pháp dạy học “ lấy học sinh làm trung tâm”, dạy học theo đối tượng vùng miền, dạy học còn mang tính hình thức, máy móc. + Đa số giáo viên còn trẻ ( 100% giáo viên tuổi từ 25 đến 35, 95% giáo viên tuổi nghề từ 1 đến 10 năm, trong đó có 1 giáo viên mới qua giai đoạn tập sự) nên kinh nghiệm giảng dạy, vốn kiến thức thực tế còn ít. 2. Kết quả đạt được trong những năm qua: - Kết quả công tác thi đua: (Bảng 2) Bảng 2. Kết quả công tác thi đua: Danh hiệu năm học Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Lao động tiên tiến Giáo viên giỏi cấp huyện Ghi chú 2010 -2011 4 18 3 2011 -2012 7 18 3 - Kết quả chất lượng giảng dạy: (Bảng 3) Bảng 3. Kết quả chất lượng giảng dạy: Xếp loại Năm học Tổng số giáo viên GV Giỏi GV Khá GV ĐYC GV yêú 2010 -2011 19 8 10 2 0 2011-2012 20 9 10 1 0 Đánh giá về công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Trung học cơ sở Bum Nưa trong 2 năm qua: - Nhìn lại thực trạng của các biểu mẫu trên từ năm 2010 – 2012 cho thấy chất lượng của giáo viên trong trường có nhiều sự chuyển biến và cố gắng, vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, có trí tuệ, có kiến thức, có tinh Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 8 thần trách nhiệm, có năng lực hoạt động thực tiễn, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiệt tình trong công tác, đội ngũ giáo viên đã trẻ hoá dần trình độ, chuyên môn khá vững vàng. * Mặt mạnh: Đội ngũ cán bộ giáo viên dần được nâng cao về số lượng cũng như về chất lượng, đại đa số giáo viên đã được nâng cao về trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn vững vàng, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, an tâm công tác, có uy tín với tập thể trường; các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương ; có năng lực thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên. Luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được sự đổi mới của xã hội, của ngành. 100% cán bộ giáo viên tham gia học bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên. * Mặt yếu: - Trường còn thiếu giáo viên một số bộ môn nên việc nâng cao chất lượng chuyên môn cho những giáo viên còn khó khăn. - Năng lực giáo viên không đồng đều, khả năng tiếp thu và vận dụng cái mới còn hạn chế, nhất là một số giáo viên trẻ kinh nghiệm giảng dạy ít, tổ chức các hoạt động còn rập khuôn, máy móc, thiếu linh hoạt sáng tạo, năng khiếu nghệ thuật sư phạm còn nhiều hạn chế. - Một số giáo viên chưa say mê, tâm huyết, chưa ý thức cao trong việc tự học hỏi, nghiên cứu bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, chưa đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo án. - Số giáo viên đạt giỏi cấp huyện chưa cao, tỷ lệ giáo viên đạt danh hiệu CSTĐ các cấp còn thấp, chưa có giáo viên đạt CSTĐ cấp tỉnh. * Nguyên nhân của những yếu kém: - Các hoạt động chuyên môn ở trường chưa có sự linh hoạt sáng tạo, còn mang tính hình thức. - Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên chưa được quan tâm đúng mức. - Cơ sở vật chất, thiết bị trường học còn thiếu (chưa có phòng học chức năng, phòng chuyên môn ). - Đời sống của cán bộ giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, chính sách đãi ngộ, khuyến học chưa đúng mức để tạo động lực cho giáo viên học tập và nâng cao trình độ, tự bồi dưỡng chuyên môn. Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 9 - Nguồn cập nhật thông tin còn hạn chế dẫn đến giáo viên hiểu và nắm bắt về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội còn ít, chưa kịp thời. - Công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên chưa mang tính dài hạn chiến lược. - Việc lạm dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, chưa đi sâu bám sát đối tượng học sinh, nhiều giáo viên chưa thật tâm huyết với nghề, chưa đầu tư để nâng cao chất lượng giáo án, việc giảng dạy trên lớp còn mang tính hình thức, truyền thụ theo “kịch bản có sẵn”, giáo viên gần như là người “diễn viên” trên sân khấu, chưa nắm bắt được học sinh đang còn thiếu, còn yếu hay cần giảng dạy những gì. Tóm lại: Qua nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên tại trường Trung học cơ sở Bum Nưa, thực tế công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trên cơ sở tìm ra những mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân tôi thấy việc tìm ra một số giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy của giáo viên trường Trung học cơ sở Bum Nưa, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới là vấn đề quan trọng có tính chiến lược đối với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục của Bum Nưa nói riêng và của huyện Mường Tè nói chung trong giai đoạn hiện nay. III. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Từ thực trạng về đội ngũ giáo viên của nhà trường, tôi xin đề xuất một số giải pháp thực hiện nhằm nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trên lớp, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục của nhà trường. Là một người quản lý, tôi hiểu rằng muốn đưa chất lượng học sinh đi lên, muốn đào tạo được một thế hệ học sinh đáp ứng được mục tiêu giáo dục đề ra cần phải nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên, nâng cao số lượng giờ dạy tốt trên lớp. Muốn vậy phải thực hiện đồng loạt nhiều biện pháp đồng bộ và phương pháp cộng tác đắc lực của các đồng chí trong Ban Giám hiệu với các tổ chức đoàn thể và phải sử dụng các biện pháp thi đua tuyển chọn giáo viên giỏi. Trên cơ sở quản lý và chỉ đạo giáo viên, điều đầu tiên Ban giám hiệu phải thực sự là những người có chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức vững vàng, thực sự tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, có hiểu biết sâu rộng mới có thể xây dựng và bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện tốt nhiệm vụ. Xác định được điều này, tôi luôn chú ý tự bồi dưỡng và bồi dưỡng về kiến thức lẫn việc thực hiện cho đội ngũ (cả Ban Giám hiệu và cả giáo viên). Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên trường THCS Bum Nưa 10 Trước tình hình khó khăn nhiều, thuận lợi ít, việc đầu tiên của chúng tôi là phải ổn định đội ngũ bằng nhiều biện pháp cụ thể như sau: * Đối với Ban giám hiệu: Xây dựng Ban giám hiệu thật đoàn kết, cùng phê bình rút kinh nghiệm; luôn gương mẫu trong mọi hoạt động về nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức chính trị, nhạy bén linh hoạt trong mọi công việc, biết hy sinh lợi ích cá nhân, coi trọng lợi ích tập thể, nói phải đi đôi với làm, khen chê kịp thời, đúng người, đúng việc. * Đối với đội ngũ giáo viên: Đội ngũ giáo viên là người có vai trò quyết định chất lượng giáo dục học sinh. Cho nên để có chất lượng giáo dục tốt, thì hơn bao giờ hết phải trú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về mọi mặt. Để thực hiện hiện được mục tiêu này tôi đã chọn cho mình một số biện pháp chỉ đạo sau: 1. Bồi dưỡng tư tưởng chính trị: - Thường xuyên quán triệt và tổ chức cho đội ngũ cán bộ giáo viên được học tập những văn bản về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tổ chức cho giáo viên học tập luật giáo dục, định hướng của chiến lược phát triển giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. - Tuyên truyền giáo dục, động viên mọi người công tác tốt, tự giác tôn trọng kỷ luật lao động, tự giác rèn luyện mọi mặt, có ý thức chấp hành tốt nội quy và quy chế chuyên môn của trường, của ngành . Thực hiện tốt các chế độ chính sách, có tinh thần xây dựng tập thể sư phạm lành mạnh, có tinh thần đoàn kết chặt chẽ, thực hiện tốt quy chế dân chủ. - Tuyên truyền, tác động dần dần - "Mưa dầm thấm lâu"- dưới mọi hình thức để giáo viên thấy được rõ nhiệm vụ, vai trò quan trọng của mình trong công tác giáo dục và để giáo viên thấy rằng “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy. 2. Chỉ đạo thực hiện chuyên môn: - Căn cứ vào các công văn chỉ đạo của cấp trên, dựa vào điều kiện của trường, trình độ, khả năng, sở trường, điều kiện cụ thể của từng giáo viên để phân công nhiệm vụ hợp lý, để giáo viên phát huy hết năng lực của mình. Ví dụ: Phân công giáo viên có chuyên môn khá, giỏi giảng dạy lớp chọn; giáo viên có khả năng chủ nhiệm tốt tham gia công tác chủ nhiệm lớp [...]... quyền đ a phương trong việc giáo dục và nâng cao ý thức tự giác c a mỗi cán bộ giáo viên, biết phát huy nội lực c a mình II Ý NGH A C A SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: 15 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a Việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm" Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a" nhằm nâng cao chất lượng đội... định Rất mong các 16 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a cấp lãnh đạo và đồng nghiệp góp ý, bổ sung giúp sáng kiến c a tôi được hoàn thiện hơn Người viết Trần Thị Thu Hương 17 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 V.L Lê Nin: Toàn tập, NXB Tiến bộ Macxcơva 1977 2 Hồ Chí Minh: Tuyển... ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng học sinh trong trường THCS Bum N a, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục c a xã Bum N a nói riêng, c a huyện Mường Tè nói chung, từng bước đáp ứng được mục tiêu, chiến lược giáo dục do Đảng và Nhà nước ta đã đề ra trong các kỳ Đại hội III KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI: Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường. .. quyết định chất lượng giáo dục c a nhà trường nên việc nâng cao chất lượng giờ dạy c a giáo viên là việc có ý ngh a cả về lý luận và thực tiễn Việc nâng cao chất lượng giờ dạy c a giáo viên trung học là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng toàn diện c a nhà trường Muốn vậy , người quản lý cần: Một là, phải luôn luôn tự bồi dưỡng và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cũng như... tiết dạy c a giáo viên trong trường THCS Bum N a chắc chắn sẽ ngày càng đi lên, góp phần nâng cao trình độ dân trí c a đ a phương, đáp ứng được mục tiêu giáo dục đã đề ra 14 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a Phần III PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua thực tiễn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tôi thấy, giờ dạy c a giáo viên trên lớp là nhân... giờ dạy mẫu cho các giáo viên khác tham gia dự giờ, học hỏi kinh nghiệm để tìm ra phương pháp dạy học phù hợp * Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ: 11 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a - Mỗi tháng tổ chức sinh hoạt hai lần - Nội dung sinh hoạt bao gồm: + Nhận xét, đánh giá chuyên môn c a giáo viên; + Triển khai đánh giá chuyên môn c a giáo viên. .. 5 Kết quả xếp loại giờ dạy Năm học Xếp loại giờ dạy Tổng số GV Giỏi Khá ĐYC SL TL(%) SL TL(%) SL TL(%) 2011-2012 20 8 40 10 50 2 10 2012- 2013 21 12 57.1 8 38.1 1 4.8 13 Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a Chất lượng đội ngũ giáo viên đã từng bước được nâng lên so với những năm trước Qua khảo sát, kiểm tra, dự giờ cho thấy a số giáo viên đã nắm chắc,... soạn bài giảng có chất lượng - Có nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức như: Kiến tập, dự tiết mẫu, thanh tra, kiểm tra chéo Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm về "Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a " Là một cán bộ quản lý trong trường Trung học cơ sở Bum N a tôi đã chọn đề tài này với hy vọng sau này có thể vận.. .Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a - Phân công giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ giáo viên yếu về chuyên môn như: Nhóm giáo viên Văn, Sử - Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch chuyên môn cụ thể c a trường ngay từ đầu năm học - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, có kế hoạch kiểm tra bằng nhiều... cho sự vươn lên c a đội ngũ giáo viên Các biện pháp này có quan hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ thúc đẩy nhau v a là nguyên nhân, đồng thời v a là kết quả c a nhau Nếu thực hiện triệt để, đồng bộ các biện pháp trên thì chất lượng giáo dục toàn diện c a trường ngày càng phát triển Tuy nhiên, để biện pháp có hiệu quả cao còn phải d a vào sự quan tâm chỉ đạo sát sao c a lãnh đạo cấp trên; các cấp uỷ Đảng, . biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên trường THCS Bum N a 16 Việc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm" Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo. tài Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy c a giáo viên Trường THCS Bum N a với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục c a trường tạo nên sự chuyển biến về chất lượng, . giáo viên trường THCS Bum N a& quot; nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, từ đó nâng cao chất lượng học sinh trong trường THCS Bum N a, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục c a xã Bum Nưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa_SKKN loại A cấp tỉnh, Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa_SKKN loại A cấp tỉnh, Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng tiết dạy của giáo viên Trường THCS Bum Nưa_SKKN loại A cấp tỉnh

Từ khóa liên quan